niem

Delegacja w Niemczech

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec  w połowie października byłem z wizytą studyjną u naszych niemieckich sąsiadów. Projekt programu obejmował przyjmowanie uchodźców na szczeblu komunalnym. Wśród wielu poruszanych tematów podczas  spotkań, rozmów i paneli dyskusyjnych były m.in: praktyki w zakresie koordynacji i integracji cudzoziemców,  zalety i wady centralnego  zdecentralizowanego zakwaterowania osób będących uchodźcami, rozwój nowych relacji sąsiedzkich, samoorganizacja i interesy polityczne imigrantów i imigrantek, poradnictwo dla imigrantów, rola Kościoła, koordynacja wolontariatu, integracja dzieci i młodzieży będących uchodźcami do systemu szkolnictwa. Przykładem sprawdzonych dobrych praktyk było miasto hanzeatyckie Stralsund, które utworzyło dla dzieci i młodzieży uchodźczej tzw. „szkoły miejscowe”, w których w szczególny sposób wspiera się naukę języka przez dzieci. Na szczeblu szkół podstawowych dzieci są od początku włączane do istniejących klas, jednakże opuszczają część lekcji po to, aby w tym czasie uczyć się intensywnie języka niemieckiego. Na szczeblu ponadpodstawowym w miarę możliwości włącza się również młodzież od początku do klas szkolnych. Po części tworzy się jednak również „klasy powitalne”, w których w pierwszej kolejności nauka skupia się na przyswajaniu umiejętności językowych, dopiero później uczniowie w zależności od stanu wiedzy i umiejętności są integrowani w ramach odpowiednich klas.

Wiele czasu było poświęcone kształtowaniu procesu przyjmowania uchodźców oraz wsparciu na szczeblu komunalnym ze strony rządowej oraz szansom i wyzwaniom dla gospodarki związane z napływem uchodźców. Stronę polską poza mną reprezentowali: przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Góry Kalwarii (w której jest zlokalizowany ośrodek dla uchodźców) oraz pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. migracji.

wiata1

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym

Zakończył się etap głosowania w budżecie partycypacyjnym. Projekty, które decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane w ramach tego budżetu w 2017r.:
1. Wiata na rowery na terenie Zespołu Szkół Samorządowych (30 000 zł);
2. Młodzieżowa strefa aktywności w Leśnym Parku Miejskim lub w pasie zieleni między ulicą Akacjową i Modrzewiową (50 000 zł);
3. Kule bule przed Pałacykiem Kasyno (12 000 zł);
4. Nasadzenia drzew iglastych (sosna, świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) po zakończeniu budowy ronda u zbiegu ulic Bukowej, Lipowej i Sosnowej oraz w okolicy Skweru Ks. Kolasińskiego (5 000 zł).

To połowa z ośmiu, które zostały poddane głosowaniu. Na wszystkie projekty oddano prawidłowo 733 głosy. 

Pozostałe projekty, które uzyskały mniejszą liczbę głosów:

  • Żywa architektura w Mieście Ogrodzie – 59 głosów;
  • Hotspot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – 56 głosów;
  • Boisko do piłki siatkowej plażowej przy ul. Storczyków – 49 głosów;
  • Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych wg projektu spójnego dla całego miasta (ul. Brwinowska, Parkowa, Myśliwska, Jaworowa, Parów Sójek) – 31 głosów.

Dziękuję wszystkim inicjatorom i pomysłodawcom projektów.

fot. zdjęcie wiaty rowerowej w nagłówku jest poglądowe (przykładowe)

 

img_0043zm

Nowa organizacja ruchu na Akacjowej

Biorąc pod uwagę wąską i krętą ul. Akacjową zleciliśmy wykonanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu. W ulicy przewiduje się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h. W celu fizycznego respektowania przez kierowców ograniczenia prędkości, przewidziano wykonanie czterech progów zwalniających. Dodatkową oznakowane zostanie skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Klonową. Aktualnie projekt powyższych zmian złożony został zgodnie z wymogami prawa do Starosty Grodziskiego celem uzyskania opinii komunikacyjnej.

