Założenia polityki budżetowej na 2016

Projekt budżetu miasta tworzony jest na podstawie Ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 w/w ustawy do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przedkłada projekt uchwały budżetowej Radzie Miasta do uchwalenia i do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po przygotowaniu budżetu przez burmistrza trafia on do oceny przez komisję budżetową. Radni podczas pracy w komisji dyskutują i oceniają projekt budżetu. Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada) podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego. Rada Miasta może dokonać zmian w projekcie budżetu zaproponowanym przez burmistrza, jednak bez mojej zgody nie mogą być dokonywane zmiany zwiększające deficyt budżetowy, czyli zwiększenie wydatków bez określenia ich źródeł w dochodach gminy.

Do 30 września były zbierane wnioski do budżetu. Swoje propozycje budżetowe składały jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz komisje merytoryczne Rady Miasta. Choć w żadnych ustawach ani przepisach nie jest napisane, że mieszkańcy mogą składać swoje własne wnioski budżetowe, to taka partycypacyjna formuła tworzenia budżetu bardzo mi odpowiada. Wnioski z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych mogli składać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Wniosków od mieszkańców wpłynęło 45 (może bardziej pomysłów, bo nie wszystkie propozycje były stricte wnioskami do budżetu) i blisko 40 złożyły komisje rady. Zdecydowana większość dotyczyła potrzeby polepszenia infrastruktury drogowej – nawierzchnie, oświetlenie, problem parkowania, ale wśród wielu wniosków znalazły się też m.in: monitoring, poprawa estetyki wokół Mok, kontynuacja realizacji Systemu Informacji Miejskiej, budowa toalet miejskich, zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Na realizację wszystkich nie mamy pieniędzy – potrzebowalibyśmy co najmniej kilkadziesiąt milionów.

Teraz zadanie należy do mnie – by zaproponować w projekcie budżetu rozwiązania, które będą kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi miasta. Podstawową zasadą konstruowania budżetu jest równowaga budżetowa pomiędzy dochodami a wydatkami.

Kierunkowe założenia polityki budżetowej, które przyjąłem na rok 2016:

  • intensyfikację działań w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na zadania własne
  • kontynuację działań zmierzających do wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych
  • weryfikację poszczególnych pozycji wydatków budżetowych pod kątem ich racjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ich obniżenia
  • doskonalenie systemu merytorycznego nadzoru i kontroli wydatków budżetowych
  • sposób przyjmowania do realizacji zadań w oparciu o wieloletni plan inwestycji i strategię miasta
  • planowanie inwestycji (działań i rozwiązań), które mają kluczowe, strategiczne i długofalowe znaczenie dla całego miasta
  • urealnienie dochodów i wydatków

W konstruowanym budżecie na rok 2016 ciągle muszę dalej uwzględniać roszczenia wynikające z kolejnych spraw sądowych i odszkodowań za drogi (ok. 2 mln). Konkretne propozycje, które znajdą się w projekcie przyszłorocznego budżetu przedstawię mieszkańcom po opracowaniu dokumentu.

Dodaj komentarz