Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu

28 października zeszłego roku miało miejsce pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań dotyczących aktualizacji  obowiązującej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014.

Zarządzanie strategiczne jest najpełniejszym sposobem osiągnięcia wytyczonych celów rozwoju. Przede wszystkim dzięki najlepiej przygotowanej analizie stanu „wyjścia” oraz optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów, odnosi się to zarówno do przedsiębiorstw jak i administracji publicznej wszystkich szczebli.

strategia2Zarządzanie rozwojem lokalnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wymaga analizy licznych uwarunkowań podejmowanych decyzji, obejmujących takie zagadnienia jak miejsce, warunki, mechanizmy i zasady zarządzania tym, co ma podstawowe znaczenie dla interesu wspólnoty i co mieści się w możliwościach realizacyjnych organów samorządu terytorialnego. W skrócie jest to proces oddziaływania organów władzy samorządu terytorialnego na przedmiot zarządzania, aby jego działanie zmierzało do osiągnięcia postanowionych przed nim celów, czyli było zgodne z celami przyjętymi przez podmiot zarządzania. Przedmiot zarządzania może jednak obejmować osoby, organizacje, rzeczy, które są związane z planowaniem i realizacją zadań publicznych, które niekoniecznie muszą być podległe zarządzającemu. Dlatego i z powodu mojej wiary, że jednostka – pojedynczy obywatel/mieszkaniec ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, ma tym większy wpływ im częściej wyraża swoje poglądy na forum publicznym i im częściej artykułuje swoje potrzeby, aktywnie uczestniczę w spotkaniach dotyczących aktualizacji strategii.  Zgodnie z tą zasadą 4 stycznia przedstawiłem zgromadzonym problem racjonalnej gospodarki wodami opadowymi oraz powierzchniowymi na terenie miasta
Podkowy Leśnej w kontekście zlewni rzeki Rokitnicy. W prezentacji dokonałem analizy przyczyn podtopień, specyficznych potrzeb środowiskowych naszego miasta. Przedstawiłem przyszłe kierunki działań mających na celu zminimalizowanie występowania lokalnych powodzi oraz okresów suszy, działania wspierające retencję, ochronę wód powierzchniowych oraz ochronę terenów źródliskowych.

Więcej w prezentacji.

Relacja ze spotkania na portalu Radniblisko.pl