Stan finansów miasta – budowa przedszkola

Dzisiaj chciałbym poruszyć dwie ważne rzeczy: stan finansów miasta i konieczność budowy przedszkola.

Finanse i bezpieczeństwo ekonomiczne miasta nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia. Kolejny rok 2019 zakończyliśmy nadwyżką budżetową. To oznacza ze dochody miasta były większe niż jego wydatki, tym bardziej to cieszy, że zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, z wyjątkiem rewitalizacji stawu w Parku Miejskim, która jak wiadomo jest na razie skutecznie blokowana jest przez Dendropolis. Każdą złotówkę oglądamy z trzech stron, dlatego szkoda  utraconego dofinansowania na budowę Alei Lipowej za sprawą grupy protestującej.

Wypracowane za moich kadencji środki z nadwyżek budżetowych to 8.666.359,38 zł, z czego w samym 2019 r.  to 3.785.258,36 zł. To cieszy tym bardziej, że w poprzedniej kadencji spłaciliśmy sporo wcześniejszych zobowiązań finansowych i zwiększyliśmy znacząco udział inwestycji w strukturze wydatków.

  • W latach 2010-2014 spłacono – 3.135.936,08 zł kredytu i odsetek
  • W latach 2015-2020 spłacono – 5.752.702,95 zł kredytu i odsetek zaciągniętych w poprzednich kadencjach
  • Spory sądowe po budowie szkoły uregulowane w latach 2014-2016 – 2. 417.719,64 zł (głownie za sprawą mediacji)
  • Koszt budowy szkoły 12.842,06 zł + odsetki do dnia dzisiejszego = 15.434.010,24 zł
  • Wydatki stałe: energia elektryczna, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia itp. spadły z rekordowych 1.518 516,98 zł w roku 2013 do 783.685,35 zł w roku 2019 czyli ok. 49%
  • Stan mienia gminy wzrósł z 48.644.862,48 zł na 31.12.2014 r. do 70.836.049,15 na 31.12.2019 r. to jest o ponad 45%
  • W latach 2015-2019 wybudowaliśmy 6,252 km dróg za 11.421.000,00 zł

Obecnie realizujemy inwestycje na poziomie sięgającym 30% wszystkich wydatków budżetu, a nie do 5% jak to bywało wcześniej. To rzadkość, by stan jednostek samorządu była na tak dobrym poziomie. Ale to wynik ciężkiej pracy ostatnich pięciu lat zaciskania pasa i szukania oszczędności w wydatkach stałych. Wszystko po to, by dzisiaj z pełną odpowiedzialnością, móc przystąpić do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji w Podkowie Leśnej –  budowy przedszkola. Zwracam też uwagę, że paradoksalnie inflacja dla sektora publicznego ma korzystne znaczenie, oczywiście do pewnych granic. Planowana pożyczka energetyczna w wysokości 10.000.000,00 zł ma stałe niezmienne oprocentowanie 0,97% w skali roku, co oznacza, że licząc bardzo ostrożnie, po 20 latach zwrócimy tylko ok. 70% pożyczonej kwoty (wyrażonej siłą nabywczą pieniądza), zatem w dużym przybliżeniu można mówić o dotacji. Miasto w swoich planach uwzględniło spadek dochodów z uwagi na sytuację w jakiej znalazła się gospodarka.

Budowa przedszkola

Z mojego punktu widzenia i zakładam, jednak sporej części podkowian, poziom i jakość świadczonych usług w jednostkach edukacyjnych powinny być priorytetem w rozwoju naszego miasta. Kolejny rok utrzymujemy najwyższą lokatę w rankingach „Miejsc sprzyjających edukacji”. Kilka lat temu rozbudowano szkołę, dzięki czemu mamy świetną infrastrukturę dla uczniów. Natomiast przedszkole w każdej chwili może być wyłączone z użytkowania z uwagi na jego niezadowalający stan techniczny. Budowa nowego obiektu jest koniecznością. Obecnie w Podkowie Leśnej mieszka ponad 130 dzieci w wieku przedszkolnym. Wiele podkowiańskich maluchów chodzi do innych placówek z różnych względów, także z  uwagi na stan przedszkola publicznego. Dopłacamy do tych placówek. Każda prognoza demograficzna pokazuje utrzymanie się tej liczby dzieci, a dla miasta jest jak najbardziej korzystne pozyskiwanie nowych mieszkańców.  Placówki edukacyjne, w tym przedszkole są  magnesem i wyznacznikiem chęci sprowadzenia i rozliczania się w danym miejscu.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na rozbiórkę i budowę ekologicznego, nowego przedszkola w Podkowie Leśnej w technologii pasywnej – wygrała firma Climatic która jest potentatem na rynku, nie tylko krajowym, w budowie obiektów modułowych i prefabrykowanych www.climalic.pl  Przedszkole w wysokim standardzie energetycznym, zaprojektowane z faktyczną dbałością o wysoką jakość i funkcjonalność obiektu, o powierzchni użytkowej 1488 m². Przewidujemy, że koszty funkcjonowania nowego przedszkola będą o 60% niższe niż obecnego.

