Wody Polskie podtrzymały pozytywną decyzję dla miasta

Pamiętacie Państwo, kiedy protestujący z nieukrywaną radością ogłosili, że Wody Polskie na skutek skargi, która wpłynęła do nich wstrzymały wykonanie wydanych przez siebie Decyzji wodno-prawnych dotyczących stawu, do momentu wyjaśnienia sprawy? W piśmie żądano uchylenia wydanych Decyzji. Pismo wpłynęło w lipcu ubiegłego roku, a w styczniu (15.01)) 2020 otrzymaliśmy Decyzję, która odmawia uchylenia ostatecznej Decyzji udzielającej Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci zbiornika wodnego zlokalizowanego w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej. Wody Polskie w całości zgodziły się proponowanymi rozwiązaniami  w projekcie zamiennym uznając je za zgodnie z prawem, potrzebami środowiskowymi i dotychczasową dokumentacją gromadzoną od 2005 roku. Organ analizując materiały wniesione przez protestujących stwierdził brak podstaw do uchylenia Decyzji wydanej w maju 2019 roku (oraz wcześniejszej z 2018 roku) burmistrzowi miasta, a przesłanki wynikające ze złożonych pism nie potwierdziły się. Urząd Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podkreślił, że inwestycja swój zasięg oddziaływania ograniczy jedynie do gruntów bezpośrednio do niej przyległych, a także co ważniejsze nie wykroczy poza działkę stanowiącą własność gminy, a zarzut zmiany stosunków wodno-prawnych jest bezzasadny. To oznacza, że „stara” decyzja wraca do obiegu prawnego.

Fragment Decyzji: „W toku wznowionego postepowania przeanalizowano szczegółowo zgromadzoną dokumentację pod kątem likwidacji retencji oraz braku zgodności przedmiotowej inwestycji z uchwałą nr 84/XlX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” (…) Dokumenty sporządzane od roku 2005 (…) wzmiankują o konieczności podjęcia czynności mających na celu uszczelnienie przedmiotowego zbiornika ze względu na występujące przedłużające się okresy suszy przyczyniające się do notorycznego występowania znacznych okresów w ciągu roku w czasie których przedmiotowy zbiornik pozostaje suchy oraz na złą jakość wód wprowadzanych do przedmiotowego zbiornika zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń wpływających na pogorszenie stanu ekologicznego samego zbiornika jak i warstwy wodonośnej. Wynika z nich również, iż stan techniczny istniejących obiektów piętrzących oraz samego zbiornika wymagał natychmiastowego podjęcia działań, mających na celu przywrócenie zbiornikowi jego zgodnego z pierwotnymi założeniami przeznaczenia rekreacyjnego. Wskazują również na konieczność zastosowania rozwiązań wpływające na poprawę jakości wód w urządzeniu wodnym jakim jest omawiany zbiornik. Omawiane postulaty zostały w całości uwzględnione w zamiennym projekcie budowlano wykonawczym sporządzonym na potrzeby projektu zatytułowanego „PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO NA RZECZE NIWCE (Rów RS-11) W PODKOWIE LEŚNEJ” przewidującym wykonanie stałego zbiornika wodnego o uszczelnionym dnie za pomocą membrany EPDM z przestrzenią przelewowa oraz powierzchnią infiltracyjną w postaci złóż bagiennych obsadzonych roślinnością szuwarową co wpłynie znacząco na możliwość podtrzymywania wody środowisku, a także wpłynie w stopniu znacznym na jakość wód infiltrujących do warstwy wodonośnej. Uszczelnienie dna i brzegów zbiornika zapobierze jego wysychaniu oraz pozwoli zachować warunki dla rozwoju bioróżnorodności nowopowstałego biotopu zbiornika oraz parku miejskiego. Niezbędnym temu jest również odizolowanie omawianego urządzenia wodnego od rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „RS-11” za pomocą okularowego rurociągu o średnicy 2x 0 1000mm, zapewniającym tym zachowanie nienaruszalnego przepływu zapewniającego stały dopływ wód do położonego poniżej zbiornika wodnego Rezerwatu Przyrody Parów Sójek”.

Od lipca 2019 do stycznia 2020 minęło pół roku. Pół roku zaangażowania masy urzędników do potwierdzenia tego co wiedzieliśmy od początku – że działamy zgodnie z prawem i wymaganiami określonymi w dokumentach. Kolejna batalia będzie toczyła się w ministerstwie, gdzie złożono odwołanie od Decyzji Wojewódzkiego Miejskiego Konserwatora Zabytków wydanej w sierpniu 2019 roku. 29.11.19 r. Minister przesłał akta sprawy do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu zasięgnięcia opinii, wyznaczając na to 3-miesięczny termin. Poczekamy na ostateczną Decyzję Ministra co najmniej kilka miesięcy. Ale to nie wszystko, równolegle w biegu są sprawy złożone do innych instytucji. Z ostatniego Biuletynu dowiedzieliście się Państwo, że dotychczas protestujący (czy to stowarzyszenie czy osoby niezrzeszone, a sympatyzujące) odwoływali się od praktycznie wszystkich wydanych dokumentów (dotyczących tej budowy) i zapewne to się nie zmieni. Dlatego na dokończenie inwestycji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Tymczasem czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej wytoczonej przeciwko Stowarzyszeniu Dendropolis, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących m.in. niegospodarności władz samorządowych oraz prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Dodaj komentarz