Temat wody – umowa z Brwinowem

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w imieniu Miasta Podkowa Leśna podpisałem umowę z Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług, polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.

Zgodnie z prawem, władze samorządowe Podkowy Leśnej są zobowiązane zapewnić wystarczającą ilość wody i ciśnienie w sieci tylko swoim mieszkańcom. Jest to zadanie własne gminy, które regulują stosowne ustawy. I rolą gospodarza jest świadczenie takiej usługi na jak najwyższym poziomie. Również rolą władz jest uregulowanie poza sprawami formalnymi, spraw finansowych, jeżeli gminy świadczą sobie wzajemnie usługi. Do tej pory koszty przesyłu, amortyzacji i produkcji chwilowych nadwyżek wody dla mieszkańców gminy ościennej były w całości ponoszone przez mieszkańców Podkowy Leśnej.

Umowa podpisana w dniu dzisiejszym określa w sposób jednoznaczny odpowiedzialność za ewentualny brak wody na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni, jeżeli taki wystąpi.

Podkowa Leśna zobowiązuje się do przesyłu tylko takiej ilości wody, jaka zostanie wprowadzona do jej sieci przez Brwinów. Gmina Brwinów zobowiązała się dostarczyć do wodociągu Podkowy Leśnej wodę w ilościach umożliwiających pełne zaspokojenie potrzeb mieszkańców południowych części gminy. Co nie zmienia faktu, że w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania mieszkańców Podkowy Leśnej, nasza gmina ma prawo regulować tak ciśnienie, aby zapewnić wystarczającą  ilość wody swoim mieszkańcom wedle ich potrzeb. W takich przypadkach, może zdarzyć się, że zawory zwrotne na wejściu do Podkowy Leśnej zamkną się automatycznie i jedynym źródłem zasilania w wodę na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni będzie nowo wybudowany wodociąg biegnący przez terytorium Podkowy Leśnej, na budowę  którego została wyrażona zgoda. Umowa przewiduje ciągłość wzajemnego świadczenia usług w sytuacjach nadzwyczajnych (np. skażenie wody, awaria).

Zadeklarowałem, że gdyby na terenie Żółwina, Owczarni i Tereni nadal występowały deficyty wody, zarekomenduję Radzie Miasta Podkowa Leśna przyjęcie uchwały – porozumienia, na mocy którego Podkowa Leśna wesprze na zasadach komercyjnych, jak to jest regulowane w innych gminach, brwinowską sieć wodociągową – wodą z naszych ujęć, w ilości, w jakiej bez straty dla mieszkańców Podkowy możemy dostarczyć. Oczywiście, jak będzie taka wola gminy Brwinów.

Podpisana umowa nie zamyka roszczeń Miasta Podkowa Leśna do dochodzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z przesyłu brwinowskiej wody przez podkowiańską sieć.

Miasto Podkowa Leśna nie miało żadnych zobowiązań wobec gminy Brwinów i nie ma dalej, w zakresie hurtowego dostarczenia wody z naszego ujęcia. Podpisane umowy w 2000 i 2001 były ułomne. Praktyka ostatnich lat, co pokazuje tabela nr 1 link tab-1 wskazuje, że bilans wzajemnych rozliczeń wody był ujemny dla Brwinowa przez większy okres czasu, to znaczy, że Podkowa Leśna wtłaczała więcej wody, niż wchodziło do jej sieci. Oddawanie wody przez gminę Brwinów nie następowało w sposób bieżący, co w dużej mierze wynika z przyrostu liczby mieszkańców na terenie gminy. W momencie zamknięcia zasuw 22 kwietnia br. gmina Brwinów była winna Podkowie Leśnej 2695 m³ wody. Dodatkowo lata suche spowodowały większe zapotrzebowanie na utrzymanie zieleni w obu gminach. Tabela nr 2 pokazuje wzrost zapotrzebowania na wodę – porównanie obu gmin  link tab-2-1,   w Podkowie wzrosło o ok. 45%,  na terenie sołectw ok. 240%.

10 listopada 2020 r. skierowałem pismo do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i wiadomości Burmistrza Brwinowa  o konieczności uregulowania prawnych kwestii zarówno tranzytu wody jak i wsparcia wodą z podkowiańskiego SUW sieci wodociągowej Brwinowa w przypadku jej czasowej niewydolności. Pismo pozostało bez odpowiedzi, w związku z tym pod koniec stycznia 2021 r. z ostrożności procesowej umowy zostały skutecznie wypowiedziane gminie Brwinów przez Podkowę Leśną. Po rozwiązaniu umowy, gmina Brwinów w marcu br., zaproponowała porozumienie, którego warunki były nie do zaakceptowania przez stronę podkowiańską.

Władze samorządowe Podkowy Leśnej podejmują próby uregulowania kwestii dostawy wody i jej tranzytu co najmniej od 2007 r. W kadencji 2010-2014 był powołany zespół, który prowadził rozmowy z władzami Brwinowa – bezskutecznie. Przykładowy protokół http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/pliki/kontrole/6_kadencja_rm/wod_kan////zalaczniki_do_protokolu_wod_kan_2013.– właściwy fragment str. 45-46 Komisje rewizyjne kolejnych kadencji zobowiązywały burmistrzów Podkowy Leśnej do uregulowania kwestii świadczenia usług na rzecz gminy Brwinów (protokoły BIP https://bip.podkowalesna.pl/inne-dokumenty/kontrole-i-audyty/kontrole-komisji-rewizyjnej-rady-miasta-podkowy-lesnej/106/ ). Sytuacja, w której mieszkańcy Podkowy Leśnej finansują i utrzymują usługi, które z mocy prawa powinien zapewnić samorząd innej gminy ( w dodatku, całkiem zamożnej), jest nieakceptowalny – a jak praktyka pokazuje, trwał latami. Uznałem, że to był właściwy moment na uporządkowanie tej sprawy.

W dniu dzisiejszym udało się uregulować te kwestie w części.

Podsumowując, jako burmistrz Podkowy Leśnej, reprezentuję mieszkańców mojego miasta. Zawsze będę stał na straży, przede wszystkim interesów mojej gminy, zgodnie z mandatem, który sprawuję. Podpisana umowa zabezpiecza i mieszkańców Podkowy i miasto we właściwym stopniu.

To jedna z najtrudniejszych spraw, jaką nasz podkowiański samorząd miał do uregulowania.

Po podpisaniu umowy niezwłocznie poleciłem otworzyć zasuwy, którymi popłynęła woda do naszych sąsiadów po południowej stronie miasta.

Dodaj komentarz