Prace nad uwagami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

fot. komisja Rady Miasta ds. studium /13.10.22/

Jesteśmy na ostatnim etapie prac przed uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Studium nie wywołuje tak dużych emocji jak procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo to plan w przeważającym zakresie przesądza o sposobie wykorzystania poszczególnych nieruchomości.

Zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy zainteresowany (w tym także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) ma prawo do składania takich uwag w terminie wyznaczonym przez organ gminy, nigdy nie krótszym jednak niż 21 dni. Przy ich składaniu nie trzeba wykazywać interesu prawnego ani jakiegokolwiek prawa do nieruchomości objętych studium. Uwagi może wnieść każdy i muszą zostać wniesione na piśmie. W przypadku Podkowy Leśnej dokument po opracowaniu był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu i dwukrotnie były zbierane do niego uwagi. Takich uwag wpłynęło 364.

Na pierwszym etapie, uwagi rozpatruje organ wykonawczy, czyli burmistrz miasta. Uznanie, bądź odrzucenie uwagi przez burmistrza, zgodnie z ustawą nie wymaga uzasadnienia. Po ocenie i rozpatrzeniu wszystkich uwag przedstawiłem całą dokumentację Radzie Miasta,  w tym listę uwag nieuwzględnionych (wraz z uzasadnieniem). Przed uchwaleniem studium o ostatecznym sposobie rozpatrzenia niezaakceptowanych przez burmistrza uwag rozstrzyga Rada Miasta.

Obecnie rozpatrywaniem uwag zajmują się radni. W tym celu została powołana doraźna komisja ds. studium, w skład której weszło 8 radnych. To ciało doradcze rady; przyjęte stanowisko czy rekomendacje co do poszczególnych uwag nie są wiążąca dla Rady Miasta, choć zapewne będą pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji. Rozstrzygnięcie uwag następuje razem z uchwaleniem studium. Aby ułatwić pracę Radzie Miasta, wykaz uwag został przekazany w formie tabelarycznej z podziałem na cztery grupy, do których przyporządkowano uwagi o podobnym zakresie tematycznym.

1) Grupa I – uwagi bezzasadne – czyli te, których zagadnienia formalnie wychodziły poza zakres Studium lub były prywatnymi opiniami autorów. Było ich najwięcej, bo aż 155.

2) Grupa II – uwagi dotyczące wskaźników zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w zagospodarowaniu

3) Grupa III – uwagi dotyczące funkcji poszczególnych terenów

4) Grupa IV – pozostałe uwagi (m.in. układ komunikacyjny, przestrzenie publiczne, przebieg szlaków rowerowych)

Dotychczas odbyły się dwie komisje doraźne, pierwsza organizacyjna i druga, na której przystąpiono do dyskusji nad uwagami z grupy I. W komisji uczestniczyli także projektanci studium, którzy wspierali radnych merytorycznie. Na kolejnych komisjach będzie kontynuowane rozpatrywanie wniesionych uwag. Na obecnym, już końcowym etapie nie ma możliwości złożenia nowych wniosków do Studium. Przyjmowanie wniosków Stanowiłoby istotne naruszenie przepisów i w konsekwencji prowadziło do stwierdzenia wadliwości uchwały w sprawie studium. Po zakończeniu prac, komisja przedstawi rekomendację Radzie Miasta, która będzie zobligowana do podjęcia uchwały, a wcześniej przegłosowania każdej z uwag uwzględniając ją, lub odrzucając. Uchwała o konieczności zaktualizowania Studium została podjęta w 2016 r. i od tego momentu trwają prace planistyczne w tym zakresie.

Dodaj komentarz