dsc_5157zm

20 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 25 sierpnia 2016 roku – 11 października 2016 roku

  1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń dotyczących m.in.:
  • Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie
    w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych;
  • Zarządzenie nr 76/Fn/2016, nr 78/Fn/2016., nr 85/Fn/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
  • Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Ogrodzie Podkowa Leśna;
  • Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2016 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 marca 2016roku w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego 2017 Miasta Podkowa Leśna;
  • Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miasta Podkowa Leśna;
  • Zarządzenie nr 84/Fn/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
  • Zarządzenie nr 89/Fn/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Mieście Podkowa Leśna i jej jednostkach organizacyjnych;
  • Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu na „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”.

 Spotkania pomiędzy sesjami, m.in. :

  • spotkanie z panią Barbarą Jezierską – Mazowieckim Konserwatorem Zabytków;
  • spotkanie z panem Pawłem Kłobukowskim – doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie strategii rozwoju gminy;
  • spotkanie z panem Dariuszem Lubańskim – Komendantem Powiatowym Policji w Grodzisku Mazowieckim
  • spotkanie w Dębaku z panem Szymonem Hajdukiem – dyrektorem Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz panią Elżbietą Mieszkowską – dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej;
  • spotkanie z panem Andrzejem Stefańskim – przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z panem Pawłem Włoczewskim – Zastępcą Dyrektora Podkowiańskiego LO w sprawie problemu radykalizującej się młodzieży;
  • spotkanie z panem Włodzimierzem Lewandowskim, prezesem Głównego Urzędu Miar w sprawie wyznaczenia miejsca pod budowę nowego gmachu GUM;
  • spotkanie z panem Robertem Szubrańskim – przedstawicielem firmy Orange w sprawie światłowodów w Podkowie Leśnej;
  • spotkanie z panem Piotrem Janiakiem – przedstawicielem firmy Orange
    w sprawie podpisania listu intencyjnego;
  • Spotkanie z prof. dr hab. Markiem Bryxem, Dyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz Zakładu Miasta Innowacyjnego w SGH
  • Sprawy bieżące:
  1. Wystąpiliśmy z wnioskiem na dofinansowanie przebudowy ciągu ulic Kwiatowa – Paproci w ramach tzw. schetynówki.  ( „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”).  Wartość projektu 1.720.592 zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 860.292 zł (50%).
  2. Zakończony został projekt dot. analizy baz danych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, w wyniku którego podpisano (lub zaktualizowano) łącznie 497 umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości.
  3. Trwają prace nad nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku w Podkowie Leśnej. W dniu 26.09.2016 r. regulamin został przesłany do kancelarii celem poddania go analizie.
  4. Podpisano umowę z firmą Eko-Hetman na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, które są zamieszkałe. Planowane jest podpisanie kolejnej umowy, która będzie przedłużała usługę na kolejne dwa miesiące: listopad i grudzień 2016.
  5. Przygotowano 19 wniosków na wycinkę i pielęgnację drzew znajdujących się w pasie drogowym.
  6. Trwają prace pielęgnacyjne drzew w Parku Miejskim. Zabiegom zostanie poddanych 2037 drzew, w tym 194 pomniki przyrody na terenie miasta.
  7. Została przeprowadzona analiza rodzaju wodomierzy używanych przez mieszkańców w Podkowie Leśnej.
  8. Skierowano zapytanie ofertowe do firm zajmujących się odbiorem azbestu.
  9. Rozstrzygnięto przetarg na „Modernizację oświetlenia elektrycznego – wymianę 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej”.
  10. Rozstrzygnięto przetarg na zakup 10 szt. ławek bez oparcia, 4 szt. ławek z oparciem i 20 szt. nowych koszy z popielnicą. Mała architektura ma zostać zamontowana do 20 października b.r.
  11. Uporządkowano działkę miejską przy ul. Warszawskiej.
  12. Przy ul. Lotniczej nasadzono krzewy z powodu parkowania samochodów w tym miejscu.
