Aleja Lipowa – wygraliśmy w sądzie

WSA wydał wyrok dotyczący sprawy wpisania do rejestru zabytków Alei Lipowej – po myśli miasta Podkowa Leśna, niechlubny dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wyroku nie służy skarga kasacyjna, jest wiążący dla Ministra.

Dla przypomnienia:

W sierpniu 2021 r., po trwającym ponad 1,5 roku postępowaniu, na wniosek stowarzyszenia Genius Loci (czytaj Dendropolis) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków. Kliknij Al Lipowa-zabytkiem. Odwolanie od decyzji.

Miasto Podkowa Leśna, nie widząc zasadności obejmowania Alei Lipowej indywidualną ochroną w sytuacji, gdy jest już nią objęta jako element układu urbanistycznego, zabudowy i zieleni miasta-ogrodu Podkowa Leśna, a także jako pomnik przyrody złożyło odwołanie od ww. decyzji do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaskarżając ją w całości.

W połowie grudnia 2021 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję orzekającą o uchyleniu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej Aleję Lipową do rejestru zabytków oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, argumentując iż Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dokonał prawidłowego rozpoznania przedmiotowego obiektu. Zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie uzasadnia uznania indywidualnych wartości ww. alei, jako formy zaprojektowanej zieleni, a także nie pozwala na określenie indywidualnych wartości zabytkowych Alei Lipowej. Kliknij Minister-uchylił decyzję MWKZ w sprawie wpisu Al. Lipowej do rejestru zabytków.

W celu przyspieszenia zakończenia sprawy, skorzystałem z możliwości wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie  decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uznając że Minister powinien uchylić decyzję w całości, a nie przekazywać do ponownego rozpatrzenia.

I tej decyzji (Ministra) dotyczy powyższy wyrok. Sąd podzielił naszą argumentację, dodatkowo ją wzmacniając w swoim uzasadnieniu.

Fragment Uzasadnienia wyroku

Sąd dokonał oceny, „czy organ odwoławczy /Minister/ w uzasadniony sposób skorzystał z możliwości wydania decyzji kasacyjnej, czy też bezpodstawnie uchylił się od załatwienia sprawy co do jej istoty.

Jeżeli organ odwoławczy nie ma wątpliwości co do stanu faktycznego i prawnego sprawy, a stwierdził potrzebę przeprowadzenia dowodu, ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w ramach swoich uprawnień z art. 136 k.p.a., zamiast uchylać sprawę do ponownego rozpoznania.

Przede wszystkim podkreślić należy, że organ odwoławczy /Minister/ dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że wniosek o wpisanie do rejestru zabytków województwa mazowieckiego Alei Lipowej, położonej w Podkowie Leśnej nie zasługuje na uwzględnienie. Organ wskazał, że w świetle dostępnych w sprawie dowodów nie ma uzasadnia do uznania indywidualnych wartości ww. alei, jako zamkniętej kompozycyjnie formy zaprojektowanej zieleni, co jest warunkiem koniecznym wpisania do rejestru zabytków danej nieruchomości jako zabytku indywidualnego.

Wskazał przy tym organ, że argumentacja przedstawiona przez organ I instancji przemawia za ochroną alei jaka wynika z decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z 22.10.1981 r., którą do rejestru zabytków został wpisany układ urbanistyczny Podkowy Leśnej, elementem którego jest m.in. ul. Lipowa ze sposobem jej zagospodarowania, w tym towarzyszącą jej Aleją Lipową. Aleja ta jest także częścią zasobu zieleni chronionej ww. decyzją.

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że organ odwoławczy uznał, że zgromadzony materiał dowodowy nie uzasadnia wpisu indywidualnego przedmiotowej alei ale jednocześnie nie wskazał na luki w materiale dowodowym, które po uzupełnieniu mogłyby wpłynąć na inną ocenę wartości zabytkowych alei. Oznacza to, że organ odwoławczy w zasadzie przesądził, że Aleja Lipowa w Podkowie Leśnej nie powinna być objęta indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków.

W tej sytuacji wskazane w uzasadnieniu decyzji rzeczywiście istniejące uchybienia i nieścisłości w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mają większego znaczenia, ponieważ nie mogą wpłynąć na zaprezentowaną przez organ odwoławczy ocenę braku uzasadnienia do objęcia ww. alei indywidualną ochroną wynikającą z wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków”.

Co oznacza wyrok?

Czekamy na ponowną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA zwyczajnie uchyli decyzję orzekającą o wpisie Alei Lipowej do rejestru zabytków (a nie jak to zrobił dotychczas uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia).

Tak powinno to wyglądać w państwie prawa, natomiast czy Minister podejmie decyzję szybko, czy będzie grał na zwłokę, czyli dalej „bezpodstawnie uchylał się od załatwienia sprawy” tego nie wiem. Za to jestem przekonany, że w temacie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Alei Lipowej wygramy każdą sprawę sądową, bo nie ma żadnych merytorycznych argumentów przemawiających za jej wpisaniem. Nie znalazł ich ani Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ( a szukał ponad półtora roku) ani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wyraźnie podkreślił Sąd. Czyli sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Należy pamiętać, że od hipotetycznej decyzji każda ze stron będzie mogła się odwołać, także mogą to zrobić stowarzyszenia, np. Dendropolis, bo nie przypuszczam by wsadzone na konia Genius Loci dalej chciało się kompromitować. Zadyma wszczęta przez „ekologów” okazała się jedną wielką wydmuszką.

Podobny los spotka ulicę Jana Pawła i Kościelną, o której wpis do rejestru zabytków wnioskowało Dendropolis. Nie przemawiają za tym żadne merytoryczne argumenty.

Znakomity przykład pieniactwa z ogromną szkodą dla mieszkańców i drzew. Utraciliśmy możliwość zrewitalizowania Alei Lipowej i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Jana Pawła (przebudowa skrzyżowania z Akacjową i doświetlenie przejść dla pieszych). Dzięki szkodliwemu działaniu Dendropolis i „ekologów”, w obu przypadkach pozyskane dofinansowanie przepadło. We wszystkich ulicach, w których sprawie toczy się postępowanie nie możemy pielęgnować drzew, ich stan będzie się pogarszał. I zamiast pielęgnować będziemy wycinać, na co po ostatniej wichurze zgodził się konserwator. Kolejnych 6 lip zostało zakwalifikowanych do wycinki, zamiast w ich miejscu nasadzonych nowych młodych lip, będziecie Państwo oglądali kikuty, tak jak to ma miejsce przy Społem.

Wszystkie dotychczasowe działania lokalnej organizacji doprowadziły do paraliżu zaplanowanych inwestycji, nie idą za tym żadne działania służące przyrodzie, czy ogólnie środowisku, wręcz przeciwnie – działają na jego szkodę.

 

 

Podwyżki gazu

Szokująco wysokie rachunki za gaz dla chyba wszystkich w naszym kraju, nie tylko w Podkowie Leśnej są bardzo niemiłym zaskoczeniem. I tak jak wzrosły ceny gazu dla odbiorców indywidualnych o  100% (cena za 1 KWh styczeń 2021 do stycznia 2022), tak w przypadku odbiorców z grupy komercyjnej podwyżki są zabójcze. W tej grupie (jest to taryfa PGNiG – państwowego monopolisty na naszym rynku) są jednostki publiczne: szkoły, biblioteki, przychodnie zdrowia, szpitale czy urzędy. Znalazły się też domy komunalne i domy opieki społecznej. Z uwaga śledzę kolejne ustawy „+”, „tarcze” i inne wymysły, które mają odwrócić uwagę od prawdziwego problemu, ba wyzwania przed jakimi właśnie stanął cały sektor publiczny, w tym samorządy.

Ceny gazu

Poniżej przedstawiam skoki cen gazu w poszczególnych okresach rozliczeniowych w wymiarze %, tak aby łatwo było to porównać  z sytuacją i cenami na rynku giełd towarowych, na których dochodzi do zawierania transakcji hurtowego zakupu gazu. Ceny gazu zaczęły wzrastać już w czerwcu zeszłego roku, jednak początkowo nikt nie zwrócił uwagi na skalę tych podwyżek. Wszak poza okresem grzewczym, nie używamy gazu do ogrzewania budynków, a w administracji jest to gaz zazwyczaj wykorzystywany tylko na potrzeby ciepłej wody.

I tak :

Urząd, budynki komunalne – BW – 3,6, BW-4
okres taryfa-cena za kWh opłata dystrybucyjna zmienna za kWh w zł opłata dystrybucyjna stała za miesiąc podwyżka (%)
22.09.2020-01.02.2021 0,13748 0,02269 36,53 0
01.02.2021-30.06.2021 0,13748 0,02351 37,85 0
01.07.2021-14.08.2021 0,1696 0,02351 37,85 23,36
15.08.2021-19.09.2021 0,2111 0,02351 37,85 24,47
20.09.2021-10.10.2021 0,29409 0,02351 37,85 39,31
11.10.2021-16.12.2021 0,38123 0,02351 37,85 29,63
17.12.2021-24.12.2021 0,55116 0,02351 37,85 44,57
2022 0,79755 0,02351 37,85 44,70
styczeń 2021-styczeń 2022 580%
styczeń 2021-wrzesień 2021 214%
październik-grudzień 2021 187%

Jak widać ceny za gaz w roku 2021 wzrosły od czerwca do września o ponad 214%, a od stycznia 2021 do stycznia 2022 wzrosły o 580%. Dla szkoły, będącej w innej taryfie podwyżka ta wyniesie 704%. Na szczęście w przypadku naszej szkoły taryfa ze stycznia 2021 obowiązuje do końca 2022 roku. Dyrektor szkoły dzięki podpisanemu kilka miesięcy temu aneksowi gwarantującemu cenę, może chwilowo spać spokojnie.

A jak sytuacja wyglądała na giełdach.

data notowania giełda Amsterdam różnica Notowania cen gazu na świecie za ORLEN
01.01.2021 2624 2,6
30.06.2021 3930 49,77 3,65 40,38
01.09.2021 5862 49,16 4,62 26,58
01.10.2021 5984 2,08 5,61 21,43
01.11.2021 5307 -11,31 5,18 -7,66
01.12.2021 4607 -13,19 4,25 -17,95
03.01.2022 3874 -15,91 3,81 -10,35
styczeń 2021-styczeń 2022 47,64% 46,54%
styczeń 2021-wrzesień 2021 228% 215,70%
październik-grudzień 2021 -23% -32%

Zastosowałem tutaj uproszczenie podając notowania średniomiesięczne, niemniej widać, że na giełdach ceny przez rok wzrosły o prawie 50%, gdy tymczasem państwowy monopolista zaproponował nam podwyżkę blisko 6 – krotną.

Poniżej wykres z poziomem cen przeliczonym do wartości % tak aby było możliwe porównanie cen.

Czy zatem spadną nam teraz rachunki o 70%? Oczywiście jest to pytanie retoryczne.

Tutaj rząd przerzucił wszystkie koszty rynku, ryzyka, własną nieudolność, koszty decyzji politycznych na odbiorcę końcowego. Analizując sytuację cen gazu na giełdach widać, że cała obecnie prowadzona kampania o tarczach i pomocy ma niewiele wspólnego z faktami.

To my, samorządowcy i Państwo musimy zmierzyć się z tym faktem i znaleźć pieniądze na rachunki. Takich skoków cen w żaden sposób nie da się przewidzieć ani zaplanować.

Pod koniec zeszłego roku pozyskaliśmy przeszło 1,2 mln złotych na budowę ogniw fotowoltaicznych i stacji ładowania pojazdów. Życie podpowiedziało nam kierunek w jakim powinniśmy zmierzać biorąc pod uwagę ostatnie podwyżki.

Symulacja cen na 2022 rok

Jak kształtowały się koszty gazu w poszczególnych budynkach/jednostkach miasta.

rok 2020 2021 2022 – symulacja
Nazwa punktu Kwota [zł] Kwota [zł] Kwota [zł]
Przychodnia na Błońskiej           32 898,72 zł        38 246,43 zł        98 509,93 zł
Biblioteka             8 079,49 zł          9 406,04 zł        40 542,28 zł
Szkoła samorządowa  b.d.        54 013,18 zł      218 033,78 zł
dom komunalny na Jana Pawła II           10 191,50 zł        19 713,60 zł        91 532,57 zł
Przedszkole na miejskiej           18 606,52 zł          9 020,43 zł        63 370,21 zł
Dom komunalny Orla             6 111,40 zł          6 549,44 zł        29 696,07 zł
Dom komunalny Jaskółcza             6 980,08 zł          8 036,81 zł        33 940,13 zł
Urząd Miasta             7 305,89 zł          9 743,43 zł        28 003,04 zł
MOK – Świerkowa 1           65 658,19 zł      112 886,94 zł      267 964,04 zł
Pałacyk – Lilpopa 18 (CKiIO)
suma         155 831,79 zł      267 616,30 zł      871 592,04 zł
brutto brutto netto

Symulacja na rok 2022 podana jest w kwocie netto, bo nie wiemy jaka będzie obowiązywała stawka. Z porównania wynika, że w roku 2022 za gaz w skali miasta zapłacimy ok. 7 razy więcej niż w roku 2020, a nie zwiększyliśmy zużycia za wyjątkiem domu komunalnego na Jaworowej i Jana Pawła II gdzie zmodernizowaliśmy centralne ogrzewanie i pozbyliśmy się kopciuchów na rzecz pieców gazowych kondensacyjnych.

Jak pisałem wyżej, w roku 2022 szkoła podwyżki nie odczuje, ale w kolejnym już tak. Symulacja i porównanie kosztów przedszkola jest mocno przybliżone, bo w roku 2020 przedszkole działało od stycznia do czerwca, a w 2021 dopiero działa od września. Niemniej po rachunkach widać, że pomimo iż nowe przedszkole jest dużo większe, ma większą kubaturę to i tak rachunek za gaz (pomimo podwyżek od czerwca do grudnia ubiegłego roku) jest niższy. Inwestowanie w technologie, budownictwo energooszczędne ma głęboko uzasadniony sens. Od 24 lutego br. (odbiory i włączenie instalacji do sieci zasilania ze strony PGE trwa ponad 2 miesiące) panele fotowoltaiczne na dachu przedszkola dodatkowo będą zmniejszały obciążenia budżetu miasta.

Największy problem mamy z budynkiem przychodni, szkoły i CKiIO, gdzie są stare instalacje C.O. oraz kotłownie.

Wydaje się wręcz koniecznym, aby w dużej mierze cała inwestycja i budowa fotowoltaiki w mieście wspomagała systemy centralnego ogrzewania w ww. budynkach. To dla nas jako miasta, dla naszego budżetu kwestia być może przetrwania.

Plany modernizacyjne

Uważam, że należałoby połączyć sieci energetyczne, ogniwa fotowoltaiczne,  a same kotłownie zmodernizować w roku 2022, aby zmniejszyć skalę tych podwyżek. Zleciłem opracowania i symulacje, w marcu powinniśmy ogłaszać pierwsze postępowania przetargowe. Radnym będę rekomendował przesunięcie środków z wypracowanej za rok ubiegły nadwyżki na właśnie modernizację i w efekcie oszczędności. Samorząd nie może istnieć tylko po to, aby księgować rachunki za gaz czy prąd.

Poszliśmy do sądu ws. decyzji Ministra (staw)

W grudniu informowałem Państwa o wydanym postanowieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym zdjął rygor natychmiastowej wykonalności z decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej budowy stawu, co uniemożliwiło kontynuację rewitalizacji. Także w grudniu Minister wydał decyzję, w której uchylił w całości zaskarżoną przez Dendropolis decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą zgody na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika wodnego. W związku z tym, Miasto Podkowa Leśna skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając Ministrowi m.in:

 • brak podejmowania jakichkolwiek czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes mieszkańców Podkowa Leśna
 • brak rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całości materiału dowodowego sprawy
 • dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego w oparciu o wybiórczo wybrany materiał
 • przeprowadzenie postępowania dowodowego w sposób sprzeczny z zasadami prowadzenia postępowania tj. proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania stron
 • orzekanie w kwestiach nie leżących w gestii konserwatorskiej tj. rozwiązań hydrologicznych lub budowlanych
 • wykorzystanie, do wydania decyzji, opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 03.2020 r. tj. opinii odnoszącej się do projektu z roku 2019 i niemającej odniesienia do nowego projektu z roku 2021 r., który był przedmiotem decyzji.

Do dnia wydania decyzji przez Ministra miasto nie zostało poinformowane o zebranym materiale dowodowym w sprawie i o możliwości zapoznania się z nim, a także – wniesienia uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, co jest sprzeczne z k.p.a.

Biorąc pod uwagę okoliczności wydania decyzji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa urzędniczego oraz wnieśliśmy do Naczelnej Izby Kontrolnej o podjęcie działań kontrolnych związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim.

Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej.

Apel burmistrzów z miast europejskich i amerykańskich

Kilka dni temu 100 samorządowców z miast europejskich i amerykańskich zaapelowało do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich, o podjęcie konkretnych działań w związku z wojną w Ukrainie. Jednym z sygnatariuszy jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Z całej mocy potępiamy rosyjską zbrojną agresję i działania wojenne Rosji przeciw Ukrainie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nielegalnego użycia przez Rosję siły militarnej. Żądamy zerwania stosunków handlowych z Rosją i Białorusią do czasu wycofania armii rosyjskiej z Ukrainy, podjęcia jak najszybszych decyzji pozwalających na przyjmowanie i relokację uchodźców w całej Europie oraz wymuszenia na Rosji rzeczywistego wywiązania się z deklaracji otwarcia korytarzy humanitarnych.

Poniżej pełna treść rezolucji:

Gdańsk, 15.03.2022

 

Dramatyczny krzyk z Mariupola

Apel europejskich prezydentów i burmistrzów miast do rządów Europy i Komisji Europejskiej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Europie

Z całej mocy potępiamy rosyjską zbrojną agresję i działania wojenne Rosji przeciw Ukrainie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nielegalnego użycia przez Rosję siły militarnej.

Teraz, gdy Ukraina zdąża do integracji i osiągnięcia członkostwa w UE, sami Ukraińcy i inne europejskie narody już tworzą wspólnoty. W co najmniej kilkunastu miastach Europy Ukraińcy i Ukrainki stanowią 10% populacji. Nie ma większego europejskiego miasta, powiatu czy regionu, w którym nie żyliby i nie pracowali Ukraińcy.

Dzisiaj nasi ukraińscy bracia i siostry musieli stanąć do walki w obronie swojej ojczyzny. Wprawdzie Unia Europejska i jej obywatele podjęli setki akcji solidarnościowych i pomocowych, jednak nie możemy nie zauważać, że Ukraina jest samotna wobec agresji znacznie od niej potężniejszego najeźdźcy. Minęło już 19 dni od rozpoczęcia niczym niesprowokawanej i nieuzasadnionej wojny, gdy na czterdziestomilionowym narodzie ukraińskim każdego dnia dokonywane są nieludzkie akty ludobójstwa.

Wzywamy do natychmiastowego działania:

 1. Wzywamy do wymuszenia na Rosji rzeczywistego wywiązania się z deklaracji otwarcia korytarzy humanitarnych. Europa nie ma prawa stać z boku i przyglądać się biernie, gdy niewinna, bezbronna i poraniona ludność cywilna jest bezkarnie mordowana. Nie mamy prawa akceptować rzeczywistości, w której “otwieranie” korytarzy przez armię rosyjską tak naprawdę oznacza otwieranie ognia do uciekających, próbujących wydostać się z piekła wojny, ludzi. Nasi ukraińscy bracia z lękiem spoglądają w niebo i morze; nie po to, by znaleźć tam nadzieję, ale kolejną wystrzeliwaną w ich kierunku rakietę. Natychmiast muszą się zakończyć wszelkie działania zbrojne wobec ludności cywilnej. Jesteśmy głęboko przekonani, że taki jest obowiązek Europy i jej globalnych sojuszników.
 2. Wzywamy do realizacji idei europejskiej solidarności I podjęcia jak najszybszych decyzji pozwalających na przyjmowanie i relokację uchodźców w całej Europie. Wzywamy rządy krajów UE graniczących bezpośrednio z Ukrainą do współpracy z międzynarodowymi I krajowymi organizacjami ekspertów, dysponującymi wiedzą w zakresie zarządzania kryzysowego. Konieczna jest natychmiastowa pomoc humanitarna dla kobiet i dzieci przesiedlonych wewnętrznie na tereny Ukrainy Zachodniej. Jeśli nie zrobimy tego natychmiast, ten największy po II wojnie światowej kryzys uchodźczy w Europie przerodzi się w katastrofę humanitarną.

W pełni zgadzamy się, że wszystkie nasze rządy muszą działać razem, że musimy pokazać solidarność. Deklarujemy gotowość do wypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji UE z 2015 dotyczącej wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie kryzysem uchodźczym.

 1. Żądamy zerwania jakichkolwiek stosunków handlowych z Rosją i Białorusią do czasu wycofania armii rosyjskiej z Ukrainy. To decyzja wyjątkowej wagi, o uderzających także w nasze interesy skutkach, nie mamy jednak ani krzty wątpliwości, jaką drogą powinniśmy podążać. Przede wszystkim w imię europejskich wartości, ale także dalekosiężnego interesu całej Europy. Nie mamy wątpliwości, że życie kobiet i mężczyzn jest dalece wartościowsze niż handel, praca, niż energia nawet. Nie prowadzi się interesów z mordercami i kłamcami.

Bezwarunkowo wierzymy, że nasza europejska solidarność pozwoli nam uporać się z nieuniknionym kryzysem energetycznym. Wierzymy, że państwa członkowskie UE są gotowe w równym stopniu ponieść ciężar transformacji energetycznej i eliminacji paliw kopalnych z naszych gospodarek. Nie mamy wątpliwości, że nagły szok, jaki wywoła zakończenie uzależnienia od ropy, gazu i węgla jest ofiarą konieczną, nieporównywalną z ofiarą niewinnych ukraińskich kobiet, mężczyzn i dzieci. W obliczu zbrodni wojennych musi się skończyć “business as usual”.

I na zakończenie naszego apelu, choć to równie ważne: wzywamy wszystkich prezydentów i burmistrzów, całą międzynarodową społeczność do jednogłośnego, wyrazistego, nie pozostawiającego miejsca na jakiekolwiek interpretacje stwierdzenia: celowe ataki na ludność cywilną to zbrodnia wojenna, to zbrodnia przeciw ludzkości. Pozostawianie tysięcy niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci bez żywności, opieki zdrowotnej, dostępu do wody, bez ogrzewania to ludobójstwo. Trybunały międzynarodowe muszą zareagować i wypełnić swą powinność. Winnych musi spotkać kara. Wymaga to rzetelnego dokumentowania zbrodni wojennych, by zebrane dowody mogły w przyszłości zostać wykorzystane w procesach przed MTK i innymi trybunałami.

Z wielkim szacunkiem obserwujemy tysiące odważnych Rosjan prześladowanych za udział w codziennych protestach. Jednocześnie potępiamy tych wszystkich, którzy wciąż popierają działania rosyjskiego aparatu propagandy blokującego dostęp do prawdy. Oni w istocie popierają terror w Ukrainie.

Domagamy się natychmiastowego uwolnienia porwanych i aresztowanych przez Rosjan, najprawdopodobniej torturowanych, burmistrzów Melitopola i Dnieprorudnego. Nie porzucamy nadziei na trwały pokój pomiędzy krajami UE a demokratyczną, kierująca się ochroną praw człowieka i praworządnością Rosją.

Od 19 dni nasze społeczności i my sami pomagamy ukraińskim uchodźcom; nie ustaniemy w tym wysiłku, starając się nieść pomoc w każdy możliwy sposób. To sprawa absolutnie zasadnicza. Ale też, wobec obecnych wyzwań, musimy otwarcie mówić o wszystkim, co nurtuje naszych obywateli.

Czy moglibyśmy kiedykolwiek w przyszłości pokładać ufność w Europie, jeśli dopuściłaby ona do ruiny i zagłady jednego z europejskich krajów. Prosimy: więcej pomocy! Czas próby jest właśnie teraz!

Sygnatariusze apelu:

 1. Vadim Boichenko, Mayor of Mariupol
  2. Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdansk
  3. Dario Nardella, Mayor of Florence, President of the Eurocities ( association of 233 cities)
  4. Roberto Gualtieri, Mayor of Rome
  5. Zdeněk Hřib, Mayor of Prague
  6. Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw
  7. Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo
  8. Sadiq Khanm Mayor of London
  9. Carlos Moedas, Mayor of Lisbon
  10. Kostas Bakoyannis, Mayor of Athens
  11. Tomas Gulbinas, Deputy Mayor of Vilnius
  12. Edvards Smiltens, Vice Mayor of Riga
  13. Minna Arve, Mayor of Turku
  14. Mathias De Clercq, Mayor of Ghent
  15. Burkhard Jung, Mayor of Leipzig
  16. Andreas Bovenschulte, Mayor of Bremen
  17. Peter Kurz, Mayor of Mannheim
  18. Triin Varek, Mayor of Rakvere
  19. Gunter Czisch, Lord Mayor City of Ulm
  20. Katrin Albsteiger, Lord Mayor, City of Neu-Ulm
  21. Filipe Ferreira, Metropolitan Secretary, Lisbon Metropolitan Area
  22. Tomislav Tomašević, Mayor of Zagreb
  23. Ricardo Rio, Mayor od Braga
  24. Leoluca Orlando, Mayor of Palermo, President of the Sicilian Association of Cities
  25. Juan Mari Aburto, Mayor of Bilbao
  26. Laia Bonet, Deputy Mayor of Barcelona
  27. Ernest Maragall Barcelona Metro Area, Vice-president of the Barcelona Metropolitan Area
  28. Jordi Ballart, Mayor of Terrassa
  29. Jennifer Ramírez, Councillor of Terrassa
  30. Bev Craig, Councillor, Manchester,
  31. Andy Burnham, Mayor of Greater Manchester
  32. Matteo Lepore, Mayor of Bologna
  33. Anna-Lisa boni, Deputy Mayor, Bologna
  34. Michèle Rubirola, Mayor of Maresille
  35. Gregory Doucet, Mayor of Lyon
  36. Rita Viljanen, City of Vantaa
  37. Jimmy Nordengren, Deputy Mayor of Örebro
  38. Dominic Fritz, Mayor of Timisoara
  39. Jukka Makela, Mayor of the City of Espoo
  40. Wojciech Szczurek, Mayor of Gdynia
  41. Jacek Karnowski, Mayor of Sopot, president of the Polish Local Government Movement ‘Tak! dla
  Polski’
  42. Ellie King, Cabinet member for Public Health, Communities and One City, Bristol
  43. Susana Carillo Aparicio, Vice Mayor of Malaga
  44. Huw Thomas, Leader of Cardiff Council
  45. Lauri Lyly, Mayor of Tampere
  46. Aino-Maija Luukkonen, Mayor of Pori
  47. Anna Tenje, Mayor of Växjö
  48. Visvaldas Matijosaitis, Mayor of Kaunas
  49. Johan Persso, Mayor of Kalmar
  50. Ritva Viljanen, Mayor of Vantaa
  51. Ann Kajson Carlqvist, Mayor of Trelleborg
  52. Erik Rostoft, Deputy Mayor of kristiansand
  53. Laur Kaljuvee, Vice Mayor of Rakvere
  54. Lars Vikinge, City of Linkoping
  55. Janis Baiks, Chairman of Valmiera
  56. Rytis Račkauskas, Mayor of Panevezys City
  57. Ralvis Ragainis, Chairman of Jēkabpils municipality Council
  58. Jimmy Nordengren, Mayor of Orebo
  59. Aires Pereira, Mayor of Póvoa de Varzim
  60. Anders Josefsson, Deputy Mayor of Lulea
  61. Tadeusz Truskolaski, Mayor of Białystok, president of the Union of Polish Metropolises
  62. Rafał Bruski, Mayor of Bydgoszcz
  63. Marcin Krupa, Mayor of Katowice
  64. Jacek Majchrowski, Mayor of Kraków
  65. Krzysztof Żuk, Mayor of Lublin
  66. Hanna Zdanowska, Mayor of Łódź
  67. Jacek Jaśkowiak, Mayor of Poznań
  68. Konrad Fijołek, Mayor of Rzeszów
  69. Piotr Krzystek, Mayor of Szczecin
  70. Jacek Sutryk, Mayor of Wrocław
  71. Dorota Zmarzlak, Mayor of Izabelin
  72. Janusz Wróbel, Mayor of Pruszcz Gdański
  73. Magdalena Kołodziejczak, Mayor of Pruszcz Gdański rural commune
  74. Krzysztof Swat, Mayor of Krynica Morska
  75. Roman Kużel, Mayor of Władysławowo
  76. Jacek Michalski, Mayor of Nowy Dwór Gdański
  77. Hanna Pruchniewska, Mayor of Puck
  78. Artur Tusiński, Mayor of Podkowa Leśna
  79. Piotr Grzymowicz, Mayor of Olsztyn
  80. Anna Mieczkowska, Mayor of Kołobrzeg
  81. Arkadiusz Wiśniewski, Mayor of Opole
  82. Andrzej Nowakowski, Mayor of Płock
  83. Jerzy Łuźniak, Mayor of Jelenia Gora
  84. Roman Szełemej, Mayor of Wałbrzych
  85. Artur Kozioł, Mayor of Wieliczka
  86. Gabriela Staszkiewicz, Mayor of Cieszyn
  87. Przemysław Major, Deputy Mayor of Cieszyn
  88. Daniel Putkiewicz, Mayor of Piaseczno
  89. Małgorzata Żebrowska, Mayor of Łomianki
  90. Marcin Jakubowski, Mayor of Mińsk Mazowiecki
  91. Elżbieta Radwan, Mayor of Wołomin
  92. Albina Łubian, Mayor of Pilawa
  93. Marek Banaszek, Mayor of Józefów
  94. Mirosław Lech, Mayor of Korycin municipality
  95. Beata Moskal-Słaniewska, Mayor of Świdnica
  96. Roman Ciepiela, Mayor of Tarnów
  97. Kazimierz Karolczak, President of the Metropolitan Area of Silesia
  98. Zygmunt Frankiewicz, President of the Union of the Polish Cities
  99. Henk Bouwman, Secretary-General, METREX network for European Metropolitan Regions and Areas (Association of 50 metropolitan regions)
  100. Antonella Valmorbida, Secretary General of ALDA, Strasbourg

Zbiórka finansowa „Dla Ukrainy”

Szanowni Państwo
24 lutego Rosja Putina napadła na Ukrainę. Obecnie wojska rosyjskie próbują doszczętnie zniszczyć niepodległy kraj. Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców, szacuje się, że może być to nawet 5 milionów ludzi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie Ukraińcy nie walczą tylko o swoją wolność, ale także o pokój w Europie i całym Świecie.
Zaangażowaliśmy się w pomoc, udostępniliśmy domy, ale ten kryzys i wojna będą trwać. Dlatego ważne jest każde długofalowe wsparcie.
W tym celu zostało uruchomione konto, na które będziemy zbierali środki
dla uchodźców z Ukrainy. Na żywność, na opłacenie kosztów ich utrzymania,
na środki higieniczne, chemiczne, medyczne i opatrunkowe, leczenie.
Konto użyczyła Fundacja Lumen z Podkowy Leśnej, dysponentem środków będzie Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Pracujemy nad powołaniem społecznego Komitetu, który będzie akceptował wydatki z zebranych środków, tak aby zapewnić całkowitą transparentność wydatków, Raz w tygodniu zobowiązuję się do publikowania raportów wpływów i wydatków z konta.
Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, korporacji międzynarodowych i biznesu, to my w Polsce przejmiemy większość ciężaru przybywających do nas uchodźców z regionu wojny, dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe, tak abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed wojną minimum egzystencji, dach nad głową i ciepły posiłek.
Dziękuję Państwu za okazane serca.

 

KONTO: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981  z dopiskiem „Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

PL 51 10201055 0000 9102 0521 7890    EUR

PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908    USD

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

💙💛💙💛💙💛
Ladies and Gentlemen
On the 24th of February, Ukraine was invaded by Putin’s Russia. Russian forces are currently attempting to thoroughly ruin an independent country.
Over one million refugees have already made their way to Poland, while estimates show that the number may even be reaching 5 million people. We are all aware that the Ukrainians are not only fighting for their own freedom, but also for peace in Europe and the entire world.
We have committed ourselves to helping them, we have shared our households, but the crisis and the war will continue. This is why all long-term aid is important.
For this purpose, we have established a bank account to gather funds for Ukrainian refugees. For food, for covering the costs of their support, for hygiene, chemical, medical and first aid products, for treatment.
The account was provided by Fundacja Lumen (Lumen Foundation) from Podkowa Leśna, and the administrator of the funds will be the Mayor of Podkowa Leśna. We are working on appointing a Social Committee that will approve the expenses from the gathered funds
to ensure a total transparency of spending. I obligate myself to publish reports detailing the incomes and expenses from the account once a week.
I would also like to issue a special appeal to European communities, international corporations and businesses, as it is we in Poland who are accepting the most of the burden related to the inflow of refugees from the war-torn country, which is why we are asking you for financial support that would allow us to provide all the people fleeing the conflict with
the basic necessities, a roof over their heads and a warm meal in a long-term perspective.
Thank you all for showing solidarity.
ACCOUNT NUMBER: with the reference “Dla Ukrainy!”
Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

for PLN: PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981

for EUR: PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890 

for USD: PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41