Mamy budżet na 2017

Na wczorajszej sesji (29.12.16) radni przyjęli jednogłośnie budżet na 2017 rok.

Planowane dochody 29.382.859 zł
Planowane wydatki  32.085.328 zł

Optymistycznie liczę, że przy sprzyjających okolicznościach i planowanym pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych przekroczymy magiczną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 10 milionów złotych, co będzie stanowiło ok 30% budżetu miasta. Byłby to historyczny wynik w Podkowie Leśnej, ale również w kraju struktura wydatków byłaby  jedną z lepszych wyników wśród pozostałych gmin.

Będzie się działo, więcej w poprzednim artykule podsumowanie-roku-2016-plany-2017/

dsc_5828

Podsumowanie roku 2016 i plany na 2017

Minął kolejny rok, a to oznacza, że jestem na półmetku kadencji i misji, której się podjąłem. Przede mną ambitne plany i trudne realizacje. Ten rok w podkowiańskim samorządzie do łatwych nie należał. Zmiany w strukturze administracji, racjonalizowanie wydawanych pieniędzy, szukanie oszczędności przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i kompetencji przez pracowników sprawiły, że zgodnie z moimi zapowiedziami koszty utrzymania administracji urzędu znacznie zmalały, a sprawność i efektywność wzrosła. W stosunku do zaplanowanego budżetu przez moją poprzedniczkę na rok 2014 koszty administracji planowane na 2017 spadły o ponad 562.000 zł. Z prostej matematyki wynika, że trzy lata temu plan wydatków na administrację urzędu miasta był wyższy o blisko 20%.

slajd3

 

Inwestycje

Trwały rozwój miasta nie jest możliwy bez inwestycji, które będą zaspakajały potrzeby lokalnej społeczności oraz dostarczaniu dobrych, na odpowiednim poziomie jakościowym usług publicznych. Dlatego ogromny nacisk położyłem na poprawę jakości infrastruktury drogowej i energetycznej oraz porządkowanie przestrzeni publicznej. Ilość inwestycji wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła, a środki przeznaczone w następnym roku będą jeszcze wyższe. Na same inwestycje drogowe (ulice, ścieżki rowerowe, parking) planujemy wydać ponad 6.000.000zł. Najlepiej to widać na wykresie.

slajd2W przyszłym roku przewidziana jest przebudowa ulic: Kwiatowej na odcinku Parkowa- Czeremchowa wraz z rondem i spowalniaczami, budowa ronda u zbiegu ulic Bukowej/ Lipowej/Topolowej, ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska, ulica Modrzewiowa na odcinku Wschodnia- Jaworowa. Zbudujemy Park&Ride na działce obok Stacji Podkowa Leśna Główna. Rozpoczniemy inwestycję budowy ścieżek rowerowych, co nie ukrywam jest moim priorytetem, choć to zadanie jest nie lada wyzwaniem, chociażby z powody formalizmów którym trzeba sprostać. W planie na 2017r. przewidziana jest termomodernizacja czterech budynków miejskich i budowa światłowodów na terenie miasta, które mają umożliwić m.in. zamontowanie monitoringu. Miasto będzie kontynuowało prace w zakresie kablowania niskiego napięcia. Pół miliona przeznaczone będzie na utrzymanie zieleni w mieście (dwukrotnie więcej niż w roku 2015).

Pozyskiwanie środków

Nie byłoby tylu inwestycji, gdyby nie determinacja, a co za tym idzie skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Składamy projekty wszędzie tam, gdzie widzimy duże prawdopodobieństwo pozyskania pieniędzy, niestety nie zawsze szanse są 100%. Gdybyśmy dostawali wszystko o co występujemy, bylibyśmy w raju. W bieżącym roku złożyliśmy 13 wniosków, 4 projekty nie otrzymały dofinansowania. Jednego – na rewitalizację stawu w parku nie mogliśmy złożyć, ze względu na wniesioną skargę (o której pisałem w poprzednim biuletynie). Zaś pozostałe złożone projekty w 2016r. przyniosły blisko 4.500.000 zł  pozyskanych środków. A to oznacza, że tylko w tej kadencji,  zostało pozyskanych ponad 7.500.000 zł. na rozwój miasta. Do tego należy dodać w 30% umarzalną pożyczkę w wysokości 1.200.000zł.

slajd4Edukacja, sport i partycypacja społeczna

Rozwój miasta, to również nowoczesne placówki edukacyjne, dlatego zaproponowałem, by w przyszłym roku wykonać koncepcję budowy nowego przedszkola oraz dokończyć zagospodarowanie terenu szkoły. Jestem zwolennikiem prowadzenia polityki tworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta niezależnie od wieku oraz poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, stąd środki przeznaczone na kulturę fizyczną w mieście w ciągu dwóch lat wzrosły kilkukrotnie. Doceniając działania organizacji pozarządowych na terenie miasta oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom finansowym zaproponowałem zwiększenie kwoty w budżecie na działania społeczne o 20%. Zapraszając mieszkańców do włączenia się przy tworzeniu zadań budżetowych na przyszły rok, po raz pierwszy w tym roku przeprowadziliśmy budżet partycypacyjny, co zaktywizowało dotychczas mniej zaangażowanych podkowian. Ceniąc dobrą komunikację władz z mieszkańcami, przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw publicznych staram się wsłuchiwać w głos obywateli, stąd liczne organizowane spotkania z mieszkańcami (dotychczas odbyło się ich 19) Nie zmieniła się tez moja otwartość na codzienne, bezpośrednie kontakty w urzędzie.

Obrany kierunek i podjęty przeze mnie sposób zarządzania ma swoje przełożenie w profesjonalnych rankingach, gdzie Miasto Podkowa Leśna wspina się bardzo sprawnie po szczeblach drabiny, a wybrane działania są doceniane i nagradzane przez ekspertów.

Pomimo podejmowania czasem trudnych i niepopularnych decyzji, choć zawsze z myślą o ogólnospołecznych korzyściach podkowiańskiej wspólnoty, cieszę się, że pozostaję w dobrych relacjach z mieszkańcami, o czym świadczą pełne życzliwości rozmowy i przysyłana korespondencja. Dziękuję za zrozumienie, przychylność i współpracę.

23 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 14 grudnia 2016 roku – 29 grudnia 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres o 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
 • Zarządzenie nr 112/Fn/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz 115/Fn/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej;
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z panem Sebastianem Budziszewskim – Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. Milanówek
 • spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem – Prezesem EKO-Hetman
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 2,7 mln złotych na budowę ścieżek rowerowych na projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych”.
 2. Zebrano oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, które w chwili obecnej podlegają ocenie.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2017 roku, wpłynęły 2 oferty. W 2017 utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmowała się będzie firma ADMAR Marcin Rzędziński z Pruszkowa – 244.800zł. Cena drugiej oferty SEN – MARC 360.000zł
 4. Rozstrzygnięto postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres o 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; Wpłynęły 3 oferty : Eko-Hetman 801.007,51, Jarper 775.495,10 oraz Sir-Com 657.382,46 zł. Wybrano firmę Sir-Com.
 5. Zakończono wymianę opraw oświetleniowych na ulicach miasta.
 6. Decyzją nr 111/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie za działkę nr ew. 25/9 o powierzchni 323 m2, zajętą pod część ul. Sienkiewicza, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Miasta Podkowa Leśna. Odszkodowanie w wysokości 70 zł/m2 zostanie wypłacone na rzecz właścicielki udziału 1/6 części
  w nieruchomości w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.
 7. Zakończono i odebrano prace zgodnie z podpisaną umową na czyszczenie
  i konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.
 8. Zakupiono i zainstalowano czujki tlenku węgla w budynkach komunalnych ogrzewanych węglem, tj. przy ul. Jana Pawła II 29, ul. Jaworowej 13 i ul. Świerkowej 1.
 9. Uporządkowano działkę przy ul. Błońskiej róg ul. Myśliwskiej.
 10. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy Modrzewiowej.
 11. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy Kwiatowej, Iwaszkiewicza, Topolowej, Jodłowej.
 12. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia  i n.n. na terenie Parku Miejskiego.
 13. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze remontu ulicy Reymonta na odcinku Żeromskiego – Słowackiego.
 14. Zakończono zasadnicze prace brukarskie w ulicy Iwaszkiewicza. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ostatnią górną warstwę odwodnienia z geokraty jak i roboty związane z zielenią oraz roboty wykończeniowe przesunięte zostają na następny rok.
 15. Trwają bieżące prace remontowe dróg.
 16. Zakończono remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki na parterze w starej części szkoły.
 17. Trwa procedura uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na odcinek biegnący na działkach miejskich wzdłuż ulicy Jeleniej.

IV Inne:

 • 17 grudnia 2016 r. w Pałacyku Kasyno odbyło się uroczyste przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dla uzdolnionej młodzieży oraz przyznanie nagrody dla „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”; Tegoroczne stypendium otrzymali: Ignacy Chyliński, Dorota Kolinek, Witold Marynowski, Dawid Mazanek, Paweł Siechowicz, Jakub Stępka, Anna Maria Wojtkowska.
 • 18 grudnia 2016 r. odbyło się miejskie spotkanie wigilijne dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • 21 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania dwóch działek miejskich przy ul. Jeleniej oraz zagospodarowania zabytkowej Alei Lipowej;

22 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 23 listopada 2016 roku – 13 grudnia 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 103 /Fn/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
 • Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr Z/03/91 Burmistrza Miasta z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
  w Podkowie Leśnej;
 • Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z panem Grzegorzem Benedykcińskim – Burmistrzem Miasta Grodzisk Mazowiecki dotyczące współpracy przy realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w ramach partnerstwa 6 gmin
 • spotkanie z panem Grzegorzem Dymeckim – Prezesem Zarządu WKD dotyczące wspólnej realizacji P&R w Podkowie Leśnej i porozumień jakie Miasto Podkowa Leśna ma zawarte i planuje zawrzeć z WKD;
 • spotkanie z panią Anną Hejdą oraz panem Przemysławem Chińczakiem – przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sprawie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego;
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Pomiar Serwis w sprawie dostarczenia nowych wodomierzy dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz technik zarządzania siecią wodociągową;
 • spotkanie PTO wraz z samorządowcami z Ostródy, Iławy i Miłomłyna dot. wymiany doświadczeń partnerstw międzygminnych
 • spotkanie z przedstawicielem firmy ECI-Service w sprawie systemu powiadamiania sms oraz ułatwień w obsłudze płatności mieszkańców
 • spotkanie z przedstawicielami firmy IEN dotyczące audytu umów na dostawę energii elektrycznej
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange dotyczące możliwości wdrożenia systemu automatycznego odczytu wodomierzy
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 601.348,19 zł na realizację projektu pn. „P&R w Podkowie Leśnej – ekologia, mobilność, styl życia”. Wartość całego projektu to 760.295,24zł.
 2. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę skrzyżowania ulic Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej i Sosnowej (rondo);
 3. 15 listopada br. otrzymano decyzję pozwolenia na przebudowę zbiornika wodnego (stawu) w Leśnym Parku Miejskim przy ul. Lilpopa;
 4. Starosta Powiatu Grodziskiego wydał 2 kolejne pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta.
 5. Trwają prace oczyszczania i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta;
 6. Nadano klauzulę ostateczności decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 67657
  z dnia 31 października 2013 r. stwierdzającej nabycie przez Gminę – Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej przy ul. Iwaszkiewicza 19. Postępowanie toczyło się od 2012 r.;
 7. Zakończono prace nad wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej.
 8. Przygotowano Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.
 9. Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2016 r.
 10. Wymieniono hydranty przy ulicy Dzików oraz przy ulicy Iwaszkiewicza;
 11. Zakupiono i wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41;
 12. Ustawiono kosze przy ulicy Wilczej i Wiewiórek;
 13. Przeprowadzana jest kontrola wagowa firmy odbierającej odpady zielone z terenu Podkowy Leśnej;
 14. Przygotowano projekt dot. optymalizacji gospodarki energetycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Podkowa Leśna (przygotowanie oferty, specyfikacji, umowy, materiałów analitycznych z lat 2015-2016 wszystkich jednostek Miasta Podkowa Leśna);
 15. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) mający nadzór nad rezerwatami przyrody zamontował słupki odgradzające ulicę Sójek od strefy chronionej Parowu Sójek. Decyzję podjęto na skutek skargi podkowiańskiego oddziału LOP na dewastację rezerwatu przyrody przez okolicznych mieszkańców i uczęszczających tam osób.

IV Inne:

 • 8 grudnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie ulicy Topolowej, Grabowej, Cichej, Mickiewicza i Ejsmonda;

Zaproszenie

21grudnia br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami – tematem będzie zagospodarowanie Al. Lipowej oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania dwóch działek miejskich na Jeleniej.