DSC_4224 zm w

19 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 13 lipca 2016 roku – 24 sierpnia 2016 roku

  1. W okresie sprawozdawczym zostały wydane zarządzenia dotyczące m.in.:
  • Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zasad zagospodarowania drewnem opałowym pozyskanym z wycinki drzew z terenów będących w posiadaniu Miasta Podkowa Leśna;
  • Zarządzenie nr 69/Fn/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o sytuacji materialnej i finansowej osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym i zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa;
  • Zarządzenie nr 71/Fn.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.;
  • Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
  • Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom 2016 – „Wyprawka szkolna”;

 Spotkania pomiędzy sesjami:

  • spotkanie ze starostą;
  • spotkanie z prokuratorem w Grodzisku Mazowieckim
  • spotkanie z Dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
  • spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Smok w sprawie organizacji kursu samoobrony dla mieszkanek Podkowy Leśnej
  • spotkanie z Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w sprawie przyjęcia dzieci uchodźczych do szkoły
  • Sprawy bieżące:
  1. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18 zł. Wartość całego projektu to 760.295,22 zł.
  2. Został złożony wniosek na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w kwocie 2.638.765,45 zł. Wartość całkowita projektu – 3.298.456,81zł.
  3. 27 lipca 2016 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy sześcioma gminami: Podkową Leśną, Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Michałowicami, Pruszkowem i Żyrardowem w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 28 mln, z których Podkowa Leśna powinna otrzymać blisko 2,7 mln złotych (patrz pkt.2). Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.
  4. Termomodernizacja – 18 lipca br otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku oceny formalnej. Czekamy na ocenę merytoryczną. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – koniec listopada 2016 r.
  5. Przygotowaliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpieczniej”
  6. Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim postawiła zarzut byłej skarbnik Urzędu Miasta Podkowa Leśna dotyczący przywłaszczenia miejskich pieniędzy. Chodzi o kwotę blisko 170 tys. zł. (Nieprawidłowości zostały ujawnione po kontroli stanu kasy pod koniec lutego br. Przeprowadzony później przez biegłego rewidenta audyt w przedmiocie gospodarki kasowej potwierdził wnioski z kontroli wewnętrznej. Stwierdzono, że brakuje 116.026,83 zł w okienku kasowym i 50.400,00 zł tytułem opłat cmentarnych).
  7. W Urzędzie Miasta zakończył się „Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2012- 2014 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta”. Zbadano wyrywkowo 23 postępowania przetargowe w latach 2012-14, którymi zajmował się Referat Gospodarki Miejskiej. Przedstawiony w sprawozdaniu stan faktyczny badanego zakresu, wskazuje na poważne zaniedbania i błędy oraz braki w dokumentacji przetargowej. W związku z tym, że nie można jednoznacznie potwierdzić przypadkowego lub celowego takiego działania, audytorzy zalecają zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzewaniu popełnienia przestępstwa, co też zostało uczynione. Sprawozdanie z audytu znajduje się na stronie BIP.
  8. Decyzją nr 70/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie za grunt zajęty pod ul. Modrzewiową (dz. nr ewid. 113/5 w obr. 11 o pow. 0,0108 ha) w wysokości 81 zł/m². Pełnomocnik wnioskodawców wniósł odwołanie od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
  9. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim podjął decyzję o zrzeczeniu się dyspozycji lokalem mieszkalnym w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13/3 w Podkowie Leśnej. Lokal o powierzchni 51,94 m² został przekazany do zasobu mieszkaniowego Miasta Podkowa Leśna. Została podjęta procedura wymeldowania lokatorki, która od kilkunastu lat nie zamieszkuje lokalu.
  10. Wykonano remont odtworzeniowy nawierzchni w ulicy Modrzewiowej na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Sosnowej. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz zjazdy do posesji od strony północnej.
  11. Wyłoniono wykonawcę remontu chodnika w ulicy Głównej na odcinku od ulicy Miejskiej do cmentarza. Przewidywany termin zakończenia prac pierwsza połowa września.
  12. Trwają prace związane z przebudową ulicy Jeleniej na odcinku od ulicy Króliczej do ulicy Wiewiórek – wykonano odwodnienie podziemne rozsączające i rozpoczęto prace brukarskie. Termin wykonania prac 09.09.2016 r.
  13. Uzyskano pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie remontu alejek na terenie cmentarza. Złożono zgłoszenie robót do Starostwa Powiatu Grodziskiego, zbieramy oferty wykonawców.
  14. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy: Modrzewiowej, Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowej, Sokola, Jodłowej – uzyskaliśmy warunki przebudowy i kablowania.
  15. Został rozpisany przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę dróg:
  • Zadanie 1  Warszawska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Słowicza; ul. Szpaków; ul. Wróbla na odcinku ul. Sokola – ul. Jaskółcza; ul. Kukułek;
  • Zadanie 2  ul. Błońska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia; ul. Helenowska na odcinku ul. Brwinowska – ul. Jelenia; ul. Sarnia;
  • Zadanie 3  Sosnowa na odcinku ul. Bukowa – ul. Akacjowa; ul. Cicha na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna; ul. Grabowa; ul. Topolowa;
  • Zadanie 4  Mickiewicza; ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów na odcinku ul. Sasanek – ul. Irysowa, ul. Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Kwiatowa
  1. Rozpoczęto przygotowania do wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. dot. kablowania linii oświetlenia na terenie Parku Miejskiego.
  2. WFOŚiGW przyznał miastu częściowo umarzalną (do 30% ) pożyczkę na inwestycję dotyczącą modernizacji oświetlenia.
  3. Przygotowaliśmy specyfikację istotnych Warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę opraw świetlnych na terenie miasta.
  4. Wysłaliśmy zapytania ofertowe i ogłosiliśmy postępowanie na wykonanie koncepcji zagospodarowania dwóch działek przy ulicy Jeleniej.
  5. Ogłosiliśmy postępowanie i zaprosiliśmy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zmian w stałej organizacji ruchu w ulicy Akacjowej w Podkowie Leśnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Wschodniej wymuszających zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w odniesieniu do jego niechronionych uczestników (pieszych –rowerzystów). wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.
  6. Otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na wycinkę drzew w pasie ulicy Iwaszkiewicza. Szykujemy się do ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy.
  7. Zamontowano elementy małej architektury: słupki drogowe przy ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Akacjowej do torów kolejki WKD oraz stojaki rowerowe ( w Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej oraz w Ogrodzie Matki i Dziecka,oraz innych częściach miasta)
  8. Podpisano umowę na rewitalizację Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa (konserwacja drzew etap 1 oraz 2).
  9. Podpisano umowę na utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Ogrodu Podkowa Leśna polegających na kompleksowych pracach pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody (etap 3).
  10. Na niektórych ulicach Podkowy Leśnej wprowadzono pas zalecany dla rowerów, który ma zwrócić uwagę kierowców na rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Pasy zostaną wprowadzone na ulicach z ograniczeniem prędkości pojazdów do 30 km/h i takich których pasy sa za wąskie i nie ma możliwości separować ruch. Obecnie pasy są malowane na ulicach Bukowej, Myśliwskiej, Słowiczej, Wrzosowej, Akacjowej oraz na wyremontowanym odcinku ulicy Modrzewiowej.
  11. Do 15 lipca 2016 roku wpłynęło 10 wniosków do budżetu partycypacyjnego. W wyniku weryfikacji formalnej do dalszego etapu weryfikacji merytorycznej przeszło 8 wniosków.
  12. Trwają prace nad opracowaniem analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.

IV Inne:

  • W XII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” –  dobrze zarządzanych gmin Podkowa Leśna znalazła się na 20 pozycji w Polsce i 5 w woj. mazowieckim w swojej kategorii.
  • W rankingu „Rzeczpospolitej” Europejski Samorząd 2016  – pozyskiwanie dotacji  w roku ubiegłym (2015) znaleźliśmy się na 24 pozycji w Polsce i 9 w woj. mazowieckim.
  • Fundacja Allegro All For Planet postanowiła wyróżnić Podkowę Leśną
    i ufundować 6 stojaków na rowery. Stojaki niebawem staną przy Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.
  • 24 lipca w ramach ŚDM
  • 23 sierpnia br. weszły zmiany do Ustawy o transporcie kolejowym, o które wnosiłem wraz z władzami innych gmin, inicjując podjęcie wspólnego wniosku do UTK,  Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nowa ustawa przewiduje odstępstwa od zakazu usytuowania drzew i krzewów w odległości 15 m od torów. Drzewa, jeśli nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie będą wycinane.
  • 23 sierpnia kolegium RIO
  • 1 sierpnia, w rocznicę Powstania Warszawskiego na podkowiańskim cmentarzu zostały złożone kwiaty na grobach poległych.
  • Od 1 do 12 września 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje o pomocy dostępne są na stronie internetowej podkowalesna.pl
  • Do 30 września można zgłaszać kandydatów na Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016 roku. Kandydatury można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub poprzez pocztę elektroniczną.
  • Zaproszenia:
  • W sobotę 27 sierpnia 2016 r. odbędzie się II edycja Podkowiańskiego Spaceru z… „Nocami i Dniami” Marii Dąbrowskiej. Początek spaceru: siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Błońska 50, Podkowa Leśna.
  • 25 września 2016r. odbędzie się jubileuszowa gala 10. edycji Festiwalu Etno Jazz Fest w Otrębusach. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

 

 

IMG_0008zm

Zalecane pasy dla rowerzystów

Jak pogodzić potrzeby rowerzystów i kierowców w pasie drogowym na wąskich ulicach, takich jak w Podkowie Leśnej, gdzie nie ma miejsca na separowanie ruchu (kierowców, pieszych i rowerzystów)? Obowiązujące w Polsce  przepisy dotyczące pasów rowerowych w jezdniach są niedoskonałe.  Pasy dla rowerów są zalecane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, niestety obowiązujące przepisy narzucają odpowiednią szerokość jezdni, których nasze drogi nie spełniają. I co najważniejsze przeznaczone są tylko dla wyłącznego użytku rowerzystów, samochody nie mają na nich prawa jeździć ani parkować. Wyznacza się je malując oznakowanie poziome na jezdni (ciągłe linie). Takie rozwiązanie odpada w Podkowie Leśnej.

Skoro nie możemy wyznaczyć pasów dla rowerów, to co w zamian? Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do pasa dla rowerów może być pas zalecany. I takie wprowadzamy na niektórych ulicach w Podkowie Leśnej.

IMG_0007Z technicznego i prawnego punktu widzenia pas zalecany nie jest pasem  tylko dla rowerów. Część jezdni jest oznaczona jako sugerowana przestrzeń dla rowerzystów, nie będąc jednocześnie do ich wyłącznego użytku – co 50 m namalowany jest znak roweru, po obu stronach jezdni, w obu kierunkach. Naturalną formą organizacji ruchu rowerowego jest prowadzenie go przy prawej krawędzi jezdni lub na poboczu. Wynika to z zasady ruchu prawostronnego - wyprzedzanie odbywa się po lewej stronie pojazdu wyprzedzanego. Ruch zmotoryzowany może, a nawet musi używać pasa zalecanego, żeby nie jechać środkiem jezdni. Samochody jadą pasem zalecanym i wyprzedzają rowerzystów środkiem jezdni. Samochody mogą również na nim parkować, jeżeli parkowanie na jezdni jest w tym miejscu dozwolone. Generalnie, pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który ma za zadanie zwrócić uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Ma to wpłynąć na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą się z ich obecnością.

IMG_0013Uważam, że należy propagować skuteczne i efektywne ułatwienia dla ruchu rowerowego, tworzyć przestrzenie dla poruszających się na dwóch kółkach, jednym słowem wspierać przywileje dla rowerzystów, jeżeli chcemy być przyjaznym miastem. Szczególnie, że doskonale to wpisuje się w filozofię aktywnego i zdrowego trybu życia, której jestem gorącym zwolennikiem. Obecnie jesteśmy na etapie projektowana  w Podkowie Leśnej infrastruktury rowerowej. Niedawno pisałem o wystąpieniu na ten cel o dodatkowe środki finansowe z kasy unijnej. W różnych częściach miasta zostały zamontowane stojaki na rowery, co też znacznie zwiększa komfort bezpiecznego parkowania.

DSC_4068Według mnie słuszne jest budowanie powszechnej świadomości korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego oraz popularyzowanie bezpiecznych zachowań komunikacyjnych wśród kierowców i rowerzystów. Konieczne jest korzystanie z dobrych praktyk innych krajów w kształtowaniu bezpieczeństwa na drogach, w tym wspieraniu inicjatyw rowerowych.  Tego poglądu, niestety nie podziela Starostwo Powiatowe w Grodzisku, od którego w wielu kwestiach rozwiązań drogowych jesteśmy uzależnieni. Niemniej jednak dobre rozwiązania, korzystne dla mieszkańców będę forsował, w zgodzie z przyjętą polityką miasta przyjaznego środowisku.

DSC_7026rfot. w drodze do pracy

 

DSC_4065zm

Małej architektury przybywa

W mieście uzupełniane są elementy małej architektury. Zostały zamontowane stojaki na rowery.  Wg rowerzystów prawidłowy stojak rowerowy powinien umożliwić oparcie roweru oraz przypięcie do niego ramy i jednego koła pojedynczym zapięciem U-lock (kłódką szeklową), niezależnie od typu roweru. Dobrze, jeśli ten sam stojak ponadto umożliwia przypięcie drugim zapięciem drugiego koła. Warunki takie spełnia np. stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Dlatego też takie staraliśmy się zaprojektować.

DSC_4037Umożliwiają one oparcie i przypięcie co najmniej 2 rowerów dowolnego typu. Stojaki będą uzupełniane w miarę możliwości finansowych.

IMG_0029Drugim elementem, który został wymieniony, to stare słupki drogowe wzdłuż ulicy Jana Pawła II na odcinku Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

DSC_4051Wszystkie nowe elementy są wykonane ze stali nierdzewnej, tak aby służyły jak najdłużej.

DSC_4048fot. centrum miasta

DSC_4175 zm

LOP nie chce budowy Park&Ride

Liga Ochrony Przyrody próbuje zablokować planowaną inwestycję budowy Park&Ride argumentując obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody. Według pań z LOP na tym terenie występują chronione rośliny i zwierzęta, m.in. chroniony chrząszcz koziróg dębosz. Liga miejsc nie wskazała, chrząszcza nie pokazała – skupiła się na pisaniu pism do wszelakich instytucji. Dzięki wyszukiwarce google  dowiedziałem się, że Kozioróg dębosz jest przedstawicielem rodziny kózkowatych i osiąga długość do 56 mm. W Polsce rozwój larw koziorogów dęboszy stwierdzano wyłącznie w dębach szypułkowych i dębach bezszypułkowych.  Dla ciekawych – samica składa jaja w spękaniach kory oraz w miejscach zranień starych (ale wyłącznie żywych) i grubych drzew. Wybiera zwykle okazy osłabione np. przez choroby grzybowe. Chrząszcz ten nigdy nie zasiedla drzew tworzących duże, zwarte skupiska. Najczęściej pojedyncze stare dęby pomału je pożerając. Z tego opisu wnioskuję, że niestety środowisko brzóz i chaszczy przy WKD nie jest środowiskiem, w którym ten chrząszcz mógłby przebywać. Poza tym śmietnik często tam panujący jest mocno niesprzyjający gatunkowi lubiącemu czyste środowisko.

DSC_4186fot. miejsce po dzikim ognisku

Zagospodarowanie działki, na której ma być posadowiony parking jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren należy do WKD. Pamiętacie Państwo, kilka dni temu pisałem o wystąpieniu z wnioskiem na dofinansowanie budowy budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18zł. (Wartość całego projektu to 760.295,22zł). Czy LOP zablokuje dofinansowanie i w związku z tym plany uporządkowania chaotycznego parkowania samochodów w centrum miasta legną w gruzach? Nie mówiąc już o możliwości ucywilizowania miejsca, które dzisiaj jest ciemne, zachaszczone,  zaśmiecone i niebezpieczne oraz jest siedliskiem przebywania tam towarzystwa o nieznanej proweniencji.

DSC_4177Historia skarg LOP pisanych wszędzie i prawie w każdej sprawie jest bardzo długa ( odkąd ten oddział istnieje w Podkowie Leśnej). Przypomina mi się jedna z nich, która miała zablokować budowę kanalizacji i sieci wodociągowej uzasadniając to degradacją środowiska. Potem znane wszystkim mieszkańcom – zablokowanie przez LOP i radną Marię Wolską (do niedawna prezesa LOP, obecnie funkcję tę pełni Elżbieta Wolska-Zdunek) możliwości uzyskania otrzymanej dotacji na rewitalizację Parku Miejskiego w 2005r. Wywołało to oburzenie mieszkańców, burmistrza i radnych. Dla przypomnienia stanowisko ówczesnego Burmistrza w tej sprawie.

„Pismo Radnej Wolskiej do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest bulwersujące i szokujące. Zarzuty sformułowane przez Radną są fałszywe i bezpodstawne. Cechuje je duża doza złej woli, bowiem problemy w nich zawarte były wielokrotnie publicznie wyjaśniane. Była to próba pozbawienia miasta dotacji (…). Naraża ono miasto na znaczne straty i zaprzepaszczenie dotychczas poniesionych kosztów i prac. Powoduje istotne opóźnienie w rozpoczęciu prac remontowych. Protest Radnej Wolskiej tworzy zły klimat wokół Podkowy Leśnej i może mieć negatywne skutki w naszych dalszych staraniach o pozyskanie funduszy europejskich”.

Przedstawioną sprawą zajmowała się Rada Miasta, która na sesji w dniu 28.04.2005 r. podjęła stosowaną uchwałę. Wyraża ona jednoznaczną dezaprobatę dla działań Radnej Wolskiej, uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej, a podniesione zarzuty za nieprawdziwe.

