3 Sprawozdanie z pracy burmistrza.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 29 grudnia 2014 r. do 12.02.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:
 2. Zarządzeniem Nr 92/2014 z dnia 30.12.2014 r. wprowadzono zasady prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie.
 3. Zarządzeniem Nr 1/2015 z 2.01.2015 r. powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Zarządzeniem Nr 3/Fn/2015 z 28.01.2015 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej miasta na 2015 r. (zwiększona o 83 zł dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe).
 5. Zarządzeniem Nr 6-8/2015 z 12.02.2015 r. ogłoszono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • Do BIP-u urzędu wprowadzono elektroniczne rejestry umów zawartych przez urząd w 2013 i 2012 roku.
 • Do BIP-u wprowadzono rejestry umów zawartych przez jednostki organizacyjne : OPS, Zespołu Szkół, Przedszkola, Biblioteki i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zawartych w 2014 i rejestry OPS oraz Biblioteki za rok 2013.
 • W BIP-ie utworzono w zakładce „Inne dokumenty” stronę „Wyroki i orzeczenia” na której będziemy zamieszczać rozstrzygnięcia w sprawach sądowych i administracyjnych.
 • Na stronie miasta udostępniono kalendarz pracy/spotkań Burmistrza w wersji on-line.
 • Przystąpiliśmy do udziału w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w Zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” w zakresie upowszechniania metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) i jej wykorzystania w kontroli zarządczej. Projekt realizowany jest w ramach POKL Priorytet V – tj. bez kosztów po stronie urzędu.
 • Z końcem stycznia 2015 r. zakończyliśmy współpracę z Kancelarią Prawną M. Sadurskiego. Obecnie obsługą prawną zajmuje się Kancelaria Radcowska M. Przybylskiej. Rozwiązano umowę o pracę z Radcą Prawnym, Kierownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej i Głównym Specjalistą od zamówień publicznych.
 • Podpisano umowę z Fundacją Pro Publico Bono o zorganizowanie w urzędzie praktyk zawodowych dla Uczestnika Projektu „Niepełnosprawni też są ważni”. Uczestnik projektu będzie odbywał praktyki w naszym urzędzie do 30.06.2015 r. Praktyki te nie obciążają finansowo urzędu.
 • Przygotowano zakres (i wyłoniono wykonawcę) wykonania audytu funkcjonowania naszego samorządu w trzech wymiarach: organizacyjnym, finansowym i projektowym/rozwojowym.

Ważne dla mieszkańców:

