Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Na ostatniej sesji 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że żaden ze sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie miasta nie może tego robić między godziną 22.00 a 6.00 rano. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ( czyli ok. połowy lipca).

Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę skargi mieszkańców na głośno zachowujące się „towarzystwo” w późnych godzinach wieczornych, szczególnie w okolicach stacji WKD Główna. Wcześniej projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym – nie wpłynęły żadne uwagi oraz został zaopiniowany przez wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta. Złamanie zakazu handlu w godzinach po 22.00 wiąże się z wysokimi karami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Takie ograniczenie radni mogą wprowadzać od stycznia tego roku po znowelizowaniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która reguluje m.in. możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i precyzuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych.  W zakresie picia w miejscach publicznych w Podkowie Leśnej nic się nie zmieniło, dalej występuje zakaz. Przypadki łamania zakazu spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej są zgłaszane na policję.

34 sprawozdanie z prac burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 22 maja 2018 roku – 26 czerwca 2018 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 12 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. ogłoszenia komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta oraz spraw organizacyjnych w urzędzie

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z przedstawicielami firmy Orange w zakresie światłowodów, monitoringu, zdalnego odczytu wodomierzy
 • Z dyrekcją CUW w sprawie  konkursu na Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola.
 • Z przedstawicielami Unii Miasteczek Polskich, Metropolii Warszawskiej
 • Z wójtami, burmistrzami i prezydentami reprezentującymi ZIT
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Posiedzenie KPP w Nadleśnictwie Chojnów
 • Z policją w sprawie bezpieczeństwa i nadzoru w mieście Podkowa Leśna.
 • Odczyt w Krajowej Izbie Gospodarczej o zmianach w kodeksie wyborczym w kontekście możliwych problemów itp.
 • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez agendę energetyka.24 w CBF na temat możliwych narzędzi i barier w walce ze smogiem oraz rządowego programu Czyste powietrze
 • Sprawy bieżące:
 • Zakończono przebudowę ulicy Topolowej – wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z kostki betonowej, odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i azyli oraz wprowadzono nową stała organizację ruchu .
 • Trwają prace przy realizacji ścieżek rowerowych- wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach
  • WKD Podkowa Leśna Zachodnia –Park Miejski (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne, ukształtowanie skarpy, rozpoczęto ustawianie obrzeży)
  • Park Miejski – WKD Podkowa Leśna Główna (wykonano oświetlenie, nawierzchnię)
  • Wzdłuż ul. Jeleniej (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej wraz z postawieniem lamp, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię)
  • Dębowa (wykonano oświetlenie)
  • Żubrowa – Rysia (wykonano oświetlenie, nawierzchnię z kostki betonowej trwają prace wykończeniowe przyczółków przepustu i prace porządkowe)
 • Trwa termomodernizacja Urzędu Miasta
 • Zamontowano podest (dechy) przed CKiIO – projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego
 • Zamontowano stojaki rowerowe w strefie aktywności przy ul. Świerkowej oraz przy boisku na ul. Zamkowej
 • Zamontowano ogrodzenie przy P&R na tyłach wiat rowerowych
 • Zostały zamontowane kamery do monitoringu w centrum Podkowy (11 sztuk.)
 • Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23 (IV przetarg) oraz przy ul. Bażantów 13 (III przetarg). Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia br.
 • Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Bjerg Arkitektur, która wyceniła prace projektowe na 148.830 zł.
 • W dniu 07.06.2018 r. ponowiono przetarg na realizacją zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50,05-807 Podkowa Leśna. „Wpłynęła jedna oferta. Obecnie jest badana co do zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Kościelnej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.:
  • Etap I. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Jana Pawła II – ul. Kościelna łącznie z wyniesionym skrzyżowaniem,
  • Etap II. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Topolowa – ul. Wschodnia,
  • Etap III. Przebudowa ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kościelna – ul. Topolowa,
  • Etap IV. Przebudowa ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – ul. Akacjowa,
  • Etap V. Remont odtworzeniowy ul. Kościelnej na odc. ul. Modrzewiowa – al. Lipowa.” Termin składania ofert: 29.06.2018 r.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według uzgodnionego projektu.” W ramach zadania będą realizowane dwa etapy:
  • Etap I. Prace budowlane: Wykonanie robót ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie Rs-11 zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową.
  • Etap II. (formuła projektuj i buduj) Prace projektowe: Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – wykonawczego przebudowy stawu na rzece Niwce (rów melioracyjny RS-11) w km 6+220 – 6+270 na terenie działki nr ewid. 2 obr. 7
   w Podkowie Leśnej wraz z otoczeniem. Termin składania ofert: 09.07.2018 r.
 • Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Budowa kablowej instalacji oświetlenia, światłowodu, monitoringu, demontaż istniejących słupów oświetleniowych na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz skablowanie linii napowietrznej niskiego napięcia i demontaż istniejących słupów na terenie Leśnego Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej.”
 1. Inne
 • 25 maja 2018 Miasto wygrało sprawę w sądzie w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia przez Starostę Grodziskiego przebudowy ulicy Ejsmonda w Podkowie Leśnej. Rok temu złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.
 • 9 czerwca odbył się I Turniej deblowy w Teqball. W turnieju wzięło udział 30 zawodników. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: Andrzej Strejlau i Michał Listkiewicz.
 • W dniach 20-22 czerwca b.r. wziąłem udział w VI międzynarodowym Kongresie Urbanistyki Polskiej pt. „Jutro miasta”.
 • W Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej zostały ustawione siedziska – kosze wypoczynkowe. W niedługim czasie zostaną dostawione leżaki (10szt.) z logotypem miasta.
 1. Zaproszenia:
 • Dla Mieszkańców którzy ukończyli 60 lat istnieje możliwość wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora . W ramach programu wszystkie osoby w wieku powyżej 60-go roku życia mogą korzystać ze zniżek w prawie 900 punktach usługowych na terenie całego kraju. Wśród obiektów honorujących Kartę znajdują się sanatoria, gabinety zabiegowe, kina, muzea, biura podróży, restauracje czy też kliniki, w których osoba starsza może wykonać badania profilaktyczne. Więcej informacji udziela OPS w Podkowie Leśnej.

