Przebudowa ulicy Głównej -zakończona

Budowa ulicy Głównej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Błońskiej została zakończona. W ramach inwestycji wybudowano nową nawierzchnię bitumiczną – asfalt, zjazdy do posesji z kostki betonowej, nowy obustronny chodnik na odcinku Lotnicza – Miejska, nową nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej, odwodnienie. Skrzyżowanie z ulicą Miejską jako element spowolnienia ruchu zostało wyniesione i wyłożone szarą kostką. Na tym odcinku wprowadzona została strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i odprowadzone zostały odprowadzone z jej powierzchni na tereny zielone oraz do projektowanego odwodnienia. Odwodnienie drogi wykonano za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych w linii projektowanego ścieku i połączonych z projektowanym kolektorem rurowym zlokalizowanego w pasie drogowym. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres min 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Ważną zmianą jest inna organizacja ruchu – poza wyżej wspomnianym ograniczeniem prędkości, na wysokości parkingu przy przedszkolu (dla 14 miejsc postojowych) został ustawiony znak zakazu postoju w godzinach 7-8 i 14-16 ponad 15 minut. I w tym miejscu uczulam parkujących, że pozostawienie samochodu na dłużej może wiązać się z poniesieniem przykrych konsekwencji w postaci mandatu. Parking jest przy przedszkolu i w godzinach szczytu odwożenia/odbierania dzieci miejsca powinny być zwalniane rotacyjnie. Skrzyżowania ulicy Głównej z Miejską i Głównej z Helenowską są równorzędne.

Jednocześnie przypominam, że Zasady zatrzymania i postoju pojazdów na chodnikach reguluje art. 47 prawa o ruchu drogowym. Przepis ten dopuszcza zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t. Spełnione muszą być jednak następujące warunki:

 • na odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 • szerokość pozostawionego dla pieszych chodnika nie utrudnia im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
 • pojazd zaparkowany na chodniku przednią osią nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Warto przy okazji przypomnieć kilka ważnych zakazów dotyczących zatrzymania i postoju pojazdu na chodniku. Należy pamiętać, że zabronione jest:

 • zatrzymanie:
  • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
  • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek,
 • oraz postój:
  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
  • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Pobocza wraz z rowami przy drodze zostały uporządkowane, na wiosnę zostaną obsadzone roślinnością.

 

Dodaj komentarz