Stowarzyszenie – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

26 kwietnia 2016r. odbyła się druga wspólna sesja trzech gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: Podkowy Leśnej, Milanówka i Brwinowa. Gminy te wspólnie realizują projekt pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Celami Projektu są podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. Zostały opracowane dokumenty strategiczne określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania  gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych). Wszystkie te dokumenty zostały wypracowane w sposób partycypacyjny: odbywały się spotkania, warsztaty, badania ankietowe mieszkańców PTO. Obszerna dokumentacja, która powstała w ramach tego projektu przedstawiająca stan faktyczny w każdej z gmin, a także zawierająca ogólną prognozę i rekomendacje do podejmowania kolejnych działań była poddana konsultacjom społecznym, gdzie partnerzy projektu i mieszkańcy mogli składać swoje uwagi, które częściowo uwzględniono, zgodnie z przyjętą metodologią i zakresem prac, jaki ustalony został w warunkach zamówienia, a także z poziomem szczegółowości wymaganym w kierunkowych dokumentach strategicznych.

DSC_2106Kluczową uchwałą podjętą tego dnia na sesji było utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w celu zapewnienia ściślejszego współdziałania, lepszej komunikacji między partnerami, promocji Partnerstwa i wspólnej realizacji kolejnych Projektów służących społeczności lokalnej. Utworzenie takiego Stowarzyszenia jest jednym z koniecznych do osiągnięcia wskaźników oceniających realizację Projektu i zawartych w Planie Wdrażania Projektu (będącym załącznikiem nr 4 do Umowy w sprawie Projektu PTO z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015). Główne cele Stowarzyszenia PTO wynikają z wymogów formalnych jak również z wniosków z przeprowadzonych w gminach Partnerów warsztatów oraz wniosków z przeprowadzonych badań opinii mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego PTO dotyczących podniesienia jakości życia mieszkańców a mianowicie:

 • podniesienie jakości świadczonych usług publicznych,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska naturalnego,
 • obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki społecznej i ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne ważne uchwały podjęte przez wszystkie gminy na tej sesji w sprawie:

 • przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
 • przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
  i koncepcji nowych nasadzeń”;
 • przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
 • przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

DSC_2153wPodjęte uchwały są początkiem drogi, projekty wykonawcze opracowywane czy to wspólnie, czy już w poszczególnych gminach dopiero pokażą rzeczywiste problemy i będą testem jakości i woli do współpracy. Dzięki podejmowanym wspólnym projektom i traktowaniu siebie jako partnerów, a nie konkurentów zwiększamy też szansę na pozyskiwanie środków unijnych.

Dodaj komentarz