62 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 28 października do 25 listopada 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 11 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Sprawy bieżące:

 • Trwa przebudowa ul. Kwiatowej (odcinek ul. Sasanek-Storczyków/Czeremchowa). W ramach przebudowy ułożono krawężniki, wyznaczając nowy kształt drogi uwzgledniający przewężenia (szykany) oraz wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej. Trwają prace związane z wykonaniem wyniesionego skrzyżowania oraz nawierzchni bitumicznej.
 • Trwa przebudowa ulicy Miejskiej. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. Wykonano korytowanie oraz podbudowę jezdni, jak również ułożono krawężniki.
 • Trwają prace związane z  montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej.
 • Podpisano umowę dot. wykonania projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniające strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe i skrzyżowania równorzędne. 
 • Złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy ul. Gołębiej i Zachodniej z Instrumentu Wsparcia Województwa Mazowieckiego.
 • Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zimowego utrzymania ulic na terenie miasta Podkowa Leśna.
 • Postanowieniem z dnia 29 października 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił Stowarzyszenie Dendropolis do udziału w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Parku Miejskim. Konserwator wydał już jedną decyzję pozwalającą Miastu na usunięcie drzew na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; decyzja jest prawomocna. Wniosek stowarzyszenia oraz dopuszczenie go do udziału w postępowaniu zablokowało wydanie drugiej decyzji na podstawie ustawy o ochronie przyrody, która umożliwiłaby wycinkę drzew kolidujących z przebudową stawu i jej dokończenie. 19 listopada br. konserwator wyznaczył termin ponownych oględzin drzew, tym razem z udziałem stowarzyszenia Dendropolis. Z uwagi na fakt, że przedstawiciele Dendropolis nie posiadali odpowiedniego ubioru, aby wejść na teren budowy, wyznaczono kolejny termin oględzin uwzględniając dostarczeniu przez stowarzyszenie Dendropolis kontrekspertyzy, na co mają czas do 20 grudnia br.
 • W dniu 17 listopada br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził oględziny alej lipowych w ul. Jana Pawła II oraz ul. Kościelnej w związku z prowadzonymi postępowaniami o wpis ww. alej do rejestru zabytków na wniosek Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Zielonego Mazowsza oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddział w Warszawie. Wszczęte postępowanie uniemożliwia Powiatowego Zarządowi Dróg w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzenie inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Akacjowej.
 • Wykonano inwentaryzację geodezyjną, przeprowadzono ocenę wizualną oraz wyznaczono drzewa do szczegółowych ekspertyz w alejach lip w ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej oraz na terenie Ogrodu Matki i Dziecka i Parku w Stawisku.
 • Przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę ogrodów deszczowych w ul. Sienkiewicza oraz ul. Myśliwskiej.
 • Wszczęto postępowania administracyjne w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie uregulowali swoich płatności za odpady komunalne za 2020 rok.
 • Dokonano naprawy części instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Błońskiej 46/48.
 • Wybrano wykonawcę zadania w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej dachu budynku hali sportowej przy ul. Jana Pawła II 20.
 • Sporządzono zapytania ofertowe na naprawę dachu budynku Biblioteki Miejskiej oraz na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jaworowej 13.
 • Wyremontowano i zamontowano pompę głębinową na ujęciu wody przy ul. Kwiatowej.
 • Dokonano przeglądu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Kalinowej, Głównej i Myśliwskiej oraz wyczyszczono odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Helenowskiej.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, odebrano wodę w ramach rozliczeń, (aktualny bilans na poziomie 300 m do zwrotu do Brwinowa).
 • Przeprowadzono analizę rozliczenia wody i ścieków za 3 kwartały 2021 r. z której wynika, ze deficyt należności za ścieki w stosunku do ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni jest na poziomie około 5%, po odjęciu umownej ilości wód opadowych, która trafiła do kanalizacji. Na terenie Podkowy Leśnej jest 53 odbiorców odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej korzystających z własnych ujęć, które powinny zostać opomiarowane w celu uszczelnienia systemu odprowadzania ścieków.
 • Wybrano oferenta wykonania zadania pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”.
 • Rozstrzygnięto przetarg na nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulic Błońskiej i Mickiewicza.
 • Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na sprzątnie i pielęgnację ulic i terenów publicznych miasta Podkowa Leśna.
 • Przygotowano pomieszczenie w budynku przy ul. Błońskiej, które zostanie udostępnione Towarzystwu Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna pod „Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej”.
 • Wykonano oznakowanie witaczy miasta w związku z partnerstwem Miasta Podkowa Leśna z Miastem Piedimonte San Germano.