Koszt budowy naszego przedszkola, który wyniesie 11.898.612 zł, nie odbiega od innych obiektów porównywalnej wielkości i w różnej technologii, budowanych bądź planowanych do budowy. Dla przykładu przedszkole w Żółwinie, wybudowane w technologii tradycyjnej i niskim standardzie energetycznym oraz funkcjonalnym  kosztowało 9 mln zł bez wyposażenia. Przetarg został rozstrzygnięty w lipcu 2018 r,  a powierzchnia użytkowa wynosi 869 m², czyli jest dwukrotnie mniejsze niż planowane w Podkowie. Warto podkreślić, że większość wyposażenia pani dyrektor naszego przedszkola kupiła pod koniec zeszłego roku, wtedy była zaplanowana wymiana ławek, krzesełek itd., które zostały zmagazynowane w pomieszczeniach miasta lub czekają w magazynach wykonawców.

Czy to budowa przedszkola, urzędu, szkoły, czy basenu to jej koszty kształtują się podobnie bez względu na wielkość gminy na której terenie ma być realizowana inwestycja. Różnice wynikają z lokalizacji regionu. Mazowsze i obszar metropolitarny są najdroższymi pod względem kształtowania się cen usług budowlanych  w całym kraju, po części wynika to z zależności pomiędzy wynagrodzeniami na terenie naszego rejonu – także płace są tutaj najwyższe. W mojej ocenie przetarg na budowę przedszkola wypadł pomyślnie, wybrana oferta jest o prawie 1,5 mln niższa niż wartość kosztorysu inwestorskiego na IV kwartał 2018 r. A przecież cena zawiera jeszcze koszty rozbiórki istniejącego budynku  i utylizację odpadów.

Sesja Rady Miasta w przestrzeni otwartej

Dnia 2 kwietnia Rada Miasta po skrupulatnej analizie finansowej gminy, jednomyślnie zdecydowała o zgodzie na zaciągniecie pożyczki na budowę przedszkola. Także wszystko wskazuje na to, że lada moment wykonawca wejdzie na budowę.

Również na tej samej sesji Rada Miasta Podkowa Leśna zdecydowała o przyznaniu dofinansowania Szpitalowi Zachodniemu na zakup 5 kardiomonitorów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Ta sesja była szczególna, bo odbyła się w warunkach panującego koronawirusa, także po wprowadzonych obostrzeniach dla obywateli. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w/s ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, nie wpływa na możliwość zwoływania posiedzeń ciał kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego. Przepisów Ustawy prawo o zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej. Zgodnie z nowymi przepisami ograniczenia zgromadzeń nie stosuje się także do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych. Art. 15zzx. 1. podjętej 31 marca 2020 specustawy stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych MOGĄ zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Dotychczas nie było możliwości prawnej zorganizowania pracy rady w sposób zdalny lub korespondencyjny (sesja rady została zwołana tydzień temu). Ustawodawca obecnie pozostawił wybór, w jaki sposób ma być prowadzona sesja/komisja, organom gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym zwoływanie sesji rady, a także wyznaczania miejsca, godziny i tryb prowadzenia jest wyłączną kompetencją Przewodniczącego Rady Miasta. W sytuacji tak szczególnej, przewodniczący uznał, że spotkanie radnych w przestrzeni otwartej (na powietrzu) jest bezpieczniejsze niż w zamkniętym pomieszczeniu. Posiedzenie rady trwało 20 minut, przebiegło bez problemów, odbyło się zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, a podjęcie uchwał było niezbędne do realizacji celów.

Miasto trwa, funkcjonuje i musi realizować zadania budżetowe, nikt z tego obowiązku lokalnych władz  nie zwolnił. Raczej w tak trudnej sytuacji należałoby się spodziewać wsparcia i zrozumienia mieszkańców, ale grupa zawsze tych samych, jątrzących osób postawiła na nogi policję, także powiatową. Tym sposobem w sesji uczestniczył sam komendant z liczną załogą. Mieliśmy całkiem przyjemną ochronę.

https://www.youtube.com/sesja Rady Miasta 2.04.2020

 

 

 

 

Dodaj komentarz