52 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 16 października do 26 listopada 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 14 zarządzeń , które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie Komitetu Sterującego d/s systemu ograniczania niskiej emisji

Sprawy bieżące:

 • zakończono stawianie 44 modułów przedszkola, tym samym budowa przechodzi w kolejny etap realizacji inwestycji
 • trwa II etap budowy pumptracka
 • wyłoniono wykonawcę zagospodarowania Ogrodu Matki i Dziecka – II etap oraz wykonawcę postawienia rampy na skateparku (zadania zgłaszane w ramach budżetu partycypacyjnego),
 • przeprowadzono weryfikację wykazu adresowo-mieszkaniowego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021
 • jesteśmy w trakcie rozstrzygania postępowań na: wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych.
 • wszczęto postępowanie przetargowe na sprzątanie ulic i pielęgnację zieleni na terenie miasta,
 • wykonano nasadzenia uzupełniające w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, pnącza wzdłuż ogrodzenia torów od stacji WKD Główna do WKD Zachodnia oraz drzewa (lipy, jarząby, brzozy, graby) na P&R i w pasach drogowych.
 • rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami roślin przy ul. Helenowskiej,
 • wszczęto postępowanie na wykonywanie usługi wycinki i pielęgnacji drzewostanu na kolejny rok,
 • wykonano przegląd drzew na terenach nieruchomości miejskich, złożono do MWKZ wnioski o pielęgnację i usunięcie drzew,
 • 23 listopada odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z 204 posesji.
 • przygotowano zbiórkę odpadów zielonych w dniach 24-27.11.20202 r. Zgłosili się mieszkańcy z 533 nieruchomości,
 • przygotowano roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Podkowa Leśna za rok 2019.
 • w ramach bieżącego utrzymania dróg zostały zakończone prace na ulicy Jodłowej. Zakres prac na ul. Jodłowej obejmował równanie nawierzchni i zasypywanie tłuczniem kamiennym wyrw, które powstały w ulicy pod wpływem użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dodatkowo zostały przeprowadzone prace polegające na odtworzeniu rowu. Konieczne stało się wyłożone płytami ażurowymi dna i boków rowu, które zapobiegną podmywaniu skarpy a jednocześnie spowodują przesiąkanie wody zgromadzonej w rowie,
 • zostały wykonane prace regeneracji odwodnienia ul. Bukowej od granicy miasta do ul. Cichej w Podkowie Leśnej.
 • prowadzone są prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ulicy Jaworowej 13 lokal 6.
 • trwają działania dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020
 • odebrano z naprawy pompę głębinową i zakupiono nowe rury w celu zamontowania na ujęciu wody oligoceńskiej,
 • trwają rozmowy nad dalszą formą współpracy z BPWiK Sp. z o. o w sprawie tranzytu wody przez teren Podkowy Leśnej,
 • prowadzone są przeglądy części przepompowni z uwzględnieniem możliwości

zamontowania w 11 przepompowniach gniazda zasilania rezerwowego wraz z przełącznikiem agregat/sieć oraz zostały  przeprowadzone pomiary elektryczne w przepompowniach,

 • rozstrzygnięto przetarg na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2021,
 • zakończono procedury odbiorowe ul. Dębowej i Sosnowej,
 • zakończone zostały roboty budowlane i rozpoczęta została procedura odbiorowa ul. Mickiewicza na odcinku Reymonta – Sienkiewicza
 • zakończono prace budowlane związane z przebudową ulicy ul. Sasanek wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów,
 • trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy ul. Wróblej oraz ul. Błońskiej na odcinku od Myśliwskiej do Jeleniej,
 • rozpoczęto prace budowlane skrzyżowania Akacjowa/Modrzewiowa/Świerkowa wraz z ulicą Świerkową na odcinku Akacjowa -WKD,
 • Trwa likwidacja kolizji energetycznych w następujących ulicach: Kościelna, (Modrzewiowa –Akacjowa), Grabowa (skrzyżowanie z Bukową), Mickiewicza (skrzyżowanie z Sienkiewicza),
 • w ramach projektu PL=HST zainstalowano 10 czujników pomiaru jakości powietrza i 10 tablic led na terenie miasta, uruchomiono program do odczytu

Inne

 • W dniu 64. rocznicy Powstania Węgierskiego złożono kwiaty w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w miejscach pamięci (kościół, cmentarz)
 • Zakończono nabór wniosków o stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Wpłynęło 10 wniosków, które zostaną zaopiniowane przez powołaną Komisję Stypendialną.
 • Trwają Konsultacje społeczne w zakresie zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, z wyłączeniem dróg powiatowych, tj. ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej oraz drogi wojewódzkiej, czyli trasy 719 – odbywają się w dn. 2-30.11.2020 r.

Zaproszenia

 • Zachęcam do wzięcia udziału w/w konsultacjach w sprawie wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych oraz do udziału w czacie 11.2020 o godz. 18:30 na facebooku;

Inwestycje drogowe

Dębowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Dębowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano próg zwalniający z kostki betonowej. Zarówno nawierzchnia asfaltowa jak i użyta kolorystyka elementów zjazdów i chodników jest efektem wyniku dyskusji o docelowych nawierzchniach stosowanych na terenie miasta, jakie miały miejsce na spotkaniach burmistrza Artura Tusińskiego z mieszkańcami w latach 2015 i 2016. Ujednolicona estetyka dróg została także uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. We wszystkich projektach drogowych zleconych przez urząd po roku 2015, przewiduje się nawierzchnię asfaltową, na podjazdach, progach, skrzyżowaniach wyniesionych – kostkę w odcieniach grafitu i szarości. Chodniki wykonujemy w większości przypadków z dużej kostki betonowej, szarej o nawierzchni śrutowanej – chropowatej, która w okresie zimowym sprawia mniej kłopotów pieszym uczestnikom ruchu.

Sosnowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ulicy Modrzewiowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wykonano odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Odwodnienie realizowane przy okazji budowy dróg na terenie miasta ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Podziemne zbiorniki magazynując wodę opadową zapobiegają jej bezpowrotnemu spływowi i negatywnemu zjawisku przesuszania gleby. Infiltrując w miejscu opadu, z czasem zasilają pokłady wody podziemnej i poprawiają warunki biotyczne egzystencji drzew i roślin na terenie miasta, długo utrzymując wilgoć w glebie.   System odwodnienia wybudowanego odcinka Sosnowej ma zdolność retencji 11,66 m³/h, co przy uwzględnieniu współczynników infiltracji pozwala skutecznie zatrzymać dla dobra mieszkańców miasta co najmniej 328 m³ wody opadowej rocznie. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano skrzyżowanie wyniesione z ulicą Modrzewiową z kostki betonowej.

Grabowa

Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Bukowej. Jest to jeden z najbardziej problematycznych odcinków dróg na terenie Podkowy Leśnej. Najniżej położony w tym kwartale miasta, w czasie opadów zawsze narażony na zalanie, co też przekładało się na trwałość nawierzchni gruntowej ( wg badań gruntów które wykonujemy dla każdej projektowanej ulicy, na Grabowej warstwa gruntu pochodzenia antropogenicznego miejscami sięgała 1 metra). W niej znaleźć można było nie tylko kruszywa kamienne, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju żużle pospaleniskowe, gruz budowlany, destrukty i inne niepożądane materiały. Przy przebudowie dróg te zanieczyszczone warstwy wierzchnie są wywożone poza teren miasta. Wykonana została nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Całość wód opadowych z jezdni odprowadzona będzie poprzez drenaż „francuski„ do studni chłonnych i gruntu. Roczna zdolność retencyjna systemu odwodnienia ulicy Grabowej to ponad 500 m³ wód opadowych, 22,84 m³ to maksymalna godzinowa ilość wody która system studni chłonnych jest zmagazynować. Porównując z sytuacja z przed remontu z tych 500 m³ wody deszczowej, 200 m ³ była by strata związaną ze spływem wody a drugie 200 z parowaniem.  Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane będą specjalne azyle, które jednocześnie stanowić będą ochronę dla drzew kolidujących z jezdnią, które w innym przypadku musiałyby zostać wycięte. Nieprecyzyjna inwentaryzacja sieci gazowej budowanej w latach 80 ubiegłego wieku, co za tym idzie kolizyjny przebieg nowoprojektowanego krawężnika z istniejącą siecią gazową zmusiła drogowców do korekt geometrii drogi i dostosowania rozwiązań do stanu istniejącego.

Mickiewicza

Zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza, wykonana zostanie nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej oraz odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” i podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Cały system odwodnienia tego odcinka Mickiewicza pozwoli na zatrzymanie na terenie miasta ponad 400 m³ wód opadowych rocznie. Podobnie jak w przypadku przebudowanego odcinka ulicy Grabowej tak i ten odcinek ulicy Mickiewicza jest najniżej położonym w tym rejonie miasta. Wody opadowe spływające z ulic o nawierzchniach, przez niektórych uważanych za „przepuszczalne i ekologiczne” zalewały posesje, a czasem i budynki zlokalizowane na tym odcinku ulicy. Woda na drogach „gruntowych” spływa i paruje pogłębiając deficyt w bilansie wodnym miasta. Przebudowana w roku 2016 ulica Reymonta posiada podobny system odwodnienia pozwalający zatrzymać i poprzez system podziemnych zbiorników retencyjnych wprowadzić do gruntu 1956,40 m³ czystej deszczówki, a woda opadowa już od prawie 5 lat nie zalewa ulicy Mickiewicza. Zasadą w przebudowie dróg, która jest priorytetem wyznaczającym kierunek działań jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i zatrzymanie całej wody deszczowej opadowej w miejscu jej opadu. Te dwa priorytety są równorzędnie traktowane. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane zostanie skrzyżowanie wyniesione z ulicą Sienkiewicza oraz specjalne azyle.

Sasanek

Na ulicy Sasanek dobiega końca przebudowa ponad 300 metrowego odcinka drogi. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek od ulicy Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie melioracyjnym Rs 11 oraz skrzyżowanie z ulicą Głogów i prawie 40 metrowym odcinkiem ulicy. Przepusty na terenie miasta będą w bliższej przyszłości wymagały prac i nakładów związanych z ich przebudową, dlatego przebudowa ulicy Sasanek jak i Storczyków  zakończyły się przed rowem melioracyjnym, w innym wypadku nowe nawierzchnie musiałyby ulec rozebraniu. Ulica Sasanek, wzorem innych przebudowywanych na terenie miasta także posiada system odwodnienia umożliwiający zatrzymanie całego spływu wód opadowych z nawierzchni do systemu drenażu i studzienek chłonnych. Zdolność retencyjna na poziomie 789,64 m³ jest większa niż ta zainstalowana na przebudowanym odcinku Storczyków która wynosi 720 m³.  Organizacja ruchu zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania z limitem prędkości pojazdów mechanicznych 20 km/h. Zaprojektowano szykany zawężające pas ruchu, które mają wymusić spowolnienie. Geometria drogi z odchyloną osią także ma wpłynąć na bezpieczeństwo, jednak głównym jej zadaniem jest wygospodarowanie większego pobocza w bardzo wąskim pasie drogowym i spływ w miejsce pożądane wody opadowej. Niecka zbierająca wodę, wypełniona kruszywem wokół drenażu, wyłożona jest geowłókninami, które muszą spełniać warunki rozdziału, separacji i filtracji oraz rozpraszać naprężenia jak również posiadać właściwości pozwalające na skuteczny transport poziomy wody w tych warunkach. Woda w geowłókninie powinna być transportowana jak najwolniej przez jak największą ilość porów. Na końcu trafia do systemu studzienek chłonnych o perforowanej powłoce, co wspomaga infiltrację wody w głębsze warstwy gleby.

Wróbla

Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie przebudowy ul. Wróblej na odcinku od ulicy Jaskółczej do Sokolej razem z fragmentem ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem.  Wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne  oraz zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Ujednolicone materiały nawierzchni, podjazdów i chodników poprawiają estetykę miasta. Wykonane zostanie odwodnienie pasów drogowych za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających lub studni chłonnych. Wprowadzone zostaną nowe stałe organizacje ruchu oraz elementy wymuszenia spowolnienia ruchu  w tym wyniesione powierzchnie skrzyżowań ulicy wróbla z ulica Szczyglą i Sokolą. Pojawią się szykany i zawężenie pasa jezdni.

Wjazd na teren MOK i ul. Świerkowa.

Jeszcze do końca tego roku planujemy przebudowę części ulicy Akacjowej i wjazd na teren MOK. Istniejący system odwodnienia funkcjonujący już ponad 20 lat, pomimo dwukrotnie podjętych prób reanimacji nie działa w sposób zadowalający. Dlatego w ramach projektowania systemu ścieżek rowerowych, na które miasto uzyskało kilka milionów dofinansowania, zaprojektowano przebudowę odcinka ulicy Świerkowej na odcinku ulica Akacjowa do wysokości terenu będącego własnością Skarbu Państwa, a władanego przez WKD. Ten uczęszczany odcinek ulicy, zlokalizowany w centrum miasta, w dni deszczowe jest praktycznie nie do sforsowania przez pieszych. Stojąca woda w wejściu na teren MOK przez wiele dni po opadach deszczu jedynie paruje, a i nie jest wizytówką miasta. Przebudowa całego skrzyżowania i odcinka ulicy Świerkowej wraz z efektywnym odwodnieniem – całość wody zostanie retencjonowana w podziemnych zbiornikach  nie tylko poprawi estetykę tej części miasta, ale poprawi warunki korzystania z infrastruktury miejskiej.

Ulica Błońska

Został przekazany plac budowy na ulicy Błońskiej, niedługo powinny zacząć się prace ziemne.

