Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – „to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, podpisanego 11 czerwca 2010 roku. Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania ze względu na to, że są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnej ochronie.” Powyższy tekst można przeczytać na stronach internetowych każdego z samorządów i można na niego natrafić w każdym tekście promujących tę ciekawą inicjatywę. 19 marca wspólnie z Burmistrzami Milanówka i Brwinowa podpisaliśmy aneks do umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

I rozpoczęliśmy pracę. 7 kwietnia Związku Miast Polskich przedstawił wszystkim obecnym poszerzoną i dogłębną diagnozę sytuacji społeczno- ekonomicznej przedstawiając bardzo rozbudowane wskaźniki rozwojowe naszego Trójmiasta na tle gmin sąsiednich z lat 2008 – 2013 r.

Jedno co wynika z analizy wskaźników – nasze trzy ośrodki na pewno nie mają „podobnej specyfiki.” Różnimy się strukturą demograficzną, wskaźnikami demograficznymi, społeczno-ekonomicznymi, aktywnością społeczną, gospodarczą, zaangażowanie obywatelskim, wypracowanym modelem oświaty, wspierania kultury, ale i intensywności korzystania z niej. Więcej, możliwe drogi rozwoju gospodarczego naszych gmin znacząco od siebie odbiegają, niemal stawiając potrzeby z oczekiwaniami po przeciwnych biegunach od możliwości i kierunków pożądanego ( z perspektywy samorządów ) rozwoju.

DSC_4395Poniżej, aby zobrazować skalę prezentuję kilka ogólnych wskaźników które nas mocno różnią ( dane pochodzą między innymi z opracowania GUS dla obszaru metropolitalnego Warszawy, stan na 31 XII 2013):

wskaźnik Brwinów Milanówek Podkowa Leśna
powierzchnia km² 69 13 10
tereny zadrzewione i lasy/powierzchnia całk. 7,98% (551ha) 9,59% ( 128ha) 77,80% (785ha)
teren zurbanizowany /powierzchnia całk. 20,42% (1409ha) 57,08% (762ha) 18,83 % (190 ha)
użytki rolne/powierzchnia całk. 64,91% (4479ha) 33,33% (445ha) 0
liczba ludności 24.775 16.410 3.869
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 61,3 62,6 73,9 najwyższy wskaźnik w mazowieckim
przyrost naturalny na 1000 osób 1,10 – 1,40 – 4,59
liczba ludności na 1 km² 358 1221 382 (1367 z wyłączeniem lasu Młochowskiego)
ludność 65+ do 0-14 lat 96,65 117,08 136,55
pracujący na 1000 ludności 126 134 172
udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w % 6,0 4,6 3,1 najniższy w mazowieckim
Zużycie wody z wodociągów gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca w m³ 25,5 32,1 35,9
uczniów szkół podstawowych 1315 1119 509
uczniów gimnazjów 528 542 233
wydatki na edukację na 1 mieszkańca w zł 1.121,00 1.235,00 2.671,00
odsetek dzieci w przedszkolach 64.6 103,2 108,7
dochody na 1 mieszkańca w zł 3.542,18 3.633,34 5.939,49
wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tyś zł 1.838,1 1.708,4 1.569,8
liczba zarejestrowanych NGO 66 50 28
suma środków przekazanych przez mieszkańców z odpisów 1% organizacjom na danym terenie 2.976,67 26.502,70 94.127,10
wydatki gmin na świadczenia społeczne 5 036 538.4 4 263 753.4 467 286.8
wydatki na pomoc społeczną 8 231 360.3 6 783 060.8 1 132 539.7
% mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 3,60 4,75 2,45
zatrzymania osób nietrzeźwych 10 tyś. mieszkańców 32,3 47,5 28,4

Z tych kilku danych można wynika, że największe różnice pomiędzy naszymi gminami rysują się na polu społeczno-ekonomicznym, obecnym charakterze miejscowości, możliwości rozwojowych i potrzeb społecznych. Należy także podkreślić, że  całe Trójmiasto Ogrodów nie jest reprezentatywne dla średniej województwa mazowieckiego ani tym bardziej całego kraju. Wyraźnie widać, że poziom życia w Podkowie Leśnej może wyznaczać kierunek do osiągnięcia dla Milanówka i Brwinowa. Największe rozwarstwienie społeczeństwa widać w Milanówku, największy potencjał przemysłowo rozwojowy w Brwinowie z jednoczesną koniecznością dokonania największych nakładów na wyrównanie szans rozwojowych mieszkańców. Także infrastruktura będzie kosztowała najwięcej w Brwinowie w przeliczeniu na mieszkańca, także tam jest najwięcej do zrobienia w temacie zdobyczy cywilizacyjnych. Najsilniejszym ośrodkiem zapewniającym najwyższej jakości usługi oświatowe i kulturalne jest także Podkowa Leśna. Pomimo najmniej korzystnego współczynnika obciążenia demograficznego mamy najwyższy wskaźnik scholaryzacji, a co warto podkreślić w Podkowie paradoksalnie najwolniej rośnie grupa mieszkańców 70+. Na pewno świadczy to o skłonności seniorów do wyprowadzania się z naszego miasta. Czy jest to spowodowane względami ekonomicznymi czy warunkami życia (przyjazna infrastruktura itp.)?

Zatem można zadawać kolejne pytanie czy poprawa spójności obszaru PTO powinna iść w kierunku uzupełniania ofert poszczególnych gmin w ich granicach czy osiągnięciu długofalowego celu rozwojowego przy wspólnej zgodzie co do wykorzystania różnych potencjałów naszych miejscowości w obecnej chwili? Które to dążenie będzie realizowane przy świadomej rezygnacji z oferowania części usług publicznych przez samorząd.

Wypracowanie w ramach projektu modelu poprawy spójności jest nie lada wyzwaniem. Różnice w celach i potrzebach widać gołym okiem.

Dodaj komentarz