Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła. Nowe informacje.

Na koniec maja  2020 roku planowane było otwarcie zrewitalizowanej Alei Lipowej. Niestety, przyszło nam wszystkim przyjąć do wiadomości fakt, że stan alei pozostanie bez zmian, a jej degradacja będzie postępowała.

Zablokowania rewitalizacji Alei Lipowej w Podkowie Leśnej z inicjatywy grupy skupionej wokół Stowarzyszenia Dendropolis, ma swoje dalsze konsekwencje dla mieszkańców, w obecnej chwili głównie finansowe. Żadne czynności związane z jej remontem, czy poprawieniem stanu bieżącego nie będą możliwe, jak sądzę przez najbliższe lata. Raz z powodu braku środków – utrata dofinansowania, dwa – i to jest główny powód, z powodu prawdopodobnych spraw sądowych. Przypomnienie artykułu Informacja w/s Al. Lipowej

Jaką mamy sytuację na dzień dzisiejszy?

21 maja br. miasto odstąpiło od realizacji umowy z wykonawcą, który miał przeprowadzać prace budowlane w wyniku wygranego postępowania przetargowego z powodu toczącego się postępowania przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (MKWZ), a co za tym idzie braku możliwości oszacowania zakończenia terminu postępowania.

A także po otrzymaniu Postanowień MWKZ z dnia 15 maja br. o dopuszczeniu jako stron postępowania niżej wymienionych organizacji:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej ( TPMOPL, w porozumieniu z miastem)

i pozostałe:

  1. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” z Podkowy Leśnej
  2. Federacja Arborystów Polskich z Końskowoli
  3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z Warszawy
  4. Stowarzyszenie INTBAU Polska z Krakowa
  5. Stowarzyszenie Genius Loci z Warszawy (jest także formalnym wnioskodawcą o wpisanie Alei Lipowej do rejestru zabytków)

Odmówiono dopuszczenia do postępowania w charakterze strony Stowarzyszeniu Liga Ochrony Przyrody oddz. Podkowa Leśna z Podkowy Leśnej.

To oznacza, że wybrane organizacje pozarządowe z całej Polski będą, mówiąc kolokwialnie, miały wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym szczególnie tych mieszkających po jednej i po drugiej stronie Alei Lipowej. Jak Państwo się domyślacie jedyną organizacją społeczną, która w moim przekonaniu ma mandat do reprezentowania interesu mieszkańców miasta jest TPMOPL – organizacja, której jednym z podstawowych celów działalności jest pielęgnowanie tradycji i historii Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, a która realizuje ten cel m.in. poprzez archiwizowanie materiałów dotyczących historii i rozwoju Podkowy Leśnej i ma w tym zakresie znaczny dorobek. Stowarzyszenie działające od 1988 roku, będące następcą prawnym i kontynuatorem tradycji przedwojennego Towarzystwa, prowadzące swoją aktywność w Podkowie Leśnej.

Doprowadzenie przez Stowarzyszenie Dendropolis do sytuacji, kiedy organizacje pozarządowe z Polski, nieprowadzące dotychczas żadnej swojej działalności statutowej w Podkowie Leśnej, będą próbowały wpływać na jakość przestrzeni miejskiej i kierunki rozwoju Podkowy Leśnej jest precedensem w naszej lokalnej społeczności. W takiej sytuacji należy założyć, że postępowanie administracyjne będzie miało swój finał w sądzie, do czego miasto się przygotowuje.

Firma wykonawcza mająca prowadzić rewitalizację Lipowej, do dnia dzisiejszego wystąpiła z żądaniem 156.000 zł (13.03.2020 r. – 103,000,00 zł, 18.05.2020 r. – 52.998,00 zł). Jeżeli nie dojdzie do polubownego porozumienia, czeka nas także kolejna sprawa sądowa.

Utraciliśmy całą pozyskaną dotację unijną na ul. Lipową w kwocie 671.058,48 zł, a także w dalszym ciągu jest zagrożona pozostała kwota z całości dofinansowania, które opiewało łącznie na 1.133.166 zł (po zrealizowaniu ścieżki przy trasie 719, jest to ponad 290.000 zł)

Tracą ważność wszystkie projekty, uzgodnienia, opinie.
Cała opracowana dokumentacja w przypadku późniejszego wpisu do rejestru staje się bezużyteczna. Trafia do „kosza”. Tracimy wydane 72.330 zł na gotowe do realizacji projekty z prawomocnymi zgodami na budowy, wszystkimi opiniami i uzgodnieniami w tym MWKZ:
-projekt drogowy ulicy Lipowej, który przewidywał podziemne zbiorniki retencyjne zatrzymujące wodę opadową. Projekt wykonany w ramach współpracy PTO, współfinansowany       z funduszy Norweskich
– projekt ciągu pieszego i ścieżki rowerowej
– projekt oświetlenia ulicy
– projekty dotyczące ukrycia infrastruktury energetycznej i teletechnicznej pod ziemią
– projekt organizacji ruchu
– wytyczne projektowe, opinie, zgody

Jestem w trakcie prowadzenia rozmów z partnerami i poszukiwania rozwiązań wynikających z  niewywiązanie się Miasta Podkowy Leśnej ze zobowiązań Porozumienia Partnerskiego (umowa o dofinansowanie została podpisana 21.08.2018 r.) dotyczącego budowy ścieżek rowerowych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa i Żyrardowa, tak aby miasto  wyszło z tej potyczki bez reperkusji finansowych.

Podsumowując – niestety, z moich informacji wynika, że to co wydarzyło się w związku z Aleją Lipową, a także toczy się w sprawie stawu w Parku Miejskim ma także wymiar polityczny. Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych budzi wiele wątpliwości, zaangażowanie poszczególnych środowisk także.

Miasto miało szansę uchronić Aleję Lipową przed dalszą degradacją, działanie kilku osób tę szansę odebrało i w konsekwencji doprowadziło do potencjalnych wieloletnich spraw sądowych. Efekty przebudowy Stawu w Parku Miejskim mogły nas cieszyć już od czerwca 2019 roku, obecnie zmagamy się z postępowaniami na skutek wystąpień Dendropolis, których finału na dziś nie znamy. Smutne jest to, ile ludzie potrafią przynieść szkody miastu, mieszkańcom i swoim sąsiadom. Czekamy także na wyznaczenie terminu rozprawy wytoczonej przez miasto Stowarzyszeniu Dendropolis w związku naruszeniem dobrego imienia miasta i jego władz.

Wcześniejsze artykuły

Wizualizacja Alei Lipowej

Pytania i odpowiedzi w/s Alei Lipowej

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz