Strefa aktywności

Obok MOK powstała młodzieżowa strefa aktywności sprzyjająca międzypokoleniowej integracji społecznej. StreetWorkout to nowoczesna forma spędzania czasu dla każdego. Jest sportem na tyle uniwersalnym, że można i zwiększyć masę mięśniową, siłę, wytrzymałość czy dynamikę, ale także poprawić swoją kondycję i elastyczność ciała. Dzięki specjalnie zainstalowanym elementom ogólnodostępna i wielofunkcyjna strefa aktywności jest skierowana do różnych grup wiekowych. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego 2017. Kilka lat temu został na tym terenie postawiony „pająk” wraz z siłownią miejską, która cieszy się dużą popularnością wśród aktywnych mieszkańców. Urządzenia skateparku zostaną odmalowane oraz uzupełnione o nowe elementy. Teren został doświetlony i uporządkowany.

30 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27 października  – 30 listopada 2017 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń.  Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości gminnych.

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Dyrektorem PGE Rejon Energetyczny P-ków w/s warunków technicznych i kablowania sieci nn w Podkowie Leśnej
 • Spotkanie z Dyrektorami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych
 • Marszałkiem Województwa p. Adamem Struzikiem
 • Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą
 • Burmistrzem gm. Brwinów Arkadiuszem Kosińskim
 • Z dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Magdaleną Podleśną
 • Przemysławem Bryksą Dyrektorem zespołu ds. prawa samorządowego z Kancelarii Prezydenta RP
 • Spotkanie z członkami zarządów korporacji samorządowych
 • Spotkanie z Burmistrzem gminy Brus
 • Sprawy bieżące:
 • Zlecono wykonanie naprawy i doszczelnienia dachu w budynku hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej.
 • Zlecono naprawę obróbek blacharskich w budynku Miejskiej Biblioteki
 • Zlecono naprawę i doszczelnienie dachu w budynku CKiIO
 • Zawarto umowę na realizację zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Podkowa Leśna.
 • Ścieżki rowerowe : po przeprowadzonej procedurze przetargowej, wpłynęła 1 oferta od firmy MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot – Curie 19/35, Warszawa na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych – odcinek od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej.  Obecnie oferta badana jest co do zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • W dniu 14.11.2017 r. ogłoszono dwa przetargi na realizację zadań:

-„Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Paproci w Podkowie Leśnej (odcinek nieutwardzony o długości 520m).” Wpłynęło 5 ofert, wszystkie w kwotach powyżej przewidzianego budżetu.

-„Przebudowa ulicy Topolowej w Podkowie Leśnej.” Wpłynęły 3 oferty.

 • W dniu 20.11.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.” Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis ul. Joliot – Curie 19/35, Warszawa. Wykonawca wyłoniony w 3 postępowaniu
 • W dniu 27.11.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania – wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz budynku komunalnego, ul. Jaworowa 13. Wykonawca wyłoniony w 4 postępowaniu.
 • Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna” – Orange Polska. Wpłynęło 8 ofert.
 • Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej.
 • Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na przebudowę rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Bukowej.
 • Zlecono oczyszczenie dna rowu melioracyjnego w Parku Miejskim na odcinku –„staw” – tory WKD.
 • Przeprowadzono postępowanie i zlecono wymianę uszkodzonych urządzeń monitoringu SUW.
 • Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie oświetlenia oraz monitoringu parkingu Park&Ride.
 • Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia usługodawcy na zadanie pod nazwą:

– „ Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich, powypadkowych zwierząt z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018”.

– „Humanitarne wyłapywanie, odławiane bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018.”

– „Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2018r.”

– Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej.

