Protest samorządów!

W związku z opublikowaniem na stronach Sejmu RP opracowanego przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i utworzenia metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 32 podwarszawskie gminy, a także skierowaniem projektu tej ustawy do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 lutego 2017 r., skierowałem apel do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Radnych – jako przedstawicieli samorządów objętych projektem zmian – o niezwłoczne podjęcie wspólnych działań mających na celu wstrzymanie procesu legislacyjnego, wycofanie projektu ustawy spod obrad Sejmu i podjęcie ewentualnych decyzji w tej sprawie zgodnie z zasadami samorządności i demokracji.

Przygotowanie projektu ustawy wprowadzającej tak daleko idące zmiany dla milionów obywateli – bez uprzednich konsultacji społecznych i z pominięciem opinii samorządów jest skandaliczne
wypacza ideę samorządności i latami wypracowywane wzorce procesu decyzyjnego w demokratycznym państwie.

Podkreślić należy, że sam projekt ustawy jest niedopracowany.  Nieprecyzyjne zapisy świadczą o tym, że projekt był stworzy „na kolanie” dla partykularnego interesu politycznego jednej partii
z całkowitym pominięciem woli i głosu mieszkańców. Skutkiem tej ustawy będzie pozbawienie naszych samorządów – czyli mieszkańców poszczególnych gmin – możliwości samostanowienia
i decydowania o sprawach własnej gminy. Proces decyzyjny zostanie bardzo oddalony od samorządów, a mieszkańcy zostaną odsunięci od administracji i władzy samorządowej (m.in. art. 111 projektu ustawy).

Zaproponowałem, abyśmy wszyscy wspólnie – Ci którzy nie zgadzają się z takim sposobem decydowania o sprawach naszych samorządów – podjęli wniosek-apel-żądnie o wycofanie/u projektu tej ustawy z procesu legislacyjnego. (Projekt apelu został wczoraj wysłany do przedstawicieli samorządów).

Podpisanie apelu oraz dyskusja nad jego ostatecznym kształtem odbędzie się na spotkaniu w dniu 4 lutego br. (sobota) o godz. 12.  w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Pl. Defilad 1). Zapraszam wszystkich zainteresowanych, również mieszkańców Podkowy Leśnej, jak i pozostałych gmin na spotkanie. 

Pismo zostanie  najszybciej przekazane na ręce Marszałka Sejmu, aby projekt ustawy został wycofany z prace Sejmu jeszcze przed pierwszym czytaniem.

Zaproponowałem podjęcie pilnych i zdecydowanych działań. Proponowane przepisy prowadzą za sobą szereg nieprzewidzianych i daleko idących konsekwencji dla życia naszych mieszkańców i dla niezależności jaką wypracowaliśmy od czasów transformacji. Politycy prezentujący projekt tych przepisów cynicznie uspokajają opinię publiczną i dlatego jeśli nasze działania nic nie dadzą i projekt ustawy nie zostanie wycofany z prac Sejmu, to zasadne jest przeprowadzenie we wszystkich gminach objętych projektem ustawy, w tym w m.st. Warszawie, referendum lokalnego – mieszkańcy powinni się wypowiedzieć, bo to ich proponowane zmiany dotkną w sposób najbardziej kategoryczny.

Pismo-zapytanie  w/s braku uwzględnienia Podkowy Leśnej w projekcie ustawy i podaniu przyczyny zaistniałego faktu zostało wysłane do projektodawców w dniu 1 lutego.

 foto: źródło internet

Dodaj komentarz