  13. Przeprowadzono prace porządkowe na grobach w Lesie Młochowskim oraz cmentarzu przed obchodami 1 listopada.
  14. Wymieniono stalowe drzwi wraz z ościeżnicą w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej.
  15. Wykonano okienko podawcze w istniejącym oknie stołówki szkolnej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych
  16. Przed budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna zamontowano 6 stojaków na rowery. Stojaki zostały podarowane przez Fundację Allegro All For Planet w ramach akcji „Kręć kilometry”.
  17. Realizacja uchwały intencyjnej nr 164/XXVII/2016 z 13.07.2016 r. – wykonie i przekazanie radnym „Opinii dotyczącej ustalenia możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”.
  18. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 3868/2016 z dnia 26 września 2016 r. stwierdzającą nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ul. Krasińskiego (pow. 323 m2). Oczekujemy nadania jej klauzuli ostateczności.
  19. W dniu 23 września 2016 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie ze skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 20 kwietnia 2016 r. w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej 1A (działka nr ew. 19, obręb 7, pow. 2616 m2). Sąd oddalił przedmiotową skargę.
  20. W dniu 30 września 2016 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej. We wskazanym terminie do tutejszego Urzędu wpłynęły dwie oferty. W chwili obecnej złożone oferty podlegają ocenie.
  21. W wyniku działania windykacyjnego zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dług z tytułu ww. opłat udało się zredukować o ok. 80%. Dłużnicy uregulowali zaległości w kwocie blisko 54 tys. zł.
  22. Zakończono projekty przebudowy ulic ul. Bukowej na odcinku Lipowa-Reymonta i Reymonta na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Słowackiego i uzyskano w Starostwie Grodziskim przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe i podpisano umowę na przebudowę ulicy Bukowej.
  23. W bieżącym tygodniu planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ulicy Reymonta. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne wykonanie zadania planowane jest jeszcze w tym roku.
  24. Przygotowano projekty budowlane przebudowy połączenia ulic Lipowej- Bukowej- Sosnowej –Topolowej (rondo)
  25. Trwa procedura uzyskania odstępstwa od warunków technicznych projektu przebudowy ul. Kościelnej oraz ul. Modrzewiowej na odcinku Jana Pawła II – Wschodnia.
  26. Trwają prace projektowe trasy rowerowej od ulicy Sosnowej do ulicy Myśliwskiej oraz połączenie Bobrowa- Błońska.
  27. Planowane jest wykonanie progów zwalniających do końca miesiąca w ul. Jodłowej.
  28. Zlecono wykonanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu w ul. Akacjowej. W ulicy przewiduje się wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h, celem fizycznego respektowania przez kierowców ograniczenia prędkości przewidziano wykonanie czterech progów zwalniających. Dodatkową oznakowane zostanie skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Klonową. Aktualnie projekt powyższych zmian złożony został zgodnie z wymogami prawa do Starosty Grodziskiego celem uzyskania opinii komunikacyjnej.
  29. Zakończono wymianę chodnika w ulicy Głównej na odcinku od ul. Miejskiej do cmentarza. Utwardzono miejsca postojowe na zatoczce parkingowej.
  30. Na cmentarzu wykonano alejkę od bramy głównej do rejonu grobu ks. Kantorskiego i dalej do istniejącej ścieżki biegnącej wzdłuż rowu. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie remontu alejki od grobu ks. Kantorskiego do kolumbarium. Planowane wykonanie prac jeszcze w tym miesiącu.
  1. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej kablowania linii oświetleniowej i nn na terenie Parku Miejskiego.
  2. Zakończono remont odtworzeniowy ulicy Jeleniej na odcinku od ulicy Króliczej do ulicy Wiewiórek.
  3. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Iwaszkiewicza. Przebudowa nastąpi na odcinku od ulicy Jana Pawła II do bramy wjazdowej do MOK, po uzyskaniu prawomocnej decyzji komunalizacyjnej na działkę przed torami WKD nawierzchnia zostanie przedłużona.
  4. Przygotowano akcję profilaktyki raka piersi i prostaty oraz szczepień przeciwko grypie. Badania będą trwały do końca października.