Inne:

 • W dniu 31.10.2021r. gmina Podkowa Leśna osiągnęła 70,2 % ostatecznie zaszczepionych mieszkańców przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dzięki czemu zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” w dwóch kategoriach. Tym samym wygraliśmy dwie nagrody o łącznej wysokości 3 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.
 • W porozumieniu z Fundacją Ocalenie zorganizowano zbiórkę odzieży, artykułów pierwszej potrzeby oraz sprzętu AGD dla uchodźców. Zebrane dary zostały przekazane do rodzin przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców.
 • W dniu 18.11.2021 r. odbył się turniej SGZM Mazovia w koszykówce chłopców w Komorowie. Drużyna złożona z uczniów podkowiańskich szkół zajęła trzecie miejsce.
 • Uruchomione zostały bezpłatne zajęcia karate dla dzieci z rodzicami. Akcja zorganizowana jest we współpracy ze stowarzyszeniem „Smok”. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
 • Przeprowadzono procedury należące do komisji stypendialnej odnośnie stypendiów Burmistrza. Burmistrz Miasta przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne sześciu uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dwóm studentom.

Zaproszenia:

 • Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych na „Ekologiczne ozdoby świąteczne”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 listopada 2021 r.
 • Od 23 listopada br. wszystkie osoby pełnoletnie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie w placówkach Medicus i BASIS.

 

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób pełnoletnich

Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób pełnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada 2021 będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. Jest to program ogólnopolski.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy powyżej 75 roku życia, osoby w wieku 65-74 miały szczepionkę refundowana przez państwo w wysokości 50%. Miasto Podkowa Leśna, jak co roku w swoim budżecie  na rok 2021 zagwarantowało finansowanie szczepienia dla ok. 400 osób powyżej 60 lat (to znacznie więcej niż wskazywały statystyki z lat ubiegłych). Ze względu na zmianę przepisów oraz brak dostępności szczepionek dla przychodni, obie podkowiańskie przychodnie nie wzięły udziału w postępowaniu ofertowym na świadczenie takiej usługi dla mieszkańców.   

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie (dostępne jest tutaj), a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

 

Wizja MWKZ w J. Pawła II i Kościelnej

To byłaby świetna wiadomość, ale nie jest.

Pamiętacie starania o doświetlenie przejść dla pieszych na ul. J. Pawła? Powiatowy zarząd dróg zaplanował i pozyskał pieniądze na przebudowę odcinka drogi J. Pawła II w obrębie skrzyżowania z Akacjową, w tym przewidziano 2 metrowy chodnik oraz w celu poprawy bezpieczeństwa i widoczności zaprojektowano system doświetlenia 4 przejść dla pieszych w formie latarni z własnym zasilaniem hybrydowym, wymianę istniejących znaków pionowych na znaki aktywne (pulsujące jak na ul. Brwinowskiej) z własnym zasileniem solarnym, ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości z zasilaniem solarnym (dwa komplety), oznakowanie poziome. W kolejności, planowano w porozumieniu z miastem doświetlić przejście przy kościele. Powstała dokumentacja, przetarg został ogłoszony. Termin realizacji – 4 miesiące od podpisania umowy. Czyli w kwietniu moglibyśmy cieszyć się bezpieczniejszą drogą.

Ale w naszym mieście przecież jeszcze jest Dendropolis z sympatykami. I na wniosek tego stowarzyszenia Konserwator Zabytków (MWKZ) wszczął postępowanie o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych alei lipowych, czyli ulic J. Pawła II i Kościelnej.

Dzisiaj odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Dendropolis, w tym p. prezes Małgorzaty Stępki oraz występującego z upoważnienia Dendropolis p. Wojciecha Wiśniewskiego i p. Jana Tyszki oraz pracowników naszego urzędu i Powiatowego Zarządu Dróg.

Co to oznacza? Wszczęcie postępowania konserwatora do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, zamyka możliwość jakichkolwiek prac w obrębie tych ulic. Przepadnie inwestycja, przepadną pozyskane pieniądze, przepadnie dokumentacja projektowa (jak w AL. Lipowej).

Starania władz miasta, zarówno burmistrza jak i radnych, petycje mieszkańców i w efekcie zgoda powiatu na długo oczekiwaną poprawę bezpieczeństwa tej części Podkowy mogłyby w końcu znaleźć swój szczęśliwy finał. Czekamy na decyzję MKWZ oraz dalsze kroki Dendropolis. Dotychczasowe doświadczenia z tą organizacją nie rokują niczego dobrego, ale może zdarzy się cud i np. wycofają wniosek, a konserwator umorzy postępowanie.

Wiem jedno, że zlecenie dokumentacji, jej uzgadnianie zwłaszcza w Podkowie, napisanie wniosku o dofinansowanie, otrzymanie pieniędzy to wielomiesięczny, czasami wieloletni proces. Jeżeli ta powiatowa inwestycja nie powiedzie się z powodu działań tej lokalnej grupki osób, to prawdopodobieństwo podjęcia kolejnego przedsięwzięcia finansowego przez powiat na terenie Podkowy Leśnej jest bliskie zeru. Z przyczyn oczywistych.

I dla przypomnienia: obie aleje mają status pomnika przyrody i są już objęte ochroną.

Moja radość z przebudowy Kościelnej, zanim konserwator wszczął postępowanie jest podwójna. Wtedy zdążyliśmy z czasem, J. Pawła II nie ma już takiego szczęścia. Tracimy, my mieszkańcy, w kolejnej już sprawie. Ile jeszcze? Dzisiaj Dendropolis zapowiedziało, że będzie składało następne wnioski o wpisanie kolejnych nieruchomości do rejestru zabytków.

 

Zbiórka na rzecz uchodźców

Na granicy polsko-białoruskiej dzieją się rzeczy haniebne, niepojęte dla każdego przyzwoitego człowieka. Bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Jestem w kontakcie z Fundacją Ocalenie, która udziela pomocy humanitarnej i prawnej uchodźcom i uchodźczyniom na granicy, a także od 21 lat pomaga cudzoziemcom na terenie Polski w ośrodkach otwartych i strzeżonych. Mieszkańcy Podkowy Leśnej są zaangażowani w różny sposób w akcje pomocowe, ale  potrzeby są tak duże, że poczta pantoflowa to za mało. Dlatego tym razem publikuję listę potrzeb dla 6 rodzin uchodźczych, którą otrzymałem od Fundacji Ocalenie.

Organizujemy dedykowaną zbiórkę dla 6 rodzin – 31 osób.

Zasady

 • jedna osoba deklaruje (na FB w komentarzu lub wiadomości prywatnej) jedną rodzinę lub jedną osobę z rodziny i jest odpowiedzialna za zebranie darów oraz dostarczenie zapakowanych i opisanych do urzędu. Należy podać wybrane imię (imiona zostały zmienione) lub imię przypisane do rodziny  (np. Rodzina Abdul)
 • zbieramy rzeczy tylko nowe lub w znakomitym stanie  (np. kurtki).
 • zbiórka w Urzędzie Miasta, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna- termin do 10 listopada, do godz.16.00, w dni robocze, w godzinach pracy urzędu
 • zbieramy rzeczy tylko z zamieszczonej listy, nie uzupełniamy o nic, co wydaje nam się, że może się przydać.
 • rzeczy zebrane od darczyńców zostaną przesłane zgodnie z otrzymanymi adresami miejsc pobytu rodzin.

 LISTA potrzeb_pdf

1 rodzina – Abdul  5 osób

Abdul mężczyzna 48 lat, rozmiar-XL , wzrost – 165,

 1. czapka zimowa czarna – 1 szt.
 2. kurtka męska – 1 szt. XL
 3. bluzka męską – 1 szt. XL
 4. czarna skórzana kurtka – 1 szt. XL
 5. buty zimowe – rozmiar 42
 6. buty sportowe – rozmiar 42
 7. pasek męski – 1 szt.
 8. klapki do chodzenia w domu – 1 szt roz. 42
 9. majtki i podkoszulki męskie – rozmiar XL
 10. skarpetki – roz. 42
 11. spodnie – W- 38, L-34
 12. ubranie sportowe – roz. XL
 13. koszule – XL
 14. Szampon, żel do mycia twarzy, żel do mycia ciała, maszynka do golenia brody i włosów, pasta i szczoteczka do zębów, dezodorant

