Podwójne standardy radnych powiatu

Pewnie wielu z Państwa miało okazję obejrzeć Kurier Mazowiecki z dnia 20 czerwca https://warszawa.tvp.pl/32888681/20062017, gdzie w materiale poruszono kwestię złamania prawa przez radną Powiatu Grodziskiego. W związku z licznymi zapytaniami w kontekście Podkowy, zostałem skłoniony do nakreślenia kilku słów wraz z udostępnieniem pisma złożonego przez mieszkańców  do wojewody.

Wśród radnych Rady Powiatu, którzy zostali wybrani i reprezentują również okręg Podkowa Leśna jest pani Zofia Owczarek (pełni funkcję czwartą kadencję). Panią Owczarek mogliśmy lepiej poznać na kwietniowej sesji,  kiedy to na jej wniosek formalny nie dopuszczono mieszkańców Podkowy do głosu i zamknięto obrady sesji, nie pozwalając tym samym omówić palącego nas wtedy problemu dróg w naszym mieście oraz poruszyć tematu wniosku o odwołanie starosty.  Pani Owczarek nie wykazała się postawą pro obywatelską, co jak wiadomo u mieszkańców Podkowy z jednej strony wzbudziło sprzeciw, ale z drugiej skłoniło do przyjrzenia się kim jest pani radna.

Otóż radna Zofia Owczarek – obok pełnienia mandatu – sprawuje także funkcję członka zarządu powiatu grodziskiego oraz jest zatrudniona jako sekretarz gminy i zastępca wójta w gminie Żabia Wola, która należy do powiatu grodziskiego.

Art 27 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym do Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzorczego zostało skierowane przez mieszkańców pismo z prośbą  “o sprawdzenie, czy w świetle obowiązującego prawa nie zachodzi konflikt interesów w wykonywaniu przez panią Zofię Owczarek  mandatu radnej i funkcji członka zarządu powiatu grodziskiego oraz  funkcji zastępcy wójta i sekretarza gminy Żabia Wola. Nadmieniono, że radna złożyła dwa różne oświadczenia majątkowe – w gminie Żabia Wola oraz w powiecie grodziskim”.

Wojewoda sprawie nadał bieg.

Mieszkańcy są oburzeni. Wpłynęło kolejne pismo, którego fragment pozwalam sobie zacytować:

“W obecnej Radzie Powiatu Powiatu Grodziskiego mandat sprawuje od 2002 roku nieprzerwanie jeszcze 6 innych rannych, a od 2006 roku 3 kolejnych radnych. Starosta Powiatu, Pan Marek Wieżbicki, sprawuje tę funkcję nieprzerwanie od 2004 roku. Nie do wiary jest, aby Starosta i radni nie mieli wiedzy na temat łączenia przez Panią Owczarek przez wiele lat mandatu radnej powiatu i funkcji zastępcy wójta w jednej z gmin tego powiatu. Nie do wiary jest, aby kolejni Przewodniczący Rady Powiatu, ustawą zobowiązani do sprawdzania oświadczeń majątkowych, nie dopatrzyli się uchybień w podawaniu przez Panią Owczarek informacji nt. miejsca zatrudnienia i pełnionych w gminie Żabia Wola funkcji.  Niewiedza, cicha przychylność do naruszania prawa lub zmowa milczenia – postawa Rady Powiatu Grodziskiego jest naganna i budzi obywatelski sprzeciw”. 

Czekamy na stanowisko wojewody mazowieckiego.

Pismo do wojewody ws radnej Owczarek

zarządzenie – powołanie na z-cę Wójta

Dofinansowanie na piece

O złej jakość powietrza i konieczności podjęcia działań walki ze smogiem pisałem na początku roku http://arturtusinski-podkowa.pl/smog-albo-zdrowie/  Z przyjemnością informuję, że dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 56.325,54 zł na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla osób fizycznych.  

Urząd Miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych węglowych na gazowe dla osób fizycznych w domach prywatnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Osoby mogły zgłaszać się do Urzędu Miasta do w terminie do dnia 03 lutego 2017 r. Przyjęliśmy zgłoszenia od 12 osób.

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła  (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania (mieszkańca).

