Metropolia działa

W czwartek, 22 lutego br. w Warszawie  odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowania planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście perspektywy finansowej 2020+.

W spotkaniu poza mną udział wzięli: Michał Olszewski – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Krzysztof Kalinowski – wójt gminy Dębe Wielkie oraz dr hab. Marta Lackowska – ekspertka z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.
Przed zespołem tworzącym środowisko metropolitalne stoją wyzwania:

  • Określenie wspólnych celów rozwojowych samorządów obszaru metropolitalnego (NUTS2) w oparciu o zapisy Strategii rozwoju OMW
  • Identyfikacja projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju metropolii –do negocjacji w ramach „kontraktu metropolitalnego”
  • Wypracowanie mechanizmów koordynacji działań i podejmowania decyzji w obszarach tematycznych o znaczeniu metropolitalnym, które pozwolą na zwiększenie skuteczności osiągania wspólnych celów.

Po zakończeniu I części spotkania odbyły się warsztaty strategiczne dla przedstawicieli gmin, miast i powiatów obszaru metropolitalnego, które poprowadziła dr hab. Marta Lackowska i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska z Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, rozmawiali o priorytetach rozwojowych metropolii warszawskiej na najbliższe lata, co w najbliższych miesiacach pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów dla dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów metropolii w perspektywie finansowej 2020+. Warsztaty potrwają do maja br., a efektem wspólnych prac będzie przyjęcie „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą już uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne – od 1 stycznia br. NUTS „warszawski stołeczny” tworzy 70 gmin: Warszawa i dziewięć sąsiadujących powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński.

www.warszawa.onet.pl/warszawa-rozszerza-wspolprace-z-gminami-obszaru-metropolitalnego

Nowe urządzenia na skateparku

Podkowiański skatepark został wzbogacony o nowe elementy: pole jam, nową ławkę i łamaną poręcz. Myślę, że ucieszy to młodych miłośników sportów ekstremalnych – amatorów bmx-ów, rolek i deskorolek. Pozostałe urządzenia na skateparku zostaną odmalowane na wiosnę.

Obok skateparku niedawno powstał StreetWorkout dzięki któremu,  można zwiększyć masę mięśniową, siłę, wytrzymałość oraz dynamikę, ale także poprawić swoją kondycję i elastyczność ciała. Dzięki specjalnie zainstalowanym elementom ogólnodostępna i wielofunkcyjna strefa aktywności jest skierowana do różnych grup wiekowych. Dla młodszych jest też „pająk” oraz dla wszystkich elementy siłowni miejskiej. To doskonałe uzupełnienie codziennego spaceru, marszu czy joggingu.

Budujemy ścieżki rowerowe

Budujemy infrastrukturę rowerową, której do tej pory w Podkowie nie było. Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, dzięki której Podkowa Leśna pozyskała na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.700.000 zł.

Najbardziej zaawansowane prace są prowadzone na ścieżce wyznaczonej w pasie lasu ulicy Jeleniej, następnie w ciągach pasów drogowych  ulic Dębowej, Rysiej i Żubrowej (dotychczas porośniętych samosiejkami w korytarzach leśnych). Za chwilę rozpoczną się prace wzdłuż torów, w pasie linii WKD (własność PKP) na odcinku Podkowa Główna  – Podkowa Zachodnia.

Otworzyliśmy te ciągi komunikacyjne, które były niewykorzystane dotychczas, co znacznie poprawi funkcjonalność komunikacyjną wewnętrzną naszego miasta. Część ścieżek zaprojektowanych zostało w pasach drogowych wyznaczonych w planie Antoniego Jawornickiego jeszcze w 1925r.

Pozostałe aktualnie realizowane ścieżki odpowiadają na od dawna artykułowane potrzeby mieszkańców przemieszczania się wzdłuż torów WKD. Staraliśmy się jak najmniej ingerować w zieleń, omijając grube drzewa. Po oględzinach z fachowcami należy stwierdzić, że drzewostan w tych pasach zieleni jest w bardzo złym stanie i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wypielęgnowaliśmy też w zielonych korytarzach prawie 2000 drzew.

Przebieg ścieżek był wielokrotnie omawiany i konsultowany na spotkaniach z mieszkańcami, mapki zostały zaprezentowane w Biuletynie i na mojej stronie. Nasze pasy drogowe są zbyt wąskie na zmieszczenie pasa rowerowego, musielibyśmy wprowadzać drogi jednokierunkowe. Wszystkie ścieżki zostaną oświetlone (kable zostały już położone). Planowane też jest zamontowanie urządzeń rekreacyjnych wzdłuż ścieżek i w miarę potrzeb jeżeli będzie taka potrzeba zgłoszona przez mieszkańców, to również ławek. Przewidywany termin zakończenia prowadzonych prac to czerwiec br. Na wiosnę przy stacji WKD Główna powstaną wiaty rowerowe.

W lipcu 2017r. podpisałem kolejną umowę partnerską, dzięki której złożyliśmy wniosek na kwotę  1.755.000 zł o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 na odcinku wzdłuż granicy miasta oraz ulicy Lipowej. Dotychczasowe oceny komisji weryfikacyjnej są pozytywne, więc prawdopodobieństwo otrzymania środków jest duże. Czekamy na rozstrzygnięcie.

Oba projekty międzygminne (Podkowa Leśna, Żyrardów, Michałowice, Milanówek, Pruszków i Grodzisk Mazowiecki) zakładają stworzenie sieci dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi. W I etapie było to 36 km tras rowerowych, a w II etapie jest to 20 km.

 

Wygrana w sądzie

Pamiętacie Państwo spór ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim w sprawie namalowanych znaków rowerowych na ulicach Podkowy Leśnej? Starosta zaangażował swój urząd, policję, prokuraturę i sąd – w końcu problem trafił na wokandę. Tyle, że 24 listopada 2017r.  tę sprawę w sądzie wygrałem. Wyrok jest prawomocny.

Ponieważ minęło półtora roku od tej historii, to pozwolę sobie ją przypomnieć. W sierpniu 2016 r. na kilku ulicach Podkowy Leśnej zostały namalowane zalecane pasy dla rowerzystów (znaczki rowerków). Pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który ma za zadanie zwrócić uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnie. Ma to wpłynąć na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą się z ich obecnością. Dość obszernie tę idę przedstawiłem w artykule http://arturtusinski-podkowa.pl/zalecane-pasy-dla-rowerzystow/ .

Sprawa nabrała rumieńców, kiedy Starosta naszego powiatu 16 września 2016r. wystosował do mnie „Wezwanie do niezwłocznego usunięcia namalowanych rowerków”. Również 20 września 2016r. o swoim stanowisku zawiadomił Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim. O konflikcie zrobiło się głośno w prasie i mediach społecznościowych.

Jako, że się nie zgodziłem ze stanowiskiem Starosty, odpisałem, że (tu przytoczę fragment) „Rowery” w Podkowie Leśnej są rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do pasa dla rowerów jako „pas zalecany” lub „sugerowany”. Z technicznego i prawnego punktu widzenia pas zalecany w ogóle nie jest pasem dla rowerów. Część jezdni jest oznaczona jako sugerowana przestrzeń dla rowerzystów, nie będąc jednocześnie do ich wyłącznego użytku – inaczej niż w wypadku pasów rowerowych uregulowanych przepisami Prawo o ruchu drogowym. Ruch zmotoryzowany może (i musi) używać pasa zalecanego, żeby nie jechać środkiem jezdni. Samochody mogą równie na nim parkować, jeżeli parkowanie na jezdni jest w tym miejscu dozwolone. Generalnie, pas zalecany jest jedynie elementem układu drogowego, który ma za zadanie zwrócić uwagę na obecność rowerzystów i wizualnie zwęzić jezdnię. Stosuje się je na ulicach, gdzie zachodzi konieczność wskazania kierowcom potencjalnej obecności  rowerzystów na pasie ruchu ogólnego ze względu na ich bezpieczeństwo. Ma to wpłynąć na zachowanie kierowców: spodziewają się rowerzystów i łatwiej godzą się z ich obecnością. Na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462 z późniejszymi zmianami) starosta zarządza ruchem, a zarządcą drogi gminnej jest burmistrz (Ustawa o drogach publicznych art. 19 (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Zastosowane w Podkowie rozwiązanie nie dotyczy nowoprojektowanych dróg, ani nie wprowadza nowej organizacji ruchu w rozumieniu w/w wspomnianej ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie podlega więc opiniowaniu, regulowaniu czy uzgadnianiu przez Wydział Komunikacji Starostwa. Dla porządku dodam, że żaden z zapisów rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem na drogach nie nakłada wprost obowiązku posiadania dla każdej z dróg publicznych opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Wprowadzenie tego typu rozwiązań uzależnione jest od zarządzającego drogą – burmistrza.”

