ZIT – o co chodzi?

W dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2015r. miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, na którym podjęto uchwały dotyczące wypracowanej zmienionej treści Porozumienia gmin o współpracy oraz kryteria wyboru projektów w poszczególnych obszarach. Negocjacje były trudne, ze względu na różnorodność możliwości i potrzeb oraz konflikty interesów w regionach. Inne potrzeby ma Warszawa i duże jednostki samorządu terytorialnego, a inne Podkowa. Trudnością samą w całym procesie było dobranie tych samych kryteriów odpowiadających gminie wiejskiej, np. Nadarzynowi, a metropolitarnej Warszawie. Trzeba też pamiętać, że gminy lub partnerstwa gmin będą w konkursach ze sobą rywalizować o dofinansowanie.

Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wyniku szerokich konsultacji z partnerami biorącymi udział w przygotowaniu perspektywy 2014-2020. ZIT to narzędzie, dzięki któremu Warszawa wraz z otaczającymi ją gminami, które zadeklarowały chęć współpracy, będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie międzygminne określające zasady współpracy zostało podpisane przez m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego -zachodniego i żyrardowskiego.

W wypracowanej wspólnie Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których należą: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

 Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne. W poszczególnych projektach będziemy także występować jako Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek).

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

 • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, alternatywny dla transportu samochodowego np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych;
 • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
 • rozwój opieki nad dziećmi do lat 3
 • rozwój e-usług: budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych e-opieka, e-kultura, e-zdrowie, e-edukacja
 • rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

W ramach w/w obszarów będziemy mogli występować z projektami na dofinansowanie, w pierwszej kolejności na ścieżki rowerowe wzdłuż linii WKD i trasy 719.

Matma – królowa nauk

Mija ostatnia marcowa niedziela, a ja wespół w zespół ze swoim synem odrabiamy matmę. Z informacji w „Rzeczpospolitej” (luty 2015r.) wynika, że tylko 40 proc. polskich gimnazjalistów uważa, że oni lub ich koledzy dobrze radzą sobie z tym przedmiotem. Reszta sobie radzi gorzej lub wcale, a tylko 1/3 rozumie wszystko na lekcjach. To o wiele mniej niż średnia dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, gdzie odsetek uczniów dobrze czujących się w tym obszarze wiedzy sięga 60 proc. Badanie, które diagnozowało samoocenę uczniów w obszarze matematyki wykonano w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.

Tak się zastanawiam, jak to było „za moich czasów”? Odkąd pamiętam, matematyka dla części uczniów była problemem. Nie wiem, czy proporcja była podobna, ale mam wrażenie, że jednak dla większości to był przedmiot trudny. I bez względu na to, czy miało się lat piętnaście (jak przyjęto do badań), czy więcej. Pamiętam swoją matematyczkę w Kościuchu, zresztą wychowawczynię mojej klasy o profilu mat-fiz. – Jadwigę Kraciuk. Wtedy myślałem, że nas gnębiła, dzisiaj powiedziałbym – była wymagająca. Gdyby ktoś nas wtedy zapytał jak sobie radzimy – wielu z nas odpowiedziałoby – nie najlepiej. A mimo to po maturze dostaliśmy się na studia, w większości ścisłe, gdzie matma była priorytetem. Chylę czoła swoim nauczycielom, bo jednak w dużej mierze to ich zasługa. Może tą niską samooceną dzisiejszych gimnazjalistów nie należy się tak bardzo przejmować. I nie ubolewać nad jakością kształcenia i nauczania, tylko motywować bardziej młodzież do nauki. Przekonywać, że pokonywanie trudności jest wpisane w proces uczenia się, również matematyki. Jestem przeświadczony, że rzetelna i konsekwentna współpraca rodziców z nauczycielami może przynieść wymierne efekty. Samo narzekanie na niewiele się zda. To tyle teorii, a teraz wracam by utwierdzić moje dziecko w tym, że matematyka, to królowa nauk i bez niej ani rusz w życiu.

Zwycięstwo w szczypiorniaku

Polscy szczypiorniści po Mistrzostwach Świata w Katarze stali się nowymi sportowymi bohaterami dla  naszych  uczniów, którzy ewidentnie idą w ich ślady, odnosząc duże sukcesy, na razie na polu lokalnym. Ale, kto wie co będzie dalej… , w każdym razie wola walki jest ogromna, a smak zwycięstwa  słodki.

Oba podkowiańskie gimnazja zdeklasowały pozostałe w powiecie grodziskim w Mistrzostwach Powiatowych Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców. Zawody odbyły się 16 marca w Jaktorowie.
Wyniki: I miejsce – KIK, II miejsce – Grodzisk, III miejsce – Szkoła Samorządowa. Teraz nasi uczniowie zagrają na szczeblu wojewódzkim.

28 marca odbył się Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 2015 organizowany w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”: Podkowy Leśnej, Brwinowa, Milanówka, Nadarzyna, Michałowic, Leszna i Błonia.  Tym razem nasi szczypiorniści zajęli II miejsce i wywalczyli srebro. I miejsce z przewagą  2 punktów zdobyli uczniowie z Michałowic, III miejsce – Milanówek.

Gratuluję Zwycięzcom, życząc dalszych sportowych sukcesów.

4 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 12 lutego 2015 r. – 27 marca 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń m.in.:
 • dotyczących konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku (ogłoszenie konkursów, powołanie komisji konkursowych i ogłoszenie wyników konkursów). Do konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym nie złożono żadnej oferty. Natomiast w pozostałych konkursach liczba ofert
  i wnioskowanych kwot o dofinansowanie znacznie przekroczyła zaplanowaną
  w budżecie miasta pulę przeznaczoną na dofinansowanie tych zadań. Szczegółowe wyniki konkursów są dostępne na naszej stronie www i w BIP (Zarządzenie Nr 17/2015 i Nr 18/2015).
 • W ramach delegowania uprawnień, wydano kolejne upoważnienia pracownikom urzędu (m.in. dot. USC).
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów wszystkich jednostek organizacyjnych miasta za lata 2012 – 2014 oraz zawartych przez urząd
  w styczniu i lutym 2015 r.
 • W związku z wejściem od 1 marca 2015 r. zmiany ustawy o ewidencji ludności, dowodach osobistych i prawo o aktach stanu cywilnego urząd dostosował zakres działania pracowników do wymogów.
 • 13 marca 2015 r. podpisałem z burmistrzami Brwinowa i Milanówka aneks do umowy pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, co pozwoli na uruchomienie środków. Aneks dotyczył uaktualnienia „harmonogramu realizacji działań” oraz „szczegółowego budżetu projektu”.

W celu realizacji powyższej umowy, powołano 6 zespołów roboczych składających się z pracowników trzech urzędów i jednostek organizacyjnych trzech miast. Z Podkowy Leśnej do zespołów weszło 12 osób.

 • Od 16 do 21 marca 2015 r. (sobotni dyżur) trwała akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spośród 2042 osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnych badań przesiewowych,
  z możliwości tej skorzystało 324 osoby w tym: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co stanowi 16% grupy 40+.Tylko w pierwszym dniu wydawania pakietów, wyczerpał się limit finansowy (zgłosiło się 190 osób), dlatego podjąłem decyzję o zwiększeniu środków finansowych na ten cel.
 • W ramach udziału w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
  w Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” na ukończeniu jest opracowanie raportu z samooceny metodą Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Ukończony raport zostanie wykorzystany w ocenie działania kontroli zarządczej w urzędzie oraz do wdrożenia nowych narzędzi usprawniających pracę urzędu.
 • Został przeprowadzony audyt organizacyjny urzędu przez Spółkę Ernst § Young, czego efektem będą zmiany organizacyjne i kadrowe.
 1. Zostały przeprowadzone spotkania otwarte z mieszkańcami:
 • 6 marca 2015 r. w ramach projektu „Mechanizmy współpracy JST z NGO” – odbyło się spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi nt. budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.
 • 7 marca 2015 r. odbyło się spotkanie rozpoczynające współpracę z Katedrą Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Został podpisany List o Współpracy PL z PW z Kierownikiem Katedry prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem.
 • 12 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. organizacji i uspokojenia ruchu w Podkowie Leśnej.
 • 17 marca 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych odbyło się spotkanie z przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem dyrekcji szkoły, rady rodziców i rady szkoły ws. przyszłości edukacji, w tym edukacji innowacyjnej.
 • 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. założeń przebudowy dróg w mieście, a w szczególności wyboru rodzaju nawierzchni i zagospodarowania wód opadowych.

Spotkania Burmistrza w okresie: 12.02.15 r. – 27.03.15 r.

W okresie pomiędzy sesjami odbyłem ponad 70 spotkań (15 wyjazdowych, 3 konferencje), dotyczących zarządzania i współpracy, w tym:
– spotkanie w/s negocjacji regulacji stanów prawnych dróg (5 spraw),
– spotkanie mediacyjne z wykonawcami rozbudowy szkoły i ich pełnomocnikami (dotyczy roszczeń odszkodowawczych)
– spotkanie burmistrzów, wójtów z Dyrektorem Caritas Polska dot. współpracy w zakresie rozwiązywania spraw społecznych
– spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji z udziałem Starosty w/s bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej i Posterunku Policji.
– spotkanie burmistrzów PTO w/s współpracy między gminami
– spotkanie z przedstawicielami MEN – na temat pilotażowych projektów dot. oświaty
– Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WKD
– spotkanie z dyr. Frankowskim dotyczące możliwości aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
– spotkanie z rektorem WSTH dot. wykorzystania terenów szkoły na usługi sportowo rekreacyjne, z których mogliby korzystać mieszkańcy PL
– XXI Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich
– spotkanie dotyczące współpracy miasta PL z Politechniką Warszawską w zakresie edukacji architektonicznej w podkowiańskich szkołach
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mazovia”
– spotkanie z Prezesem Zarządu WKD (głośne sygnały kolejki WKD)
– spotkanie z autorką projektu Systemu Informacji Miejskiej
– spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców, radnymi i dyrekcją szkoły ws. planu zagospodarowania terenu wokół Szkoły Samorządowej
– posiedzenie senackiej komisji ds. samorządu terytorialnego – „Bilans kadencji 2010-2014”
– sesji i komisjach rady Powiatu Grodziskiego,

Inwestycje:
– kupione zostały 2 działki zajęte pod pasy drogowe o łącznej powierzchni ponad 700 m²

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace – wymurowano ściany parteru i piętra, wykonano strop nad parterem, wylano schody klatki schodowej, trwają prace przy wykonaniu zwieńczenia piętra.
 2. Warszawska – (Brwinowska- Główna) – zakończono i odebrano prace przy przebudowie ulicy
 3. Bukowa – odcinek ul. Topolowa-Grabowa, rozpoczęto przygotowania do wznowienia prac po przerwie zimowej – ustawione zostało oznakowania (zasłonięte) czasowej organizacji ruchu, wykonane zostały dodatkowe badania laboratoryjne warstwy wiążącej celem potwierdzenia odpowiedniej jakości przed ułożeniem warstwy ścieralnej. W wyniku negocjacji, wykonawca zobowiązał się do przedłużenia gwarancji po zakończeniu przebudowy z 36 miesięcy do 50 miesięcy.
 4. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – wykonano projekt zmian w organizacji ruchu przewidujący wykonanie progów zwalniających celem wymuszenia spowolnienia ruchu – trwa procedura uzgadniania w Starostwie Grodziskim
 5. Organizacje ruchu – wyłoniono wykonawcę projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Reymonta na odcinku trwałej nawierzchni – przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 6. Przedszkole – trwają prace przy wymianie orynnowania na budynku przedszkola.
 7. Szkoła – wykonywane jest opracowanie dotyczące inwentaryzacji uszkodzeń ścian, ocena przyczyn uszkodzeń, sposoby naprawy i zabezpieczenia ścian.
 8. Oświetlenie – zostały zamontowane 2 zestawy po 10 lamp z oświetleniem Led na okres dwóch miesięcy w celach testowych

Sprawy bieżące

 1. Zakończyły się prace przy wycince drzew na działkach leśnych zgodnie z „Uproszczonym Planem Urządzenia lasu we władaniu Miasta Gminy Podkowa na okres 01.01.2014 – 31.12.2023 roku”.
 2. Zakończyły się prace przygotowawcze polegające na wycince i pielęgnacji drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjaźni Polsko –Węgierskiej w Podkowie Leśnej.
 3. Zakończył się prace ogrodnicze w pasie zieleni ul. Jana Pawła II.
 4. Zakończono opracowanie możliwości utworzenia strefy płatnego parkowania. Opracowanie zostanie przedłożone komisjom merytorycznym RM po świętach.
 5. Trwa akcja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lecznicy VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 46.
 6. W sobotę 28 lutego 2015 roku w Pałacyku Kasyno rozdano mieszkańcom 131 nowych budek lęgowych ( typu A i typu B) dla ptaków.
 7. W dniu 17 marca 2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Podkowa Leśna wykonali opryski środkiem Wild Stop Plus odstraszającym zwierzęta, aby ograniczyć migracje dzików na teren miasta.
 8. Zebrano oferty od przedsiębiorców na realizację zadania – demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
 9. Zakupiono części zamienne do przepompowni kanalizacyjnych w celu ich właściwej konserwacji.
 10. W ramach edukacji ekologicznej Urząd Miasta przygotował ofertę przedstawienia teatralnego dla dzieci klas I-III .
 11. Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania dla Urzędu Marszałkowskiego na temat gospodarki odpadami w roku 2014.
 12. Przygotowana została dokumentacja do założenia odrębnych Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości zajętych pod drogi po uprawnieniu się decyzji Wojewody Mazowieckiego w wyniku postępowania wynikającego z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.) w sprawie ustalania i wypłacania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
 13. Przygotowana została pełna dokumentacja do przeprowadzenia aktów notarialnych w sprawie odpłatnego nabycie do gminnego zasobu Miasta Podkowy Leśnej od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi.
 14. Wykonano modernizację wentylacji w budynku Biblioteki Miejskiej.
 15. Przeglądy konserwacyjne kotłów grzewczych w budynkach komunalnych.
 16. Wymieniono drzwi w budynku Urzędu Miasta (sekretariat i kasa).

Sprawy różne

 1. Dostaliśmy dotację w wysokości 273.962 (90% wartości projektu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt Rewitalizacja Parku przyjaźni Polsko – Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna.
 2. Dostaliśmy dotację w wysokości 749.480,28 (85% wartości projektu) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na projekt Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna.
 3. Udział przedstawiciela miasta w spotkaniach zespołu koordynatorów lokalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opiniowanie kryteriów wyboru projektów konkursowych.
 4. Udział przedstawiciela miasta w konsultacjach i warsztatach strategicznych Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW).

 

 

 

 

 

Limit na badania przesiewowe wyczerpany!

Podjęta akcja wydawania pakietów na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych dla mieszkańców powyżej 40 roku życia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Osób uprawnionych do odebrania pakietu w Podkowie Leśnej jest 2042. Skorzystało z możliwości bezpłatnych badań 324 osoby: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co daje 16% grupy 40+. Tylko w pierwszym dniu wydawania pakietów, wyczerpał się limit finansowy. Podjąłem decyzję o znacznym zwiększeniu puli środków na ten cel. Zapisy trwały od 16 do 21 marca 2015r. Obecnie zapisy są wstrzymane, kolejny limit został wyczerpany. W zależności od wyników badań i zainteresowania mieszkańców będę poszukiwał możliwości kontynuowania badań i wprowadzenia ich również w budżecie na 2016r.

Z informacji szpitala wynika, że nasi mieszkańcy dość licznie korzystali z możliwości wykupienia drugiego pakietu z 50% zniżką. Najistotniejszym elementem wprowadzonego programu profilaktycznego jest  zwiększenie świadomości mieszkańców  na temat konieczności wykonywania regularnych badań. W przypadku wielu nowotworów szansa na wyleczenie znacznie wzrasta, jeśli choroba zostanie rozpoznana we wczesnym stadium.  Dlatego tak ważne są populacyjne badania przesiewowe, które mają na celu wykrycie choroby we wczesnej, zwykle bezobjawowej fazie rozwoju. Postaram się, aby na przełomie czerwca i lipca przygotować prelekcję z udziałem lekarzy onkologów na temat profilaktyki zdrowotnej oraz podsumować przeprowadzoną akcję w Podkowie. Nie bójmy się rozmawiać o raku. Edukujmy się, edukujmy innych, szczególnie, że częstotliwość zachorowania na nowotwory ciągle wzrasta.

A jak wyglądają statystki osób, które przystąpiły do programu w Podkowie?

Badania z pakietu nr 1 dla kobiet – wybrało 147 osób, badania z pakietu nr 2 dla mężczyzn wybrało 110 osób, badania z pakietu nr 3 dla kobiet i mężczyzn wybrało 37 pań i 30 panów.

W podziale na grupy wiekowe kształtuje się to następująco:

 • 40+ (lata 1966-1975) ogółem 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn
 • 50+ (lata 1956-1965) ogółem 86 osób, w tym 51 kobiet i 35 mężczyzn
 • 60+ (lata 1946-1955) ogółem 99 osób, w tym 57 kobiet i 42 mężczyzn
 • 70+ (lata 1936-1945) ogółem 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn
 • 80+ (pow. 1935 r.) ogółem 19 osób, w tym 8 kobiet i 11 mężczyzn.

rys. Henryka Sawki wykorzystany w kampanii społecznej „Rak. To się leczy” (źródło http://www.rak.tosieleczy.pl/)