Warszawska piękniejsza!

Firma wykonująca nasadzenia na ul. Warszawskiej na odcinku od Brwinowskiej do Głównej zakończyła prace. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wśród 8 firm, które zostały zaproszone (bądź same się zgłosiły) po  kolejnych etapach negocjacji została wybrana Multiplanta, która za cenę 64.800 zł wykonała nasadzenia na ul. Warszawskiej oraz wykona dodatkowe nasadzenia na ul. Bukowej. Wykonawca bardzo podkreślał dużą życzliwość mieszkańców tej ulicy, począwszy od udostępnienia miejsca na przechowywanie sprzętu, roślin, kory, a skończywszy na częstowaniu kawą – to co gdzie indziej okazuje się, jest rzadkie, w Podkowie jest naturalne. To miłe.

IMG_0053Podczas niedzielnego spaceru zauważyłem, że z trzech domów nowo posadzone krzaki są podlewane – to oznacza, że dbamy o naszą wspólną przestrzeń, nawet ponosząc koszty, w tym przypadku wody. Za to mieszkańcom ul. Warszawskiej bardzo dziękuję.

Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego

26 czerwca 2015r. w podkowiańskim Pałacyku odbyło się podsumowanie konkursu urbanistycznego dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pt . „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”. Przedmiotem pracy konkursowej było sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Wpłynęło 11 prac przygotowanych przez 3-4 osobowe zespoły.

Prace oceniane były pod względem:

 • Zgodności z założeniami Regulaminu Konkursu
 • Komplementarności projektu wraz załącznikami
 • Realności implantacji do realiów Podkowy Leśnej
 • Poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • Atrakcyjności, innowacyjności i pomysłowości przyjętych rozwiązań
 • Walorów edukacyjnych, turystycznych, aspektów społecznych
 • Funkcjonalności i estetyki proponowanych rozwiązań

Wykonywane prace były oceniane pod kierunkiem prof. Sławomira Gzella, aktualnie najbardziej w Polsce rozpoznawalnego architekta zajmującego się planowaniem przestrzennym i urbanistyką, jedynego zresztą ze swojego pokolenia, który uzyskał najwyższy naukowy zaszczyt – doktorat honoris causa.

W skład jury weszli:

Burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński
Prof. dr hab. inż. architekt Sławomir Gzell
Prof. dr hab. inż. architekt Krystyna Guranowska-Gruszecka
Dr Edyta Barucka – historyk sztuki
Arch. Grzegorz A. Buczek
Arch. Anna Kasperkiewicz
Dr arch. Maciej Lasocki
Arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska
Arch. Iga Sawicka
Arch. Jakub Soszyński

Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę za pracę nr 8 zespołowi w składzie:

Aleksandra Mazurkiewicz
Klaudia Rokicka
Aleksandra Węgiełek
Maryia Yarshevich

za realistyczny projekt nowej polityki przestrzennej, który najlepiej odpowiedział na potrzebę aktualizacji obowiązującego studium uikzp Podkowy Leśnej.

DSC_5838Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • sformułowanie wizji możliwej do zrealizowania, uwzględniającej liczne ograniczenia funkcjonalno-przestrzenne,
 • dobre rozpoznanie istniejących zagrożeń,
 • postawienie na rozwój przestrzeni publicznych o charakterze sieciowym,

w postaci: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i konnych oraz różnorodnych szlaków turystycznych,

 • zaproponowanie szeregu interesujących inwestycji realizujących politykę przestrzenną w postaci: ośrodka zooterapii, bazaru miejskiego, centrów aktywności społecznej i pracy freelancerów, parkingów podziemnych itp.,
 • propozycję identyfikacji wizualnej sześciu osiedli na terenie miasta,
 • wskazanie możliwości sfinansowania proponowanych działań z różnorodnych środków pomocowych i rozwojowych,
 • prosty, ale czytelny i trafiający do odbiorcy, sposób prezentacji idei.

Sąd Konkursowy przyznał II nagrodę za pracę nr 6 zespołowi w składzie:

Paulina Boruch
Wojciech Fudala
Jan Heymer
Krzysztof Katerla

za redefinicję idei miasta ogrodu, z uwzględnieniem współczesnych standardów cywilizacyjnych i ekologicznych oraz potrzeb mieszkańców, w ramach Trójmiasta Ogrodów.