IV Inne:

  • Podkowa Leśna została Mazowiecką Gminą Roku 2016 w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu”.  Zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy złotą statuetkę w kategorii gmin miejskich.
  • Otrzymaliśmy nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie na NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ W POLSCE za rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej.
  • Udział w konferencji „Uwarunkowania i kierunki rozwoju Polski w świetle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.
  • Udział w konferencji samorządowej pn. „Rozwój Małych Miast 2016”.
  • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektowanych dróg w Podkowie Leśnej.
  • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia miejskich inwestycji, budowy ścieżek rowerowych, infrastruktury oraz Park&Ride.
  • Miasto Podkowa Leśna gościła delegatów z Ukrainy, którzy przybyli do Podkowy Leśnej w ramach Programu Study Tours to Poland we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej oraz Szwajcarsko-Ukraińskim Programem Wsparcia Decentralizacji DESPRO.
  • Udział w konferencji „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji” na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,  Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Instytutu Spraw Publicznych
  • Udział w „Debacie o zdrowiu” zainicjowanej przez Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Olgę Jarco.
  • Udział w Dniu Otwartym w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku.
  • Przygotowano wydarzenia związane z kampanią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu: w tym wycieczka rowerowa z ogniskiem, wycieczka piesza po Podkowie, miasteczko rowerowe, rozdawanie jabłek na stacji WKD.
  • Współorganizowanie III Olimpiady Sportowej dla niepełnosprawnych.
  • Zorganizowanie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi Narodowego Dnia Sportu.
  • Współorganizowanie XVII Festiwalu Muzyczne Konfrontacje pt. Inspiracja. Inwencja. Interpretacja.

Zaproszenia

W sobotę 15 października zapraszam na pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy o dobrym mieście”. Początek spotkania o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Pałacyku Kasyno. O godz.11.10 będę miał krótki wykład pt. Infrastruktura a jakość życia w przestrzeni publicznej”. Cykl ROZMÓW O DOBRYM MIEŚCIE ma być kontynuacją debaty, rozpoczętej podczas I Kongresu Polskich Miast Ogrodów, który odbył się w Podkowie Leśnej w 2015 roku.

 

 

dsc_5129zm

Konferencja – kryzys migracyjny

Dnia 7 października 2016 na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,  Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz Instytutu Spraw Publicznych wziąłem udział w panelu dyskusyjnym podczas międzynarodowej konferencji pt. „Kryzys migracyjny z perspektywy lokalnej. Holenderskie i polskie doświadczenia w zakresie integracji”.

Wydarzenie to organizowane zostało w ramach projektu badawczego, który prowadzi Program Polityki Migracyjnej ISP. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w dziedzinie integracji uchodźców i migrantów – dyskutowali eksperci i praktycy z Polski, Holandii i Komisji Europejskiej. Wśród prelegentów byli też m.in: ekspert Komisji Europejskiej Patrick Lefèvre, Koordynator ds. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Raphaël Varga van Kibéd, Minister Pełnomocny, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce,  dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Katarzyna Oyrzanowska, Specjalista ds. integracji, Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, Jeanine Slik, Policy Advisor Work&Integration, the Central Organisation for the Reception of Asylum seekers (Królestwo Niderlandów), Paul Mengde, Burmistrz gminy Heumen (Królestwo Niderlandów).

dsc_5113W trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego omówione zostały doświadczenia obu krajów w obszarze tworzenia systemu integracji cudzoziemców zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych trendów migracyjnych i roli, jaką pełni w tym zakresie realizacja Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Dyskusja podczas drugiej części konferencji była poprzedzona prezentacją wyników badań dotyczących tworzenia i wdrażania polityki integracyjnej na poziomie lokalnym, m.in. o zakres dostępu do rynku pracy, edukacji, rynku mieszkaniowego, przygotowania społeczności lokalnej czy też tworzenia polityk miejskich w zakresie integracji.

dsc_5111Konferencja była pierwsza z cyklu spotkań organizowanych w ramach projektu „National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” realizowanego przez ISP ze środków FAMI, w partnerstwie z instytucjami z 16 krajów UE w obszarze integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej.

amb

 

%d bloggers like this: