71 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 21 października 2022 roku do 24 listopada 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 18 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w debacie Smart City Forum
 • Udział w debacie „Sytuacja finansowa JST po Polskim Ładzie i w obliczu wysokiej inflacji”
 • Udział w Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego
 • Udział w Konferencji „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”
 • Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Sprawy bieżące:

 • W dniu 28 października br. ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Gołębiej, w wyniku którego wpłynęły 4 oferty. Najniższa z nich opiewała na kwotę 2.298.424,65 zł, a najwyższa na 3.685.620,30 zł. Obecnie trwa etap podpisania umowy na realizację tego zadania.
 • W dniu 9 listopada br. ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Orlej i Sokolej. Termin składania ofert mija 30 listopada 2022 r.
 • W dniu 18 listopada br. ogłoszono przetarg na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin składania ofert mija 28 listopada 2022 r.
 • Ogłoszono zapytania ofertowe na odbiór leków oraz świetlówek na rok 2023,
 • Zakończono prace związane z wymianą dachu na TKKF.
 • Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Warszawskiej, w wyniku którego wpłynęło 5 ofert. Najniższa z nich opiewała na kwotę 523.057,50 zł , a najwyższa na 1.297.650,00 zł. Ofertę z najniższą ceną odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 z uwagi na rażąco niską cenę. Przetarg został unieważniony ze względu na cenę ofert które nie zostały odrzucone, a która przekroczyła zakładany budżet jaki zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej inwestycji,
 • Wykonano nowe rowy odwadniające w ulicach Szczyglej, Topolowej, Modrzewiowej, 11 Listopada oraz Podleśnej (przeprofilowanie)
 • Wysłano propozycję zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wzajemnych dostaw wody w sytuacjach awaryjnych do Burmistrza Milanówka i Brwinowa,
 • Podpisano umowę na „Wymianę armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna”, która dotyczy przepompowni Brzozowa, Storczyków, Jelenia (baza), Sępów oraz Myśliwska,  Zadanie to ma być zrealizowane do 26 grudnia 2022 r.
 • Wysłano do MWKZ wniosek o zgodę na prowadzenie robót w związku z budową spinki wodociągowej w ulicy Kolejowej,
 • Przeprowadzono przeglądy ul. Storczyków i Park&Ride w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego,
 • Wykonano spinkę wodociągową pod torami WKD łączącą dwie końcówki sieci w ul. Zamkowej i 11 Listopada. Aktualnie jesteśmy w fazie odbiorów technicznych i uzyskania zgód na użytkowanie,
 • Zgodnie z wnioskami Radnych zamontowano dodatkowe lustra na skrzyżowaniach Kwiatowa /Parkowa i Wrzosowa /Kwiatowa,
 • Przygotowywana jest dokumentacja w celu złożenia wniosków o pozyskanie środków na prace remontowe w Pałacyku i Willi Hel,
 • W dniu 21 listopada br. zakończono realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej” w 5 lokalizacjach (odcinek ul. Miejskiej, ul. Wróblej, ul. Helenowskiej, ul. Lotniczej oraz ul. Kwiatowej – rondo), dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przystąpiliśmy do rozliczenia projektu.
 • Wykonany został mural na budynku Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. Mural powstał w ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town i został pokryty powłoką fotokatalityczną – pochłaniającą zanieczyszczenia powietrza.
 • Rozpoczęto montaż barierek drewnianych nad przepustami: Akacjowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jelenia, ul. Myśliwska.
 • W dniu 17 listopada br. podpisano umowę na dostawę i nasadzenie roślin w pasie drogowym ul. Helenowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Wykonawca ma czas na realizację nasadzeń do dnia 15 grudnia br.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa, założono 8 wiązań elastycznych w koronach dwóch dębów na terenie przychodni przy ul. Błońskiej. Koszt realizacji usługi wyniósł 6.912 zł.
 • Podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 13 pomników przyrody (w sumie 19 drzew), przeprowadzeniu ich oceny wizualnej i wyznaczeniu spośród nich drzew do szczegółowych ekspertyz dendrologicznych. Zlecenie ma zostać wykonane do 15 grudnia br. Koszt realizacji zlecenia wynosi 9.100 zł.
 • Komisja Stypendialna opiniująca wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna przyznała 7 stypendiów.
 • Zostało podane do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Przedmiotowy wykaz dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Kościelnej 3, zabudowanej budynkiem w którym mieści się lokal usługowy (zakład fryzjerski).
 • W dniu 3 listopada br. podpisano porozumienie ze Starostą Grodziskim w sprawie rozliczenia kosztów usunięcia czterech obumarłych sosen rosnących na terenie leśnym pomiędzy ul. Akacjową a ul. Modrzewiową, na działce stanowiącej współwłasność Miasta Podkowa Leśna i Skarbu Państwa.
 • Na ulicach Mickiewicza oraz Błońskiej wykonano uzupełnienia nasadzeń w ramach gwarancji powykonawczej.
 • Zakończono prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie działań polegających na przeprowadzeniu zabiegu fumigacji willi „Jókawa”. Wnioski zostaną złożone w konkursach ogłoszonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed końcem listopada br.

Inne:

 • Podpisaliśmy porozumienie z pośredniczącym podmiotem węglowym – Handel Obwoźny Usługi Transportowe Iwona Ciarkowska ul. Na Skraju w Otrębusach, który będzie dystrybuował węgiel dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Miasto Podkowa Leśna wydaje zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie tj 2.000 zł brutto za tonę. Do tej pory wydano zaświadczenia dla 18 gospodarstw domowych. Skład węglowy zobowiązał się do pobierania opłaty za dowóz węgla na terenie Podkowy Leśnej nie wyższej niż 100 zł za transport.
 • Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ranking ten wyłania gminy wyróżniające się na tle innych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • W dniu 21 października 2022 r. odbył się turniej Mazovia Cup – Brwinów Unihokej. Nasza reprezentacja ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy zajęła 6 miejsce.
 • W dniach 19-20 listopada 2022 r. odbyły się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat to „Korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City”.
 • W dniu 19 listopada br. odbył się bieg NOC STO-nogi, w którym Miasto Podkowa Leśna jbyła partnerem organizacyjnym. W biegu na terenie muzeum w Stawisku wystartowało blisko 200 biegaczy.

Zaproszenia:

 • W dniu 27 listopada br. odbędą się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat warsztatów to „Korzystanie z systemów miejskich realizowanych w Smart City”.
 • W dniu 3.12.2022 r oraz 11.12.2022 (w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego) odbędą się warsztaty w ramach projektu Human Smart Town. Temat warsztatów to „Znaczenie miejskiego monitoringu powietrza” z pokazem prawidłowego palenia w kominkach
 • Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 i 11 grudnia 2022 r. w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W programie m.in. wizyta Mikołaja, słodkie podarunki, wspólne kolędowanie, warsztaty z tworzenia ekologicznych ozdób choinkowych prowadzone przez Fundację Wieświejak z Koszajca oraz bieg Mikołajów.
 • W ramach zwalczania skutków covid-19 Urząd Miasta Podkowa Leśna zorganizował przeprowadzenie badań przesiewowych wad postawy wśród dzieci i młodzieży klas 1-8 szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie Podkowy Leśnej. Do 30 listopada br. w Urzędzie Miasta zbierane są formularze zgłoszeniowe osób chętnych do przeprowadzenia badań u swoich dzieci.

Ponownie najlepsi!

Najlepsi!
Podkowa Leśna Liderem Powiatu Grodziskiego 2022
Podkowa Leśna na I miejscu w kategorii Gminy Miejskie
Podkowa Leśna Liderem Rankingu Mazowieckiego
w rankingu przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym, którego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach rankingu ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wyróżnienia wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Opracowując ranking wzięto pod uwagę szesnaście wskaźników obejmujących cztery strefy: gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną. Przeanalizowane zostały m.in. średnioroczne dochody własne i wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2019–2021, zadłużenie samorządów czy udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r. Eksperci uwzględnili również wydatki na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, a także udział środków przekazanych w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego. Pod uwagę zostały wzięte także kwestie społeczne, takie jak np. saldo migracji, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 r., odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej czy udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
Czołówka Rankingu:
 1. Miasto Podkowa Leśna
 2. Gmina Michałowice
 3. Gmina Nadarzyn
 4. Gmina Ożarów Mazowiecki
 5. Gmina Lesznowola

fot. materiały prasowe Adam Struzik/fb

Dofinansowanie Gołębiej, Orlej, Sokolej

Dostaliśmy dofinansowanie na budowę ulicy Gołębiej, w wysokości blisko 700 000 zł, przy wartości kosztorysowej na rok 2020 r. – 1 400 000 zł. Jeżeli będziemy musieli dołożyć pieniędzy, to dołożymy, ogłosiliśmy już przetarg na przebudowę na jej budowę. Termin wykonania – do końca czerwca 2023.

Dzisiaj ulica stanowi bardzo niebezpieczną drogę tranzytową, dlatego poprawa na niej bezpieczeństwa jest zadaniem kluczowym do rozwiązania. Niestety, pas drogowy jest na tyle wąski, że nie ma możliwości zaprojektowania chodnika, poza odcinkiem od trasy 719 do Orlej. Dlatego wszystkie zaprojektowane skrzyżowania (5) są wyniesione ( docelowo planowane jako równorzędne) oraz oznaczona prędkość 30km/h. Ulica Zachodnia, której stan nawierzchni jest lepszy, ale poziom bezpieczeństwa podobny także zakwalifikowana jest do zadań priorytetowych (przewidziano kolejne 4 skrzyżowania wyniesione) i choć nie otrzymała dofinansowania, to będziemy się starali, by znalazły się na nią środki w budżecie.

W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że „bez chodnika remont tych ulic /Gołębia, Zachodnia/ jest bez sensu”. Nie możemy działać w oderwaniu od realiów, jeżeli pas drogowy jest wąski, to musimy nasze zamierzenie budowlane dostosować do wymaganych warunków technicznych. W ciągu Gołębia – Zachodnia zaplanowano 9 skrzyżowań wyniesionych, docelowo, chcemy by były równorzędne – w odległości ok. średnio 125 m od siebie, ograniczenie do 30 km/h. To znacznie poprawi bezpieczeństwo.

Co zrobiliśmy, by móc wybudować „tylko tyle”:

 • Uregulowaliśmy stan prawny obu dróg
 • Wykonaliśmy projekty budowlane, które uwzględniają szerokość pasa drogowego, w najwęższym miejscu ma on tylko 6.80 m, a w nim:

– musieliśmy zmieścić jezdnie – min 5 metrów, chodnik, który styka się z jezdnią musi mieć 2 metry szerokości – tego nie da się pogodzić

-zmieścić całą infrastrukturę podziemną

 • zaprojektować przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej, kolidującą z drogą, która ma spełniać normy i odpowiadać obowiązującym przepisom technicznym
 • odwodnić drogę, tak aby nikogo nie zalewało i aby jak najwięcej deszczu zatrzymać na terenie miasta. Samych studni chłonnych będzie 67.
 • uzyskaliśmy pozwolenia wodno-prawne.
 • uzyskaliśmy odstępstwa od przepisów technicznych dla szerokości dróg, jezdni, trójkątów widoczności i wiele innych.

To co się dało wykonać i zaprojektować w ramach obowiązującego prawa, zostało zrobione.

 • W końcu udało się oszczędzić drzewa, bo nie o wybetonowanie od ogrodzenia do ogrodzenia w Podkowie Leśnej chodzi
 • Skorzystaliśmy ze specustawy (ZRID) i aby wykonać ten ciąg dróg wykupiliśmy w 5 miejscach prywatne grunty, w tym na terenie gminy sąsiedniej.
 • Kilkukrotnie składaliśmy wnioski o dofinansowanie – dopiero teraz udało się pozyskać pieniądze
 • Mieliśmy na uwadze budowę II toru WKD do Grodziska. Pewne prace trzeba planować, nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, aby miało to ręce i nogi. Pogodziliśmy te dwie inwestycje.
 • W projekcie jest odcinek chodnika w Gołębiej, remont istniejącego na Zachodniej i całkiem nowy ciąg rowerowo-pieszy, na który też otrzymaliśmy dofinansowanie.

Jestem przekonany, że przebudowa Gołębiej i później Zachodniej jest bardzo potrzebna, nawet jeśli nie możemy wybudować chodnika.

Podobnie, jak na Gołębią, na dniach ogłaszamy przetargi na budowę ulicy Orlej i Sokolej, na które mamy już przyznane dofinansowanie 4 mln 615 tys. zł. Dotacja stanowi 95% całkowitych nakładów inwestycyjnych, na które przewidzieliśmy 4 mln 858 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2023 r. Oferty na prace drogowe w przetargach przekraczają wartości kosztorysowe, więc pewnie i w tym przypadku trzeba będzie dołożyć pieniędzy z miejskiego budżetu. Mimo tak dobrych warunków dotacji jakie otrzymaliśmy, w konsekwencji zdawać sobie trzeba sprawę, że wkład własny będzie wyższy niż 5%.

Niemniej, jest to bardzo optymistyczna i wyczekiwana przez dużą część mieszkańców inwestycja. Projekt przebudowy Sokolej został wykonany już w roku 2017, projekt przebudowy Orlej został zlecony po utrudnieniach jakie przeżyli mieszkańcy tej ulicy związanych z remontem przepustu na trasie 719 i jej czasowych włączeniach z ruchu.

Z uwagi na wąskie pasy drogowe obu ulic, nie przekraczające 8 metrów, istniejącą infrastrukturę, budowa dróg na obu ulicach pociągnie za sobą konieczność przebudowy części linii napowietrznych energetycznych jak i telekomunikacyjnych. W efekcie w połowie przyszłego roku oddamy do użytkowania dwa blisko kilometrowe odcinki nowych dróg. Obie uzyskają nową 5 m szerokości nawierzchnię asfaltową, przebudowane zostaną wjazdy na posesje, odwodnienie. Wszystkie skrzyżowania będą wyniesione, dodatkowo na dłuższych odcinkach Orlej pojawią się spowalniacze, o które wnioskowali mieszkańcy w czasie spotkań konsultacyjnych.

Cała przebudowa, mimo, że potrwa i wyłączy część miasta z ruchu na pewno przyczyni się do podwyższenia komfortu korzystania z obu, dziś w fatalnym stanie, nie dość, że dziurawych to bardzo pylących w czasie suszy i upałów ulic.

Przyznam, że nigdy jeszcze w jednym roku budżetowym nie było tak wielkiego przedsięwzięcia drogowego prowadzonego w tym samy kwartale Podkowy. Będą uciążliwości dla mieszkańców trwające pewnie przez większość przyszłego roku, będą objazdy, ale w końcu – jakość dróg wynagrodzi te wszystkie utrudnienia. To teraz trzymajcie kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia przetargowe, za dobrych wykonawców i dobre ceny!

Podkowa w czołówce inwestycji!

Liderzy inwestycji! Podkowa Leśna 15 w kraju i pierwsza na Mazowszu w rankingu wydatków inwestycyjnych per capita.  W latach 2019-2021 w przeliczeniu na mieszkańca wydaliśmy 2.103 zł (rocznie). Dla porównania Brwinów 1.381 zł, Milanówek 551 zł, Nadarzyn 1.540 zł, Pruszków 1176 zł, Grodzisk Maz. 1649 zł.
Smutną informacją jest to, że jest to trzeci rok spadku wydatków na inwestycje, ponoszonych przez gminy.  Biorąc pod uwagę, że wzrost cen robót budowlanych  i materiałów jest znaczny, jego skutki w wymiarze rzeczowym mogą być spore. Spadek dotyczył wszystkich kategorii JST.  Największy był w samorządach wojewódzkich i w miastach na prawach powiatu , w gminach znacznie mniejszy. A to oznacza, że sytuacja finansowa samorządów jest coraz gorsza.
Stajemy na głowie, by w Podkowie inwestycje szły do przodu, pomimo rosnących wydatków bieżących i niesprzyjającego rynku cenowego. Tak gospodarujemy budżetem, by komfort życia dla mieszkańców był jak najwyższy. Z sukcesem!

70 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 9 września 2022 roku do 20 października 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych  i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w posiedzeniu Rady Smart City Forum.
 • Udział w Konferencji Human Smart Town.
 • Udział jako obserwator w wyborach kantonalnych w Bośni i Hercegowinie z ramienia Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 • Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WKD.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace wdrożeniowe portalu E-usługi dla Podkowian, który planujemy uruchomić dla mieszkańców w połowie listopada. Za jego pośrednictwem mieszkańcy będą mogli skontaktować się z urzędem, złożyć wniosek, sprawdzić stan swoich płatności, czy opłacić fakturę lub podatek. Portal zawierał będzie m.in. moduł powiadomień, Geoportal,
  e-cmentarz oraz kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych z możliwością zapisania się na nie. Dla zainteresowanych mieszkańców zorganizujemy spotkania szkoleniowe, na których zaprezentujemy funkcjonalności portalu, będziemy także służyli pomocą
  w godzinach pracy urzędu. Więcej na temat nowego portalu w październikowym numerze Biuletynu.
 2. W dniu 13 września br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. Podczas spotkania dyskutowano na temat konfiguracji sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Brwinowskiej i Jana Pawła II, wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na południowym odcinku ul. Jana Pawła II oraz zaprojektowania i wykonania nasadzeń zieleni niskiej w ul. Brwinowskiej.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 13 października br., w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części oraz oddalił skargę w części. Wystąpiliśmy o przekazanie uzasadnienia wyroku.
 4. W dniu 13 września br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek mieszkalny wraz z terenem posesji położony przy ulicy Storczyków 24 (willa Bertoniego), stanowiący własność prywatną. Decyzja jest prawomocna.
 5. W dniu 29 września br. wystąpiono do Ministra Klimatu i Środowiska o skrócenie ważności obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów na lata 2018-2027, niezwłoczne rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowego planu, który będzie zabezpieczał Las Młochowski, posiadający status lasu ochronnego, przed gospodarką surowcową oraz o natychmiastowe wstrzymanie prac związanych z wycinką drzew do momentu ustanowienia nowego planu. Pismo skierowano również do wiadomości Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
 6. Podpisano 5 krótkoterminowych umów dzierżawy: cztery na dzierżawę terenu pod sprzedaż kwiatów i zniczy (przy ul. Ogrodowej) oraz umowę na dzierżawę terenu na potrzebę kręcenia reklamy (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej).
 7. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie nasadzeń
  w pasach zieleni przyulicznej”, dotyczące 5 lokalizacji (odcinków ul. Miejskiej, ul. Wróblej, ul. Helenowskiej, ul. Lotniczej oraz ul. Kwiatowej – rondo), w ramach projektu „Podkowa Leśna dla klimatu” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Realizację zamówienia podzielono na 5 części, oddzielnie dla każdej lokalizacji. Dla każdej części wpłynęła jedna oferta. Trwa ich weryfikacja formalna.
 8. Przygotowano treści zapytania ofertowego i przesłano do oferentów zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa i prace polegające na wykonaniu nasadzeń roślin w pasie drogowym ul. Helenowskiej w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert został wyznaczony do 21 października br.
 9. Przygotowano treść zapytania ofertowego i przesłano do oferentów zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. „Projekt i wykonanie obrazu ściennego – muralu” na ścianie budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Termin składania ofert oraz wstępnych szkiców projektu muralu upływa 24 października br. To kolejny mural, który ma powstać w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020.
 10. W ramach zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie oraz montaż barierek zabezpieczających rowy melioracyjne w Podkowie Leśnej” wpłynęła jedna oferta firmy Pompax Sp. z o.o. na kwotę 207.870 zł brutto. Montaż barierek zaplanowano nad przepustami cieków wodnych w ulicach Akacjowej, Modrzewiowej, Jeleniej i Myśliwskiej.
 11. Odebrano rośliny (rododendrony, hosty, runiankę) z ogrodu mieszkańców Podkowy Leśnej i posadzono je na terenie skweru przy parkingu Park & Ride, w Parku Przyjaźni Polsko
  – Węgierskiej, przy ul. Iwaszkiewicza oraz przy ul. Lotniczej. Dziękujemy mieszkańcom za przekazanie roślin, które wzbogaciły przestrzeń publiczną.
 12. Uzyskano od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzje pozwalające na usunięcie suchych drzew na terenie cmentarza przy ul. Ogrodowej oraz przy stawie w Parku Miejskim, jak również pozwolenie na pielęgnację drzew na terenie posesji przy ul. Jana Pawła II 29 i ul. Parkowej 19.
 13. Przeprowadzono weryfikację nasadzeń wykonanych w 2021 r. wzdłuż ul. Mickiewicza na odc. od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza oraz dokonano oględzin z przedstawicielem firmy wykonawczej i ustalono uzupełnienie nasadzeń w ramach rocznej gwarancji powykonawczej.
 14. Pracownicy gospodarczy na bieżąco uzupełniali koszyczki ze środkiem odstraszającym dziki, przycinali gałęzie i krzewy zasłaniające znaki drogowe oraz montowali nowe znaki drogowe, m.in. w ul. Gołębiej i ul. Orzechowej.
 15. Przygotowano założenia do regulaminu konkursu na mural, który ma powstać w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2023 na budynku „Społem” oraz wystosowano zaproszenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie do udziału
  w obradach kapituły.
 16. Trwają prace związane z wymianą dachu na TKKF.
 17. W dniu 30 września 2022 r. podpisano umowę na „Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów” z firmą RESITOP POLSKA Sp. z o.o. na wartość 461.250 zł.
 18. W ramach ogłoszonego przetargu na „Wymianę armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna” wpłynęła jedna oferta firmy Pompax Sp. z o.o. na kwotę 207.870 zł brutto.
 19. Ogłoszono przetarg na „Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i podłączeniu pomp ciepła do zasilania C.O. i C.W.U w budynkach Urzędu Miejskiego Podkowa Leśna”. Ze względu na cenę oferty, która przekroczyła budżet jaki zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ten inwestycji, przetarg ten unieważniono.
 20. W ramach ogłoszonego przetargu na „Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej” wpłynęła jedna oferta firmy Multiplanta na kwotę 192.678,80 zł brutto.
 21. Wysłano do MWKZ wniosek o zgodę na umieszczenie paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Kościelnej 3.
 22. Wykonano oznaczenie poziome na jezdniach w zakresie oznakowania dróg dla rowerów oraz uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe.
 23. Rozstrzygnięto i podpisano umowę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”.
 24. Zostały odebrane roboty budowlane dot. przebudowy ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej.

Wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne:

 1. W dniu 10 września 2022 r. odbyło się spotkanie „Historia i znaczenie zabytkowego parku
  w Podkowie Leśnej”, podczas którego prelekcję na temat założeń parkowych w Polsce i na świecie wygłosiła Pani Małgorzata Gmiter.
 2. W dniu 16 września 2022 r. w Pałacyku Kasyno odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podkowa Leśna=Human Smart Town”, w której wzięli udział m.in. Maciej Aulak
  – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Anna Cieśla – Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej EOG i Komunikacji oraz prof. dr hab. Artur Badyda – Kierownik Projektu po stronie Partnera Politechniki Warszawskiej.
 3. W dniach 16-22 września 2022 r. odbywały się wydarzenia związane z promocją Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wydarzeniem inauguracyjnym był spacer pn. „Historia Podkowy Leśnej” zorganizowany przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
 4. W dniu 17 września 2022 r. został zorganizowany konkurs fotograficzny na facebookowym profilu Urzędu Miasta Podkowa Leśna pn. „Rowerem przez Podkowę – uchwyć siebie w obiektywie”. W wyniku konkursu przyznano nagrody trzem osobom.
 5. W dniu 18 września 2022 r. odbył się nocny wspólny przejazd ulicami Miasta rowerzystów, rolkarzy oraz osób korzystających z hulajnogi.
 6. W dniach 19-20 września 2022 r. miała miejsce akcja wydawania porannej kawy lub herbaty na stacji WKD Podkowa Leśna Główna w podziękowaniu podróżnym korzystającym ze zbiorowego środka transportu, jakim jest kolejka WKD.
 7. W dniach 21-22 września 2022 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały rysowały kredą obrazki na nowo wybudowanej ulicy Miejskiej realizując temat „Lepszych połączeń w moim mieście”.
 8. W dniu 21 września 2022 r. zostało zorganizowane miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy, uczniowie poznawali zasady ruchu drogowego oraz mieli okazję zdawać egzamin na kartę rowerową. Miasteczko było dostępne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
 9. W dniu 22 września 2022 r. uczniowie ze Szkoły Św. Teresy wzięli udział w wycieczce rowerowej ulicami Podkowy Leśnej w związku z „Dniem Bez Samochodu”.
 10. W dniu 27 września 2022 r. odbył się II Amatorski Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Miasta Podkowa Leśna, który został zorganizowany wraz z CKiIO oraz Panem Jackiem Dąbrowskim.
 11. W dniu 6 października 2022 r. Miasto Podkowa Leśna otrzymało nagrody za budynek przedszkola w ramach konkursu Green Building Awards 2022 organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Miejskie przedszkole otrzymało główną nagrodę w kategorii „Najlepszy Budynek Ekologiczny Bez Certyfikatu (bądź Precertyfikowany)” oraz wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Budynek Ekologiczny Sektora Publicznego”.
 12. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking liderów inwestycji za lata 2019-2021. Podkowa Leśna uplasowała się na wysokim 15. miejscu w kategorii miast innych z terenu całej Polski, natomiast na 1. miejscu w tej samej kategorii – w całym województwie mazowieckim. Średnia kwota wydatków inwestycyjnych per capita, które Miasto Podkowa Leśna wydawało na inwestycje w latach 2019-2021 wyniosła 2102,77 zł.

Zaproszenia:

 • Posterunek Policji w Podkowie Leśnej wraz z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim zapraszają na debatę o bezpieczeństwie., która odbędzie się 25 października o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Podczas spotkania zostanie omówiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”, która  umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.
 • W dniach 10-11 grudnia 2022 r. planowany jest w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Jarmark Bożonarodzeniowy. Wypożyczono drewniane domki dla wystawców od rodziny podkowiańskiej, choinki oraz dekoracje.