 

Absolutorium za 2017 – jednogłośnie

Na sesji 26 czerwca Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośne udzieliła mi absolutorium. To już czwarte i ostatnie w tej kadencji. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna która wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Mieszkańców mogła zaskoczyć frekwencja na  najważniejszej sesji w roku, a mianowicie nieobecność 5 radnych: Grzegorza Smolińskiego, Zbigniewa Habierskiego, Sylwii Dąbrówki, Marcina Kalińskiego i Renaty Gabryszuk. Mogę się domyślać, że są to radni, którzy nie mieliby ochoty zagłosować za absolutorium, ale powodów takiej decyzji nie byliby w stanie w żaden sposób wytłumaczyć mieszkańcom, więc woleli nie przyjść. Choć absencja obu Pań na sesjach i komisjach jest normą, wiec  może w ich przypadku to tylko zwykła nieobecność jak zawsze.

Ale wrócę do krótkiego podsumowania roku 2017. Ten rok był dla Podkowy Leśnej pod wieloma względami rokiem wyjątkowym. Odbyło się pierwsze w naszej historii referendum z inicjatywy mieszkańców, spotkaliśmy się kilkakrotnie w sprawie naszych dróg i wspólnej – zwycięskiej walki z grodziskim starostwem. Te spotkania gromadziły rekordowe ilości mieszkańców. Był to też rok wielu nagród i wyróżnień dla naszego miasta, ale też dla finansów. Po raz pierwszy w historii budżet miasta przekroczył 30 mln złotych , tak po stronie dochodów jak i wydatków. Cały rok upłynął pod hasłem „inwestycje”, co mam nadzieję wszyscy mieszkańcy mogli zauważyć. Wydaliśmy rekordowe  6.749.768,63 złotych, w tym aż 4. 246. 329,01 zł na budowę naszych dróg, rozpoczęliśmy I etap rewitalizacji naszego stawu i samego parku. Wypielęgnowaliśmy rekordową liczbę drzew pozyskując przy okazji prawie 1 mln złotych na ten cel. Rozpoczęliśmy budowę P&R, przebudowaliśmy Główną, Myśliwską, Storczyków, Paproci, Kwiatową, Cichą i Reymonta. Wykonaliśmy też wiele innych, mniejszych inwestycji i działań potrzebnych w mieście jak:

 1. doświetlenie – montaż słupów oświetleniowych i opraw lub opraw 32 szt. Między innymi na terenie MOK, ulicy Sportowej, Iwaszkiewicza, Leśnej, Sojek, Wiewiórek, Żeromskiego, Słowackiego, Kukułek.
 2. progi spowalniające na ulicy Akacjowej
 3. zamontowaliśmy nowe oświetlenie świąteczne – 32 ozdoby na słupach i naszego świetlnego pawia
 4. na terenie Moku powstała Młodzieżowa strefa aktywności ze specjalnym podłożem, która cieszy się dużą popularnością, a Skate Park wzbogacił się o nowe elementy. Pojawiła się dodatkowa furtka, chodnik i schodki wyjściowe z terenu MOK na ulicę Iwaszkiewicza. Po wielu latach wydałem polecenie rozebrania płotu i fundamentów na terenie MOK. Wymieniliśmy także wodomierze w Państwa domach, zadość czyniąc prawu które nakazuje wymianę lub normalizację tych urządzeń raz na 5 lat.

Tą aktywność obrazuje też liczba przeprowadzonych postępowań w ramach Ustawy o Zamówieniach publicznych.

Ten wzrost liczby ogłaszanych postępowań przede wszystkim spowodowany był dużo większą ilością pieniędzy jakie miasto w 2017 roku przeznaczyło na inwestycje, ale też niestety bardzo trudna sytuacją na rynku wykonawców. Wiele przetargów ogłaszaliśmy kilka razy, niektóre udało się rozstrzygnąć dopiero w br 2018 roku. Drożały też ceny zamawianych usług. Dla przykładu, za kilometr drogi w 2017 r płaciliśmy średnio o 40 % więcej niż w roku 2015 r.

Ale był to też rok kontynuowania działań racjonalizujących budżet i poszukiwania oszczędności. Zorganizowaliśmy przetarg na obsługę bankową miasta czy ubezpieczenie majątku. W 2017 roku w wydatkach bieżących widać oszczędności jakie przyniosła wymiana opraw na LEDowe, 2017 był pierwszym rokiem eksploatacji nowych źródeł światła. Oszczędności rok do roku 2016/2017 wyniosły 54%, ponadto od 1 maja 2017 po wykonaniu analiz i przeprowadzeniu przetargów zmniejszyły się koszty zakupu energii dla całego miasta wraz z jednostkami pomocniczymi o ok. 10 % i to wszystko pomimo świecenia większej ilości punktów świetlnych i generalnie dłuższego okresu średnio o prawie 2 godziny na dobę.

wydatki 2017 2016 2015 2014 2013
energia ogółem 669 224,15 813 478,73 889 634,59 942 195,04 985 387,98
oświetlenie uliczne 131 701,41 285 525,04 295 692,69 279 020,58 347 969,80
Wydatki telekomunikacyjne 39 310,81 37 753,38 47 474,82 64 240,47 64 757,15
ubezpieczenia 16 726,00 16 762,00 27 064,00 39 471,42 38 710,42
opłaty bankowe 3 658,30 15 347,82 15 749,92 15 996,57 12 420,04
szkolenia UM 21 368,29 32 732,87 32 803,10 25 816,46 25 196,60
pocztowe 39 599,01 23 581,27 30 715,85 37 255,90 44 074,99

W ciągu 2017 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 844.566,04 zł. Dokonano spłat rat zgodnie z planem. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2017 r. wynosił 5.911.245,27 . zł (kredyty w BGK kwota 5.311.245,27 – zaciągnięty w latach 2009 -2012 na budowę szkoły samorządowej i pożyczka WFOŚiGW kwota 600.000 zł. Zaciągnięta pod koniec 2016r. na zakup energooszczędnych opraw LED. Jest duża szansa na umorzenie w 30% pożyczki i tym samym spłatę zobowiązania do końca br. ).

Od początku tej kadencji reguluję także stany prawne nieruchomości należących do miasta, efektem jest ponad dwukrotny wzrost wartości gruntów miejskich. Warto w tym miejscu przypomnieć, ze ostatnia ze spraw sądowych związana z roszczeniami wykonawców budujących szkołę samorządową znalazła swój finał w lipcu 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego :

2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
grunty 16 864 725,91 14 700 224,06 8 439 821,55 7 269 814,00
budynki 44 386 558,07 42 528 954,48 41 334 727,72 28 776 733,17
Σ 63 171 074,45 58 603 014,45 52 323 015,13 48 644 862,48

To był bardzo dobry finansowo rok dla miasta pod kontem rekordowych inwestycji ale tez kolejny, być może już ostatni rok spektakularnego ograniczania wydatków na administrację. Przy obecnej skali wydatków, postępowań przetargowych, pracy i próbach nadrobienia zaległości nie sposób tą tendencję utrzymać, zważywszy na sytuację na rynku nie tylko wykonawców, ale także pracowników. Presja płacowa w administracji jest mocno odczuwalna.

