Podkowiańska edukacja na szczycie!

Podkowa Leśna zajęła I miejsce w rankingu „Miejsca edukacyjnych szans″ przeprowadzonym przez fundację badawczą Evidence Institute zajmującą się oświatą. To trzeci raz z rzędu (2017, 2019, 2021), kiedy poziom edukacji w naszych szkołach oceniany jest najwyżej!

Opracowany przez warszawski instytut ranking ma trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. W rankingu wzięto pod uwagę obie szkoły podstawowe w Podkowie Leśnej (publiczną i niepubliczną).

Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą  być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

Wysoka jakość nauczania w Podkowie Leśnej jest dla władz samorządowych kwestią priorytetową. Nie ma wątpliwości, że uczniowie z Podkowy mają też dobry start, większość z nich uczęszczała do przedszkoli, mają też wsparcie edukacyjne w rodzinach. Nauczyciele w podkowiańskich szkołach mają komfort pracowania z uzdolnionymi i ambitnymi dziećmi, z drugiej strony muszą się zmierzyć z niezwykle wysokimi oczekiwaniami rodziców, którzy spodziewają się nie tylko ponadprzeciętnych osiągnięć w nauce, ale często również przejęcia przez szkołę trudów wychowawczych. Obu stronom też zależy na dobrych relacjach i wzajemnym zrozumieniu, które są niezbędne do osiągania sukcesów. Dzięki władzom szkół wraz z kadrą nauczycielską, również we współpracy z gminą – udaje się połączyć różne cele: z jednej strony promować dzieci najzdolniejsze poprzez zajęcia dodatkowe, konkursy czy nawet indywidualny tok kształcenia, z drugiej zapobiegać niezdrowej rywalizacji i marginalizacji uczniów słabszych, poprzez zajęcia uzupełniające, korekcyjno-kompensacyjne, promowanie sportów zespołowych, fachową opiekę specjalistów i współpracę z rodzicami. Od 2016 r. dzieci, które mają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach otrzymują stypendium Burmistrza Miasta.

Przebadano wszystkie gminy w Polsce. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking po raz pierwszy podzielono na 5 kategorii. Podkowa znalazła się w kategorii małych miast. Rozstrzygnięcie rankingu oraz wręczenie dyplomów odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, która miała miejsce 8 i 9 czerwca w Lublinie.

Dodaj komentarz