DSC_5835Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • dostrzeżenie możliwości rozwoju we współpracy z miastami sąsiednimi i działania na rzecz wzajemnej komplementarności funkcjonalnej,
 • zaproponowanie szeregu interesujących przedsięwzięć realizujących politykę przestrzenną w postaci: szkoły plastycznej i z internatem, młodzieżowego domu kultury, galerii wybitnych mieszkańców, centrum handlowo-usługowego dla Trójmiasta itp.,
 • interesujący układ przestrzenny ciągu rekreacyjnego w postaci „zielonej podkowy”,
 • propozycję spójnej identyfikacji wizualnej Trójmiasta w postaci elementów małej architektury,
 • propozycję powiązania sąsiadujących miast spójną siecią komunikacyjną tras pieszych, rowerowych i transportu publicznego,
 • dbałość o ciągłość korytarzy ekologicznych,
 • bardzo atrakcyjną i czytelną prezentację idei.

Sąd Konkursowy przyznał III nagrodę za pracę nr 4 zespołowi w składzie:

Aleksandra Dentkowska
Marta Skoniecka
Ewelina Słomka
Anastazja Syguła

za odważną koncepcję kształtowania Podkowy Leśnej jako eko-systemu.

Za główne zalety przedstawionego projektu Sędziowie uznali:

 • poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w nawiązaniu do tradycji,
 • osadzenie polityki przestrzennej w spójnej koncepcji ekopolityki realizowanej na różnych poziomach i w różnych sferach życia Podkowy Leśnej,
 • zaproponowanie szeregu interesujących przedsięwzięć realizujących politykę przestrzenną w postaci: eko-targu, SPA, różnych urządzeń rekreacyjno-sportowych itp.,
 • eksperyment intelektualny polegający na sprawdzeniu zasadności przyłączenia sąsiadujących terenów Brwinowa do Podkowy Leśnej,
 • udany eksperyment w postaci komiksowej prezentacji polityki przestrzennej.

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie równorzędne za pracę nr 9 zespołowi w składzie:

Karolina Dąbrowska
Karolina Krzyszowska
Magdalena Kubala

za udowodnienie zasadności poszerzenia granic Podkowy Leśnej dla prowadzenia spójnej polityki przestrzennej z terenami sąsiadującymi. Opracowanie zawiera wiele inspirujących pomysłów na aktywizację przestrzeni miejskiej. Cenne jest także poszukiwanie idei ze sfery humanistyki dla formułowania głębszych myśli stojących za decyzjami planistycznymi.

Sąd Konkursowy przyznał wyróżnienie równorzędne za pracę nr 10 zespołowi w składzie:

Dorota Kałamucka
Magdalena Posłuszna
Leszek Wiśniewski
Tomasz Koczur

za osadzenie polityki przestrzennej Podkowy Leśnej w kontekście ponadlokalnym, z interesującymi propozycjami dotyczącymi organizacji transportu publicznego, w tym rozbudowy WKD, a także kształtowania sieci zróżnicowanych funkcjonalnie i hierarchicznie centrów lokalnych Trójmiasta Ogrodów. Na uwagę w opracowaniu zasługuje także bardzo wnikliwa i rzetelna analiza SWOT z logicznym jej przełożeniem na decyzje dotyczące polityki przestrzennej.

DSC_5846Na zdjęciu od lewej: Prof. dr hab. inż. architekt Sławomir Gzell, Burmistrz Podkowy Leśnej – Artur Tusiński, Prof. dr hab. inż. architekt Krystyna Guranowska-Gruszecka, Dr arch. Maciej Lasocki

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że partycypacja powinna być obowiązkowym elementem procesu planistycznego. Poszukiwanie innego modelu partycypacji, niż do tej pory, działania opartego na faktycznym dialogu wydaje mi się właściwym kierunkiem zmian sposobu prowadzenia ważnych działań w mieście, a takim są niewątpliwie działania planistyczne. Forma konkursu pozwala na zapoznanie się z różnorodnym spojrzeniem, pomysły mogą stać się dodatkową inspiracją do przeprowadzenia tych zmian. Otrzymane prace są własnością miasta, wszystkie zostaną zamieszczone na stronie internetowej wraz z częścią opisową, tak aby zainteresowani mieszkańcy mogli się dokładniej z nimi zapoznać. Konkursowe prace można oglądać do 3 lipca w  Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa 18. Natomiast we wrześniu zorganizujemy ponowną wystawę plenerową wraz z panelem dyskusyjnym.

Sukces edukacyjny

Po raz pierwszy przeprowadzono ranking wśród 2479 gmin średnich wyników uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu, jakie osiągnęli oni w poszczególnych gminach. 4% gmin uzyskało najlepsze wyniki w kraju, najlepsze szkoły podstawowe znajdują się w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich. Wśród najlepszych znalazła się Podkowa Leśna zajmując pozycję 7 w kraju (najlepsza w powiecie), ze średnią 78,6%, na co złożyły się wyniki szkoły samorządowej i szkoły KIK. Średnia w powiecie grodziskim – 70,6%, w województwie mazowieckim – 69,8% i w kraju – 67,0%. Natomiast z cz. 2 – j. angielskiego odpowiednio 92,6%; 83,4%; 80,4%; 78,0%

Jak wyglądały wyniki poszczególnych szkół?

