Stanowisko władz w/s wycinki drzew

W dniu dzisiejszym, tj. 3 listopada 2015r. w Podkowie Leśnej  odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych gmin położonych wzdłuż linii WKD w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie wycinki drzew. Na moje zaproszenie odpowiedzieli: Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Milanówka, Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa, Krzysztof Grabka – Wójt Michałowic, Sławomir Walendowski – zastępca Burmistrz Brwinowa (w zastępstwie Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego), Zbigniew Kajak – Zastępca Starosty Grodziskiego ( w zastępstwie Starosty Marka Wieżbickiego), Andrzej Bittel – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Pruszkowskego ( w zastępstwie Starosty Zdzisława Sipiery), Łukasz Kapuściak – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim (w zastępstwie Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego). Poza tym na spotkaniu byli:, Edyta Osmańska – Jakóbik – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brwinów, Maria Górka – Sekretarz Miasta Podkowa Leśna oraz Jacek Malowaniec – leśnik Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Nie odpowiedzieli na zaproszenie: Burmistrz Dzielnicy Warszawa Włochy i Warszawa Ochota.

DSC_7814 w zmNa spotkaniu podjęto wspólne stanowisko, które przekazane będzie do UTK,  Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z uchwalonymi stanowiskami Rad Gmin/Powiatów w przedmiotowej sprawie ( gm. Brwinów, Pruszków, Milanówek, Grodzisk, Starostwo Grodziskie i Starostwo Pruszkowskie).

 

Podkowa Leśna, 3 listopada 2015 r.

Pan

Krzysztof Dyl

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

 Wspólne stanowisko

przedstawicieli władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej

W maju 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzję obligującą WKD Sp. z o.o. do usunięcia wszystkich drzew i krzewów znajdujących się 15 m od osi skrajnego toru kolejowego do lutego 2016 r. W przededniu realizacji tej decyzji, pragniemy wyrazić oburzenie niespotykaną skalą zaplanowanej wycinki drzew bez społecznie akceptowalnego uzasadnienia.

Trasa kolejki WKD historycznie zaplanowana była przez zielone tereny gmin, w tym przez miasta ogrody, których włodarze z wielkim pietyzmem traktują drzewa jako nieodłączny element środowiska bytowania człowieka. Zasobność naszych miast w szlachetny starodrzew o niekwestionowanej wartości przyrodniczej, kulturowej i ekonomicznej wynika z wieloletniej tradycji planowania przestrzennego, gdzie zieleń stanowiła jeden z priorytetów. Na ten dorobek pracowały całe pokolenia, my zaś zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec bezpowrotnego niszczenia tego dziedzictwa.

Drzewa, zwłaszcza stare stanowią ważną cześć infrastruktury miejscowości, która współtworzy ich atrakcyjność dla mieszkańców oraz stanowi najważniejszą cześć krajobrazu. Produkują one nie tylko tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, chronią przed hałasem, ale i podnoszą wartość nieruchomości. Ta zielona infrastruktura, w razie zniszczenia, nie będzie odnowiona za żadne pieniądze.

Obowiązujące akty prawne podkreślają rolę podtrzymania i kontynuacji przyrodniczej struktury gmin. Nie zgadzamy się z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla (nr DN-WN.500.47.2015KP), jednocześnie uznając ją za nieracjonalną, moralnie naganną oraz oderwaną od rzeczywistości. Swoją działalnością pragniemy wesprzeć Warszawską Kolej Dojazdową, która wystąpiła również do prezesa UTK o pozwolenie na ograniczenie wycinki drzew, tylko do tych chorych, zniszczonych i pochylonych, stanowiących faktyczne zagrożenie.

Mając powyższe na uwadze wysuwamy następujące postulaty:

  1. Natychmiastowe zawieszenie wykonania decyzji UTK.
  2. Zmianę przepisów nakazujących nieuzasadnioną wycinkę drzew. Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości
    i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, tak aby powstające prawo uwzględniało uwarunkowania tras kolejowych niskich prędkości.
  3. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu zintegrowanej z monitoringiem zmian zachodzących w zasobach zieleni wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
  4. Nie wyrażamy zgody na przerzucanie odpowiedzialności finansowej i moralnej za nie swoje decyzje.
  5. Prosimy Zarząd WKD Sp. z o.o. o powstrzymanie się od wykonania już wydanych decyzji.

 

Serdecznie dziękuję zaproszonym gościom za przybycie i wyrażenie jednomyślności w tak ważnej sprawie dla wszystkich mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD.

Dodaj komentarz