Temat wody – umowa z Brwinowem

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w imieniu Miasta Podkowa Leśna podpisałem umowę z Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług, polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.

Zgodnie z prawem, władze samorządowe Podkowy Leśnej są zobowiązane zapewnić wystarczającą ilość wody i ciśnienie w sieci tylko swoim mieszkańcom. Jest to zadanie własne gminy, które regulują stosowne ustawy. I rolą gospodarza jest świadczenie takiej usługi na jak najwyższym poziomie. Również rolą władz jest uregulowanie poza sprawami formalnymi, spraw finansowych, jeżeli gminy świadczą sobie wzajemnie usługi. Do tej pory koszty przesyłu, amortyzacji i produkcji chwilowych nadwyżek wody dla mieszkańców gminy ościennej były w całości ponoszone przez mieszkańców Podkowy Leśnej.

Umowa podpisana w dniu dzisiejszym określa w sposób jednoznaczny odpowiedzialność za ewentualny brak wody na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni, jeżeli taki wystąpi.

Podkowa Leśna zobowiązuje się do przesyłu tylko takiej ilości wody, jaka zostanie wprowadzona do jej sieci przez Brwinów. Gmina Brwinów zobowiązała się dostarczyć do wodociągu Podkowy Leśnej wodę w ilościach umożliwiających pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców południowych części gminy. Co nie zmienia faktu, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania mieszkańców Podkowy Leśnej, nasza gmina ma prawo regulować tak ciśnienie, aby zapewnić wystarczającą  ilość wody swoim mieszkańcom wedle ich potrzeb. W takich przypadkach, może zdarzyć się, że zawory zwrotne na wejściu do Podkowy Leśnej zamkną się automatycznie i jedynym źródłem zasilania w wodę na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni będzie nowo wybudowany wodociąg biegnący przez terytorium Podkowy Leśnej, na budowę  którego została wyrażona zgoda. Umowa przewiduje ciągłość wzajemnego świadczenia usług w sytuacjach nadzwyczajnych (np. skażenie wody, awaria).

Zadeklarowałem, że gdyby na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni nadal występowały deficyty wody, zarekomenduję Radzie Miasta Podkowa Leśna przyjęcie uchwały – porozumienia, na mocy którego Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych, jak to jest regulowane w innych gminach, brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć, w ilości, w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy możemy dostarczyć. Oczywiście, jak będzie taka wola gminy Brwinów.

Podpisana umowa nie zamyka roszczeń Miasta Podkowa Leśna do dochodzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z przesyłu brwinowskiej wody przez podkowiańską sieć.

Miasto Podkowa Leśna nie miało żadnych zobowiązań wobec gminy Brwinów i nie ma dalej, w zakresie hurtowego dostarczenia wody z naszego ujęcia. Podpisane umowy w 2000 i 2001 były ułomne. Praktyka ostatnich lat, co pokazuje tabela nr 1 link tab-1 wskazuje, że bilans wzajemnych rozliczeń wody był ujemny dla Brwinowa przez większy okres czasu, to znaczy, że Podkowa Leśna wtłaczała więcej wody, niż wchodziło do jej sieci. Oddawanie wody przez gminę Brwinów nie następowało w sposób bieżący, co w dużej mierze wynika z przyrostu liczby mieszkańców na terenie gminy. W momencie zamknięcia zasuw 22 kwietnia br. gmina Brwinów była winna Podkowie Leśnej 2695 m³ wody. Dodatkowo lata suche spowodowały większe zapotrzebowanie na utrzymanie zieleni w obu gminach. Tabela nr 2 pokazuje wzrost zapotrzebowania na wodę – porównanie obu gmin  link tab-2-1,   w Podkowie wzrosło o ok. 45%,  na terenie sołectw ok. 240%.

10 listopada 2020 r. skierowałem pismo do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i wiadomości Burmistrza Brwinowa  o konieczności uregulowania prawnych kwestii zarówno tranzytu wody jak i wsparcia wodą z podkowiańskiego SUW sieci wodociągowej Brwinowa w przypadku jej czasowej niewydolności. Pismo pozostało bez odpowiedzi, w związku z tym pod koniec stycznia 2021 r. z ostrożności procesowej umowy zostały skutecznie wypowiedziane gminie Brwinów przez Podkowę Leśną. Po rozwiązaniu umowy, gmina Brwinów w marcu br., zaproponowała porozumienie, którego warunki były nie do zaakceptowania przez stronę podkowiańską.

Władze samorządowe Podkowy Leśnej podejmują próby uregulowania kwestii dostawy wody i jej tranzytu co najmniej od 2007 r. W kadencji 2010-2014 był powołany zespół, który prowadził rozmowy z władzami Brwinowa – bezskutecznie. Przykładowy protokół http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/pliki/kontrole/6_kadencja_rm/wod_kan////zalaczniki_do_protokolu_wod_kan_2013.– właściwy fragment str. 45-46 Komisje rewizyjne kolejnych kadencji zobowiązywały burmistrzów Podkowy Leśnej do uregulowania kwestii świadczenia usług na rzecz gminy Brwinów (protokoły BIP https://bip.podkowalesna.pl/inne-dokumenty/kontrole-i-audyty/kontrole-komisji-rewizyjnej-rady-miasta-podkowy-lesnej/106/ ). Sytuacja, w której mieszkańcy Podkowy Leśnej finansują i utrzymują usługi, które z mocy prawa powinien zapewnić samorząd innej gminy ( w dodatku, całkiem zamożnej), jest nieakceptowalny – a jak praktyka pokazuje, trwał latami. Uznałem, że to był właściwy moment na uporządkowanie tej sprawy.

W dniu dzisiejszym udało się uregulować te kwestie w części.

Podsumowując, jako burmistrz Podkowy Leśnej, reprezentuję mieszkańców mojego miasta. Zawsze będę stał na straży, przede wszystkim interesów mojej gminy, zgodnie z mandatem, który sprawuję. Podpisana umowa zabezpiecza i mieszkańców Podkowy i miasto we właściwym stopniu.

To jedna z najtrudniejszych spraw, jaką nasz podkowiański samorząd miał do uregulowania.

Po podpisaniu umowy niezwłocznie poleciłem otworzyć zasuwy, którymi popłynęła woda do naszych sąsiadów po południowej stronie miasta.

Innowacyjny Samorząd 2021

Mam przyjemność poinformować, że w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Podkowa Leśna zajęła II miejsce w kraju w kategorii gmin miejskich. W konkursie oceniono 396 projektów z 226 samorządów.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za przyjęte rozwiązania małej retencji zatrzymującej wodę opadową i wody roztopowe, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian klimatu. Dzięki systemowi drenaży i studzienek chłonnych w obszarze drogowym woda trafia do podziemnych zbiorników i skrzynek rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.

To kolejna nagroda dla stosowanych przez miasto rozwiązań projektowych – w październiku 2020 r.  wyróżnienie za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego otrzymaliśmy w międzynarodowym konkursie Innovation in Politics.

Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik – redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

fot. PAP

Wracając do wczorajszego wpisu…

I dziecku i podkowiańskiej szkole teraz potrzebny jest spokój. Oraz powrót do normalności. Warto napisać, że pani Krystyna Pawłowicz usunęła swój wpis, a także zamieściła przeprosiny. To cieszy, podobnie jak to, że media szeroko wyraziły swoją głęboką dezaprobatę dla treści tweeta, a nawet te skrajnie prawicowe przynajmniej zachowały daleko posuniętą powściągliwość przedstawiając sprawę. Oburzenie osób z lewej i prawej strony daje nadzieję, że nigdy podobna sytuacja nie będzie miała miejsca.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował nas, że prowadzi postępowanie wyjaśniające m.in. w sprawie podjętych działań przez kuratorium wobec szkoły. W piśmie czytamy też: „Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją odnosi się do wszelkich działań podejmowanych przez placówki oświatowe zmierzających do zagwarantowania wolności od dyskryminacji, bezpieczeństwa, komfortu psychicznego umożliwiającego prawidłowy rozwój oraz poszanowania życia prywatnego uczniów i uczennic należących do społeczności LGBTI, w tym osób transpłciowych. Z aprobatą Rzecznik przyjął więc informacje- wynikające z doniesień medialnych – o podjętych w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej działaniach mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania w społeczności szkolnej, w tym decyzji o uszanowaniu imienia żeńskiego uczennicy, zgodnie z jej płcią odczuwaną”. To bardzo ważny przekaz dla wszystkich jednostek oświatowych.

Dziękuję za płynące zewsząd słowa wsparcia. Państwa reakcje na to co się wydarzyło są bardzo budujące; jestem przekonany, że wspólnie możemy sprawić, że nie będzie przyzwolenia na hejt. Z satysfakcją odnotowałem, że wśród tych tysięcy komentarzy pod moim oświadczeniem może 20-30 łamało zasady szacunku, kultury osobistej czy dobrego smaku. Język w życiu społecznym, w debacie publicznej jest bardzo ważny. Walka z hejtem przyniesie korzyści tylko wtedy, kiedy stanowczo będziemy stawiali opór, ale bez obelg i pogardy. Część z tych wulgarnych  komentarzy dotyczyło K. Pawłowicz. Proszę Was, nie zniżajmy się do tego poziomu. Zmieniajmy świat na lepszy – otwarty, tolerancyjny, z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

/fot. Sahani Madihage/

Mówmy stop!

Wczoraj pisałem ile hejt może zrobić złego. I także wczoraj ukazał się obrzydliwy tweet sędzi TK Krystyny Pawłowicz uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektora Agnieszkę Hein.
Dzisiaj  (7.04.21) odbyła się narzucona „z góry” kontrola szkoły przez kuratorium, od wczoraj dobijają się dziennikarze. Ze względu na małą społeczność i dobro dziecka staraliśmy się uniknąć rozgłosu, niemniej jednak stało się, mamy już dyskusje w przestrzeni publicznej, także na lokalnych grupach.
Z całą odpowiedzialnością informuję, że władze naszej szkoły, ale także miasta Podkowa Leśna są i będą otwarte na potrzeby każdego ucznia, także uczniów transpłciowych. Podstawowym warunkiem dobrostanu psychicznego człowieka jest integracja jego psychiki z ciałem oraz możliwość ekspresji zgodnie z tym, jak się czuje. To oczywiste dla ludzi światłych. Rolą dyrekcji i grona pedagogicznego w szkole jest stworzenia przyjaznego środowiska, wspierającego edukację i zdrowy rozwój dzieci. I taka właśnie jest nasza szkoła – wspierająca i otwarta.
Dziecko ma mądrych rodziców, przyjaciół, zrozumienie w szkole, jest otoczone opieką psychologiczną. Od wczoraj wiemy także, że ma ogromne wsparcie w organizacjach działających na rzecz dyskryminowanych mniejszości.
Obowiązkiem dorosłych jest ochrona dzieci, o czym zdaje się zapomina posłanka Pawłowicz i osoba, która wyniosła informację poza szkołę. Nie ma naszej zgody na cyniczne wykorzystywanie dzieci do politycznych rozgrywek. I na koniec – szczegóły z tweeta niewiele mają wspólnego z faktami.

Gdzie jest granica krytyki?

Choć artykuł https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa powstał dzięki staraniom osób kontestujących wszystkie moje podejmowane działania na rzecz miasta, to jednak cieszę się, że o granicy wolności słowa i kulturze debaty społecznej zaczniemy mówić w szerszej przestrzeni.
Do czego może doprowadzić hejt, widzieliśmy w Gdańsku dwa lata temu. Na razie autorzy hejterskich komentarzy mają poczucie sporej bezkarności, co spowodowała brutalizacja języka w życiu publicznym, ale też przyzwolenie społeczne (przestaliśmy widzieć, słyszeć, reagować). Język nienawiści dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i młodzież, co ma często okrutne konsekwencje.
Ale to co jest budujące w Podkowie Leśnej, że najliczniejszą grupą przeciwstawiającą się lokalnym hejterom na forach społecznościowych jest młodzież, która ma doskonałe ucho i niestępioną wrażliwość. I dlatego reagowanie ma sens, w skrajnych przypadkach także za pośrednictwem sądu. Wskazywanie na konsekwencję ponoszonych nie tylko czynów, ale także rzucanych słów.
 
Z dyrektorami placówek oświatowych będziemy rozmawiać o prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej związanych z cyberprzemocą, kulturą w sieci itp. skierowanej do młodych ludzi, ale też i do dorosłych.
Wierzę w to, że wszyscy chcemy żyć w przyjaznym świecie, także tym wirtualnym, dlatego szanujmy się nawzajem, nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy mamy odmienne poglądy bądź wyrażamy negatywną opinię. Da się. Bez oczerniania, pomawiania, zniesławiania i personalnych wycieczek.