Remont budynku policji

Nasz podkowiański Posterunek Policji od dawna przechodzi różne koleje losu, raz jest komisariatem, raz posterunkiem, czyniono na niego zakusy i chciano zlikwidować. Na szczęście bez powodzenia. Na chwilę obecną sytuacja jest na tyle stabilna, że Komenda Stołeczna Policji zdecydowała się na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych budynku. W ciągu dwóch miesięcy zostanie zmienione pokrycie dachowe wraz z wymianą obróbek blacharskich i wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zostanie również pomalowana elewacja budynku.

Bardzo cieszy decyzja Komendy Stołecznej, szczególnie, że współpraca z policją układa się dobrze. W czerwcu miasto dofinansowało zakup samochodu dla Komendy Powiatowej w wysokości 22.500zł jak również finansujemy dodatkowe ponadnormatywne służby prewencyjne.

Koszt remontu to 120.445zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INGO z Warszawy.

Pomoc dla poszkodowanych na Pomorzu

Mając na względzie dramatyczną sytuację w jakiej znaleźli się mieszkańcy Gminy Brusy w powiecie chojnickim, województwie pomorskim, w wyniku nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia br. zdecydowałem o konieczności udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców.

Stosowną uchwałę skierowałem do Rady Miasta Podkowa Leśna z prośbą o jej podjęcie. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji ceowej ze środków miasta. Z informacji uzyskanej od burmistrza Brus dowiadujemy się, że żywioł zniszczył i odebrał wielu ludziom dorobek ich życia. Dach nad głowa straciło ponad 20 rodzin, 17 domów zostało całkowicie zniszczonych, ponad 600 budynków mieszkalnych zostało poważnie uszkodzonych, odnotowano również liczne straty w budynkach gospodarczych. Straty w uprawach rolnych i leśnych przybrały niewyobrażalna skalę. W prace ratownicze i porządkowe zaangażowanych jest ponad 700 strażaków i innych służb.

fot. źródło dziennibałtycki. pl

Mieszkańcy walczą o powrót do normalności. W związku z usuwaniem szkód nawałnicy, z mediów dowiadujemy się, że do akcji włączyło się wojsko wyposażone w specjalistyczny sprzęt, które ma za zadanie udrożnić rzeki: Zbrzycę i Młosinę, i nie dopuścić do podnoszenia się poziomu wód w jez. Leśno Dolne i Leśno Górne. Strażacy i pogotowie energetyczne udrażniają drogi oraz pasy lasu, przez które przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia oraz przywracają prąd dla mieszkańców.

Każdy, któ chcialby  udzielić pomocy finansowej, może zrobić przelew na niżej podany nr konta.

W finale konkursu „Modernizacja Roku 2016”

Miło mi poinformować, że Podkowa Leśna znalazła się wśród trójki finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne”.  

Ku mojemu zaskoczeniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jeszcze w marcu br. zarekomendował i zgłosił obiekt: „Modernizacja oświetlenia w Podkowie Leśnej jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2016 roku”. Jesteśmy jednostkowym przypadkiem, gdzie zostały wymienione wszystkie klosze lamp. W kwietniu otrzymaliśmy informację o przejściu do kolejnego etapu oraz odbyła się wizja lokalna jury. Dostanie się do ścisłego finału było dużym zaskoczeniem biorąc pod uwagę, że nagradzane są zazwyczaj duże obiekty kubaturowe.

Nagroda główna została przyznana „Modernizacji ciągu technologicznego do wytopu miedzi S.A. w oddziale Huta Miedzi” w Głogowie (inwestor KGHM Polska Miedź S.A.). Drugim wyróżnionym finalistą został Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z projektem „Modernizacja i udrożnienie kanału powodziowego i starej Odry do dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich”.

Kryteria, którymi kierował się zespół ekspercki to m.in. funkcjonalność modernizowanych obiektów, nowoczesność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka), uzyskane efekty ekologiczne.

Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Uroczysta Gala odbyła się w Zamku Królewskim.

Czas na składanie wniosków do studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz podjętej uchwały, miasto przystąpiło do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. Należy złożyć je na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 Podkowa Leśna. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Następnie po przeprowadzeniu analiz powstanie projekt Studium, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu. W dalszej kolejności zostanie zorganizowane spotkanie i przeprowadzona dyskusja, a potem zainteresowani będą mogli składać do projektu uwagi.

Jako, że temat planowania jest trudny, a zarazem bardzo ważny dla miasta zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych, daleko wykraczających poza wymogi ustawowe. Na ten cel pozyskaliśmy pieniądze zewnętrzne, o których Państwu wspominałem już w zeszłym roku. Więcej http://arturtusinski-podkowa.pl/analizujemy-dokumenty-planistyczne/

Wszyscy mieszkańcy do swoich skrzynek lada moment dostaną broszurę informacyjną.