Sprawdzian po 6 klasie

Szkoła samorządowa

 • jęz. polski – 77,1%
 • matematyka – 74,9%
 • jęz. angielski – 91,1

Szkoła niepubliczna KIK

 • polski – 83,0%,
 • matematyka – 83,2%
 • jęz. angielski – 96,1%

Egzamin klas III gimnazjum

Szkoła samorządowa

 •  jęz. polski – 73,8%
 • historia i Wos – 74,5%
 • matematyka – 65,9%
 • przedmioty przyrodnicze –  62,3%
 •  jęz. angielski podstawowy –  89,1%
 • jęz. angielski rozszerzony 76,4%

Szkoła niepubliczna KIK

 • z języka polskiego – 81,7%
 • z historii i WOS-u – 81,3%
 • z matematyki – 75,3%
 • z przedmiotów przyrodniczych – 70,4%
 • z języka angielskiego poziom podstawowy – 93,8%
 • z języka angielskiego poziom rozszerzony – 85,5%

Poza wysokim poziomem edukacji, szkoła powinna tworzyć klimat zaufania, tolerancji, akceptacji i wolności, w którym otwartość i dialog umożliwiają porozumienie i swobodę wypowiedzi. Nasze szkoły, mam nadzieję, są takimi szkołami, bo tak naprawdę to jest dopiero miarą sukcesu.

 

Absolutorium. 7 sprawozdanie z pracy burmistrza.

25 maja 2015r. odbyła się sesja Rady Miasta, na której jednogłośnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi – za co dziękuję.

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 28.05.2015 – 25.06.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń m.in.:
  • Powołanie komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań:

– na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

– budowę miejskiego systemu informacji kulturalnej (SIM),

 • Zmian w budżecie (przesunięcia w dziale oświata i wychowanie, nagrody na konkurs urbanistyczny),
 • Powołanie jury konkursu urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”. 1.06.2015 r. dokonano oceny prac.
 1. Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W wyniku rozstrzygniętego naboru na wolne stanowisko, zatrudniono Panią Magdalenę Sitko, która będzie się zajmowała promocją miasta, współpracą
  z organizacjami pozarządowymi i strategią miasta.
 • Grupa pracowników urzędu uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach – instruktażach w zakresie Systemów Dziedzinowych w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach”.
 • Zawarto umowę o świadczenie usług doradztwa podatkowego w celu oceny możliwości odzyskania przez miasto od urzędu skarbowego podatku VAT.
 • Zawarto umowę na usługi doradcze w zakresie przeglądu sposobu dokonywania wydatków rzeczowych miasta w latach 2013 – 2014, a dla inwestycji rozbudowa szkoły za cały okres jej realizacji. Wypracowane zostaną również rekomendacje w zakresie procedur zakupowych i sposobu ponoszenia wydatków.
 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” 16 czerwca br. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu. Aktualnie trwają procedury przetargowe dotyczące zamówień dokumentacji projektowo-kosztorysowych m.in. tras rowerowych, budowy cmentarza komunalnego (Żółwin), zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych, inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń.

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

12 czerwca 2015 r. podpisano aneks nr 2 do umowy ze Szpitalem Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przedłużenia terminu badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów złośliwych.

324 mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy ukończyli 40. rok życia i pobrali w marcu br. pakiety na wykonanie badań laboratoryjnych, a nie zdążyli ich wykonać do 15 czerwca (jest to 55 osób), mają możliwość wykonania ich do 30 czerwca 2015 r. Następna taka akcja zaplanowana jest na 2016 rok.

Spotkania Burmistrza w okresie: 28.05.15 r. – 25.06.15 r.

 • spotkanie z prezesem Zarządu WKD,
 • spotkanie z Naczelnik US
 • spotkanie ZIT WOF w/s kształtu kryteriów strategicznych oceny i zaliczenia projektów,
 • XI Festiwal Otwarte Ogrody
 • spotkanie dot. kortów tenisowych na terenie miasta
 • dotyczące projektu oświetlenia miasta
 • z prezesem MarcPol reklamy, plan miejscowy, rów, współpraca z miastem
 • z firmą odzyskującą VAT
 • V Forum Energetyczne
 • spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w/s wykorzystania budynku posterunku i współpracy
 • posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds Samorządu Terytorialnego
 • spotkanie z dyrektorem TVP
 • mediacje – sprawa dotycząca budowy szkoły
 • warsztaty Partnerów projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w Brwinowie,
 • posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT WOF

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – wykonano tynki wewnętrzne, wylewki, trwają prace wykończeniowe
 2. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę.
 3. Akacjowa (Warszawska- Sosnowa) wykonano badania istniejącej nawierzchni tłuczniowej pod kotem przydatności do wykorzystania jako podbudowy zasadniczej pod nawierzchnię docelową.
 4. Organizacje ruchu – trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów spowalniających (projekt złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim).
 5. Zaproszenie do składania ofert na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ulicy Reymonta na odcinku ul. Jana Pawła II (droga powiatowa) do ulicy Żeromskiego w Podkowie Leśnej” i budowę progów spowalniających zgodnie z projektem.
 6. Przedszkole –- wykonano nawierzchnie antypoślizgowe z granulatu kauczukowego na opaskach przy przedszkolu miejskim.
 1. Zlecono i rozpoczęto procedurę przetargową na „Budowę zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej.

Sprawy bieżące

 1. Trwają prace na ul. Warszawskiej polegające na wykonaniu nasadzeń – według „projektu zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej w Podkowie Leśnej Pracowni Projektowej URBIOSIS”.
 2. Zostały posadzone kwiaty sezonowe na terenie Podkowy Leśnej.
 3. Zostały zakończone prace saperskie na terenie Lasu Młochowskiego – informacja od Nadleśnictwa Chojnów.
 4. W dniu 16 czerwca 2015 r. pracownicy Urzędu Miasta Podkowa Leśna wykonali opryski środkiem Wild Stop Plus odstraszającym zwierzęta, aby ograniczyć migracje dzików na teren miasta.
 5. Trwają wymiany pomp i naprawy innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia stałego dostarczenia wody mieszkańcom.
 6. Został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 01 lipca 2015 roku do 31.grudnia 2016 roku. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki z firmą Eko-Hetman.
 7. Wraz z policją rozpoczęliśmy akcję prewencyjną „żółta kartka” dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami zaparkowali samochody.

Spotkania z mieszkańcami:

27.05.15r. System wywozu śmieci – proponowane zmiany. Zapory na przejazdach WKD.

 1. 06.15r. Bezpieczeństwo w Podkowie Leśnej – spotkanie z kierownikiem posterunku.

Akcja prewencyjna „żółta kartka”

Wielu kierowców zostawia auta na chodnikach, trawnikach i skrzyżowaniach. Liczba parkujących osób w Podkowie wzrosła o tyle, że stanowi to duże utrudnienie, szczególnie dla pieszych. Żaden z naszych chodników, nie ma więcej szerokości niż 1,5m tak, aby przepisowo postawić na nim samochód chociaż dwoma kołami. Auto można zaparkować w odstępie 10 m od przejścia dla pieszych i to tylko wówczas, gdy nie zakazuje tego inny znak. Minimum 10 m odstępu należy zachować także parkując samochód w rejonie skrzyżowania i przejazdu kolejowego. Problem dotyczy głównie centrum, a w szczególności okolic szkół i Kościoła. Wraz z podkowiańską policją rozpoczęliśmy akcję prewencyjną dotyczącą parkowania niezgodnego z przepisami. Kierowcy, którzy źle zaparkują będą znajdowali za wycieraczką żółtą kartkę (o treści jak na zdjęciu). Apeluję o niezastawianie chodników i roztropne parkowanie na ulicach, szczególnie w centrum. Akcja potrwa do końca czerwca. Po tym terminie już wszystko w rękach policji, ale mogą posypać się mandaty.

Celem podjętych działań jest uświadomienie i wprowadzenie dobrych obyczajów na drodze, skuteczne egzekwowanie od kierujących zasad zatrzymania i postoju na obszarze miasta oraz przeciwdziałanie powstawaniu utrudnień w ruchu spowodowanym nieprawidłowym postojem samochodów.

Wytworzyła się bardzo niedobra atmosfera, gdzie mieszkańcy notorycznie dzwonią na policję prosząc o interwencję w/s zastawionego chodnika, złoszczą się kierowcy na wlepiane mandaty, a wystarczyłoby wzajemne szanowanie się, stosowanie się do obowiązujących przepisów i czasami wyrozumiałość w sytuacjach nadzwyczajnych. Bądźmy życzliwi dla siebie, a będzie nam się łatwiej żyło w mieście, które jest w końcu naszym wspólnym miejscem na ziemi.

Trwają prace nad uporządkowaniem centrum, wprowadzeniem stref płatnego parkowania i park& ride. Ale to wymaga czasu i pieniędzy, więc w tym względzie proszę o cierpliwość.