Czas leci, a LOP w swojej zapiekłości jest niezmienny. Czy po 10 latach Rada Miasta będzie musiała podejmować analogiczną uchwałę w stosunku do organizacji? Temat pisania bezzasadnych skarg przez LOP był już w tym roku podejmowany przez radnych na sesji rady.

DSC_4168fot. drzewa wartościowe zgodnie z proj. nie podlegają wycince

Kuriozalnym jest zachowanie miejscowego LOP i w tej kadencji, kiedy weszła do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jako partner społeczny, aby protestami wywrócić projekt partnerstwa do góry nogami – również w staraniu się o dofinansowanie. Na szczęście w tym przypadku bezskutecznie.

Czy inwestycje mają być blokowane i utrudniane przez działaczy z podkowiańskiej Ligii Ochrony Przyrody?

Piszę o tym dlatego, że Liga Ochrony Przyrody jako najstarsza ekologiczna organizacja na terenie Polski z  tradycją jeszcze przedwojenną była powołana przede wszystkim do propagowania  idei ochrony przyrody oraz kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody. W ramach działalności  realizowano program szerokiej edukacji przyrodniczej, aktywizowano młodzież, organizowano konkursy  i  brano udział w pracach społecznych dotyczących zalesień i zadrzewień. Należeli do niej wybitni fachowcy, naukowcy i do kół – młodzież szkolna.

W Podkowie Leśnej ta idea została bardzo wypaczona, działalność LOP od lat skupia się na walce z administracją samorządową i pisaniem skarg. Nie widać podejmowanych działań na rzecz społeczności, organizowania warsztatów edukacyjnych dla uczniów czy faktycznej ochronności przyrody oraz działań proekologicznych.

Szkoda, bo tak naprawdę w Mieście Ogrodzie przydałaby się organizacja przyrodnicza, która będzie miała znacznie więcej do zaoferowania w zakresie ochrony naszego środowiska dla mieszkańców, będzie uwrażliwiała człowieka na piękno i bogactwo przyrody, będzie szerzyła ideę znaczenia i celu ochrony przyrody. Będzie partnerem i faktycznym wsparciem nie tylko dla mieszkańców, ale również dla władz miasta. Nie będzie szkodziła, a pomagała.

DSC_4164fot. skwerek w ramach projektu miał zostać doświetlony, postawione stojaki na rowery i ławki

IMG_0010

Udało się zmienić prawo! Drzewa nie do wycinki.

Pamiętacie Państwo batalię o wycinkę drzew wzdłuż linii WKD? Krótko przypomnę. W maju 2015 r. Urząd Transportu Kolejowego wydał decyzję obligującą WKD Sp. z o.o. do usunięcia wszystkich drzew i krzewów znajdujących się 15 m od osi skrajnego toru kolejowego. Wzbudziło to duży protest władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mieszkańców miejscowości położonych przy WKD.

Na moje zaproszenie 3 listopada 2015r. do Podkowy Leśnej  przybyli na spotkanie przedstawiciele władz samorządowych gmin położonych wzdłuż linii WKD w celu wypracowania wspólnego, jednolitego stanowiska w sprawie wycinki drzew. Na spotkaniu podjęto wspólne stanowisko, które zostało przekazane do UTK,  Ministerstwa Infrastruktury i Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z uchwalonymi stanowiskami Rad Gmin/Powiatów w przedmiotowej sprawie ( gm. Brwinów, Pruszków, Milanówek, Grodzisk, Starostwo Grodziskie i Starostwo Pruszkowskie). Jednym z naszych postulatów była zmiana przepisów nakazujących nieuzasadnioną wycinkę drzew. Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, tak aby powstające prawo uwzględniało uwarunkowania tras kolejowych niskich prędkości.

Po wielu miesiącach oczekiwań możemy powiedzieć udało się doprowadzić do zmiany złego prawa. Parlament 7 lipca 2016r.przyjął zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym. Przewidują one odstępstwa od zakazu usytuowania drzew i krzewów w odległości 15 m od torów. Drzewa, jeśli nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, będą mogły spokojnie rosnąć dalej. Znowelizowana ustawa została podpisana przez prezydenta 5 sierpnia br. WKD wstrzymało planowane wycinki, teraz czeka na wejście w życie nowych przepisów, tak aby mogło usuwać tylko te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Drzewa dalej będą cieszyły oko podróżujących kolejką, a dla mieszkańców będą jak dotąd częścią krajobrazu.

IMG_0008Z treścią wypracowanego stanowiska można zapoznać się w moim artykule z listopada /stanowisko-wladz-ws-wycinki-drzew/

%d bloggers like this: