ZIT – o co chodzi?

W dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2015r. miałem przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, na którym podjęto uchwały dotyczące wypracowanej zmienionej treści Porozumienia gmin o współpracy oraz kryteria wyboru projektów w poszczególnych obszarach. Negocjacje były trudne, ze względu na różnorodność możliwości i potrzeb oraz konflikty interesów w regionach. Inne potrzeby ma Warszawa i duże jednostki samorządu terytorialnego, a inne Podkowa. Trudnością samą w całym procesie było dobranie tych samych kryteriów odpowiadających gminie wiejskiej, np. Nadarzynowi, a metropolitarnej Warszawie. Trzeba też pamiętać, że gminy lub partnerstwa gmin będą w konkursach ze sobą rywalizować o dofinansowanie.

Co to jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wyniku szerokich konsultacji z partnerami biorącymi udział w przygotowaniu perspektywy 2014-2020. ZIT to narzędzie, dzięki któremu Warszawa wraz z otaczającymi ją gminami, które zadeklarowały chęć współpracy, będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie międzygminne określające zasady współpracy zostało podpisane przez m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego -zachodniego i żyrardowskiego.

W wypracowanej wspólnie Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których należą: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

 Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne. W poszczególnych projektach będziemy także występować jako Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek).

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

  • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, alternatywny dla transportu samochodowego np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych;
  • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
  • rozwój opieki nad dziećmi do lat 3
  • rozwój e-usług: budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu usług opiekuńczych e-opieka, e-kultura, e-zdrowie, e-edukacja
  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży, doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

W ramach w/w obszarów będziemy mogli występować z projektami na dofinansowanie, w pierwszej kolejności na ścieżki rowerowe wzdłuż linii WKD i trasy 719.

Dodaj komentarz