 1. 4 lutego 2015 r. odbyło się Forum Podkowińskich Organizacji Pozarządowych, którego głównym tematem były planowane w bieżącym roku konkursy dla organizacji pozarządowych.
 2. Została przygotowana umowa z Dyr. Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. na wykonanie badań przesiewowych w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych u osób powyżej 40 roku życia. Zapisy dla mieszkańców będą uruchomione 16 marca 2015r.
 3. Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o powierzenie miastu zadań Konserwatora dot. zieleni.
 4. Zorganizowano sztuczne lodowisko na terenie Zespołu Szkół Samorządowych i udostępniono go wszystkim mieszkańcom.
 5. Rozpoczęto kampanię społeczną „Płać podatki w Podkowie” (FB, billboard na przystanku kolejki WKD, Biuletyn, strona www. ulotki). Planowane jest zorganizowanie spotkania US z mieszkańcami.
 6. Podjęto działania w kierunku członkostwa w europejskiej sieci Zdrowo i Aktywnie Starzejących się Miast. Wysłałem list inicjatywny do koordynatora WHO ds. Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu pana Manfreda Huber’a.
 7. Odbyły się:
 • spotkania robocze z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Mazowsze dotyczące programu wdrażania budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.
 • kolejne spotkanie robocze z przedstawicielami STRABAG i TPA – odebraliśmy analizy nawierzchni asfaltowych wykonanych w Podkowie (Akacjowa i Bukowa), przedstawicielami PW Wydziału dróg i mostów oraz projektantami z zakresu drogownictwa na temat dróg w Podkowie: nawierzchni, konstrukcji, technologii, geometrii i odwodnienia.
 • spotkanie z przedstawicielami PW Wydziału IŚ Ciepłownictwa dot. audytów energetycznych i możliwych do zastosowania technologii energooszczędnych w Podkowie Leśnej.
 • spotkanie robocze z przedstawicielkami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w sprawach różnych: reklamy, nawierzchni, kablowania, transformatorów itp.
 • spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków p. Rafałem Nadolnym na którym zostały omówione: ramy współpracy w celu polepszenia komunikacji i komfortu mieszkańców, zakres współpracy przy usuwaniu nielegalnych reklam, możliwość delegowania zadań do miasta.
 • spotkanie z Naczelnikiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Jarosławem Roszczypałą w/s usuwania nielegalnych reklam. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie – ustalono wspólną politykę działania.
 • spotkanie z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p. Zbigniewem Ostrowskim – w sprawie remontu przepustu pod 719 (będzie wykonany), planu rozwoju dróg wojewódzkich – w tym 719 oraz nielegalnych reklam.
 • spotkania z przedstawicielami firm energetycznych dot wprowadzenia nowych technologii, wdrożenia programów oszczędnościowych, testów oświetlenia LED na terenie miasta, audytów energii biernej.
 • spotkanie z dyr. PGE p. Wojciechem Wojtkowskim w sprawie kablowanie sieci, posadowienia stacji trafo, oświetlenia, regulacji składników majątkowych.
 • spotkanie z Oficerami Komendy Stołecznej Wydział Bezpieczeństwa Ruchu i przedstawicielami WKD w terenie, gdzie omówiono temat bezpieczeństwa przejazdu przez tory kolejowe (ul. Wschodnia – omówienie kategorii przejazdu).
 • spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego p. Michałem Janczarskim, na którym m.in. podjęto temat uregulowania stanu prawnego dróg (tylko jedna z podkowiańskich dróg ma w pełni uregulowany stan prawny)
 • spotkanie z Leśnikiem ze Starostwa Powiatu Grodziskiego p. Jackiem Malowańcem – omówiono zakres współpracy, ustalenia zakresu zrywek na działkach leśnych w Podkowie.
 • spotkanie z p. prof. Pawlakiem ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na temat współpracy dot. badań przesiewowych, działań edukacyjnych oraz negocjacji cenowej pakietów badań.
 • spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego p. Dorotą Suchecką – rozmowa dotyczyła współpracy: dot. ułatwień dla podatników – mieszkańców Podkowy, rozliczanie podatków, wspólne akcje społeczne, spotkania z mieszkańcami. W spotkaniu na moja prośbę wzięli udział audytorzy US.
 • spotkanie robocze ze starostą grodziskim M. Wierzbickim, na którym omówiliśmy organizację ruchu, ścieżki rowerowe, przejęcie i remonty ulic powiatowych na terenie miasta, współfinansowanie sprzątania i odśnieżania ciągów ulic powiatowych
 • spotkanie z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych p. Wiesławem Raboszukiem dot. możliwości wykorzystania środków z RPO 2007-2013 w Podkowie Leśnej (możliwość dofinansowania remontu Al. Lipowej i Bukowej w ramach złożonego przez miasto proj. w roku 2008)
 • spotkanie z przedstawicielami Ernst & Young w/s możliwości odzyskaniu przez miasto podatku VAT
 • spotkania z Burmistrzem Milanówka Wiesławą Kwiatkowską – rozmowa dotyczyła podjęcia partnerstwa w zakresie dróg, odwodnienia, wspólnego projektu Trójmiasta EOG
 • spotkanie z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim – tematem rozmowy była współpraca międzygminna i poszukanie wspólnych obszarów problemowych obu gmin, aby wzmocnić przez wspólne działanie naszego stanowiska
 • spotkanie z nowymi członkami Komitetu Sterującego ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
 • spotkanie z przedstawicielami Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dotyczące nawiązania współpracy. Pierwszym etapem nawiązanej współpracy będzie zorganizowanie Konkursu dla studentów 4 roku dotyczącego nowej polityki przestrzennej dla Miasta Podkowa Leśna (proj. studium).
 • spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. Dariuszem Zalesińskim- rozmowa na temat planów policji dotyczących likwidacji posterunku w Podkowie Leśnej. W związku z otrzymaną informacją został przygotowany list protestacyjny – został wyłożony dla mieszkańców, którzy zechcą się pod nim podpisać. O dalszych krokach, które będą podejmowane w tej sprawie będę informował na bieżąco.
 • spotkanie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Podkowie Leśnej – omówienie spraw bezpieczeństwa w Podkowie.

Sprawy dotyczące procesów sądowych i roszczeń finansowych:

 1. 01.15 przegraliśmy sprawę w apelacji ( wypłata nastąpi lada dzień – kwota ok. 170 tyś zł)
 2. 01.15 przegraliśmy sprawę w I instancji z kolejnym podwykonawcą
 3. 01.15 sprawa o wypłatę należności za prace projektowe – ścieżka rowerowa wzdłuż WKD
 4. Apelacja powoda na 666 tyś zł, prawdopodobny termin kwiecień br.
 5. 01.15 odbyła się kolejna sprawa w sadzie pracy z powództwa pracownika (I instancja) – bez rozstrzygnięcia,
 6. była Burmistrz Małgorzata Stępień Przygoda Pani Przygoda wystąpiła na drogę sądową przeciwko miastu.
 7. sprawa z powództwa wykonawcy ciągu rowerowego wzdłuż WKD 22.01.15 – sprawa o wypłatę należności za prace projektowe – ścieżka rowerowa wzdłuż WKD
 8. 02.15 r. odbyła się rozprawa administracyjna o odszkodowanie 3 działek drogowych o łącznej pow. prawie 1500 m² .
 9. trwają negocjacje z właścicielami kolejnych działek drogowych w/s wysokości odszkodowań.

Inwestycje

Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace przy budowie budynku – wykonano wycinkę drzew, ławy i ściany fundamentowe oraz przyłącza wod.-kan.

   Drogi:

 • ul. Kwiatowa – uzyskano ostateczne zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Starostwo Grodziskie
 • ul. Warszawska – – trwają prace przy przebudowie ulicy – szacunkowe zaawansowanie prac 95%, – przedłużenie ze względu na warunki atmosferyczne 30.04.2015 (termin umowy był do 29,12,2014r)
 • Bukowazbieramy oferty na wykonanie zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie progów zwalniających w ulicy Bukowej na odcinku Grabowa – Podleśna.

Przedszkolezostały zebrane oferty na wykonanie opracowania dotyczącego remontu odtworzeniowego wejścia głównego do budynku oraz tarasów przy wejściu głównym wraz z zaprojektowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych i to także dotyczy UM oraz Biblioteki.

Sprawy bieżące

 1. Wykonano roboczą inwentaryzację sieci energetycznych i telefonicznych w ulicach miasta.
 2. Nawiązano kontakt z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. celem wymiany informacji i koordynacji wzajemnych inwestycjach w pasach drogowych
 3. Sporządzono uzupełnienia do wniosku o płatność do projektu „Poradnik architektoniczny dla Podkowy Leśnej”. Urząd Marszałkowski zaakceptował poniesione wydatki w całości i przekazał zlecenie do ARiMR dotyczące wypłaty poniesionych kosztów (kwota 19.568 zł).
 4. Sporządzono uzupełnienia do wniosku o płatność do projektu „Zagospodarowanie terenu w centrum Podkowy Leśnej – ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.
 5. Sporządzono analizę warunków formalnych oraz merytorycznych dla konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok. Wstępna analiza projektów miasta możliwych do wsparcia z Funduszu.
 6. Udział w pracach zespołu do opracowania analizy instytucjonalnej urzędu miasta na podstawie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).
 7. Analiza możliwości realizacji projektu „Przebudowa ulicy Bukowej i Alei Lipowej w Podkowie Leśnej” znajdującego się na liście rezerwowej do konkursu 3.1 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Organizacja spotkania z członkiem zarządu Województwa Mazowieckiego.
 8. Przeprowadzono działania w celu usunięcia reklam nie spełniających wymogu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla skutecznego uporządkowania przestrzeni publicznej.
 9. Działania w celu zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w trzech budynkach użyteczności publicznej: U.M, biblioteki i przedszkola miejskiego.
 10. Wykonano opinię techniczną drewnianego stropu na piętrze budynku biblioteki w celu wymiany istniejących pieców kaflowych na szafy pancerne oraz zainstalowania regałów na książki.
 11. Podpisano umowy:
 12. umowa na zabiegi weterynaryjne na terenie miasta VET MED. VET VITa z Brwinowa.
 13. umowa na wyłapywanie i odławianie psów z terenu miasta – Jan Kuczera AGRO Pomarzany Brwinów
 14. umowa na czipowanie psów – VET MED. VET VITa z Brwinowa.
 15. umowa na pielęgnację i wycinkę drzew w związku z rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
 16. umowa na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta w 2015r. (Sen-marc)
 17. umowa na usługi konserwatorskie sieci wod-kan.(ZWiK)
 18. Ubezpieczono miasto (za rok planujemy zorganizować przetarg po audycie potrzeb)
 19. Wykonano audyt stanu infrastruktury sieci kanalizacyjnej – bezpieczeństwo i urządzenia oraz stan techniczny przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku.
 20. Trwają prace przy wycince drzew na działkach leśnych – przewidywane zakończenie prac do końca lutego.
 21. Wysłano zapytania ofertowe na opracowanie Programu niskiej emisji.
 22. Rozpoczęto przyjmowanie od mieszkańców wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 23. Został opracowany i wysłany do uzgodnień Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Podkowy Leśnej.
 24. Zlecono wykonanie budek lęgowych dla ptaków (budki będą rozdawane mieszkańcom 28.02).
 25. Trwają prace nad opracowywaniem nowych wzorów umów oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców miasta.

Sprawy różne

 • udział w pracach przygotowawczych do organizacji Kongresu Polskich Miast Ogrodów planowanego na wrzesień 2015 (w czasie obchodów EDD). Kongres jest organizowany przez podkowiańskie organizacje pozarządowe, CKiIO oraz Stowarzyszenie Ład na Mazowszu.
 • 15.01.15 r. udział w uroczystości wręczenia odznaczenia Gloria Artist prof. Michałowi Bogusławskiemu w siedzibie TVP
 • udział w zajęciach sportowych dla dzieci w Zespole Szkół w Podkowie (monitorowanie wykorzystania Sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych).

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Dodaj komentarz