Strategiczne zarządzanie finansami miasta ?!

I doczekaliśmy się: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie rozstrzygnięciem nadzorczym uchyliła uchwałę Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 – 2025 (WPF). Powód: od lat praktykowane przez Burmistrz Miasta planowanie w WPF wolnych środków jako źródła finansowania deficytu podczas, gdy wolne środki stanowią wielkość wynikającą z bilansu, czyli wielkość wynikową,  a nie wielkość przewidywalną, czyli możliwą do zaplanowania.

Od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, czy w naszym mieście istnieje długofalowa strategia zarządzania finansami publicznymi?  Podstawowym instrumentem wieloletniego planowania finansowego i nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, którego sporządzenie leży w wyłącznych kompetencjach Burmistrza, jest właśnie WPF.  Jest to dokument strategiczny, określający  także nasze możliwości finansowe.  Jest to z założenia  dokument  priorytetowy, jeśli chodzi o kreowanie kierunków rozwoju naszego miasta, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb, zapisanych w innych dokumentach strategicznych  oraz określenie możliwości finansowania ich realizacji.

WPF obejmuje w perspektywie kilku lat realistyczne planowanie głównych parametrów budżetowych,  jak dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo – jak w naszym przypadku – sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. WPF pokazuje stan zadłużenia, sposób sfinansowania jego spłaty, stanowiąc narzędzie zapewniające racjonalne planowanie zadań i spłaty długu publicznego w kilkuletniej perspektywie. Kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania  WPF zapewniają racjonalną gospodarkę finansami miasta oraz skuteczną, efektywną i stabilną realizację długookresowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tak powinno to wyglądać – tak chciałbym, żeby w naszym mieście wyglądało strategiczne zarządzanie publicznymi pieniędzmi. A jak wygląda?

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszego miasta jest traktowana przez Burmistrz  po macoszemu:  jako dokument wynikowy w stosunku do corocznego budżetu miasta – od początku tej kadencji zapisy w WPF zmieniają się w miarę doraźnych potrzeb budżetowych.

Kroczący charakter i ciągłość obowiązywania WPF?  Stosunkowo precyzyjna prognoza dochodów i wydatków oraz wpływu różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach, opracowana w oparciu o wiarygodne dane, dotyczące wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych?  –  o tym nie może być mowy, bo jak należy rozumieć, że wydatki przyjęte przez Burmistrz  w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011, a prognozą z 2014 roku różnią się o – bagatela! – ponad 7.000.000,oo złotych , czyli prawie 35% (w tym wydatki bieżące o ponad 5.000.000,00).

Jakie to jest zarządzanie strategiczne finansami miasta, jeśli  Burmistrz nie jest w stanie w WPF na przestrzeni trzech lat – gdy nie miały miejsca żadne znaczące zmiany w strukturze dochodów miasta – realnie oszacować dochodów naszego miasta: dochody przyjęte w WPF na 2015 rok pomiędzy prognozą z 2011 roku,  a prognozą z 2014 roku różnią się o 4.000.000,00 zł z górką , czyli o ponad 18% .

Wyjątkowo egzotyczna pozycja w podkowiańskiej WPF, to wynik budżetu: na 2015 rok Burmistrz Miasta przyjęła w WPF w 2011 roku nadwyżkę w wysokości 830.658 złotych . WPF z 2014 roku przewiduje na  2015 rok deficyt w wysokości 2.327.871 złotych.

Inwestycje w WPF to pięta achillesowa strategicznego zarządzania finansami miasta: według obowiązującej WPF wydatki inwestycyjne w 2015 roku  są planowane  na poziomie 1,2 mln zł i będą stanowić  niecałe 5% wszystkich dochodów miasta.

Zgodnie z przedłożoną przez Burmistrz Radzie Miasta na kwietniowej sesji Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2025 największą pozycję po stronie wydatków bieżących stanowią „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W tym roku jest to 9.034.000 zł. W  WPF na 2015 r. przewidziany jest dalszy wzrost tych wydatków o 250 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowić będą wtedy 39,9% wszystkich wydatków bieżących miasta i pochłoną 37% wszystkich dochodów, bieżących i majątkowych łącznie.

Brak powiązania finansowego pomiędzy poszczególnymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju miasta, doraźna zmiana WPF w zależności od wyników realizacji lub planów nowych budżetów tylko z uwagi na wymóg sprawozdawczości RIO świadczy o znikomej wiedzy i marnym przygotowaniu merytorycznym naszej władzy wykonawczej. O zarządzaniu strategicznym czy narzędziach menadżerskich z dziedziny zarządzania nie ma w ogóle mowy.

Radniblisko.pl: RM powinna uzupełnić WPF

Radniblisko.pl: czy dane z WPF będą punktem wyjścia budżetu 2015