 

Pozbywamy się kopciuchów. Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza

Podkowa Leśna jest niewątpliwie wiodącym miastem, jeśli chodzi o podejmowane działania w trosce o czyste powietrze. Na ulicach możecie Państwo zobaczyć zamontowane tablice LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki o wysoką jakość powietrza. Zakup 10 tablic i 10 czujników został dofinansowany z zewnętrznych środków w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość projektu wyniosła 125.460 zł. Jest to kwota niezależna od pozyskanej wcześniej dotacji na projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  w wysokości 1.132.800 zł  (wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł).

Warto przypomnieć, że w latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza, które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza w Podkowie Leśnej. Od tego czasu świadomość społeczna znacznie wzrosła, co widać chociażby po malejącej liczbie osób korzystających z kominka.

W ciągu dwóch ostatnich lat zauważalny jest także wzrost liczby nieruchomości, które opalały węglem/drewnem, a wystąpiły o podłączenie się do sieci gazowej. W 2019 roku było to 8 domów, w 2020 (do końca października) jest ich 10. Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej, przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, program dofinansowania do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła. Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dotacja może być przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, w wysokości nie wyższej niż 7.500,00 zł (dla każdego chętnego, bez względu na dochód). Mieszkańcy złożyli 4 wnioski, z czego 3 otrzymały dofinansowanie. Formalnie wiemy o 4 wymienionych piecach, jeszcze nie znamy liczby nieruchomości, w których zostały wymienione piece bez dodatkowego wsparcia miasta. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta, przeprowadza ją dla nas Politechnika Warszawska. Zostało zebranych 650 ankiet na 1440 lokali, w których należy przeprowadzić wywiad. Ubolewam, że nieznaczna część mieszkańców odmawia współpracy z ankieterami, niemniej w związku z nałożonym obowiązkiem na gminy konieczności przeprowadzania takiej inwentaryzacji, będą oni zobligowani do złożenia stosownej informacji pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Miasto poza działaniami podejmowanymi w ramach wielokrotnie opisywanego programu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” przede wszystkim przystąpiło do likwidacji tzw. kopciuchów we wszystkich budynkach komunalnych. I tak w budynku na J. Pawła II zlikwidowano 7 takich źródeł ciepła, wszystkie lokale zostały wyposażone w ogrzewanie gazowe, wybudowano centralną kotłownię, zmodernizowano kominy, w kuchniach użytkownicy korzystają z kuchenek gazowych. W budynku na ul. Jaworowej 4 lokale posiadają już instalację gazową, do pozostałych 4 będzie doprowadzona wiosną przyszłego roku, obecnie prowadzone są prace projektowe (na ukończeniu). Pozostałe zamieszkiwane budynki  komunalne są nowe i posiadają instalację gazową oraz piece nowego typu. Do 2021 roku Podkowa Leśna, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,  pozbywa się problemu kopciuchów w budynkach miejskich. Dlatego największą wagę kolejno będziemy przykładali do edukacji w obszarze wpływu jakości powietrza na zdrowie, a także w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nie unikniemy także kontroli przeprowadzanych u mieszkańców, które zostały obligatoryjnie wprowadzone przez uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ważną inicjatywą społeczną podjętą przez mieszkańców było skierowanie dwóch projektów uchwał intencyjnych w zakresie ograniczenia palenia w kominkach w dni smogowe, czyli wtedy kiedy przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza oraz zmian w dozwolonych rodzajów paliw. Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Miasta, a zapisy uchwały kominkowej została także przyjęte przez sejmik wojewódzki w Programie Ochrony Powietrza, czyli obejmują swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie. Organizacja lokalna „Podkowa bez smogu” inicjowała także akcje społeczne „Mój dom nie dymi” oraz „Zobacz, czym oddychasz”.

Wszystkie działania w zakresie ochrony powietrza będziemy kontynuować w roku przyszłym. Będziemy także obserwować co robią gminy ościenne, bo jak wiadomo, powietrze nie ma granic i aby osiągnąć efekt, działania powinny być zakreślone na szeroką skalę.

Jako gmina podjęliśmy ogromne starania, by pozyskać fundusze na wydatki, które mają przyczynić się do zadbania, by Podkowa Leśna była zdrowym miejscem do życia, a także by podnosić stale świadomość mieszkańców. Każda dotacja jest celowa, czyli może zostać wydana tylko i wyłącznie na przedsięwzięcia opisane w projekcie, nie możemy za nią wybudować dróg, dosadzić drzew czy posprzątać miasta. To taka oczywistość, ale warta przypomnienia.

 

fot. regioDom.pl/internet