Projektujemy przedszkole z oddziałem żłobkowym

W styczniu informowałem o rozpoczęciu postępowania w celu opracowania dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Miejskiego z odziałem żłobkowym w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej w standardzie pasywnym. Pierwsze postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, dopiero drugie przyniosło oczekiwany efekt. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, została wybrana firma Bjerg Arkitektur oddział Polska. Biuro Bjerg Arkitektur specjalizuje się w projektowaniu architektury zrównoważonej. Wszyscy pracownicy zajmujący się szkicowaniem, projektowaniem i nadzorem wyszkoleni są w projektowaniu certyfikowanych domów pasywnych zgodnie z kryteriami Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt. Około 80% projektów firmy to budynki pasywne i budynki o niskim zużyciu energii. Mam nadzieję, że wybór doświadczonego projektanta (firma z 30 letnią tradycją projektowania m.in. w Skandynawii) był jak najbardziej słuszny i już w IV kwartale tego roku będziemy mogli zapoznać się z przedstawioną koncepcją budynku przedszkola pasywnego. Koszt projektu to 148.830 zł.

Projekt budowy przedszkola ma być dostosowany do przyjęcia 100 osobowej grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 15 dzieci w wieku żłobkowym.  Liczba dzieci została przyjęta po głębokiej analizie demograficznej, trendu z ostatnich 15 lat i prognozy na przyszłość.  W Podkowie nie ma opieki nad dziećmi żłobkowymi.

Zlecenie przewiduje opracowanie 3-wariantowej koncepcji architektonicznej przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu, która ma zawierać min.: część ogólną zawierającą opis techniczny rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, – część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym obejmujący usytuowanie budynku przedszkola z zaznaczeniem przebiegu sieci zewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Częścią koncepcji będzie też zestawienie kosztów realizacji inwestycji dla każdego wariantu odrębnie oraz wizualizacja komputerowa proponowanych rozwiązań projektowych. Po wyborze koncepcji przez zamawiającego oraz konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowany budynek ma być pasywny. W projekcie muszą być uwzględnione dostępne na terenie działek źródła energii odnawialnej służące do wytwarzania i odzysku ciepła i chłodu oraz do produkcji energii elektrycznej o ile rozwiązania takie będą pełnić funkcję edukacyjną, poprawią efektywność energetyczną budynku, komfort jego użytkowania lub będą uzasadnione ekonomicznie. Projekt powinien przewidywać system nocnego przewietrzania budynku. Usytuowanie budynku na działkach powinno być podporządkowane jak najlepszemu nasłonecznieniu sal dydaktycznych i jak największym zyskom termicznym ze słońca. Budynek ma być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

fot. dzisiejsze przedszkole

Dotychczasowy budynek rokrocznie wymaga dużych nakładów finansowych, jest wybudowany w technologii, która nie pozwala na rozbudowę, modernizację i montaż nowoczesnych urządzeń itd. W pierwotnym założeniu był budynkiem tymczasowym. W moim przekonaniu jest to jedna z ważniejszych i potrzebnych inwestycji do zrealizowania w najbliższych latach.

Rozbudowujemy monitoring

Budowa systemu monitoringu miejskiego w Podkowie rozpoczęła się w 2015 roku. Zostały podjęte działania polegające na zbudowaniu siatki monitoringu. Taka mapa została przedyskutowana z policją, która wskazała miejsca najbardziej zagrożone przestępczością w Podkowie Leśnej oraz została przekonsultowana z radnymi i mieszkańcami Zostało zaplanowane zamontowanie 32 kamer. Kamery będą usytuowane na wylotach z miasta, tak aby monitorować wjazd i wyjazd z miasta oraz będą obrotowe z detektorem ruchu, o wysokiej rozdzielczości, na podczerwień –  w najbardziej newralgicznych miejscach i najbardziej zagrożonych. Dotychczas  zostały zamontowane w centrum Podkowy Leśnej 4 kamery wraz z systemem monitorującym, a od maja 2018r. wzbogaciliśmy się o kolejne 8 sztuk. Prace zostały wykonane na sieci światłowodowej ORANGE. Kolejne będą systematycznie montowane wraz z rozbudową światłowodów, czyli możliwościami technicznymi.

Monitoring miejski stanowi doskonałe narzędzie w walce z przestępczością. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale przede wszystkim działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia przestępstw i wykroczeń. Dzięki zamontowanym kamerom i dostępie do zarejestrowanego materiału z kamer policja ma ułatwione działania polegające na ustaleniu sprawców, nie tylko przestępstw, ale i wykroczeń.

W ten sposób dołączymy do miast monitorowanych. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Podkowie Leśnej, mam nadzieję zaowocuje znacznym spadkiem wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia oraz wzrostem przestrzegania zasad ruchu drogowego nie tylko w obrębie zasięgu kamer.

Wystąpiliśmy z projektem na dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.