Zmiany w odbiorze śmieci

Wychodzę z założenia, że informacji nigdy nie jest za dużo, dlatego  przypomnę, że od 1 września br. obowiązują nowe zasady odbioru i wywozu odpadów komunalnych w Podkowie Leśnej. Inaczej niż dotychczas będziemy segregować odpady selektywne – szkoło, papier, tworzywa sztuczne, metal i pozostałe odpady.

Śmieci będziemy segregować w trzech workach:

Żółty: z przeznaczeniem na PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE – opakowania z papieru, gazety, tektury puszki metalowe, drobne przedmioty metalowe oraz kartony po sokach i mleku, folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach.

Biały: z przeznaczeniem na SZKŁO – opakowania ze szkła: butelki, słoiki i inne opakowania szklane.

Czarny: POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

W przypadku wystawienia śmieci w workach dotychczas obowiązujących, odpady także zostaną odebrane.

Odbiór liści i odpadów wielkogabarytowych nie ulega zmianie.

Została zwiększona częstotliwość wywozu śmieci – będą wybierane co 2 tygodnie, a nie jak było dotychczas 2x w miesiącu. Pozwoli to na wyeliminowanie 3 tygodniowych przerw w odbiorze,

 Odbiór następuje bezpośrednio z nieruchomości lub poprzez wystawkę (wystawione worki). Proponuję każdemu, kto nie musi wystawiać worków na ulicę, by pozostawiał śmieci w zagrodach śmieciowych, a zmniejszy się bałagan na ulicach w dniach wywozu.

Cena do końca roku pozostanie na dotychczasowym poziomie. Opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 osoby w gospodarstwie domowym wynoszą:

  • 10,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
  • 30,00zł za 1 mieszkańca miesięcznie – w przypadku braku selektywnej zbiórki.

Decyzję o zmianie wysokości opłat będę rekomendował Radzie Miasta po analizie dokonanych zmian w systemie.

W ramach przeprowadzonego przetargu gmina wyłoniła usługodawcę, firmę EKO HETMAN Sp. z o.o. (dotychczasowego odbiorcę). Cena złożonej oferty była najkorzystniejszą i wyniosła 940.296, 23 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia worków wraz z ostateczną wersją harmonogramu mieszkańcom przed pierwszym wyznaczonym w harmonogramie odbiorem (minimum 1 na zmieszane odpady, 1 na szkło i 2 na surowce), a następnie worki będą doręczane w dniu odbioru odpadów w tej samej ilości co ilość worków odebranych.

Apeluję do mieszkańców o większą staranność w segregowaniu śmieci, gdyż będzie miało to wpływ na cenę. Przez najbliższe 16 miesięcy będziemy rozliczali się za faktycznie wywiezione śmieci (do tej pory był to ryczałt). Najbardziej kosztotwórczym czynnikiem są niesegregowane odpady w czarnych workach.

harmonogram wywozu śmieci

Dodaj komentarz