Porozumienie międzygminne

Miasto Podkowa Leśna zgodnie z nałożonymi ustawowymi obowiązkami musi realizować zadanie własne w zakresie tworzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanych potocznie PSZOK-ami. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna nie przewiduje możliwości utworzenia PSZOK na terenie miasta, w związku z tym podjąłem inicjatywę w sprawie współdziałania Miasta Podkowa Leśna z Miastem Milanówek w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się w Milanówku – róg ul. Turczynek i ul. Wiatracznej. Rada Miasta Milanówek na sesji w dniu 26 stycznia br. przychyliła się do podjęcia działań nad wspólnym projektem.  Zadaniem punktów jest zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane i unieszkodliwione. W punkcie zbierane będą takie odpady jak: zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), szkło, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie do 1 m³ jednorazowo raz w miesiącu, chemikalia, zużyte opony.

Rady Miast Podkowy Leśnej i Milanówka podjęły stosowne uchwały w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów programu funkcjonalno- użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne na utworzenie i prowadzenie takiego punktu.

Moje wystąpienie na Sesji Rady Milanówka w sprawie wyżej opisanej. (Ok. 58 minuta).

Dodaj komentarz