Ponieważ wystąpiliśmy o dofinasowanie kotłów również do RPO i najprawdopodobniej je też otrzymamy, to przyjęliśmy zgłoszenia od kolejnych 12 chętnych osób na wymianę pieca, które wcześniej nie wyraziły takiej woli bądź przeoczyły termin składania wniosku.

Dofinasowanie samochodu dla policji

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przystali na propozycję dofinansowania zakupu samochodu dla policji i podjęli uchwałę budżetową przesuwająca środki na ten cel w wysokości 22.500zł. Koszt zakupu nowego radiowozu to kwota 50 tys. złotych netto. Pozostałe koszty pokryje Komenda Główna Policji. Najprawdopodobniej będzie to małolitrażowy Opel Corsa. Dofinansowanie do zakupu pojazdu to jedna z możliwości udzielenia wsparcia dla policji na poprawę bezpieczeństwa na terenie Podkowy Leśnej. W podpisanej umowie Komenda Powiatowa zobowiązuje się do wykorzystywania samochodu przede wszystkim na terenie naszego miasta. Należy podkreślić, że ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego to zgodnie z ustawą podstawowe zadanie policji. Miasto dofinansowuje również dodatkowe ponadnormatywne służby prewencyjne. W ciągu ostatnich miesięcy możemy na naszych ulicach zobaczyć liczne piesze patrole, które zdecydowanie przekładają się na poprawę bezpieczeństwa. W ostatnich dniach złapano na gorącym uczynku młodzież demolującą m.in. kosze na śmieci – niestety z ubolewaniem stwierdzam fakt, że owi wandale to m.in podkowianie.

Najbliższe dni to czas, w którym wiele osób będzie korzystać z dłuższego wypoczynku. Policjanci zapraszają wszystkich mieszkańców do zainteresowania się bezpieczeństwem w najbliższej okolicy, czujności sąsiedzkiej i zgłaszania funkcjonariuszom zauważonych zagrożeń.

Dla przypomnienia kontakt: Posterunek Policji w Podkowie Leśnej
ul. Brwinowska 17a tel. (22) 758-91-10

Komisariat czynny w godzinach 8.00- 16.00. W pozostałych godzinach kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. pod numerami tel. (22) 755-60-10 (-11,-12,-13) lub 997.

Wnioski do budżetu partycypacyjnego

Wzorem roku ubiegłego zbieramy projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.  Urząd Miasta przyjmuje wnioski do 30 czerwca (rozpoczęliśmy 22 maja).

Mieszkańcy Podkowy Leśnej, bez limitu wiekowego (nieletni za zgoda opiekuna) mogą zgłaszać wnioski – pomysły do realizacji o wartości nie wyższej niż przewidziana kwota 100.000zł. Zadania mogą być różnorodne, ważne aby dotyczyły zadań własnych gminy, np. remontu chodników, inwestycji typu place zabaw, parki linowe, poprzez pielęgnację zieleni, małą architekturę, edukację, kulturę i sport oraz były możliwe do zrealizowania w ciągu roku.

Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu (do pobrania ze strony miasta) i mieć złożone podpisy poparcia pod zadaniem przez 30 podkowian. Propozycja zadań inwestycyjnych musi znajdować się na terenach należących do Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie informacje znajdują się na stronie miasta bip.podkowalesna.pl/zarzadzenia-organizacyjne-burmistrza-w-2017-r

We wniosku należy podać skrócony opis zadania, zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców – ogólnodostępność jest warunkiem oraz określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania.

Warto też wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców, którzy skorzystają na tym, że projekt zostanie zrealizowany, opisać szczegółowo proponowane zadanie oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania – wyjaśnić, na jakie potrzeby odpowiada oraz dlaczego warto je sfinansować ze środków publicznych, dołączyć np. zdjęcia, rysunki czy wizualizacje.

Po złożeniu i weryfikacji wniosku zostanie już tylko przekonanie mieszkańców, że warto na niego zagłosować.

W pierwszej edycji wygrały cztery projekty, z czego część jest w trakcie realizacji:

  1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.
  2. Młodzieżowa strefa aktywności.
  3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno.
  4. Nasadzenia drzew iglastych oraz krzewów kwitnących po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Lipowej, Bukowej i Sosnowej oraz w okolicach Skweru Ks. Kolasińskiego.

Zachęcam do aktywności – to szansa na zrealizowanie Państwa pomysłów.