Wzrośnie opłata za śmieci

Aktualna stawka za odbiór odpadów na terenie Podkowy Leśnej uchwalona w roku 2019 nie pokrywa w pełni kosztów jakie ponosi obecnie miasto za wywóz śmieci.

Ciągły wzrost kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu się wpływów za usługę na podobnym, a nawet niższym poziomie co w roku 2019 powoduje, że zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe usługi na rzecz mieszkańców, subwencjonujemy śmieci. Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się samofinansować.

Wybrana metoda pozostaje bez zmian, ponieważ funkcjonuje prawidłowo, wprowadzenie jej w roku 2019 doprowadziło do poprawy bilansu pomiędzy wydatkami związanymi z obsługą systemu a faktycznymi dochodami, czyli opłatami ponoszonymi przez mieszkańców.

System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej na podstawie metody od m3 zużytej wody działa w Podkowie Leśnej od 4 lat. Wodomierze znajdujące się na nieruchomościach położonych na terenie miasta posiadają zdalny odczyt, a każdy z mieszkańców ma dostęp do swoich danych. Rozliczanie zużytej wody dla mieszkańców jest w systemie dwumiesięcznym poprzez wystawianie faktur.

W przypadku tej metody, wysokość opłaty za odbiór odpadów powiązana jest z ilością zużytej wody w danej nieruchomości, tak więc każdy z mieszkańców może sam decydować jakie jest zużycie wody, a co za tym idzie pośrednio ma wpływ na wysokość naliczanej opłaty. Taki system naliczania zobowiązań względem miasta wywiera pozytywny efekt proekologiczny a także prospołeczny, chociażby w kwestii zmniejszonego zużycia wody, co w konsekwencji przekłada się na produkcję ścieków komunalnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 oraz 2022 i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2023 roku, ustalono że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości są niewystarczające.

ROK Dochody z opłaty Wydatki na odbiór odpadów Różnica zaległości w opłacie na koniec danego roku
2019 984 234,69 1 298 451,33 -314 216,64 178 987,02
2020 1 275 095,66 1 378 996,06 -103 900,40 165.825,60
2021 1 229 062,08 1 448 003,45 -218 941,37 249 988,46
2022 do 27.12 1 277 823,38 1 399 039,70 -121 216,32 90 961,30

Wyliczenia kosztów dokonano przede wszystkim w oparciu o:

– ilość zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na poziomie 2022 r.,

– liczbę mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2022 r.

Oszacowano, że cena 9 zł powinna wzrosnąć do 11 zł/ m3 zużytej wody. W związku z tym Rada Miasta  na ostatniej sesji podjęła stosowną uchwałę. Podwyżka ceny będzie obowiązywała od 1 kwietnia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również górną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku przyjętej metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, która nie może wynosić więcej niż 7/8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, to znaczy od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. nie może być wyższa niż 160,83 zł miesięcznie, co daje kwotę roczną w wysokości 1929,96 zł. W naszym mieście zmniejszeniu opłaty podlegać będzie  ok. 4% mieszkańców. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady mogą skorzystać ze zniżki, która wynosi 0,60 zł/m3.

Po kolejnym przetargu (sierpień) okaże się, czy wprowadzona podwyżka zaspakaja obecny niedobór środków. Gdyby okazało się, że uzyskamy „poduszkę” finansową, wynikającą z podwyższenia stawki za odpady komunalne, to będzie możliwe zorganizowanie dodatkowej akcji np. odbioru liści w określonych ilościach. Możliwość odbioru liści jest najczęściej zgłaszanym postulatem przez mieszkańców miasta i dotyczy głównie osób starszych. Dzisiaj liście w dowolnej ilości możemy odwieźć do PSZOK. Zbilansowanie systemu poprzez zwiększenie wpływów z tytułu opłat pozwoliłoby na organizowanie co najmniej raz w roku akcji odbioru przygotowanych liści z posesji, których właścicielami są osoby starsze z utrudnioną motoryką, bez możliwości transportu liści do PSZOK lub też osoby w gorszej sytuacji finansowej.

 Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo podwyżkę ze zrozumieniem i nie będzie ona szczególnie dotkliwa.

Dla przypomnienia wcześniejsze istotniejsze artykuły w tym temacie

http://arturtusinski-podkowa.pl/smieci-zdrozeja/

http://arturtusinski-podkowa.pl/nowe-zasady-oplat-za-odbior-smieci/

Dodaj komentarz