System wywozu śmieci. Proponowane zmiany.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Aktualnie trwają w urzędzie przygotowania do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowania odpadów, który będzie rozstrzygnięty do końca czerwca 2015 r. Decyzję o zmianie regulaminu o utrzymaniu czystości nieczystości podejmuje Rada Gminy.

Bardzo istotnym zapisem determinującym wysokość uchwalanych opłat jest art. 6r., z którego jednoznacznie wynika, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

Regionalna Izba Obrachunkowa (organ kontrolny) 4 miesiące przed wyborami w dniu 28 lipca 2014r. powołując się m.in na wyrok WSA z 6.11.2013 nakazała Gminie Podkowa Leśna zweryfikowanie istniejącej stawki opłaty. Niestety ówczesna pani Burmistrz, ani Rada Miasta nie wykonała zaleceń i nie podniosła opłaty za śmieci mieszkańcom, narażając się na łamanie dyscypliny finansów publicznych, a miasto na bardzo wysokie straty z tego tytułu. Z wyliczeń wynika, że chcąc zbilansować stratę cena musiałaby wtedy wynosić 18zł /osobę.

Ilość osób, które zadeklarowały wywóz śmieci: 3407 na blisko 4000 osób zameldowanych. Na segregację śmieci zdecydowało się 95%. Pozostałe 5% oddaje śmieci zbierane w sposób nie selektywny . Z tytułu opłaty powinno wpłynąć do budżetu miasta 449.724 zł. Koszt obsługo systemu to 792.611 zł

Z prostych wyliczeń wynika, że niedobór w kasie na utrzymanie systemu jest bardzo wysoki i wynosi:

449.724 – 792.611,04= 342.887,04 zł

Obowiązujące zasady w Podkowie Leśnej:

Rada Miasta podjętymi uchwałami zdecydowała o objęciu nowym systemem odbioru odpadów komunalnych wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W ramach przetargu Gmina wyłoniła usługodawcę, firmę EKO HETMAN Sp. z o.o.

Miasto Podkowa Leśna zobowiązała wykonawcę do zapewnienia właścicielom nieruchomości pięciu rodzajów worków do gromadzenia odpadów selektywnych o następujących frakcjach: papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik),metali , pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Wywóz nieczystości odbywa się 2x w miesiącu

 • opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 osoby w gospodarstwie domowym:
 • 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
 • 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Proponowane zmiany dotyczące organizacji systemu odbioru odpadów w mieście

 • Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów planowany jest na okres 1,5 roku z uwagi na konieczności dopasowania okresu trwania usługi do roku budżetowego. Przetarg na okres 6 miesięcy będzie zbyt drogi.
 • Wprowadzenie ograniczenia odbioru ilości odpadów typu liście i trawa.
 • Zorganizowanie Stacjonarnego Punktu Odbioru Odpadów (w sąsiedniej gminie).
 • Ograniczenie ilości worków z 5 na 3 – zmieszane, surowce i szkło.
 • Wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 1 zł za jeden worek przeznaczony do odbioru liści i trawy (pakiet 10-20 worków gratis, pozostałe za dopłatą)
 • Odbieranie worków z altan śmietnikowych, jeżeli takie mieszkańcy posiadają.
 • Dostosowanie harmonogramu odbioru odpadów w celu wyeliminowania 3 tygodniowych przerw w odbiorze odpadów, czyli wywóz co dwa tygodnie, a nie 2x w miesiącu

DSC_4792Na spotkaniu mieszkańcy wyrazili obawy, co do odpłatności za worki z liśćmi, natomiast co do pozostałych kwestii raczej byli zgodni, że zmiany są słuszne.

Na dzień dzisiejszy po wstępnych analizach i podjęciu wysiłków w celu uszczelnienia systemu, cena powinna wzrosnąć nie więcej niż do poziomu 15 zł/osobę. Decyzję o wysokości opłat Rada Miasta podejmie po rozstrzygnięciu przetargu i dalszych analizach pracowników urzędu. Rozpatrujemy też możliwość zmiany naliczeń opłat – nie od ilości mieszkańców, a ilości zużytej wody. Wydaje się, że jest to system zachęcający do oszczędności, proekologiczny i też najbardziej sprawiedliwy. Ale taka zmiana nie jest możliwa do przeprowadzenia w Podkowie w tym roku.

Dziękuję mieszkańcom za obecność na spotkaniu, za dyskusję i uwagi.

Dodaj komentarz