Przyglądając się kondycji finansowej miasta można być zadowolonym, oczywiście największe oszczędności i w wydatkach bieżących zostały wykonane w działach za które bezpośrednio odpowiadam. Poza moim bezpośrednim wpływem są wydatki w szkole jak i w przedszkolu. Same koszty związane z wynagrodzeniami niestety rosną, w dużej mierze związane jest to z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Niemniej duża praca i wysiłek jaki został wykonany na przestrzeni ostatnich 3 lat jest widoczny w znacznym zwiększeniu środków wydatkowanych na inwestycje przy stale malejącym udziale kosztów płacowych jak i samej administracji w dochodach i wydatkach ogółem miasta.

Rok 2018 nie zapowiada się gorzej niż 2017. Nasza praca jest doceniana także przez wiele organizacji i akademików monitorujących funkcjonowanie samorządów. W zeszłym roku Podkowa Leśna znalazła się w czołówce wielu branżowych zestawień i rankingów. Wydaje się, ze najbardziej istotnym z czynników który uniemożliwia nam często zajęcie pierwszego miejsca jest wielkość naszego miasta. Ale w tym tkwi cała nasza siła i urok Podkowy Leśnej.

 

 

 

 

Kongres „Jutro miasta”

Na zaproszenie Towarzystwa Urbanistów Polskich, miałem przyjemność wziąć udział w VI Kongresie Urbanistyki Polskiej pt. „Jutro miasta”. Wydarzenie odbyło się 20-22 czerwca w Gdyni i było poświęcone przyszłości miast. Kongres Urbanistyki Polskiej ma charakter międzynarodowy, odbywa się co trzy lata i stanowi platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stają polskie miasta.

W tym roku wydarzenie składało z sesji plenarnych oraz sesji mobilnych. ,,Jutro miasta” jest nawiązaniem do tytułu ważnego dla współczesnej urbanistyki dzieła Ebenezera Howarda „Miasta-ogrody jutra” („Garden Cities of Tomorrow”), które jest jednym z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących nasze współczesne myślenie o mieście. Organizatorzy podkreślali, że celem Kongresu była przede wszystkim dyskusja o przyszłości miast, które już dzisiaj zamieszkuje większość ludności świata.

Zarówno sesje plenarne jak i sesje mobilne miały formę debat. Wziąłem udział w panelu pt. „Przyszłość małych miast”, gdzie prezydenci i burmistrzowie miast wraz z urbanistami debatowali nad specyficznymi problemami małych miast w kontekście postępującej metropolizacji przestrzeni. Rozmowa krążyła wokół tematu polityki przestrzennej, jako elementu szerszej idei realizującej przyszłościową wizję miast, sposobu wykorzystywania potencjału miasta, materializowania strategicznych wizji miasta, dobierania narzędzi do szybkiej i sprawnej realizacji celu.

 

Edukacja gimnazjalna na najwyższym poziomie

Wyniki egzaminu (średnia obu szkół łącznie) w Podkowie Leśnej są na najwyższym poziomie!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

 

Przedmioty Gimnazjum publiczne Gimnazjum im. Św. Hieronima (KIK) Średnia Miasta

Podkowa Leśna

Średnia powiatu grodziskiego Średnia województwa Średnia kraju
Historia +WOS 72 77 74 63 61 59
Język polski 74 84 79 71 70 68
Przyrodnicze 69 76 72 61 59 56
Matematyka 69 81 74 57 55 52
Język angielski

podstawowy

84 98 90 75 72 68
Język angielski rozszerzony 73 86 79 60 57 52
Język hiszpański

podstawowy

————– 90 90 83 76 70
Język hiszpański

rozszerzony

————– 65 65 65 82 78

W piątek, 15 czerwca 2018 r. uczniowie poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 18-20 kwietnia. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Wraz ze swoimi indywidualnymi wynikami z egzaminu podanymi w procentach gimnazjaliści poznali też swoje wyniki w ujęciu centylowym. Dzięki temu mogą się dowiedzieć, jaki odsetek uczniów uzyskał w tym roku wyniki takie same lub niższe niż oni.

W całym kraju przystąpiło do egzaminu prawie 340 tys. uczniów, w Podkowie Leśnej 83 (46 + 37 KIK). Po przeanalizowaniu sprawozdań z arkuszy egzaminacyjnych, wynika  że średnia obu szkół (liczona łącznie) jest najwyższym rezultatem wśród gmin w Polsce. I to dystans dzielący większość gmin od Podkowy Leśnej jest naprawdę duży, szczególnie w przedmiotach ścisłych.