Historia kołem się toczy. Rewitalizacji Parku Miejskiego nie będzie

Moje oświadczenie wygłoszone na sesji Rady Miasta 11.10.2016r.                   

W odniesieniu do skargi na „Zniszczenie zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym (tzw. Leśnym Parku Miejskim) w Podkowie Leśnej podpisanej przez m.in. troje radnych Rady Miasta Podkowa Leśna: Sylwię Dąbrówkę, Renatę Gabryszuk i Marcina Kalińskiego oraz członków ich rodzin i sąsiadów – skierowanej do Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej dnia 24 sierpnia 2016r.

Poruszę ważną kwestię w kontekście historycznym, na którą należy zwrócić uwagę i nad którą nie można przejść obojętnie. A mianowicie działania na szkodę miasta trójki w/w radnych.

Podobny haniebny epizod miał miejsce ostatnio w historii Rady Miasta w 2005r., a dotyczył szkalujących i bezpodstawnych skarg radnej Miasta Podkowa Leśna na działania podkowiańskiego samorządu. Skargi te kilka lat temu doprowadziły do utraty dofinansowania na rewitalizację Parku  Miejskiego. Przedstawioną sprawą zajmowała się Rada Miasta, która na sesji w dniu 28.04.2005 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła jednoznaczną dezaprobatę dla działań radnej, uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej, a podniesione zarzuty za nieprawdziwe. W tej sprawie oświadczenie wydał również ówczesny burmistrz.

Dzisiaj 11 lat później, jesteśmy świadkami realizowania podobnego, skandalicznego scenariusza działania wbrew interesowi publicznemu Miasta Podkowa Leśna przez radną Dąbrówkę, radną Gabryszuk i radnego Kalińskiego. Podpisana przez radnych skarga jest bulwersująca i szokująca. Zarzuty sformułowane w piśmie są fałszywe i bezpodstawne. Cechuje je duża doza złej woli, bowiem problemy w nich zawarte były wielokrotnie publicznie wyjaśniane i rozpatrywane na komisjach i sesjach Rady Miasta. Do stawianych zarzutów ustosunkował się też Starosta Grodziski. Wszystkie postawione zarzuty dotyczące stawu po rozpatrzeniu przez uprawnione gremia okazały się bezzasadne (uchwała Nr 120/XX/2016 z 23.03 2016, pismo Starosty Grodziskiego znak WOŚ.6341.04.2016 z dnia 11.02.2016r.,uchwała Nr 167/XXVIII/2016 z 25.08.2016, protokoły i stanowiska Komisji Rewizyjnej). Na żadnym z posiedzeń komisji i sesji w/w radni nie zadawali mi pytań w celu wyjaśnienia sformułowanych zarzutów, nie wnosili też interpelacji w tej sprawie. Natomiast na bieżąco byli informowani m.in. w moich sprawozdaniach na sesjach i spotkaniach dla mieszkańców o podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych Parku Miejskiego.

Skarga ta wstrzymała możliwość otrzymania pozwolenia na budowę, co naraziło miasto na znaczne straty i zaprzepaszczenie dotychczas poniesionych wysiłków i kosztów. Spowodowała istotne opóźnienie, a wręcz uniemożliwiła rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim, polegających na remoncie stawu i przepustów. Przygotowany przez urząd wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na niebagatelną kwotę 50% wartości projektu (prawie 1.600.000zł) nie mógł zostać złożony, a co gorsza pieniądze jakie Miasto mogło otrzymać (z ogromnym prawdopodobieństwem ich uzyskania) na wykonanie prac jeszcze w tym roku – przepadły. Naszego miasta nie stać na wszystkie niezbędne inwestycje, dlatego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne, szczególnie pożądane w formie bezzwrotnych dotacji czy to europejskich czy krajowych. Został stworzy zły klimat wokół Podkowy Leśnej, co może mieć negatywne skutki w naszych dalszych staraniach o uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Na rewitalizację Parku Miejskiego mieszkańcy czekają od lat. Dzisiaj wszyscy: burmistrz, pozostali radni i mieszkańcy razem możemy „podziękować” radnym: Sylwii Dąbrówce, Renacie Gabryszuk i Marcinowi Kalińskiemu, działającym wespół zespół z członkami podkowiańskiego LOP za skuteczne udaremnienie tej inwestycji w tym roku, a kto wie może również w latach następnych. Brak wyobraźni, zła wola, małość nie pozwalająca radnym na dostrzeżenie faktycznego interesu miasta zastopowała jego rozwój, mam nadzieję tylko na jakiś czas.

Szanowni Państwo Radni

Dzisiaj głosowaliście Państwo nad uchwałą budżetową i zdjęciem zarezerwowanych od początku roku środków na realizację tej inwestycji. Inwestycja nie będzie wykonana w ramach tegorocznego budżetu z przyczyn podanych wyżej.

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Z ostatniej chwili: W wyniku wniesionej w/w skargi, dnia 11.10.2016r. przez   Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie została przeprowadzona kolejna kontrola zbiornika retencyjnego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej. Celem było sprawdzenie zgodności z przepisami ustawy Prawo wodne. W zakresie kontroli było przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W protokole kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przeprowadzonymi pracami w obrębie zbiornika.

oswiadczenie1

Reforma oświaty zaopiniowana negatywnie

26 października 2026 r. odbyła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, podczas której cała strona samorządowa przedstawiła negatywną opinię wobec ustaw wdrażających reformę oświatową.

Główne powody to:

 • brak diagnozy będącej podstawą proponowanych zmian;
 • niemożliwe do zachowania terminy wdrożenia nowego ustroju szkolnego;
 • brak czasu na przeprowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, dotyczących projektowanych zmian oraz na konsultowanie projektu nowej sieci szkół;
 • brak projektów aktów wykonawczych, niezbędnych do przeprowadzenia zmian zaproponowanych w analizowanych projektach ustaw;
 • brak projektu ustawy o finansowaniu oświaty faktycznie uniemożliwiający organom JST odniesienie się do poszczególnych zapisów projektu ustawy Prawo oświatowe;
 • obniżenie poziomu kształcenia, a w konsekwencji jakości pracy szkoły, będących wynikiem nasilonej migracji nauczycieli gimnazjów oraz realizacji przez nich zajęć edukacyjnych w kilku szkołach w okresie transformacji ustroju szkolnego;
 • brak wypracowanego modelu przekształcania lub włączenia szkoły gwarantującego miejsca pracy dla nauczycieli i innych pracowników oraz ograniczenie możliwości zatrudniania młodych nauczycieli;
 • kumulacja uczniów z dwóch roczników szkolnych (z trzech roczników kalendarzowych) w roku szkolnym 2019/2020, co znacznie ograniczy możliwość podjęcia nauki przez uczniów w wybranych przez nich szkołach ponadgimnazjalnych;
 • brak w projekcie budżetu państwa środków na pokrycie wydatków koniecznych do wdrożenia nowej struktury związanej m.in. ze zmianami kadrowymi i realizacji przez administrację samorządową zadań związanych z wdrażaniem proponowanej reformy;
 • w projektowanych ustawach, brak regulacji dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • niejasne, nieprecyzyjne i niespójne postanowienia w projektowanych ustawach w zakresie m.in. organizacji kształcenia zawodowego, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji klas dwujęzycznych.

Strona samorządowa ponownie wyraziła też negatywną opinię dotyczącą poszerzenia uprawnień kuratora oświaty w zakresie kształtowania sieci szkolnej i arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, co narusza zasadę pomocniczości i odbiera samorządom prawo decydowania o sposobie wykonywania zadań własnych w ramach regulacji ustawowych.

Przedstawiciele MEN oświadczyli, że pomimo tego nie zamierzają zmieniać terminu wprowadzenia reformy. Samorządowcy nie widzą możliwości wprowadzenia jej od 2017r. Sytuacja wydaje się patowa.

Skarga Rady Miasta na Starostę Powiatu Grodziskiego

W dniu 11 października 2016 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęła Uchwałę nr 173/XXIX/2016  w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego.

„Rada Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 227 k.p.a i art 221 k.p.a. składa skargę na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego, tj. na nienależyte wykonywanie jego obowiązków (m.in. nienależyty nadzór nad działalnością Wydziału Komunikacji Powiatu Grodziskiego skutkujące przewlekłym, biurokratycznym i nienależytym prowadzeniem spraw przez ten Wydział)”.

Od lat Podkowa Leśna ma problem z uzyskaniem w starostwie grodziskim uzgodnień projektów drogowych, co skutecznie blokuje zaspakajanie potrzeb mieszkańców w tym temacie. Rada Miasta powiedziała dość – uchwałę podjęła jednogłośnie 14 za (1 nieobecny)

UZASADNIENIE do uchwały

Starosta realizując zadania zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest odpowiedzialny za opiniowanie skierowanych do niego projektów budowlanych dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna. Na przestrzeni ostatnich Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego pozytywnie zaopiniował zaledwie kilka projektów remontu dróg (na kilkadziesiąt złożonych), tym samym uniemożliwiając zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta Podkowa Leśna poprzez realizowanie zadań własnych zgodnie z art. 7 „Ustawy o samorządzie gminnym” oraz tym samym wyklucza realizację założonych planów inwestycyjnych na dany rok.

 Podkowa Leśna jest szczególnym miastem, bowiem wraz z wpisaniem jej do Rejestru Zabytków w 1981 roku, ochroną została objęta nie tylko zieleń, lecz również jej zabudowa i przede wszystkim układ urbanistyczny który ze względu na swoją unikalność stał się podstawą wpisu miasta do rejestru. Zdajemy sobie sprawę, że problematyka prowadzenia robót budowlanych w zakresie dróg na takim terenie jest złożona i niekiedy przepisy prawa budowlanego jak i drogowego nie dają jednoznacznych rozwiązań. Wiemy, że Urząd Miasta Podkowa Leśna wielokrotnie próbował wypracować model działania w takim przypadku, lecz jego punkt widzenia spotkał się z zupełnym brakiem zrozumienia ze strony Starosty. Wydane opinie stoją w sprzeczności z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. sygnatura DDP.IV.0212.12.2016.GK.1, NK 32556/16, w którym określono odstępstwa dla Podkowy Leśnej (załącznik nr 1).

Wydawane przez Starostę negatywne opinie komunikacyjne nakazują kategoryczne stosowanie m.in. norm o ruchu drogowym (art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, w stosunku do obiektów, gdzie zastosowanie takich parametrów byłoby pogwałceniem idei Miasta wpisanego do rejestru zabytków. Nakaz poszerzenia remontowanej ulicy do 12 metrów, budowa chodników po obu stronach drogi, zastosowanie ścięć narożnych, to tylko niektóre przykłady rozwiązań niemożliwych do zrealizowania, gdyż w mieście, które jest wpisane do rejestru zbytków, nie ma chociażby możliwości innego podziału nieruchomości gruntowych.

 Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że błędem jest stosowanie przez Starostę wymienionych już wcześniej przepisów Prawa o ruchu drogowym w przypadku dróg w Podkowie Leśnej. Jedną z czynności noszących znamiona ochrony nad zabytkami jest zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w najlepszym stanie. Zatem wszelkie roboty drogowe w Podkowie Leśnej powinny polegać na odtworzeniu ich stanu pierwotnego przy zastosowania współczesnych materiałów i technologii czyli być traktowane jako prace remontowe, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane. Ten sam artykuł ustawy w punkcie 7a mówi, że w przypadku niewymagającym zmiany granic pasa drogowego mamy do czynienia z przebudową – i tutaj też nie mają zastosowania przepisy prawa określające minimalną szerokość drogi. W załączeniu przesyłamy przykładowe, negatywne opinie komunikacyjne wydane przez Starostę (załącznik nr 2).

Rada Miasta Podkowa Leśna wnosi, aby dalsze procedowanie opinii komunikacyjnych przy przebudowie dróg odbywało się przy pełnym zrozumieniu praw i obowiązków, którym podlega Miasto wpisane do rejestru zabytków.

————————————-

Skarga zgodnie z zapisem uchwały została  przekazana do Rady Powiatu Grodziskiego oraz do wiadomości Rad Gmin Powiatu Grodziskiego.

Zgodnie z art. 229 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi na starostę jest rada powiatu. Zgodnie z &1 art. 237 k.p.a.  organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Cała uchwała bip.podkowalesna.pl-skarga-starosta.pdf

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 października 2016r( czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 32. Pkt 12 porządku obrad przewiduje sprawy różne i wolne wnioski.

Informacja o sesji Rady Powiatu bip.powiat-grodziski.pl

 

 

 

 

Delegacja w Niemczech

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec  w połowie października byłem z wizytą studyjną u naszych niemieckich sąsiadów. Projekt programu obejmował przyjmowanie uchodźców na szczeblu komunalnym. Wśród wielu poruszanych tematów podczas  spotkań, rozmów i paneli dyskusyjnych były m.in: praktyki w zakresie koordynacji i integracji cudzoziemców,  zalety i wady centralnego  zdecentralizowanego zakwaterowania osób będących uchodźcami, rozwój nowych relacji sąsiedzkich, samoorganizacja i interesy polityczne imigrantów i imigrantek, poradnictwo dla imigrantów, rola Kościoła, koordynacja wolontariatu, integracja dzieci i młodzieży będących uchodźcami do systemu szkolnictwa. Przykładem sprawdzonych dobrych praktyk było miasto hanzeatyckie Stralsund, które utworzyło dla dzieci i młodzieży uchodźczej tzw. „szkoły miejscowe”, w których w szczególny sposób wspiera się naukę języka przez dzieci. Na szczeblu szkół podstawowych dzieci są od początku włączane do istniejących klas, jednakże opuszczają część lekcji po to, aby w tym czasie uczyć się intensywnie języka niemieckiego. Na szczeblu ponadpodstawowym w miarę możliwości włącza się również młodzież od początku do klas szkolnych. Po części tworzy się jednak również „klasy powitalne”, w których w pierwszej kolejności nauka skupia się na przyswajaniu umiejętności językowych, dopiero później uczniowie w zależności od stanu wiedzy i umiejętności są integrowani w ramach odpowiednich klas.

Wiele czasu było poświęcone kształtowaniu procesu przyjmowania uchodźców oraz wsparciu na szczeblu komunalnym ze strony rządowej oraz szansom i wyzwaniom dla gospodarki związane z napływem uchodźców. Stronę polską poza mną reprezentowali: przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Góry Kalwarii (w której jest zlokalizowany ośrodek dla uchodźców) oraz pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. migracji.

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym

Zakończył się etap głosowania w budżecie partycypacyjnym. Projekty, które decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach tego budżetu w 2017r.:
1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych (30 000 zł);
2. Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową (50 000 zł);
3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno (12 000 zł);
4. Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego (5 000 zł).

To połowa z ośmiu, które zostały poddane głosowaniu. Na wszystkie projekty oddano prawidłowo 733 głosy. 

Pozostałe projekty, które uzyskały mniejszą liczbę głosów:

 • Żywa architektura w Mieście Ogrodzie – 59 głosów;
 • Hotspot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – 56 głosów;
 • Boisko do piłki siatkowej plażowej przy ul. Storczyków – 49 głosów;
 • Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych wg projektu spójnego dla całego miasta (ul. Brwinowska, Parkowa, Myśliwska, Jaworowa, Parów Sójek) – 31 głosów.

Dziękuję wszystkim inicjatorom i pomysłodawcom projektów.

fot. zdjęcie wiaty rowerowej w nagłówku jest poglądowe (przykładowe)