Ścieżka rowerowa przy 720

Jazda na rowerze od kilku lat stała się bardzo popularna, szczególnie latem. Dla niektórych jest to już nie tylko sport, ale traktują to jako styl życia, często wybierając ten środek transportu jeżdżąc do pracy. Od kilku lat widzimy duży postęp w tworzeniu infrastruktury rowerowej, która ma być dużym ułatwieniem dla rowerzystów. Ważne jest to, aby ścieżki, czy drogi rowerowe tworzyły połączoną sieć tras i do tego najczęściej zmierza współpraca międzygminna. Co prawda, wiele dotychczasowo wybudowanych istnieje tylko na wybranych odcinkach, co najczęściej wynika albo z braku środków, albo przeszkód prawnych związanych z regulowaniem własności gruntów (lub czasu, który do tych regulacji jest potrzebny) i dlatego między nimi jesteśmy skazani na jazdę wśród szybko poruszających się samochodów lub po chodniku.

Nie wszędzie są potrzebne ścieżki, powinniśmy jednak mieć możliwość bezpiecznego przejechania rowerem całej trasy, np. z domu do szkoły. Na zdecydowanej większości ulic w Podkowie Leśnej budowanie wydzielonych dróg dla rowerów nie jest ani możliwe, ani konieczne.  Na większości dróg trasy rowerowe mogą z powodzeniem powstawać dzięki uspokojeniu ruchu (czyli ograniczeniu prędkości do 30 km/h) – wtedy rowery bez problemu pojadą wspólnie z samochodami, pod warunkiem, że kierowcy dostosują się do przepisów. Ścieżki rowerowe w przypadku Podkowy i gmin okołowarszawskich, to tak naprawdę tylko jeden z wielu sposobów na tworzenie wygodnych i bezpiecznych tras rowerowych w gminie, ale przede wszystkim służą do przemieszczania się pomiędzy naszymi miejscowościami.

Wraz z samorządami gminy Nadarzyn i gminy Brwinów chcemy przestąpić do opracowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej z Otrębus do Nadarzyna, w pełni oświetlonej, która fragmentem biegłaby po terenie Podkowy (na wysokości Leśniczówki). Na najbliższej sesji Rada Miasta pochyli się nad uchwałą w/s wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego Porozumienia przez Miasto Podkowa Leśna, Nadarzyn i Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach. Liderem Porozumienia będzie Nadarzyn, cześć projektową finansowałyby trzy gminy, natomiast wykonawstwo spoczywałoby na Zarządzie Dróg Województwa Mazowieckiego.

Każdy, kto jeździ samochodem tym odcinkiem drogi, od przejazdu w Otrębusach ( a dokładnie od skrzyżowania z drogą do szkoły) do trasy katowickiej, wie z jaką prędkością jeżdżą tam samochody i jak to jest niebezpieczna trasa dla rowerzystów i pieszych. Mamy nadzieję, że ta planowana inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników tej drogi.

fot. Na mapie kolorem czerwonym zaznaczono odcinek biegnący po terenie Podkowy Leśnej.

Zakaz używania dmuchaw do liści

Od stycznia 2021r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw do liści. Zakaz został wprowadzony 8 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w nowym Programie Ochrony Powietrza. Zakaz nie obejmuje odkurzaczy do liści, to znaczy urządzeń, które zasysają powietrze wraz z liśćmi a nie je wydmuchują. Zakaz obowiązuje wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców i urzędy zlokalizowane na terenie województwa. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje zarówno elektryczne, jak i spalinowe dmuchawy do liści oraz wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem (usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, zamiatanie piasku, itp.).

Nowy przepis został wprowadzony w trosce o zdrowie mieszkańców, klimat i środowisko. Używanie dmuchaw powoduje wzniecanie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób, w tym choroby układu oddechowego i krążenia oraz skraca długość życia. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi od 500 zł do 5 tys. zł.

55 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 27 stycznia 2021 roku do 18 lutego 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 23 zarządzenia , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT w sprawie zmiany sposobu redystrybucji środków unijnych w wypadku podziału województwa mazowieckiego
 • Wideokonferencja z MSWiA i wojewodom mazowieckim dotyczące sposobu organizacji szczepień przeciw covid 19
 • Spotkanie z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim, Wójtem gm. Nadarzyn Dariuszem Zwolińskim oraz Leśniczym Nadleśnictwa Chojnów Sławomirem Moczydłowskim ws współpracy przy ew realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 720 oraz utworzenia tras rowerowych typu singletrack w lesie Młochowskim

Sprawy bieżące:

 • Dokonano zgłoszenia wprowadzenia stałych organizacji ruchu dla ulic: Wróblej, Sokolej i Świerkowej.
 • 15 lutego br., po 17 miesiącach czekania otrzymaliśmy decyzję Ministra Kultury w/s odwołania Stowarzyszenia Dendropolis (z 17.09.2019 r.) od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.2019 r. zezwalającej miastu Podkowa Leśna na dalsze prowadzenie prac związanych z rewitalizacją stawu na podstawie projektu zamiennego. Decyzja Ministra uchyla decyzję konserwatora i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia.
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 656,00 zł na wykonanie projektu pn.  „Tworzenie do warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”. Wartość projektu 446.000 zł
 • 525 zł dostaniemy z dotacji na budowę pumptracka. Dzięki temu zamontujemy jeszcze samoobsługową stację napraw rowerów oraz system pomiaru czasu wraz tablicą wyników. Oba dofinansowania są otrzymane w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Czekamy na podpisanie umowy.
 • Wniosek o dofinansowanie dla projektu polegającego na realizacji e-usług w Podkowie Leśnej został pomyślnie rozpatrzony. Poziom dofinansowania to 105.000 zł. Wartość projektu – 1 382 760 zł.
 • Przeprowadzono analizę wielkości produkcji wody w 2020 do ilości odprowadzonych ścieków, do kanalizacji trafia 91,5% dostarczonej wody. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni (po uwzględnieniu wody płucznej z SUW) jest większa o 3800 m3 od ilości zafakturowanej. Różnica może wynikać z 2 miesięcznego okresu rozliczeniowego lub większych zrzutów ścieków przez osoby płacące ryczałtem za ścieki.
 • Trwają dalsze prace przy budowie przedszkola. Budynek na obecnym etapie jest w stanie surowym zamkniętym. Został już podłączony do mediów – sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W środku trwają prace przy instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach elektrycznych. Wykonywane są prace glazurnicze w łazienkach. Została już zamontowana winda która jest już po próbach technicznych i pierwszym odbiorze UDT. Są prowadzone prace z przerwami ze względu na warunki pogodowe przy elewacji zewnętrznej.   Zaawansowanie  prac wynosi około 70%.
 • Została podpisana umowa na dobudowę 27 krypt do istniejącego Kolumbarium.
 • Na bieżąco jest prowadzona akcja odśnieżania i piaskowania ulic utwardzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Do piaskowania ulic używany jest sam piasek bez dodatków chemicznych.
 • Prowadzone są prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13.Prace są na etapie zgłoszeń, wydawania zgód i opinii przez organy uczestniczące w procesie projektowym. Opracowanie dokumentacji pozwoli na montaż instalacji gazowej do pozostałych czterech lokalach mieszkalnych. Montaż pieców gazowych pozwoli na wyeliminowanie starych pieców węglowych które powodują zanieczyszczenie powietrza.
 • W dniu 17 lutego MWKZ zawiadomił nas o wszczęciu postępowania w/s wpisania budynku komunalnego „Hel” do rejestru zabytków nieruchomych wraz z terenem posesji. Podobnie jak przy postepowaniu w sprawie ulicy Lipowej, do momentu zakończenia postepowania nie można prowadzić żadnych prac. W związku z wszczętym postępowaniem przepada otrzymana dotacja na termomodernizację budynku w wysokości 330 zł (nie możemy wykonać zaplanowanego ocieplenia) oraz pod znakiem zapytania stoi kwota 144.000 na wymianę źródeł ciepła w budynku (wykonana), a także remonty w innych budynkach miejskich, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości łącznej 527.542 zł (które nie zostały jeszcze zrobione). Wartość projektu 719,079 zł.
 • Została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta w 2021 roku.

Inne:

 • W terminie do 16 lutego prowadzony był nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do obsługi Narodowego Spisu Powieszonego Ludności i Mieszkań. Zgłosiło się 4 kandydatów na rachmistrzów. Spis będzie prowadzony od 1 kwietnia br.
 • Zakończył się proces rekrutacyjny na stanowisko kierownika OPS. Funkcję tę od dnia 15.02.2021 piastuje Pani Edyta Żaczkiewicz.
 • 13 lutego odbył się podkowiański rodzinny sportowy bieg z sankami, gdzie dodatkową atrakcją był kulig z ogniskiem.

 

 

Ponad 15,5 mln pozyskanych środków

Zastanawiając się nad utratą dofinansowania otrzymanego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego „Hel”, czy wcześniej Lipowej, pokusiłem się o podsumowanie środków unijnych i krajowych, które miasto pozyskało od 2015 roku. Kwota, przy skali naszego budżetu jest imponująca, to ponad 15,5 mln zł. Zdobycie zewnętrznych pieniędzy przez jeden z najzamożniejszych samorządów, jakim jest Podkowa nie jest łatwym procesem. Najbardziej punktowane są samorządy biedniejsze, do tego dochodzą liczne ograniczenia wynikające z uregulowań, które być może nie są do końca konieczne, a do których musimy jednak się stosować. Dlatego też wiele projektów udało nam się zrealizować dzięki partnerskiej, dobrej współpracy z innymi jednostkami samorządowymi. Trzeba pamiętać o tym, że składając wnioski, zawsze trzeba mieć zabezpieczone jakieś środki własne w budżecie na całość projektu. To znacznie limituje liczbę składanych przez nas wniosków.

W sytuacji kiedy kryzys w sposób wymierny dotknie także Podkowę, na pewno będzie trudniej pozyskiwać dotacje. Oczywiście składamy kolejne wnioski, przygotowujemy kolejne projekty, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy zmuszeni do wnikliwego przyglądania się naszym miejskim potrzebom. Dlatego, tym bardziej nie da się przejść obojętnie nad utratą jakiegokolwiek dofinansowania z przyczyn nieobiektywnych, braku decyzyjności i odpowiedzialności urzędniczej, czy zwykłego pieniactwa. Przyjęliśmy w okresie planowania bardzo ostrożnościową politykę finansową, także pozyskiwania środków. Rada Miasta uchwalając budżet analizuje każdy zapis po stronie wydatków. Planując inwestycje, rozważamy co najbardziej jest w tej chwili pilne dla mieszkańców i na co możemy pozyskać dofinansowanie, które sprawia, że tak dużo udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich kilku lat.

Kolejna kontrola stawu przez MWKZ

Nie tak dawno odbyła się kolejna kontrola stawu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a dokładnie „przeprowadzono czynności kontrolne oceny zgodności dotychczas przeprowadzonych prac przy zbiorniku wodnym z posiadanymi pozwoleniami konserwatorskimi”. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie, że budowa została wstrzymana i są widoczne akty wandalizmu. MWKZ zalecił zabezpieczenie terenu budowy, dlatego wykonawca podjął prace mające na celu po raz kolejny naprawić ogrodzenie (protokół z 11.02.2021). Przywykliśmy już, że podejmowane czynności konserwatora nie są przypadkowe, są wynikiem składanych skarg/wniosków/pism/zawiadomień przez członków bądź sympatyków znanej wszystkim, prowadzącej destrukcyjne działania organizacji.

W połowie lutego informowałem Państwa o decyzji Ministra Kultury, który uchylił pozytywną decyzję konserwatora i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. http://arturtusinski-podkowa.pl/minister-uchyla-decyzje-mwkz-staw/ To oznacza, że MWKZ jeszcze raz pochyli się nad wydaną przez siebie decyzją dla miasta (w sierpniu 2019 r.) i wyda kolejną. Jeżeli będzie pozytywna, to po jej uprawomocnieniu, w ciągu kilku tygodni będziemy mogli dokończyć budowę. Oczywistym warunkiem jest brak sprzeciwu Dendropolis, natomiast jeżeli organizacja powtórzy swoją ścieżkę odwołania, to stan obecny pogłębiający degradację tego terenu utrzyma się jeszcze bardzo długo. Czas leci proszę Państwa, zakończoną rewitalizacją stawu mogliśmy się cieszyć od czerwca 2019 r., bo taki termin był przewidziany w umowie z wykonawcą.

Akty wandalizmu są zgłaszane policji, włącznie z nagraniami z kamer. Ostatnie, kiedy nie tylko zniszczono przęsła ogrodzenia, ale także rzucano kamieniami w kamerę są bulwersujące, podobnie jak usuwanie (niszczenie) ogrodzenia przez rodziców dzieci zjeżdżających na sankach. Koszty finansowe blokowania tej inwestycji ponosimy wszyscy.

Artykuły dla przypomnienia:
1) http://arturtusinski-podkowa.pl/mwkz-wydal-pozytywna-decyzje-w-s-stawu/
2) http://arturtusinski-podkowa.pl/co-dalej-z-rewitalizacja-stawu/