Obowiązkowe pojemniki na śmieci zmieszane

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Podkowy Leśnej każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik na odpady komunalne. Śmieci w czarnych workach nie będą odbierane.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych.

Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie temperatury.

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

NORMA PN-EN 840

wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje:

 • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
 • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
 • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych;
 • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są w sprzedaży pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego  opróżniania  ich  przez  specjalistyczne  pojazdy  za  pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

(informacja z Biuletynu)

Budżet na 2020 uchwalony.

Na sesji 17 grudnia br,  Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2020.

Tradycyjnie, budżet Podkowy Leśnej to udział w podatku dochodowym PiT. Do naszego budżetu wraca 39% zapłaconych przez mieszkańców podatków. Subwencja oświatowa stanowi ponad 20% strony dochodowej budżetu. Dotacje, w które wliczamy i pieniądze pozyskane i program Rodzina + to ponad 16%. Niespełna 11% dochodów miasta pochodzi z podatków od nieruchomości. Jest to niewielka kwota z uwagi na przeważające w Podkowie Leśnej  użytki leśne. Opłaty z tytułu sprzedaży wody i ścieków oraz dochody z mienia gminy i majątkowe stanowią 10% budżetu.

Plan dochodów jest wyższy o ponad 1 mln zł od planu na rok poprzedni, niemniej jest to pierwszy rok w którym odczujemy skutki wprowadzenia ostatnich zmian podatkowych. Dochody naszego budżetu w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły o ponad 100% i wynoszą 34 012 944 zł.

W 2020 roku planujemy wydatki na poziomie 43 830 000 zł. Prawie 40% pochłonie oświata i wychowanie, 15,69% gospodarka komunalna i ochrona środowiska. To w tym dziale znajdują się wydatki związane z systemem odbioru odpadów. Rodzina + i pomoc społeczna to 13% budżetu, a administracja publiczna 8,22%. Na wydatki związane z utrzymaniem i budową dróg oraz utrzymaniem i inwestycjami w zasób mienia komunalnego wydamy ponad 11% budżetu. Wydatki na kulturę, sport, ochronę zdrowia i zaopatrzenie w wodę nie przekroczą 6% wydatków budżetu miasta.

Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki wypracowywanej rok w rok w ciągu ostatnich 5 lat i niskooprocentowanej pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola. Jest to niezwykle atrakcyjny kredyt pochodzący z mechanizmów zwrotnych o oprocentowaniu rocznym nie przekraczającym 1%.

W ogólnej sumie wydatków miasta najwyższy udział mają inwestycje na które w 2020 roku zamierzamy wydać ponad 11 mln złotych. Drugą pozycję co do wielkości stanowią wydatki związane z oświatą i edukacją to kwota niewiele mniejsza od tej przeznaczonej na inwestycje. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi, we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta wydamy prawie 10 mln złotych. Z czego wydatki na wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu oraz pomocy społecznej przekroczą 6 mln złotych. Wynagrodzenia na administrację w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosną o niecałe 280 000 złotych. Tegoroczny plan będzie niższy od planu na 2019 rok i na zbliżonym poziomie do wydatków z roku 2013 i 2014. Tak dobry wynik jest efektem dużej reorganizacji pracy i zmiany sposobu sytemu płac w urzędzie.

Największą część  wydatków inwestycyjnych będą stanowiły wydatki związane z budową przedszkola. Na budowę tras rowerowych i budowę dróg planujemy kwotę 2 150 000 zł, na dokończenie rewitalizacji parku  650 000 zł, Human Smart Town – program realizowany przy udziale 80% środków europejskich to wydatki inwestycyjne rzędu 438 192 zł, podobnie jak wydatki zaplanowane w kwocie 750 000 zł przeznaczone na termomodernizację budynków komunalnych miasta.  Resztę wydatków stanowią kwoty związane z urządzeniem przystanków na ulicy Brwinowskiej, projekty oświetlenia naszych ulic, projekt na przebudowę Orlej oraz realizacja budżetu partycypacyjnego.

Czy to budowa przedszkola, urzędu, szkoły, czy basenu, to jej koszty kształtują się podobnie bez względu na wielkość gminy na której terenie ma być realizowana inwestycja. Różnice wynikają z lokalizacji regionu. Mazowsze i obszar metropolitarny są najdroższymi pod względem kształtowania się cen usług budowlanych, po części wynika to z zależności pomiędzy wynagrodzeniami na terenie naszego rejonu – także płace są tutaj najwyższe.

Aby zrealizować dużą inwestycje  musimy wesprzeć się środkami zewnętrznymi. Zawsze miło jest pozyskać na ten cel dotacje. Gdy nie jest to możliwe pozostaje kredyt, obligacje, pożyczka czy PPP.

Podobnie jak przed 10 latu, gdy zapadały decyzje o budowie szkoły i zaciągnięciu na ten cel kredytu, tak i budowę przedszkola zamierzamy zrealizować przy pomocy pożyczki. Niemniej obecnie zdolność kredytowa miasta jest prawie dwukrotnie większa niż budżet w roku 2010. Aktualnie w 2019 mamy najniższy od 2010 roku wskaźnik zadłużenia miasta. Największa część spłaty kredytu na budowę szkoły i budowę dróg zaciągniętego w latach 2010 -2012 spłaciliśmy w latach 2014-2018. Podobnie jak umorzoną już w 30% pożyczkę na wymianę wszystkich opraw świetlnych w mieście (wymiana przyniosła blisko 50% oszczędności w rachunkach za prąd). Tylko od decyzji Rady Miasta zależy, czy oprócz przedszkola, wzorem lat ubiegłych z zaciągniętych kredytów zrealizujemy tak potrzebną budowę naszych dróg.

 

 

Działamy w zakresie ochrony powietrza

W trosce  o czyste powietrze Podkowa Leśna podejmuje  różne działania. Pisałem o dofinansowaniu do wymiany kopciuchów (dofinansowanie-do-wymiany-kopciuchow-7500-zl), teraz czas na przedstawienie Państwu kolejnych działań, jakie miasto będzie podejmowało w najbliższym czasie.

„Myśl globalnie działaj lokalnie” – w tym duchu realizowany jest cały projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Projekt jest realizowany z dofinansowania zewnętrznego, na który Miasto pozyskało 1.132.800 zł . Wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł i będzie on przeprowadzony najpóźniej do końca 2021 roku.

Miasto Podkowa Leśna w dniu 1 lipca 2019 roku rozpoczęło jego realizację w partnerstwie z Politechniką Warszawską, Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” oraz Fundacją Rozmawiamy. Niedawno do projektu dołączyło Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu. W projekcie przewidziano szereg działań mających zwiększyć świadomość ekologii.

W ramach projektu miasto Podkowa Leśna zamierza:

 1. Uruchomić system monitoringu jakości powietrza – w ramach monitoringu zostaną zakupione profesjonalne czujniki, umożliwiające pomiar stężenia pyłów, będących substancjami charakterystycznymi dla procesów spalania materii organicznej, przede wszystkim paliw stałych (w szczególności węgla i drewna). Ponadto mierzone będą podstawowe parametry meteorologiczne (temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza). Oprócz pyłów PM 1, PM 2,5 i PM 10 mierzone będzie stężenie dwutlenku azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), ale także aldehyd mrówkowy, chlorowodór, czy cyjanowodór (w razie potrzeby także inne substancje gazowe). Dzięki pomiarom uzyskamy informację dotyczącą nasilenia procesów spalania paliw stałych (ewentualnie paliw płynnych) i ich wpływu na jakość powietrza. Wskaźnik ten, bez szczegółowej analizy chemicznej składu pyłu nie umożliwia w sposób szczegółowy stwierdzenia rodzajów źródeł emisji, które wpływają na jakość powietrza, a tym bardziej określenia czy np. w danym miejscu spalane są odpady komunalne. Czujniki będą przesyłać dane pomiarowe do „chmury” dane w czasie rzeczywistym.
 2. Stworzyć platformę do gromadzenia i obróbki danych z czujników– aplikacja, która taką obróbkę wykona we względnie automatyczny sposób (tj. przy ograniczonej ingerencji ze strony specjalisty), zostanie oparta na taniej technologii open source i budowana będzie na bazie istniejących elementów (bibliotek z elementami kodów źródłowych oraz framework’ów). Zadanie to w całości zostanie wykonane zasobami Partnera – Politechniki Warszawskiej. System będzie uzupełniony interaktywną mapą trucicieli oraz tzw. „wzorów do naśladowania” wskazanych m.in. w akcji „Tropociele”.
 3. Monitoring wizyjny przepompowni ścieków – spośród 46 pompowni zostało wytypowanych 5 najistotniejszych dla całego systemu (główne przerzutowe pompownie) i na nich zostaną w przyszłym roku zamontowane czujniki umożliwiające zarządzanie energią elektryczną, sterowaniem oraz podgląd stanu technicznego pompowni. Docelowo alerty pochodzące z monitoringu będą sprzężone z panelem mieszkańca dla usług komunalnych (w przyszłym roku będziemy starali się o uzyskanie środków finansowych na wdrożenie pełnego pakietu e-usług dla mieszkańców; do tego czasu alerty będą wprowadzane ręcznie do modułu hurtowego wysyłania poprzez bramki SMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mieszkańcy otrzymają informacje za pomocą istniejącego systemu SMS o konieczności ograniczenia korzystania z kanalizacji na czas awarii, system monitoringu umożliwi informowanie mieszkańców o awariach i zapobiegać będzie zalewaniu mieszkańców z własnych, domowych systemów kanalizacyjnych; ponadto telemetria w przepompowniach umożliwi analizę stanu technicznego pomp a tym samym przewidzenie potencjalnego czasu awarii i szybszą wymianę zużywających się części.
 4. Wdrożenie pilotażowego rozwiązanie zdalnego podlewania ogródków w okresie niedoborów wody (automatyczne nocne podlewanie ogródków dla grupy 18 chętnych mieszkańców). Zważywszy iż rozwiązanie takie będzie stanowiło pilotaż, już teraz zachęcamy mieszkańców do zadeklarowania chęci udziału w pilotażu. Miasto monitorując ciśnienie w stacjach uzdatniania wody, wysyłać będzie elektroniczny sygnał do sterowników zarządzających podlewaniem w gospodarstwach domowych lub za pomocą bramek SMS do mieszkańców, kiedy można uruchomić podlewanie a kiedy ciśnienie jest zbyt niskie aby wodę używać w ogródkach. Będziemy chcieli przetestować wariant odcinania wody ogrodowej na bazie elektrozaworów oraz wariant dodatkowych powiadomień SMS. W tym celu zostaną zorganizowane dwie grupy testowe i trzecia tzw. grupa referencyjna (kontrolna) – na tej podstawie miasto uzyska dane, które wesprą urzędników w procesie zachęcania mieszkańców do stosowania kropelkowego podlewania ogrodów oraz samowolnej reglamentacji wody na cele podlewania ogródków w okresach krytycznych. Oba warianty mają wady i zalety, ale właśnie
  z mieszkańcami Miasta pragniemy wybrać najwygodniejszy wariant dla wszystkich. Ze wstępnych analiz sporządzonych przez miasto wynika, iż na 400 osób podlewających ogródki około 270 osób ma system elektronicznego podlewania. System taki będzie w przyszłości również zainstalowany
  w dwóch miejscach w przestrzeni miejskiej. Rozwiązanie pilotażowe umożliwi racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; w okresie szczególnie wiosennym oraz letnim.
 5. Audyt miejski w zakresie Smart Cities – władze Miasta planują również wykonać audyt miejski w Podkowie Leśnej a następnie ubiegać się o uzyskanie certyfikatu zgodności z normą dot. metodyki wskaźników w zakresie usług miejskich oraz jakości życia (ISO 37120). Wykonanie audytu wskaże, w jaki sposób można w jeszcze większym stopniu usprawnić proces zarządzania miastem. Wdrożenie tej normy umożliwi jeszcze efektywniejsze gospodarowanie powierzonymi przez mieszańców środkami finansowymi.
 6. Konferencja pod wstępną nazwą „Co to jest Smart City?” – w ramach konferencji wprowadzimy mieszkańców Podkowy Leśnej w świat Smart City. Wyjaśnimy czym jest idea Smart City, jakie daje profity oraz czy należy się tego bać. Zadanie to będzie realizowane przez Partnera – Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”. Dzięki doświadczeniu Stowarzyszenia oraz rozległym kontaktom, nie wykluczamy zaproszenia do panelu gościa zagranicznego. Podkreślić również należy, że w definicji Smart Miasta kryje się współzarządzanie miastem przez mieszkańców. Idea Smart Cities ściśle związana jest z partycypacją społeczną i już dzisiaj zachęcamy mieszkańców do przyłączania się do tej idei.
 7. Cykl szkoleń dla mieszkańców. Planujemy przeprowadzić następujące Szkolenia:
 • Seminarium nr stanu wdrażania idei Smart City,
 • 3 warsztaty – korzystanie z aplikacji miejskich w ramach SC,
 • 4 warsztaty – posługiwanie się aplikacjami komputerowymi,
 • 3 warsztaty – znaczenie miejskiego monitoringu powietrza,
 • 2 warsztaty – potrzeby ludzi starszych

Uważamy, iż komponent edukacyjny jest najważniejszy w realizowanym projekcie. Bez zmiany nastawienia mieszkańców do ekologii, nowinek technicznych oraz ciągłej edukacji w tym zakresie nie będzie łatwo wprowadzić jakiejkolwiek zmiany. Już obecnie toczą się dyskusje, czy w Podkowie Leśnej powinno zakazywać się palenia węglem, czy może rozszerzyć ten zakaz na palenie w kominkach, czy może zupełnie zliberalizować politykę energetyczną w mieście zostawiając gospodarstwom domowym wolną rękę. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony. Nikt nie lubi zakazów, ale trudno też znaleźć chętnych, którzy godzą się z chorobami płuc i spowolnieniem rozwoju swoich dzieci i wnuków – czyli ze szkodliwymi efektami działania smogu. Głos mieszkańców jest bardzo istotny również w tej kwestii – dlatego zapraszamy już teraz na szkolenia. Pragniemy, aby nie były one „wykładami akademickimi”, ale konstruktywną wymianą doświadczeń i zdań wśród mieszkańców naszego miasta.

 1. Mobilne Smart Laboratorium – zamierzamy uruchomić dedykowane zajęcia w podkowiańskich szkołach w ramach których dzieci będą poznawać zasady działania czujników i na bazie podstawowych urządzeń będą miały możliwość lepiej zrozumieć takie zjawiska.
 2. Tropiciele – działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie szkół podstawowych wraz z rodzicami/dziadkami zidentyfikują w terenie na podstawie „kart zanieczyszczeń” miejsca odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń. Swoje obserwacje nanoszą na „Kartę zanieczyszczeń”. Wyniki następnie analizowane będą przez uczniów z pomocą nauczycieli oraz utworzą mapę źródeł zanieczyszczeń w mieście, która publikowana będzie na podstronie urzędu w zakładce „CHCĘ ODDYCHAĆ SWOBODNIE”. Działanie takie powinno wymusić ograniczanie niskiej emisji wśród podkowiańskich trucicieli – nic nie zadziała lepiej niż presja najbliższego otoczenia. Takich efektów nie przyniesie żadna uchwała zakazująca palenia w piecach czy kominkach.

Takie są plany i wyzwania projektu – zmierzymy się z nimi w najbliższym roku. Jednakże projekt trwa od lipca i pewne zadania zostały już rozpoczęte. Najszybciej zostały uruchomione zajęcia z programowania i elektroniki. Już w październiku br. ruszyły zajęcia w ramach zadania „Mobilne Smart Laboratorium”. W dniu 22 października odbyło się szkolenie z obsługi aplikacji ZONE. Jeszcze tej zimy rozpocznie się przewidziana do wykonania w zadaniu nr 1 inwentaryzacja źródeł ciepła. Inwentaryzację na bazie narzędzia ankietowego będą robić studenci Politechniki Warszawskiej. Obecnie dopinane są kwestie umów i nie jest wykluczone, że w połowie grudnia rozpoczną wizyty w gospodarstwach domowych Podkowy Leśnej. Badanie to będzie nieobligatoryjne, niemniej jednak zachęcamy mieszkańców do poświęcenia 15 minut na wypełnienie z ankieterami badania. Biorąc w nim udział, pośrednio przyczynicie się do powstawania oszczędności w środkach publicznych Miasta, gdyż obecnie w nowym Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej trwają zaawansowane prace nad procesem legislacyjnym, który nałoży na samorządy dodatkowy obowiązek, polegający na przeprowadzeniu takiej inwentaryzacji. Jednakże w przyszłości dla samorządów będzie tylko nakaz bez zapewnienia źródła finansowania. Biorąc udział w badaniu ZONE już teraz, które możemy sfinansować w ramach projektu, oszczędzimy środki finansowe, które musielibyśmy wydawać na ten cel w przyszłości. Kiedy inne gminy w Polsce będą zastanawiały się, z czego sfinansować inwentaryzację, Podkowa Leśna razem z kilkunastoma innymi gminami pilotażowymi będzie mogła przedstawić wyniki takiej inwentaryzacji.

Wracając do kwestii projektowych, trwają końcowe prace nad opisem przedmiotu zamówieniaw obszarze czujników pomiaru powietrza. Ogłoszenie przetargu planowane jest na grudzień 2019 zaś realizacja zamówienia najpóźniej do końca I kwartału 2020. System monitoringu i dron będą dostępne na kolejną zimę 2020/2021, a dzięki zrealizowanym akcjom szkoleniowym poziom świadomości ekologicznej powinien być znacznie wyższy niż obecnie.

Konferencja przewidziana jest na wiosnę 2020 roku. Seminaria i Szkolenia ruszą początkiem 2020, ale będą kontynuowane również na jesieni przyszłego roku. Prace nad platformą informatyczną już trwają u naszego partnera – Politechniki Warszawskiej. Pół roku projektu umożliwiło jego rozruch oraz rozpoczęcie prac, których wprawdzie nie widać tzw. „gołym okiem”, jednakże bez tych prac, niemożliwe byłoby sprawne zrealizowanie projektu.

Tymczasem wraz ze Stowarzyszeniem Podkowa bez Smogu już dziś Państwa zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 23 stycznia 2020 roku. Szczegóły podamy wkrótce.

 

Dofinansowanie do wymiany kopciuchów – 7500 zł

Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej, przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, posiadających Podkowiańską Kartę Mieszkańca program dofinansowania do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła.

Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła (kondensacyjne kotły gazowe oraz pompy ciepła) wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy określającej szczegółowe zapisy dotyczące terminu wykonania zadania, terminu i sposobu wypłacenia udzielonej dotacji oraz terminu i warunków wypłaty dotacji. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta Podkowa Leśna w danym roku budżetowym. Dotacja może być przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, ale w wysokości nie wyższej niż 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Dotacja może być przyznana w wysokości wskazanej we wniosku, niższej niż określona w zdaniu poprzednim.

Dotacja może nastąpić po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie (załącznik do uchwały) i po łącznym spełnieniu poniższych wymagań: 1) zakup fabrycznie nowego źródła ciepła posiadającego atesty dopuszczające go do użytku waz z udzieloną gwarancją, jego montaż wraz z niezbędnymi elementami kotłowni i uruchomienie, 2) trwała likwidacja zdemontowanego kotła lub paleniska opalanego paliwem stałym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotacja celowa nie obejmuje kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp. Wnioski o dotację składa się do Burmistrza Miasta Podkowa w terminie do 30 września danego roku.

Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w Regulaminie. Wnioski niezrealizowane, w danym roku budżetowym, przenoszone są do realizacji na rok następny według kolejności zgłoszeń. W Regulaminie też jest określony sposób rozliczenia. Wniosek musi zostać złożona na określonym formularzu. Wszystkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta, tel. 22 759 21 24