Narodowy Dzień Niepodległości Gruzji

Po raz pierwszy Podkowa Leśna włączyła się w obchody  Narodowego Dnia Niepodległości Gruzji. Miasto przyjęło propozycję współpracy od Stowarzyszenia Diaspora Gruzińska w Polsce. Wydarzenie -100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Gruzję miało miejsce 26 maja 2018r. w Pałacyku Kasyno i mieszczącej się tam restauracji gruzińskiej Suliko. Swoją obecnością zaszczycili nas Ambasador Gruzji w Polsce Pan Ilia Darchiashvili oraz członkowie Diaspory Beso Latsabidze  i David Gamcemlidze.

Jak przystało na gruzińską imprezę była część oficjalna, odśpiewanie hymnu gruzińskiego i przemówienia oraz część już mniej oficjalna: toasty, wspólne biesiadowanie przy pysznym jedzeniu i śpiewanie pieśni gruzińskich. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy fotograficzne z podróży do Gruzji autorstwa mojej żony Katarzyny Tusińskiej oraz Marty Latsabidze i wystawa obrazów olejnych, nieżyjącej już artystki gruzińskiej Olgi Przybysiak.

Uroczystość uświetniły przysmaki tradycyjnej gruzińskiej kuchni i tort. Przybyli liczni goście narodowości polskiej, gruzińskiej a nawet dziennikarze z Białorusi.

To jeden z tych wieczorów, które mieszczą się w szufladzie niezapomnianych.

fot. Sylwia Romatowska i Katarzyna Tusińska

 

 

Zaawansowana budowa ścieżek rowerowych.

W lutym dość obszernie pisałem o rozpoczęciu budowy ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej. Myślę, że jest to na tyle ważna inwestycja w naszym mieście, że warto znowu napisać parę słów. Intensywnie prowadzone są prace na najtrudniejszym (ze względu na ukształtowanie terenu) odcinku wzdłuż torów WKD, szczególnie na wysokości Parku Miejskiego.

W pasie linii WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa Główna  – Podkowa Zachodnia ścieżka o szerokości 2,5 m została już wykorytowana. Na odcinku od przystanku stacji do parku całość (okrawężnikowana) czeka na ułożenie ostatniej warstwy z kostki bezfazowej.

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na ścieżce wyznaczonej w pasie drogowym Rysiej i Żubrowej (dotychczas porośniętych samosiejkami w korytarzach leśnych).  Praktycznie obie te ścieżki są na ukończeniu, została położona nawierzchnia, trwają prace polegające na docinaniu fragmentów kostki na łukach drogi.

Otworzyliśmy te ciągi komunikacyjne, które były niewykorzystane dotychczas, co znacznie poprawi funkcjonalność komunikacyjną wewnętrzną naszego miasta. Część ścieżek zaprojektowanych zostało w pasach drogowych wyznaczonych w planie Antoniego Jawornickiego jeszcze w 1925r.

W ulicach Jeleniej i Dębowej od dawna czekamy na możliwość dokończenia budowy. Jak zauważycie Państwo, tam prace ustały ze względu na ogromne problemy z dostarczeniem materiałów. Te odcinki będą wykonane z naturalnego kruszywa łączonego polimerem.

Taka sama powierzchnia została zaprojektowana w ulicy Żubrowej i Rysiej, ale ze względu na warunki gruntowe (kurzawka) musieliśmy podjąć decyzję o zmianie technologii budowy.

Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł. oraz w kwietniu tego roku  otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w wysokości 1.475. 800 zł, co pozwoli na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.

33 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 20 marca 2018 roku – 11 maja 2018 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 16 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zmian budżetowych miasta, oraz spraw organizacyjnych w Urzędzie

 

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z przedstawicielami firmy Orange w zakresie światłowodów, monitoringu, zdalnego odczytu wodomierzy
 • Z Dyrekcją CUW ws arkuszy organizacyjnych szkoły i przedszkola, zapowiadanych zmian w Karcie Nauczyciela oraz ws konkursu na dyrektora szkoły samorządowej
 • W spotkaniach zarządów korporacji samorządowych i Unii Miasteczek Polskich, Metropolii Warszawskiej, Stowarzyszenia Mazovia
 • Z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami reprezentującymi ZIT WOF.
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Z przedstawicielami WFOŚiGW w Warszawie.
 • Spotkania Komitetu Obchodów Urodzin Ks. Leona Kantorskiego
 • Ws utworzenia klastra energetycznego
 • W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, wygłosiłem  wykład na temat uchwalonych w tym roku przez Sejm RP zmian w kodeksie wyborczym

 

 • Sprawy bieżące:
 • Podkowa Leśna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.475. 796,58 zł. na wybudowanie ścieżek rowerowych, jest to 80%  wartości całego projektu (1.844.745,73 zł). Pozwoli to na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.
 • Podkowiańska szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica. Wartość dofinansowania 13.360 zł, wkład miasta 3.340 zł
 • Trwają prace projektowe dla dwu odcinków tras rowerowych: ul. Świerkowa i ul Kolejowa – granica miasta (ul. Podleśna). W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, zdecydowałem o wykonaniu dodatkowego opracowania w zakresie odwodnienia. Skrzyżowanie ulic Akacjowa z ulicą Świerkową i na całej długości ulicy Kolejowej.
 • Uzyskano zgłoszenia do rozpoczęcia prac budowlanych dla ul. Warszawskiej i Wróbla trwa oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji dla ulic Szpaków i Kukułek.  Uzyskano pozwolenie na budowę dla ulic Błońskiej, Helenowskiej oraz Sarniej.
 • Wykonano opracowanie remontu odcinka ulicy Modrzewiowej od JP II do Akacjowej
 • Zakończono projekt drogowy wraz z uzyskaniem zgłoszenia na prowadzenie robót dla ul. Lipowej, część drogowa i piesza.
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej projektów branżowych – przebudowa telekomunikacji, linii nn i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym dla ul. Lipowej.
 • Trwają prace projektowe na przebudowę ul. Miejskiej i ul. Lotniczej
 • Zakończono przebudowę ulicy Cichej na odcinku Bukowa – Leśna. W ulicy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji z kostki betonowej  odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci progów zwalniających i azyli bezpieczeństwa oraz wprowadzono nową stała organizację ruchu.
 • Trwają prace przy przebudowie ulicy Topolowej – wykonano nawierzchnię asfaltową, część chodników, odwodnienie, trwają prace przy budowie skrzyżowań wyniesionych, chodników i prace wykończeniowe. Zaawansowanie prac około 90%
 • Zakończono przebudowę ulicy Kwiatowej na odcinku ul. Paproci –Parkowa(wlot od strony WKD) W ulicy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji z kostki betonowej,  odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i azyli bezpieczeństwa oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu.
 • Trwają prace przy realizacji ścieżek rowerowych- wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach
 • WKD Podkowa Leśna Zachodnia –Parów Sójek (wykonano nowy przepust na rowie RS 11)
 • Parów Sójek – WKD Podkowa Leśna Główna (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię, ustawiono krawężniki i przygotowano podbudowę pod nawierzchnie)
 • Wzdłuż ul. Jeleniej (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię wraz z krawężnikami)
 • Ulica Dębowa na odcinku – Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię wraz z krawężnikami)
 • Ścieżka w ulicy Rysiej i Żubrowej na odcinku – Jelenia –Bobrowa –Rysia (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię)
 • Nie wyłoniono wykonawcy dla przebudowy ul. Dębowej (Sosnowa – Bukowa) ze względu na znaczne przekroczenie oferowanych wartości wykonania robót w stosunku do kosztorysowej wartości zamówienia w procedurze rozpoznania cenowego.
 • Zakończyły się prace przy budowie wiat rowerowych wraz zamontowaniem stojaków na rowery na Park&Ride
 • Została zamontowana toaleta publiczna przy stacji Podkowa Główna. Czekamy na podłączenie do prądu.
 • Zostały zamontowane lampy oświetleniowe typu pastorał na Park&Ride oraz rozciągnięty światłowód pod kamery
 • Został ogłoszony przetarg na wykonanie nasadzeń na skwerze przy stacji Podkowa Główna oraz Park&Ride
 • Zostało złożone zamówienie na wykonanie koszy i ławek
 • wykonano remont ogrodzenia przedszkola przy ul. Głównej
 • Zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na modernizację sterowania stacji uzdatniania wody oraz wykonanie dokumentacji projektowej spinek sieci wodociągowej
 • Ogłoszono zapytanie dotyczące wymiany złoża w stacji SUW w Podkowie Leśnej
 • Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta
 • Trwają prace pielęgnacyjne w pasach drogowych.
 • Został ogłoszone kolejne zapytanie na wykonanie projektu i budowę przyłącza gazowego dla budynku komunalnego przy J. Pawła 29
 • Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na przykrycie rowu na długości stawu w Parku Miejskim
 • Podpisano umowę na zagospodarowanie Ogrodu Matki i Dziecka Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej wyniesie 6.937,20 zł.
 • W odpowiedzi na wystąpienie do Wiceprezesa NSA o przyspieszenia wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 1A otrzymano odpowiedź, że termin rozprawy będzie wyznaczony w IV kwartale 2018 r.
 • Decyzją nr 84/2018 z dnia 8 maja 2018 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie w wysokości 9.173 zł (87,36 zł/m2) za grunt zajęty pod ul. Akacjową (dz. nr ew. 35/1 w obrębie 11 o pow. 105 m2).
 • Skierowano pisma do właścicieli nieruchomości przy ul. Brwinowskiej dotyczące usunięcia banerów reklamowych z ogrodzeń posesji.
 • Zmieniono harmonogram odbioru odpadów – zwiększono częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych)
 • Wydano decyzję nakazującą usunięcie odpadów z ul. Cichej 20. Termin usunięcia odpadów został ustalony na 30 czerwca 2018r.
 • Ogłoszono postępowanie na wykonanie drewnianego podestu do tańczenia przy Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej.
 • Rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 30 szt. koszy do których będzie można wrzucać odpady sprzątając po swoim psie i 150 szt. tabliczek z infografiką „Posprzątaj po swoim psie”.
 • Uzyskano prawomocne zgłoszenia na urządzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Jeleniej, budowę toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej 30 oraz prace związane z remontem i przebudową zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz instalację elementów małej architektury przy szkole na ul. Jana Pawła II 20
 • Decyzją nr 126/2018 z dnia 30 marca 2018 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwolił na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych na terenie szkoły przy ul. Jana Pawła II 20. Złożono odwołanie od ww. decyzji w zakresie uznania lasu za ochronny oraz wysokości należności, które naliczono za wyłączenie.
 • Trwa przegląd i naprawy stojaków, tablic, znaków, koszy i ławek .
 • Trwa termomodernizacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna
 • Został kupiony i zamontowany stół do gry w TEQBALLa. Jest to pierwszy stół w Polsce.

 

 1. Inne
 2. Uprawomocnił się wyrok sądowy wydany 24 listopada 2017r. w/s namalowanych „rowerków” na ulicach Podkowy Leśnej. Wyrok jest uniewinniający. Wcześniej zawiadomienie do prokuratury i policji o pełnieniu wykroczenia złożył Starosta Grodziski. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o czyn z  art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.
 • 28 lutego 2018 Miasto wygrało sprawę w sądzie w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia przez Starostę Grodziskiego przebudowy ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej. Rok temu złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.
 • 27 kwietnia 2018r. wygrałem kolejną sprawę sądową  dotyczącą wybudowania przez miasto progów na ul. Jałowcowej w Podkowie Leśnej. Podobnie jak w przypadku „namalowanych rowerków” sprawa do sądu trafiła dzięki Staroście grodziskiemu.
 • Według stanu na 15 maja do sieci światłowodowej jest podłączonych 462 gospodarstw domowych. Do końca czerwca zostanie podłączonych następnych 312, co daje w sumie blisko 800. W planie do czerwca nie zostały jeszcze ujęte wszystkie ulice.
 • Miasto Podkowa Leśna zajęła III miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST na Mazowszu.
 • Podkowa Leśna w klasyfikacji gmin miejskich w rankingu opublikowanym przez „Wspólnotę” wydaje na kulturę najwięcej w Polsce – 1022,37zł na mieszkańca, co daje 7,26% wydatków ogółem w budżecie (dział 921) oraz 8 miejsce w kraju wśród wszystkich gmin.
 • Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które odbyło się 24.03 w Izabelinie, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu został wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, a jednym z członków zarządu Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Do zarządu weszło po jednym reprezentancie z 8  powiatów z obszaru metropolitalnego (grodziskiego, pruszkowskiego, zachodniego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz wołomińskiego –skarbnik).
 • W dniu 23 kwietnia br. w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach prac nad przygotowaniem Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku. Gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu samorządów współpracujących w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych.
 • Ogłoszono wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018roku
  • kultury fizycznej w 2018 roku
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018roku
 • W podkowiańskiej hali sportowej odbyły się XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców.
  • W ostatnim czasie odbywały się turnieje: piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży, czwórek siatkarskich drużyn amatorskich, II Otwarte Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Badmintona – Podkowa Yonex Cup. Turniej gry pojedynczej, w którym po raz kolejny wzięli udział zawodnicy z innych krajów. W tym roku gościliśmy dwóch reprezentantów Indii.
 • Odbyła się trzy wycieczki rowerowe dla mieszkańców: do Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie (około 56 km), szlakiem PTO oraz do Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce (40km)
 • Odbył się 2 bieg z cyklu Maratonu Miast Ogrodów 2018.
 • Odbyły się Zawody Jeździeckie Ligi Mazowsza
 • Tradycyjnie w naszym Mieście odbyło się Rowerosacrum. Miasto brało czynny udział w tym Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ufundował nagrodę dla uczestników wyścigów rowerowych – rower BMX wraz z kaskiem.
 • W dniu 13 kwietnia 2018 r. obwieszczono i ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących działki ew. nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 9 (teren szkoły), działki ew. nr 19 i 20 z obrębu 7 (teren MOK) oraz o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 4/2 z obrębu 1 (Galeria Podkowa). Zainteresowani mogli składać wnioski w terminie od dnia 13 kwietnia do dnia 18 maja 2018 r. W wyznaczonym terminie żaden wniosek nie wpłynął.
 • W dniu 22.05.2018r odbyło się Miasteczko ruchu drogowego dla uczniów podkowiańskich szkół i mieszkańców miasta. Został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową
 • Miasto włączyło się w promocję konkursu internetowego organizowanego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzięki czemu wśród 100 najciekawszych zdjęć z okresu II RP, które zostaną opublikowane w formie albumu jesienią 2018 roku, znajdą się dwa związane z Podkową Leśną: Otwarcie sezonu samochodowego w Podkowie Leśnej w 1939 r. w kategorii „krajobrazy” i Profesor Kazimierz Michałowski podczas oględzin sarkofagu w 1937 r. Polskie wykopaliska archeologiczne w Egipcie w kategorii „nauka”.

 1. Zaproszenia:
 • Dnia 27 maja b.r. odbędzie się VI Podkowiańska Dycha

 

VI Podkowiańska Dycha – i po zawodach

27 maja odbyła się VI Podkowiańska Dycha – największa impreza sportowa w Podkowie Leśnej i w okolicach Warszawy. W święcie biegania wzięło  udział prawie 1000 zawodników, a zaangażowanych w pomoc było 120 wolontariuszy ze wszystkich podkowiańskich szkół.

fot. rodzina najważniejsza – Katarzyna Tusińska i Franek Tusiński

Jak zawsze, dopisała słoneczna pogoda i świetna atmosfera. Oprócz biegu głównego na 10 km, zostały przygotowane cieszące się dużym powodzeniem biegi dla dzieci na 400 i 800 m.

Wszyscy, którzy nie mieli jeszcze śmiałości zmierzyć się z dystansem 10 km mogli pobiec w Biegu Bez Barier na dystansie 5 km, po raz pierwszy dłuższym niż dotychczas.

fot. Najszybsi Podkowianie Anna Siwierska i Jacek Nowocień z Pucharem Burmistrza

W tym roku, podobnie do poprzedniego również w programie była rywalizacja Nordic Walking. Na biegaczy czekała urozmaicona leśno-miejska trasa.  W podkowiańskim Parku Miejskim powstało Miasteczko Biegowe z wieloma atrakcjami. Biegacze mieli szansę na znakomite nagrody, w tym rower Cube Analog.

fot. mój syn Franek pobiegł życiówkę

Już prawie 500 domów podłączonych do sieci światłowodowej

Firma Orange w podłączaniu mieszkańców do sieci światłowodowej jest szybsza niż zapowiadała. Do końca mają miało zostać podłączonych 370 gospodarstw domowych, a okazało się, że według stanu na 15 maja już jest podłączonych 462 domów*. Do końca czerwca zostanie podłączonych następnych 312, co daje w sumie blisko 800 domów w Podkowie Leśnej na dobry początek. O kolejnych ulicach, na których będą  prowadzone inwestycje będę Państwa informował na bieżąco (te, które nie znalazły się w tabeli, będą wykonywane w kolejnym etapie). Prace (doprowadzenie światłowodu – sieć i przyłącza) są realizowane od początku roku i usługa ta jest bezpłatna.  Płatny jest abonament i tu możemy związać się z dowolnym operatorem. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć współpracy, powinni mieć dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100Mb/s, a w większości przypadków 300Mb/s.

ULICA ILOŚĆ WYBUDOWANYCH PRZYŁĄCZY
UL. 11 LISTOPADA 13
UL. AKACJOWA 30
UL. BŁOŃSKA 3
UL. BORSUCZA 46
UL. BRWINOWSKA 9
UL. BRZOZOWA 16
UL. BUKOWA 21
UL. DĘBOWA 3
UL. EJSMONDA 11
UL. GŁOGÓW 3
UL. GŁÓWNA 9
UL. GRABOWA 3
UL. HELENOWSKA 33
UL. IWASZKIEWICZA 15
UL. JAŁOWCOWA 13
UL. JANA PAWŁA II 9
UL. JAWOROWA 4
UL. JELENIA 9
UL. JODŁOWA 13
UL. KASZTANOWA 8
UL. KLONOWA 5
UL. KOŚCIELNA 5
UL. KRASIŃSKIEGO 8
UL. LIPOWA 20
UL. LISIA 1
UL. MICKIEWICZA 1
UL. MIEJSKA 5
UL. MODRZEWIOWA 35
UL. MYŚLIWSKA 6
UL. ORZECHOWA 4
UL. REYMONTA 1
UL. SARNIA 14
UL. SIENKIEWICZA 10
UL. SŁOWACKIEGO 10
UL. SŁOWICZA 1
UL. SOSNOWA 18
UL. ŚWIERKOWA 2
UL. TOPOLOWA 23
UL. WIEWIÓREK 7
UL. WSCHODNIA 15
Suma końcowa 462

ULICA PLANOWANA ILOŚĆ PRZYŁĄCZY
UL. 11 LISTOPADA 1
UL. AKACJOWA 9
UL. BLUSZCZOWA 4
UL. BŁOŃSKA 28
UL. BOBROWA 3
UL. BOROWIN 1
UL. BUKOWA 4
UL. CICHA 3
UL. DZIKÓW 4
UL. GŁOGÓW 2
UL. GŁÓWNA 8
UL. IRYSOWA 5
UL. JAŁOWCOWA 2
UL. JANA PAWŁA II 11
UL. JASKÓŁCZA 5
UL. JELENIA 2
UL. JEŻA 14
UL. KALINOWA 3
UL. KASZTANOWA 5
UL. KLONOWA 4
UL. KOLEJOWA 6
UL. LIPOWA 1
UL. ŁOSIA 5
UL. MICKIEWICZA 14
UL. MIEJSKA 12
UL. MŁOCHOWSKA 2
UL. MODRZEWIOWA 2
UL. MYŚLIWSKA 3
UL. PARKOWA 10
UL. PODLEŚNA 4
UL. REYMONTA 2
UL. SARNIA 16
UL. SASANEK 9
UL. SIENKIEWICZA 23
UL. SŁOWACKIEGO 10
UL. SŁOWICZA 12
UL. SOSNOWA 1
UL. STORCZYKÓW 21
UL. SZCZYGLA 14
UL. WARSZAWSKA 1
UL. WIERZBOWA 3
UL. WRZOSOWA 7
UL. ZAMKOWA 1
UL. ŻEROMSKIEGO 15
Suma końcowa 312

Na dzień dzisiejszy w Podkowie Leśnej ok. 90 klientów korzysta już z usług super szybkiego internetu (usługi aktywowane), oraz ok.100 zamówień złożonych przez klientów jest w trakcie realizowania w firmie Orange. Do sieci światłowodowej, do końca lipca br. zostaną podłączone także wszystkie podkowiańskie szkoły, w terminie późniejszym wszystkie podkowiańskie budynki publiczne: przychodnie, CKiIO, biblioteka, Urząd Miasta, pompownie, kamery monitoringu i stacje uzdatniania wody. W perspektywie czasu ta inwestycja przyniesie miastu wymierne oszczędności, poprawi bezpieczeństwo i stabilność przesyłania danych, jak również otworzy nowe możliwości rozwoju.

Podkowa Leśna  jest liderem Projektu powołania Mazowieckiej Unii Światłowodowej.

* domów – rozumiane jako gospodarstwa domowe