Wniosek na dofinansowanie rowów

Zarówno w zeszłym roku jak i 2015 przeprowadzone zostały roboty polegającego na odmuleniu, czyszczeniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających w Podkowie Leśnej tj. zebraniu z rowów śmieci i ich wywozie, koszeniu skarp rowów, oczyszczeniu dna rowu i skarp z liści, gałęzi, odmuleniu wskazanych przepustów, naprawie i faszynowaniu osuwających się skarp. W  2015r. udało się pozyskać na remont rowu pieniądze w wysokości 29.000zł.

Nasze miejskie rowy wymagają dalszych nakładów, dlatego złożyliśmy dwa wnioski pn. „Przebudowa i odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych w Podkowie Leśnej – ul. Rysia, Wilcza, Jelenia” oraz „Przebudowa rowu RS-11/19 na odcinku ulica Głowna – ulica Myśliwska o długości całkowitej L – 340,00 m”

Kwota dofinansowania o którą się staramy wynosi 342.330,19zł, natomiast wartość całkowita zadania to 684.660,38zł. Z końcem kwietnia powinniśmy wiedzieć, czy nasze projekty przeszły pomyślną weryfikację.

Dodaj komentarz