Zaplanowaliśmy następujące techniki konsultacyjne, które odbędą się we wrześniu i październiku:

  • spotkanie otwarte, które przybierze formę panelu ekspertów z częścią poświęconą na dyskusję z udziałem publiczności,
  • terenowy punkt konsultacyjny, w którym dyżurował będzie ekspert ds. planowania przestrzennego,
  • spacer badawczy (architektoniczno-historyczny), który umożliwi spojrzenie na przestrzeń oczami jej użytkowników,
  • spotkania konsultacyjne, które poświęcone będą dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami (m.in. przestrzeń publiczna, zabudowa, infrastruktura, działki miejskie),
  • warsztat konsultacyjny, podczas którego młodzież zastanowi się nad dotychczasowym wykorzystaniem przestrzeni miasta i wizją jego dalszego rozwoju.

Wymienionym wyżej działaniom towarzyszyć będą badania ankietowe prowadzane w formie papierowej oraz elektronicznej. Powstanie również strona internetowa dedykowana prowadzonym konsultacjom.

Monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i korekta wytycznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, chociaż raz na kadencję rady, jest warunkiem utrzymania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Przygotowania do tego procesu rozpocząłem w 2015r. podpisując  list o współpracy pomiędzy Burmistrzem Podkowy Leśnej, a Kierownikiem Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. arch. Sławomirem Gzellem. Współpraca z Politechniką zaowocowała zorganizowaniem przeze mnie w zeszłym roku konkursu  urbanistycznego pt. „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej” dla studentów Wydziału Architektury PW.  Informacje na ten temat zostały zebrane w Urbanistyka zeszyty naukowe 2015 – Planowanie przestrzenne w Podkowie Leśnej /pdf  Pisałem o tym w artykule arturtusinski-podkowa.pl/rozstrzygniecie-konkursu-architektonicznego/

Dzięki współpracy w tym zakresie z Politechniką otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał wyjściowy do dyskusji przed podjęciem prac planistycznych w Podkowie. Spotkania poświęcone tematyce konkursowej odbywały się z udziałem mieszkańców. Następnie przeprowadzona została obszerna „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy leśnej oraz ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna i planów miejscowych” przez biuro planistyczne. Dokument został omówiony na komisjach rady miasta wraz z udziałem sporządzających analizę urbanistów, komisji urbanistycznej przy burmistrzu i zainteresowanych mieszkańców.

Teraz przystąpiliśmy do kolejnego etapu – składania wniosków.

Mam nadzieję, że ta różnorodność technik i form konsultacyjnych przyczyni się do dużego udziału społecznego i Państwa aktywności w tym procesie.

 

 

Przebudowa ul. Głównej

Ul. Główna jest rozkopana, rozpoczęła się jej przebudowa na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowy obustronny chodnik na odcinku Lotnicza -Miejska, nowa nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej, odwodnienie. Skrzyżowanie z ulicą Miejską jako element spowolnienia ruchu wykonane zostanie jako wzniesienie z kostki betonowej. Na tym odcinku wprowadzona zostanie strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Wykonawca podejmie starania, aby od ul. Lotniczej do ul. Miejskiej prace wykonać jak najszybciej, aby udrożnić dojazd osób dowożących dzieci do przedszkola. Ze względu na bardzo wysokie ceny oferentów przetarg na wykonanie ulicy Głównej trzykrotnie był unieważniany. Dopiero za czwartym razem udało się osiągnąć cenę kosztorysową (i przewidzianą w budżecie), stąd tak długo trwająca procedura i późne rozpoczęcie prac.

To już kolejna ulica w tym roku, po zakończonych robotach w obrębie nowego ronda u zbiegu ulic Lipowej/Topolowej/ Sosnowej/Bukowej.

Na rondzie zostały nasadzone rośliny, podobne jak po obu stronach niedawno wybudowanej ulicy Iwaszkiewicza w pasach zieleni.

W sumie w tym roku na samą przebudowę ulic w Podkowie Leśnej udało mi się wygospodarować niebagatelną kwotę ponad 4,6 miliona złotych, nie uwzględniając ścieżek rowerowych. Pracuję intensywnie nad możliwością zwiększenia tej kwoty. Choć ze względu na bardzo duży skok cen robót budowlanych nawet do 100%, będzie to trudne. Wykonawcy nie tylko podniesli ceny, ale przede wszystkim nie startują w przetargach. Ten problem mają wszystkie gminy, gdzie przetargi hurtem sa unieważniane lub nierozstrzygnięte.