 • Kontynuowane są prace związane z wymianą wodomierzy.
 • Ogłoszono przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30.
 • Rozstrzygnięto przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23 – nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Następnie ogłoszono kolejny przetarg na nieruchomość przy ul. Helenowskiej 23. Przetarg odbędzie się 26. 01.2018r.
 • Rozstrzygnięto zapytanie cenowe na sporządzenie ekspertyzy technicznej dla Willi Jókawa przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zapytanie po aktualizacji ponowiono.
 • Podpisano umowy z mieszkańcami (11) Podkowy Leśnej na zakup oraz dostarczenie pieców w ramach uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów w Mieście Podkowa Leśna poprzez modernizację kotłowni”.
 • Firma Eskar prowadząca sklep Carrefour przy ul. Jana Pawła II 3 poinformowała Urząd Miasta, że nie będzie kontynuowała działalności i z dniem 30 listopada zamyka sklep. W związku z prośbą przedsiębiorcy o możliwość odstąpienia od naliczania czynszu w grudniu, podjęto decyzję o przychyleniu się do wniosku dzierżawcy.
 • Zawarto umowę użyczenia lokalu w budynku przy ul. Kościelnej 3 na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3. Umowa użyczenia obowiązuje do 31. 05. 2018 roku.
 • Na bieżąco są przeprowadzane prace dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew w pasach drogowych Miasta Podkowa Leśna oraz ustaleniach numeracji porządkowej w Mieście Podkowa Leśna. Prace są na ukończeniu, złożyliśmy wniosek do WFOŚiGW o częściowe rozliczenie dotacji.
 • Trwają bieżące prace związane ze sprzątaniem miasta i grabieniem liści.
 • Udrożniono przejazd w ulicy Leśnej.
 • Wykonano rozbiórkę płotu z elementów betonowych, zlokalizowanego wzdłuż torów WKD, na wysokości MOK.
 • Zlecono wykonanie dodatkowego wyjścia – furtka z odcinkiem chodnika na terenie MOK na ulicę Iwaszkiewicza.
 • Zebrano oferty i zlecono prace rozbiórkowe fundamentów na terenie MOK.
 • Dokonano protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowę na zadanie : Przebudowę zbiornika wodnego na rzece Niwce – rowie melioracyjnym RS-11. Wykonawca: MKL-BUD Michał Lulis.
 • Po dokonaniu możliwości budżetowych i dokonaniu przesunięć zarządzeniem finansowym Burmistrza, przystąpiono do naprawy dróg nie posiadających nawierzchni utwardzonej , przy użyciu kruszywa kamiennego w ilości 150 ton.
 • Zamontowano dekoracje świąteczne (na latarniach oraz na skwerze przy stacji Podkowa Główna).
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów w Warszawie wydał pozytywną decyzję na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych pod dokończenie przebudowy ul. Iwaszkiewicza i budowę zawrotki. Należność za wyłączenie gruntów z produkcji wyniesie 9 178,07 zł; dodatkowo przez 10 lat Miasto uiszczać będzie opłaty roczne.
 • Trwają prace związane z kablowaniem linii oświetleniowej kablowania
 1. ul. Modrzewiowa, Kwiatowa (Paproci-Parkowa) strona wschodnia oraz (Sasanek-Storczyków), Iwaszkiewicza, Topolowa, Jodłowa. Lipowa i na terenie Parku Miejskiego
 • Zakończono prace związane z przebudową ulicy Głównej (Lotnicza – Błońska)
 • Trwają prace wykończeniowe przy budowie parkingu P&R
 • Trwają nasadzenia drzew i krzewów zgodnie z projektem nasadzeń zastępczych na terenie P&R. W sumie zostanie wsadzonych 66 drzew i prawie 50 krzewów.\
 • trwają prace przy przebudowie ulicy Cichej na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna oraz ulicy Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa
 • W ramach polsko-norweskiej platformy współpracy miasto kupiło i ustawiło przed Urzędem Miasta oraz w szkole samorządowej pojemniki na odpady elektroniczne (IT), wzorowane na norweskim systemie Safedrop.
 • Rozpoczęto budowę Młodzieżowej Strefy Aktywności – Street Workout na terenie MOK.
 • Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące zakupu i montażu dodatkowych urządzeń na terenie skatepark
 • Wykonano dodatkowe oświetlenie terenu MOK – 3 nowe latarnie oraz usunięto pozostałości po starych słupach energetycznych/oświetleniowych które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa
 • Zakończono budowę ogrodzenia boiska przy szkole na ul. Wiewiórek. Pozostały do zamontowania piłkochwyty.
 • Trwają prace przy montażu dodatkowego oświetlenia na ulicach w miejscach zacienionych. (zgodnie z informacją, którą podałem w poprzednim sprawozdaniu – dotyczy to 30 punktów).
 • W związku z prowadzonymi od kilku miesięcy rozmowami z Zarządem Powiatowym Dróg  w sprawie budowy „zmiany świateł”  przy szkole oraz budowy chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej  informuję, że wykonawca na przebudowę sygnalizacji został wyłoniony przez Zarząd w pierwszych dniach wrześniu z terminem budowy do 15 grudnia, projekt zadania został wykonany wcześniej, zaś projekt na budowę chodnika wraz z przejściem został po akceptacji naszego miasta uzgodniony i czeka na realizację. Wartość kosztorysowa 100.000,00 zł
 1. Inne
 • Podkowa Leśna została wyróżniona tytułem „Najbardziej innowacyjnej jednostki samorządowej w Polsce” w kategorii wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin. Poza tym w tym samym rankingu Miasto Podkowa Leśna znalazło się na 7 miejscu najlepiej zarządzanych gmin w kraju w swojej kategorii i tym samym awansowało z miejsca 20.
 • Podkowa Leśna otrzymała wyróżnienie – „Symbol Polskiej Samorządności 2017”.
 • Podkowa Leśna zajęła 1 miejsce wśród gmin miejskich na Mazowszu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. To skok z zeszłorocznego 5 miejsca. To też daje bardzo wysoką 26 pozycję w Polsce.
 • Miasto otrzymało podziękowania od Burmistrza Brus za pomoc finansową udzieloną gminie, dotkniętej skutkami sierpniowej nawałnicy.
 • Odbyło się Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych (uczestniczyli przedstawiciele 3 organizacji).
 • W dniach 09.11.2017 oraz 23.11.2017 r. odbyły się spotkania konsultacyjne organizowane w ramach procesu konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Tematami spotkań były: parametry, wskaźniki i warunki zagospodarowania terenu, przestrzeń publiczna i infrastruktura.
 • W dniu 27.11.2017 r. odbyły się warsztaty dla młodzieży klasy gimnazjalnej w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium. Młodzież przedstawiała swoje pomysł na miasto w formie komiksów. Zostały również przeprowadzone ankiety wśród młodzieży.
 • Zakończono zapisy na zabiegi rehabilitacji leczniczej refundowane przez Miasto do wysokości 200 zł na osobę. Do dnia 27.11.2017 r. wydano 60 potwierdzań uprawnienia do korzystania ze świadczenia, osobom, które zgłosiły się ze skierowaniem od lekarza. Łączna wartość świadczeń wyniosła 12.000 zł.
 • W dniu 4 listopada b.r. odbył się w ramach Maratonu Miast Ogrodów V bieg Noc Sto Nogi
 • W listopadzie odbyły się Mistrzostwa powiatu grodziskiego w koszykówce, gdzie młodzież z Podkowy zajęła VI m-ce.
 1. Zaproszenia:
 • „Eko-mikołajkowy turniej karate tradycyjnego”, który odbędzie się na hali sportowej w Podkowie Leśnej 2 grudnia 2017r.
 • Mikołajki dla Dzieci – 2 grudnia r. godz. 14.00
 • Uroczyste „odpalenie” choinki miejskiej – 2 grudnia 16.30 w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
 • Spotkanie burmistrza z mieszkańcami w/s światłowodów – 7 grudnia o 18.30 w szkole.

 

Psy wyprowadzamy na smyczy

Na ostatniej sesji został przyjęty uchwałą nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. W stosunku do obowiązującego zaszły zmiany dotyczące odbioru śmieci, ale też nastąpiła bardzo istotna zmiana odnosząca się do wychodzenia z psami.

Zapis w &13.pkt.2 , który zaproponowałem w regulaminie brzmiał: „Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem”.

Natomiast wolą Rady Miasta został zamieniony na:

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu”.

A to oznacza, że zawsze na spacerze należy trzymać psa na smyczy bez względu na wielkość, rasę itd. Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018.

Uchwała została wysłana do wojewody. Może się też zdarzyć, że Wojewoda Mazowiecki,  uzna, że zakaz jest zbyt daleko idący, bowiem zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Co nie jest równoznaczne z trzymaniem psa na smyczy. I wtedy uchwałę uchyli, o czym zostaniemy poinformowani.

Dalsze paragrafy regulaminu związane z psami pozostają bez zmian:

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) psów u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne, potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczcezdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu,

2) psów wykorzystywanych do celów specjalnych,

3) psów-opiekunów osób niepełnosprawnych.

 1. Dopuszcza się utrzymywanie psów bez uwięzi na nieruchomościach ogrodzonych w stopniu uniemożliwiającym ich samodzielne wydostanie się na zewnątrz i swobodny dostęp osób trzecich.
 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i nieruchomości. Ograniczenie to nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej.

 

Iluminacje świąteczne rozbłysły!

Dekoracje świąteczne wielu miast  zachwycają mieszkańców i turystów od lat. Podkowa Leśna dotychczas była dość skromnie udekorowana „rzuconymi” lampkami na drzewach. Pomimo próby „reanimowania” światełek na niewiele to się zdało, kable są poprzerywane i rzadko gdzie udało je się zapalić. Darząc je dużym sentymentem spróbujemy z nimi jeszcze coś zrobić.  Dlatego znajdując oszczędności w budżecie w tym roku po raz pierwszy pokuszono się o zamówienie dekoracji z prawdziwego zdarzenia. W sobotę 2 grudnia uroczyście rozbłysły przygotowane iluminacje świąteczne.

Do pięknie udekorowanej światełkami choinki doszły dekoracje na słupach oświetleniowych oraz imponujących rozmiarów świetlny paw.

Wolnostojący  sześciometrowy królewski ptak wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych, którzy robią zdjęcia.

Na „odpalenie” dekoracji przyszło bardzo dużo osób, uroczystość uświetnił występ aktorki teatralnej i filmowej Laury Łącz, dzieci mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami i poczęstować się słodyczami roznoszonymi przez Mikołaje.

Ozdobami będzie można cieszyć się do 2 lutego.

Czekamy na odbiór Park&Ride

Budowa I etapu Park&Ride dobiegła końca. Pozostały formalności związane z odbiorem inwestycji (ze względu na teren kolejowy czynić to będzie Wojewódzki Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego) i będziemy mogli oddać parking użytkownikom. Tuż po odbiorze i jeżeli tylko pogoda pozwoli będą kontynuowane prace związane z II etapem. A to oznacza: postawienie wiat rowerowych, ławek i koszy, zamontowanie lamp oświetleniowych wraz z monitoringiem, ustawienie toalety publicznej oraz ogrodzenia od strony budynku. Wszystkie prace przygotowawcze zostały przeprowadzone (położona instalacja elektryczna,  wod –kan itd.). Również zostaną uzupełnione nasadzenia. Pozostały jeszcze prace porządkowe, m.in. czyszczenie trelinki i dokończenie budowy ulicy Błońskiej –wjazdu na parking.

Parking został wykonany z kostki betonowej i płyt eko. Dzięki dobrej współpracy miasta z WKD,  zostały również wzdłuż torów ustawione nowe latarnie sfinansowane przez spółkę, natomiast po stronie miasta pozostało doświetlenie części parkingu po stronie północnej oraz skweru przy przystanku kolejki. W ulicy Błońskiej na wjeździe została zamontowana pętla indukcyjna licząca samochody.

Pomimo jesiennych chłodów zdążyliśmy dosadzić 66 drzew (brzozy, dęby i graby kolumnowe, rajskie jabłonie) oraz ponad 40 krzewów.

Pod koniec zeszłego roku poinformowałem Państwa o otrzymanej dotacji na budowę w wysokości 601.348,19zł. Moim zdaniem wybudowanie tej inwestycji jest z jedną ważniejszych w ostatnim czasie w Podkowie Leśnej, szczególnie biorąc pod uwagę tak licznie parkujące samochody już nie tylko w centrum, ale również i w części wschodniej i zachodniej Podkowy. Nie bez znaczenia jest też znaczna poprawa  bezpieczeństwa w tym rejonie – usunięcie chaszczy  i doświetlenie terenu już sprawiło, że przestały przesiadywać tam grupki osób nie wzbudzające szczególnego zaufania. Otwarcie Park&Ride pociągnie za sobą duże zmiany w parkowaniu w mieście w przyszłym roku. Przygotowujemy się do wprowadzenia stref parkowania płatnego oraz ograniczenia czasu parkowania na wielu ulicach Podkowy do jednej godziny, tak aby mieszkańcom ułatwić korzystanie z miejskiej infrastruktury.