(deklaracja) Zuzannakobieta 45 lat, rozmiar -L,

 1. czapka zimowa (czarna) – 1 szt
 2. chusta do głowy czarne (cienka) – 1 szt.
 3. płaszcz (szuba) – rozmiar L
 4. suknia do kolan – rozmiar L
 5. majtki – rozmiar L
 6. biustonosz – rozm. 90
 7. skarpetki – rozm 39
 8. buty zimowe – rozmiar 39
 9. buty jesiennie – 1 szt. rozm. 39
 10. pasek – 1 szt.
 11. spodnie szarawary – 1 szt. – L
 12. klapki do chodzenia w domu – 1 szt. rozm. 39
 13. mala damska torba – 1 szt.
 14. szampon, krem do rąk, krem do twarzy, żel do mycia twarzy, żel do mycia ciała, wazelina, pasta i szczoteczka do zębów, kosmetyki do make up, dezodorant, szczotka do włosów

(deklaracja) Heladziewczyna lat 16, rozmiar – M, wzrost  – 160, talia 30

 1. czapka zimowa (biała) – 1 szt.
 2. chusta na głowę czarna (cienka) – 1 szt.
 3. Kurtka (jesienno- wiosenna) długa czarna – 1 szt. rozmiar M
 4. bluza biała dla kobiet– 1szt. – rozmiar M
 5. kurtka skórzana czarna – 1 szt. rozmiar M
 6. Płaszcz (Shuba, czarna) – 1 szt. rozmiar M
 7. Majtki rozm. M i biustonosz – rozm 80, 85,
 8. spodnie – 2 szt. – rozmiar 38,37
 9. suknia do kolan dla kobiet – 1 szt. rozmiar M (38)
 10. leginsy
 11. Spódnica – 1 szt. rozmiar M

13 t-shirt dla kobiet – 1 szt. rozmiar M

 1. spodnie Jeans –2szt. rozm. 38

13.skarpetki rozmiar 38

 1. buty zimowe czarne – 1 szt. rozmiar 38
 2. buty jesienno- wiosenne- 1szt. – rozmiar 38,
 3. buty sportowe biała – 1 szt. rozmiar 38
 4. ubranie sportowe czarne – rozm 38
 5. pasek – 1 szt.
 6. spodnie szarawary – 1 szt. roz.38
 7. Klapki do chodzenia w domu – 1 szt. roz.38,
 8. mała damska torba – 1 szt.
 9. szampon, krem do rąk, krem do twarzy, żel do mycia twarzy, żel do mycia ciała, wazelina, pasta i szczoteczka do zębów, Kosmetyki do make up, dezodorant, szczotka do włosów

(deklaracja) Hannadziewczyna lat  18, rozmiar – S , wzrost – 155

  1. czapka zimowa (biała) – 1 szt.
  2. chusta na głowę czarna (cienki) – 1 szt.
  3. kurtka (jesienno- wiosenna) długa czarne – 1 szt. rozmiar S
  4. bluza biała dla kobiet– 1szt. – rozmiar S
  5. kurtka skórzana czarna – 1 szt. rozmiar S
  6. Płaszcz (Shuba, czarna) – 1 szt. Rozmiar S
  7. Majtki rozm. M i biustonosz – rozm 75,
  8. spodnie – 2 szt. – rozmiar 36-38
  9. suknia do kolan dla kobiet – 1 szt. rozmiar S (36)
  10. leginsy czarne – 2 szt. S
  11. spódnica– 1 szt. rozmiar S

13 t-shirt dla kobiet – 2 szt. rozmiar S
12.spodnie jeans –2szt. rozm. 36
13.skarpetki rozmiar 38

   1. buty zimowe czarne – 1 szt. rozmiar 37
   2. buty jesienno- wiosenne- 1szt. – rozmiar 37,
   3. buty sportowe białe – 1 szt. rozmiar 37
   4. ubranie sportowe czarne – rozm S
   5. pasek – 1 szt.
   6. spodnie taki jak szarawary – 1 szt. rozmiar S
   7. klapki do chodzenia w domu – 1 szt. roz.37,
   8. mała damska torba – 1 szt.
   9. szampon, krem do rąk, krem do twarzy, żel do mycia twarzy, żel do mycia ciała, wazelina, pasta i szczoteczka do zębów, Kosmetyki do make up, dezodorant, szczotka do włosów

(deklaracja) Zuzia – dziewczyna  18 lat, rozmiar s, wzrost 165

   1. czapka zimowa (biała) – 1 szt.
   2. chusta do głowy czarne (cienka) – 1 szt.
   3. kurtka (jesienno- wiosenna) długa czarna – 1 szt. rozmiar S
   4. bluza biała dla kobiet– 1szt. – rozmiar S
   5. kurtka skórzana czarna – 1 stz. rozmiar S
   6. płaszcz (Shuba, czarna) – 1 szt. Rozmiar S
   7. Majtki roz. M i biustonosz – rozm 75,
   8. spodnie – 2 szt. – rozmiar 36-38
   9. suknia do kolan dla kobiet – 1 szt. rozmiar S (36)
   10. leginsy czarne – 2 szt. S
   11. spódnica – 1 szt. rozmiar S

13 t-shirt dla kobiet – 2 szt. rozmiar S

   1. spodnie jeans –2szt. rozm. 36

13.skarpetki rozmiar 40

   1. buty zimowe czarna – 1 szt. rozmiar 40
   2. buty jesienno- wiosenne- 1szt. – rozmiar 40,
   3. buty sportowe białe – 1 szt. rozmiar 40
   4. ubranie sportowe czarne – rozm S
   5. pasek – 1 szt.
   6. spodnie taki jak szarawary – 1 szt. rozm. S
   7. klapki do chodzenia w domu – 1 szt. roz.37,
   8. mała damska torba – 1 szt.
   9. Szampon, krem do rąk, krem do twarzy, żel do mycia twarzy, żel do mycia ciała, wazelina, pasta i szczoteczka do zębów, Kosmetyki do make up, dezodorant, szczotka do włosów

AGD i przedmioty do kuchni i inne

   1. Żelazko i deska do pracowania
   2. Maszynka do podgrzewania – bardzo pilne potrzebują
   3. Maszynka do golenia brody i włosów
   4. Telefon (aparat) – (bardzo pilne potrzebują) i ładowarka do niego
   5. Garnek z przykrywką
   6. Czajnik
   7. Dzbanek (czajnik) do herbaty
   8. Termos – 2 litrowy
   9. Patelnia z przykrywką
   10. Walizka duża
   11. papierowe chusteczki do kuchni
   12. maski jednorazowe.

…………………………………………………………………………………….

2 rodzina – Abdull Drugi 6 osób

Abdullach– męźczyzna 46 lat, size M, wzrost 178, talia – 32-34

   1. spodnie – rozmiar M, wzrost 178, talia 32-34
   2. czarny garnitur – rozm M na wzrost 178
   3. buty zimowe – rozm 44
   4. pasek – 1 szt.
   5. czapka zimowa
   6. rękawiczki
   7. podkoszulka i majtki – rozm M
   8. skarpetki – roz 44

Henryka- kobieta 46 lat, roz. M, wzrost 165

   1. torba damska (mała)
   2. buty damskie rozmiar 38′
   3. skarpetki – rozm 38
   4. majtki – rozm M
   5. chusta do głowy czarna – 1 szt.
   6. szal zimowy – 1 szt
   7. rękawiczki zimowe – 1 szt roz. M
   8. różnie ubranie (jesiennie i zimowe) spodnie, spódnica, swetry, suknia, bluzka ciepła, t-shirty.) – rozm. M

Michał– mężczyzna 21 lat, rozmiar M, wzrost 178,

   1. spodnie – rozmiar M, wzrost 178, talia 32
   2. buty zimowe – rozm 43
   3. buty sportowe – roz 43
   4. pasek – 1 szt.
   5. czapka zimowa
   6. rękawiczki
   7. podkoszulka i majtki – rozm M
   8. skarpetki – roz 43

Maciej– mężczyzna 19 lat, rozmiar M, wzrost 176

   1. spodnie – rozmiar M, wzrost 176, talia 32-34
   2. buty zimowe – rozm 43
   3. Buty sportowe – roz 43
   4. pasek – 1 szt.
   5. czapka zimowa
   6. rękawiczki
   7. podkoszulka i majtki – rozm M
   8. Skarpetki – roz 43

Mateusz– mężczyzna 17 lat, rozmiar M, wzrost 176

   1. spodnie – rozmiar M, wzrost 176, talia 30
   2. buty zimowe – rozm 43
   3. buty sportowe – roz 43
   4. pasek – 1 szt.
   5. czapka zimowa
   6. rękawiczki
   7. podkoszulka i majtki – rozm M
   8. Skarpetki – roz 43

Mirek– chłopiec 15 lat, rozmiar s, wzrost 170

   1. spodnie – rozmiar M, wzrost 170, talia 28-30
   2. buty zimowe – rozm 42
   3. buty sportowe – roz 42
   4. pasek – 1 szt.
   5. czapka zimowa
   6. rękawiczki
   7. podkoszulka i majtki – rozm M
   8. Skarpetki – roz 42

Inne rzeczy
Szczotka do włosów, krem do rąk i do twarzy, Wazelina, Żel do mycie twarzy, Żel do mycia ciała, Szampony, gąbka dla ciała, mała torba damska – 1 szt , środki do makijażu (make up) + guma do włosów, puder, lakier do paznokci, maski jednorazowe, duża walizka,  duży plecak

Sprzęt AGD, taki jak
1. Garnek żarowy,
2. termos – 2 litrowy
3. patelnia z przykrywką

   1. Przybory kuchenne (łyżki, widelce, nóż itp.)
   2. aparat- telefon komórkowy z ładowarką

…………………………………………………………………………………………………

3 rodzina – Edrees 5 osób

Edress  42 lata– Size M, wzrost – 165, talia 31

   1. buty zimowe – roz. 41
   2. kurtka zimowa – roz M
   3. spodnie – roz M .wzrost 165 – talia 31
   4. koszula -roz M
   5. t-shirty – roz M
   6. skarpetki – rozm 41
   7. podkoszulka i majtki – roz M
   8. czapka – 1 szt
   9. rękawiczki – 1 szt, roz M

Zosia – kobieta 35 lat, roz M, wzrost – 155 -– talia 42

   1. kurtka zimowa rozm. M
   2. buty zimowe – roz 40,
   3. spodnie – roz 42
   4. sweter, bluzka, suknia, bluzka) – rozm 40
   5. skarpetki – roz 40\
   6. chustka na głowę
   7. Szal zimowe
   8. rękawiczki zimowe roz M

Małgosia – dziewczyna 15 lat, wzrost 155, talia 27

   1. Ubranie zimowe (różne) – wzrost 155
   2. buty zimowe – roz. 36
   3. buty sportowe – roz. 36
   4. ubranie sportowe – wzrost 155
   5. spodnie – wzrost 155, talia 27
   6. bluzka – na wzrost 155
   7. t-shirt – na wzrost 155
   8. bluza – na wzrost 155
   9. kurtka zimowa – na 15 lat
   10. majtki –
   11. skarpetki – roz 36
   12. czapka zimowa
   13. rękawiczki

Marysia – dziewczyna 16 lat, wzrost 157, talia 29

   1. buty zimowe – roz 38
   2. buty sportowe – roz 38
   3. ubranie sportowe – na wzrost 157
   4. spodnie na wzrost 157, talia 29,
   5. bluzka – na 15 lat,
   6. t-shirt- 15 lat,
   7. bluza – 15 lat,
   8. kurtka zimowa – na wzrost 157
   9. majtki
   10. skarpetki – roz 38
   11. czapka zimowa
   12. rękawiczki

Tereska – dziewczyna 14 lat, wzrost 155, talia 27

   1. buty zimowe roz.- 37
   2. buty sportowe – roz 37
   3. ubranie sportowe – na wzrost 155
   4. spodnie na wzrost 155, talija 27,
   5. bluza – na 15 lat
   6. bluzka – na 14 lat,
   7. t-shirt – 14 lat,
   8. kurtka zimowa na wzrost 155
   9. skarpetki – roz 37
   10. szczapka zimowa
   11. rękawiczki

Kosmetyka i inne rzeczy
Szampony dla dorosłych i dla dzieci, żele pod prysznic, żel do mysia twarzy, krem do twarzy, krem do rąk, wazelina, pasty do zębów, szczotki do zębów, dezodoranty, maski jednorazowe, szczotka dla włosów.
Patelnia z przykrywką, garnek, żelazko, termos do herbaty, pasek miski, maszynka do golenia brody, duża walizka

………………………………………………

 • 4 rodzina  – Jalaludin 2 osoby

  Jalaludin – mężczyzna – 34 lat, size – M, wzrost 171 cm, talia 31-32
  1 spodnie – rozmiar M, waist size 32
  2 Kurtka zimowa – 1 szt roz.
  3 Sweter zimowy – 1 szt. roz. M
  4 buty zimowe – 1 szt roz. 41
  5 ubranie na zimę – rozmiar M
  6 Pas- 1 szt.
  7 Majtki i podkoszulka– rozmiar M
 • 8 skarpetki – rozm 41
 • 9.Ubranie sportowe – 1 szt roz. M
   • Buty sportowe – 1 szt. rozm 41
   • Kosmetyka – szampon, żel do twarzy, żel pod prysznic, wazelina, pasta i szczoteczki do zębów, szczotka do włosów

Renata – kobieta 53, rozm– L, wzrost 160 cm, talia 36
1 Spodnie jesiennie i zimowe  – rozm L
2 Kutka zimowa – rozmiar L

   1. Ubranie zimowe ( swetry, suknie, spódnice itp).- rozmiar L
   2. Zimowe buty – rozmiar 38
   3. Chusta na głowę – 2 szt.
   4. Skarpetki – roz. 38
   5. Kosmetyka – szampon, żel do twarzy, żel pod prysznic, kremy do twarzy, krem do rąk, wazelina, pasta i szczoteczki do zębów, szczotka do włosów

Inne przedmioty
1 maszynka do golenia brody i włosów
2 żelazko
3 Czajnik
4 Earphone without line

   1. proszek do prania
   2. żel do mycia naczyń

………………………………………………………………………………

5 rodzina – Munira  6 osób

 Munira – mężczyzna, 18 lat, Size S , wzrost 172, talia 28

   1. spodnie czarne– 1 szt. rozm S
   2. kurtka – 1 szt. roz. S
   3. Bluza zimowa – 1 szt roz. S
   4. koszule i t-shirt – rozmiar S
   5. buty zimowe – 1 szt. roz. 38
   6. buty sportowe – 1 szt roz 38
   7. Ubranie sportowe – 1 szt roz. S
   8. Czapka zimowa – 1 szt
   9. Podkoszulki i majtki – roz. S
   10. Pasek – 1 stz.
   11. Skarpetki – roz. 38
   12. Rękawiczki zimowe – roz. S

Monika– kobieta 47 lat, size L, wzrost 175 cm, talia 36

    1. spodnie – 1 szt ,wzrost 175, talia 36
    2. spódnica, suknia – 1 szt. rozmiar 40-42,
    3. kurtka zimowa długi – M-L,
    4. sweter zimowy – 1 szt, roz M-L
    5. różnie ubrania – rozmiar M-L
    6. buty (zimowe i jesienne) – 2 szt rozmiar 40
    7. Chustka na głowę czarna – 1 szt
    8. Majtki – roz L
    9. skarpetki – roz. 40
    10. Szal zimowy – 1szt
    11. Rękawiczki zimowe – roz. L

Beata – dziewczyna 17 lat, size M, wzrost 155 cm, talia 28

 1. spodnie – 1 szt. rozm M, wzrost 155 , talia 28
 2. kurtka zimowa – 1 szt size M
 3. Buty zimowe – 1 szt size 37
 4. zimowa bluza i sweter – 2 szt size M
 5. bluza – 1 szt , roz. S-M
 6. buty sportowe – 1 szt rozmair 37
 7. ubranie sportowe – 1 szt roz. M
 8. Bluzka i tshirty – roz. M
 9. szczapka zimowa – 1szt
 10. Pasek – 1 szt.
 11. Majtki – roz. M
 12. skarpetki – roz.37
 13. rękawiczki zimowe – roz.M

(deklaracja) Sylwia– kobieta 24 lat, size S-M, wzrost 155, talia 26

 1. spodnie – size S-M, wzrost 155, talia 28
 2. kurtka zimowa – size S-M
 3. buty zimowe – roz. 36
 4. Ubranie sportowe – 1 szt. roz. S-M
 5. buty sportowe – 1 szt roz. S-M
 6. bluza – 1 szt roz. S-M
 7. czapka zimowa – 1 szt
 8. zimowa bluza i sweter – 2 szt. roz. S-M
 9. bluzka i tshirty – rozm S-M
 10. pasek – 1szt.
 11. Majtki – roz. S-M
 12. Skarpetki – rozm 36
 13. Rękawiczki zimowe – roz. S-M

Felek– chłopiec 16 lat, size M, wzrost 180cm, talia 32, buty 41

 1. spodnie – 1 szt. rozm M wzrost 180, talia 32
 2. kurtka – 1 szt. roz. M
 3. Bluza i sweter zimowy  – 2 szt roz. M
 4. koszule i t-shirt – rozmiar M
 5. buty zimowe – 1 szt. roz. 41
 6. buty sportowe – 1 szt roz 41
 7. Ubranie sportowe – 1 szt roz. M
 8. Czapka zimowa – 1 szt
 9. Podkoszulki i majtki – roz. M

10 Pasek – 1 szt.

 1. Skarpetki – roz 41
 2. Rękawiczki zimowe – roz. M

Filip– mężczyzna 22 lat, size M, wzrost 170, talia 30

 1. spodnie – 1 szt. rozm M wzrost 170, talia 30
 2. kurtka – 1 szt. roz. M
 3. Bluza zimowa i sweter zimowe – 2 szt roz. M
 4. koszule i t-shirt – rozmiar M
 5. buty zimowe – 1 szt. roz. 40
 6. buty sportowe – 1 szt roz 40
 7. Ubranie sportowe – 1 szt roz. M
 8. Czapka zimowa – 1 szt
 9. Podkoszulki i majtki – roz. M
 10. pasek – 1 szt.
 11. Skarpetki – rozm 40
 12. Rękawiczki zimowe – roz. M

Inne przedmioty

 1. Maszynka do golenia brody i włosów
 2. Telefon aparat i ładowarka + ładowarka do Iphona i Samsunga
 3. Duży plecak
 4. Różne rodzaje kosmetyków dla wszystkich (kremy do twarzy i do rąk, wazelina, szampony, żele do twarzy, żel pod prysznic, pasta do zębów i szczotki do zębów, szczotka do włosów) różne kosmetyki do make up
 5. maseczki jednorazowe
 6. proszek do prania
 7. żel do mycia naczyń
 8. mydło
 9. Walizka
 10. Patelnia z przykrywką
 11. Garnki
 12. Termos duży

………………………………………………………………………………………..

6 rodzina – Vohid 7osób

Vohid – męźczyzna 46 lat, size M, talia 33, Wzrost 170 cm

 1. spodnie – 1 szt rozm.M
 2. buty zimowe – rozm 42
 3. buty sportowe – roz. 42
 4. koszula – 1 szt. roz. M
 5. Bluza – 1 szt. roz. M
 6. Pasek- 1 szt.
 7. sweter – 1 szt. rozm. M.
 8. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów.

(deklaracja) Sławek – mężczyzna 20 lat, size M, talia 32 wzrost 175

 1. spodnie – 1 szt., size M
 2. buty zimowe -1 szt. rozm 43
 3. buty sportowe – 1 szt. rozm 43
 4. t-shirt – 1 szt. roz. M
 5. bluza -1 szt. roz. M
 6. pasek – 1 szt
 7. sweter – 1 szt. rozm. M
 8. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic, pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów.

(deklaracja) Sylwek – mężczyzna 18 lat, size M, talia 32 wzrost 175

 1. spodnie – 1 szt. rozm M
 2. buty zimowe – 1 szt. roz. 42
 3. buty sportowe – 1 szt. roz. 42
 4. t-shirt – 1 szt. roz. M
 5. bluza – 1 szt. roz. M
 6. pasek – 1 szt.
 7. sweter – 1 szt. roz. M
 8. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów.

 (deklaracja) Radek chłopiec 16 lat, size M. talia 32 wzrost 178

 1. spodnie – 1 szt. roz. M
 2. buty zimowe – 1 szt. rozm – 43

3.buty sportowe – 1 szt. roz. – 43

 1. t-shirt – 1 szt roz. M
 2. bluza – 1 szt. roz. M
 3. pasek – 1 szt.
 4. sweter – 1 szt. roz.M
 5. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka dla włosów.

Sebastian –  chłopiec 14 lat, size S, talia 30 wzrost 165

 1. spodnie – 1 szt. size S
 2. buty zimowe – 1 szt. rozm 41
 3. buty sportowe – 1 szt. roz 41
 4. t-shirt – 1 szt. roz S.
 5. bluza – 1 szt, roz. S
 6. pasek – 1 szt.
 7. sweter – 1 szt. roz. S
 8. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów.

Natalia– dziewczyna 11 lat, size S, talia 28- 30, wzrost 140

 1. różnie ubranie jesienne i zimowe (spodnie, bluzki, sweter, bluza, t-shirty ) – rozmiar S, wzrost 140
 2. kurtka – rozm S na wzrost 140
 3. buty zimowe – 1 szt. roz. 39
 4. buty sportowe – 1 szt roz/ 39
 5. Szampon, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów.

Hanka – kobieta 36 lat, size M, talia 32 wzrost 165

 1. dwa rodzaje jesiennie i zimowe ubranie na rozmiar M, wzrost 165 cm
 2. buty zimowe – 1 szt, roz. 40
 3. buty jesienne – 1 szt, roz. 40
 4. chusta na głowę– 2 szt.
 5. Szampon, Żel do twarzy, żel pod prysznic. Pasta i szczoteczka do zębów, szczotka do włosów, wazelina itd.)

Termos  – 2 litrowy
walizki 2-częściowe (podróżne)
Maski jednorazowe

………………………………………………….