Pomniki przyrody

Wyjściem do artykułu o pomnikach przyrody w Podkowie Leśnej jest uchwała dotycząca zniesienia formy ochrony dla czterech dębów szypułkowych (podjęta 30 lipca na sesji Rady Miasta). Wszyscy wiemy, że mamy drzewa na terenie miasta, które są pomnikami, które się starzeją i że ich stan często delikatnie mówiąc nie jest zadowalający. Jakie kroki miasto podejmowało dotychczas i jakie powinny być kolejne? To pytanie, które stawiam sobie ja, ale też powinni postawić sobie radni przy konstruowaniu budżetu na kolejne lata.

Podstawą prawną tworzenia pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm. Za pomnik przyrody mogą być uznane wg definicji ustawowej (art.41): pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, , krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, oraz jaskinie. Z dniem 1 sierpnia 2009 r., zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, Wojewoda Mazowiecki przekazał kompetencje w zakresie ustanawiania i znoszenia pomników przyrody Radzie Gminy. Do sierpnia 2009r istniał także tryb ustanowienia pomnika przyrody w drodze rozporządzenia wojewody. Przed przekazaniem powyższych kompetencji, w dniu 31 lipca 2009 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w/s ustanowienia pomników przyrody. Celem jego wprowadzenia było prawne usankcjonowanie obiektów przyrody, które ustanowione były jako pomniki przyrody w różnych okresach funkcjonowania ustaw dot. ochrony przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody od sierpnia 2009r następuje wyłącznie w formie uchwały rady gminy, określającej nazwę danego pomnika, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu. Uchwała wymaga uzgodnienia z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

DSC_3203Na terenie Podkowy Leśnej zostały ustanowione jako pomniki przyrody 429 drzewa: brzoza brodawkowa, buk pospolity, lipa drobnolistna, sosna pospolita i dąb szypułkowy oraz 3 głazy narzutowe (znajdują się w ogrodzie przy Kościele).

Rada gminy może również znieść pomnik przyrody w drodze uchwały, po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. W/w uchwałą naszego miasta zniesiono formę ochrony pomników przyrody dla 4 dębów w Podkowie przy ul. Paproci.

DSC_6264Uzasadnieniem był zły stan zdrowotny, zagrożenie dla ludzi i mienia znajdującego się w pobliżu, co wynikało z ekspertyzy dendrologicznej.  Uchwałę też pozytywnie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dotychczas zniesiono status ochrony z jednego pomnika przyrody na ul. Borowin.

Miasto od roku 2009 przeprowadziło szereg ekspertyz dendrologicznych dotyczących stanu pomników przyrody, z czego największa była przeprowadzona w 2010, gdzie dokonano oceny 300 pomników przyrody na terenie miasta, za cenę 49.434 zł. Do kolejnej ekspertyzy wytypowano 40 drzew na podstawie wcześniejszej ekspertyzy i najgorszego stanu zdrowotnego (za cenę 55.854zł). Są to drzewa, które wykazują się niską lub bardzo niską wytrzymałością pnia na złamanie lub budzą wyraźne objawy obniżonej stabilności w gruncie. Właściwie klasyfikują się do wycięcia. Wszystkie są na terenie miasta, w terenie zabudowanym i stanowią zagrożenie. W 2011r przeprowadzono kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody (koszt 174.495zł).

DSC_2328w (2)Piszę o tym celowo, przy przybliżyć Państwu skalę problemu i wielkość ponoszonych kosztów tylko z przeznaczeniem na pomniki przyrody (poza pozostałą zielenią). Prace związane z ochroną pomników przyrody są kontynuowane, obecnie trwa opracowywanie strategii zieleni na terenie obszaru Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń – w ramach wspólnego projektu PTO (koszt całkowity 83.000zł).

Istnieje pilna potrzeba podjęcia decyzji co do kierunku polityki gospodarki drzewostanem, w tym pomnikami przyrody na terenie miasta. Dyskusja została rozpoczęta i pozostaje otwarta, zachęcam mieszkańców do aktywnego włączenia się.

Więcej informacji na temat pomników przyrody jest w przygotowanej przeze mnie prezentacji „Pomniki przyrody w Podkowie Leśnej”. Zachęcam do zapoznania się. Ekspertyzy są dostępne na stronie miasta w BIP.

 

8 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  26 czerwca 2015 r. – 30 lipca 2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wydane 33 zarządzenia dotyczące m.in.:
  • Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na przebudowę ulicy Akacjowej (na odcinku Wschodnia – Sosnowa);
  • Zmian w budżecie (przesunięcia w dziale oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna) oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  • Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru kandydatów na stanowiska: Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej, do Sekretariatu oraz Skarbnika Miasta;
  • Cofnięcia upoważnień dotychczasowemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Wydania upoważnień nowemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Wydania upoważnień pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych;
  • Przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały Pani Bożenie Tomaszek;
  • Zasad refundowania kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół;
  • Wydania upoważnień pracownikom urzędu dotyczących referendum ogólnokrajowego;
  • Powołania komisji do spraw archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP w 2015 r.;
 2.  Organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • W wyniku rozstrzygniętych procedur naboru na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej wybrano Panią Joannę Kasprowicz,
  a na stanowisko Inspektora w Sekretariacie Burmistrza wybrano Panią Justynę Cierniak.
 • Od 1 lipca 2015 r. rozpoczęła pracę Pani Ewa Zalewska na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami na stanowisko Skarbnika Miasta.
 • Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim przeprowadziło kontrolę ogólną w naszym archiwum zakładowym. Z ustaleń wynika, że archiwum nie może funkcjonować w obecnej formie, w pomieszczeniach piwnicznych, konieczne jest znalezienie pomieszczeń na dokumenty.
 • 11 marca 2015 r. złożyliśmy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nowej strony internetowej miasta Podkowa Leśna oraz powiązanego z nią Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.
  24 lipca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymają dofinansowanie. Podkowa Leśna otrzymała b. wysoką ocenę punktową (73,20) i znalazła się na 11 miejscu listy rankingowej na 198 złożonych wniosków. Wartość  projektu to 43 050,00 zł, a kwota dofinansowania to 34 440,00 zł
 • 3. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” aktualnie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Projekty około 7 km dróg mają powstać do 31 marca 2016 r. Dokumentacja ma dotyczyć przebudowy dróg na terenie gminy Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Jej zakres na terenie miasta Podkowa Leśna obejmie odcinek ul. Letniskowej o długości 30 m (od granicy z Podkową Leśną w kierunku zachodnim) we wsi Owczarnia oraz ul. Gołębiej (na odc. od ul. Warszawskiej – DW719 do ul. Zachodniej), ul. Zachodniej i ul. Sokolej w Podkowie Leśnej. Długość ulic przeznaczonych do przebudowy to ok. 2,0 km.

Do dnia dzisiejszego w ramach wspólnego projektu PTO rozstrzygnięto postępowania przetargowe ( poza działaniami organizacyjnymi i promocyjnymi oraz nie dotyczącymi Podkowy Leśnej ) dotyczące:

 1. Inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie PTO
 2. Opracowania koncepcji całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin PTO
 3. Wykonania pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami
 4. Wykonania Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na terenie PTO
 5. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych wzdłuż trasy 719
 6. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD
 7. Opracowania strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń
 8. Opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ulicy Szkolnej w Żółwinie
 1. Badania przesiewowe: spośród 2042 osób uprawnionych do skorzystania z bezpłatnych badań przesiewowych, zapisały się 324 osoby w tym: 186 kobiet i 138 mężczyzn, co stanowi 16% grupy 40+. Faktycznie badania w Szpitalu Zachodnim wykonały 285 osoby. W oparciu o dane statystyczne uzyskane z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej informuję, że 21,7 % osób skierowano do dalszej diagnostyki.

Z tytułu wykonania umowy na wykonanie badań miasto poniosło wydatek w wysokości 35.575 zł.

Spotkania  pomiędzy sesjami:

 •  mediacje – roszczenia podwykonawców w/s budowy szkoły
 •  rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”
 • spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, Jackiem Kozłowskim,
 • panel ekspertów zorganizowany przez NIK dotyczące bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu.
 • spotkanie z vice Burmistrzem Brwinowa Sławomirem Walendowskim i Prezesem Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczące planów budowy SUW na terenie Żółwina i Owczarni, regulacji wzajemnych umów o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków, systemu zbiorowego odbioru odpadów.
 •  spotkanie z Dyrektor PUP w/s wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, staży i zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych.
 • mediacje – roszczenia podwykonawców w/s budowy szkoły
 • spotkanie z władzami Łucka w obwodzie wołyńskim na Ukrainie oraz organizacją Automajdan. W delegacji uczestniczył również Zbigniew Bujak – działacz opozycyjny i współtwórca Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Rozmowy dotyczyły szeregu rozwiązań systemowych, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie tworzenia świeżej demokracji na Ukrainie.
 • spotkanie Komitetu Monitorującego RPO województwa Mazowieckiego
 • spotkanie ze Starostą Grodziskim, Markiem Wierzbickim i pracownikami Wydziału Komunikacji starostwa dotyczące stosowania organizacji ruchu na terenie miasta,
 • posiedzenia zarządu Unii Miasteczek Polskich – omówienie strategii działania oraz wyznaczenia delegatów do komisji wspólnych rządowo-samorządowych : infrastruktury i finansów
 • udział w obchodach święta Policji w Grodzisku Mazowieckim
 • spotkanie z prof. Ryszardem Krystkiem z-cą Dyrektora ds. Naukowych z Instytut Transportu Samochodowego
 • spotkanie z przedstawicielem ORANGE dot. rozbudowy i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej, rozbudowy sieci światłowodów, wykorzystania jej na potrzeby monitoringu itp.

Inwestycje:

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – zakończono prace, zgłoszono budynek do odbiorów
 2. Bukowa – wykonano progi zwalniające na odcinku Topolowa-Grabowa. Rozpoczęto przebudowę drogi na odcinku Grabowa –Podleśna.
 3. Akacjowa (Wschodnia- Sosnowa) otworzono oferty na wykonanie ww odcinka ulicy.
 4. Trwa procedura zbierania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach uporządkowania węzła Jałowcowa/ Reymonta w ramach, której wykonane zostaną poniższe opracowania:
 • ul. Jałowcowa trwa wykonywanie projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej przewidującego wykonanie progów zwalniających (projekt w trakcie zatwierdzeń w Starostwie Grodziskim).
 •  przebudowa połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej     (rondo)
 • przebudowa ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta
 • przebudowa ulicy Jodłowej
 • przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego
 • projekt organizacji ruchu dla całego rejonu z podziałem na poszczególne zadania.
 • Przedszkole – podpisano umowę i rozpoczęto prace przy remoncie odtworzeniowym wejścia głównego budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
 • Szkoła – podpisano umowę i rozpoczęto wykonanie napraw i zabezpieczeń ścian określonych w wykonanym wcześniej opracowaniu.

Sprawy bieżące

 1. W dniu 14 lipca 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności rozbiórki dwóch nielegalnie instalowanych wielkogabarytowych, podświetlanych tablic reklamowych, usytuowanych u zbiegu drogi 719 oraz ulicy Gołębiej.
 2. Uregulowany został stan prawny ulicy Wiązowej.
 3. Wykonano remont uszkodzonych elementów orynnowania w budynku przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej.
 4. Oddano do realizacji wykonanie dwóch projektów pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 i budynku L.O. przy ul. Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej.
 5. Podpisano umowę na wykonanie prac gwarantujących spełnienie wymagań przepisów ochrony przeciwporażeniowej i poprawę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń w przepompowniach ścieków w Podkowie Leśnej z wykonaniem elektrycznych pomiarów ochronnych powykonawczych potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
 6. Podpisano umowę na realizację przebudowy odcinka rowu Rs 11/19 w ok. ul. Myśliwskiej. Przebudowa polega na umocnieniu płytami betonowymi skarp i dna rowu.
 7. Zebrano oferty na wykonanie prac bieżącego utrzymania i konserwacji rowów na terenie miasta oraz uprzątnięcia stawu w Parku.
 8. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę na „Budowę zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej”
 9. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 10. Wykonano prace porządkowe na terenie cmentarza
 11. Trwa testowanie programu do obsługi cmentarza.
 12. Uprzątnięto groby Powstańców w Lesie Młochowskim.
 13. Zakończono prace na ul. Warszawskiej polegające na wykonaniu nasadzeń – według „projektu zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej w Podkowie Leśnej Pracowni Projektowej URBIOSIS”.
 14. Zakończono prace na ul. Bukowej polegające na wykonaniu nasadzeń – na odcinku ul. Jaworowa ul. Wschodnia
 15. Urząd Miasta Podkowa Leśna otrzymał pozwolenia na budowę projektu budowlanego zamiennego zagospodarowania terenu Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej – trwają prace przygotowawcze nad przystąpienie do przetargu na realizacje inwestycji.
 16. Zbieramy oferty na wykonanie PGN wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie z WFOŚ
 17. Wykonano analizę możliwości zwrotu podatku VAT
 18. Zlecono aktualizację dokumentacji dot. oświetlenia miasta wraz z wykonaniem analizy ekonomicznej efektywności możliwych rozwiązań technicznych
 19. Zebrano oferty na wykonanie analizy oszczędności budżetowych z tytułu redukcji z umów opłat za tak zwaną pasywną energię.

Otrzymaliśmy dofinansowanie !

W dzisiejszych czasach, gdy znaczny procent mieszkańców poszukuje informacji za pośrednictwem coraz bardziej rozpowszechnionego medium jakim jest internet, posiadanie czytelnej i przejrzystej strony internetowej jest koniecznością, a prowadzenie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) obowiązkiem. Istniejąca strona miasta wymaga zmiany.

27 lutego 2015 roku. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa nowej strony internetowej miasta Podkowa Leśna oraz powiązanego z nią Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W dniu wczorajszym (27.07) Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę podmiotów, którym zostanie udzielone dofinansowanie. Miasto Podkowa Leśna zajęło wysoką 11 pozycję na 198 złożone wnioski i otrzyma dofinansowanie w kwocie 34.400zł. Wartość projektu: 43.050zł

Zmiana strony internetowej miasta powinna służyć poprawie komunikacji, łatwiejszemu odnalezieniu pożądanych informacji, możliwości wysyłania newslettera oraz dostosowaniu jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinna być dobrą platformą kontaktu z mieszkańcami.

Kablowanie kolejnych ulic

Rozmowy z  PGE /Polska Grupa Energetyczna S.A/ o możliwości sukcesywnego kablowania miasta, czyli wymiany  napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia na przewody podziemne przynoszą dalsze efekty. Trwają uzgodnienia następnych projektów na wymianę napowietrznych linii 15 KV. Do kablowania przeznaczone są ulice: Topolowa, Reymonta, Mickiewicza, Bukowa (na odcinku), Bluszczowa, Akacjowa, na odcinku Młochowska i Jana Pawła II – ok. 6,2km. Są to kolejne ulice uwzględnione do przebudowy po ul. Szpaków, Wróblej, Warszawskiej, Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej. Na ul. Topolowej wyremontowana zostanie stacja transformatorowa. Projektowane stacje transformatorowe oraz złącza kablowe wyposażone zostaną w płaskie dachy. Kolorystyka elewacji, dachów oraz drzwi i żaluzji wykonane zostaną w naturalnym kolorze betonu. Do ścian zostaną przykręcone kraty (w naturalnym kolorze stali) stanowiące trejaż dla roślin pnących. Takie rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Konserwatorem Zabytków. Modernizacji ulegnie zabytkowa stacja Główna w zakresie wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego. Kablowanie miasta jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenia awaryjności sieci elektroenergetycznej i zminimalizowania wpływu obiektów energetycznych na środowisko. Drzewa i gałęzie są częstą przyczyną awarii i przerw w dostawach prądu na terenie Podkowy Leśnej. Przy silniejszych podmuchach wiatru lub intensywnych opadach śniegu istnieje ryzyko zerwania przewodów i tak często się dzieje. Poprawa infrastruktury energetycznej w naszych warunkach jest koniecznością, dlatego cieszy mnie dobra współpraca z PGE.

Oby żyli długo i szczęśliwie

20 lipca 2015r., to dzień dla mnie szczególny, bo po raz pierwszy w historii swojego urzędowania udzieliłem ślubu. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, ze będę udzielał ślubów…, to pewnie uśmiałbym się do łez. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Prawa o aktach stanu cywilnego kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest burmistrz. Tak więc wszystkie czynności z zakresu pracy kierownika USC mogę wykonywać bez żadnego dodatkowego upoważnienia. Na co dzień tymi czynnościami w podkowiańskim urzędzie zajmuje się z-ca kierownika. A że mamy przerwę urlopową, to przyszło mi się zmierzyć z nowym doświadczeniem, które pozostanie w mej pamięci pewnie na długo. Młodej Parze życzę szczęśliwego i długiego pożycia.