Równie obszernie wyjaśniłem zamysł i cel wprowadzenia tego typu rozwiązań w Podkowie i na świecie. Niestety nie spotkało się to z aprobatą Pana Marka Wieżbickiego i sprawę postanowił skierować do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Takie „Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia” zostało wysłane przez Starostę w dniu 16 listopada 2016r., podobnie jak mieszkańca gminy ościennej (powiązanego rodzinnie z pracownikiem pozostającym w sporze sądowym z miastem). Zarówno Prokuratura jak i Policja odmówiły wszczęcia postępowania w tej sprawie. Z Postanowienia wydanego dnia 30 listopada 2016 roku przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku Mazowieckim możemy się dowiedzieć, że odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w nieustalonym bliżej czasie w okresie od sierpnia 2016 roku do 27 października 2016 roku w Podkowie Leśnej polegającego na nieuprawnionym, niezgodnym z obowiązującym projektem stałej organizacji ruchu, umieszczeniem na drogach poziomego znaku drogowego przypominającego znak P – 23 w miejscach przeznaczonych do ruchu pojazdów, tj. o czyn z  art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego”.

Jak to się stało, że jednak sprawa znalazła swój finał w sądzie, to już historia na inny artykuł (z akt sprawy wynikają bardzo ciekawe rzeczy). Niemniej jednak Starosta osiągnął swój cel i postępowanie sądowe przeciwko mnie było prowadzone. Z jakim skutkiem? Napisałem na samym początku. Wyrok jest uniewinniający. Konstatacja jest smutna, sprawa toczyła się rok, kilkanaście osób zostało wezwanych na przesłuchania, odbyło się kilka rozpraw, skarb państwa poniósł koszty, mnóstwo osób zostało narażonych na stres. Po co?  Komu to miało służyć?  

Następne sprawy sądowe przede mną.

Budujemy drogi

Zima  nie zima, roboty drogowe na terenie Podkowy Leśnej są prowadzone. Może trochę w wolniejszym tempie, z przerwami, ale postęp prac jest widoczny.

Ulica Storczyków – budowa została zakończona tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Droga wykonana na odcinku od Kwiatowej do J. Pawła II – o długości 341m. Droga jest ciągiem pieszo – jezdnym o szerokość jezdni 4,5 m.  Przewidziano na niej szykany: odgiętą oś jezdni, azyle drogowe oraz wyniesione skrzyżowanie z ul. Sasanek.

Ulica Cicha – budowa rozpoczęta jeszcze w listopadzie zeszłego roku, niestety prace były prowadzone wolniej niż na ul. Storczyków i tu zakres prac wykonanych jest mniejszy, pozostały do uporządkowania pobocza i wylanie nawierzchni jezdnej oraz wybudowanie  dwóch progów i azyli bezpieczeństwa.

Ulica Kwiatowa (od Parkowej do Paproci) – na początku stycznia wykonawca wszedł na budowę i rozpoczął prace przy montowaniu krawężników. Roboty trwają. Nawierzchnia ulicy o dł. 520mb i szer. 4,50m będzie asfaltowa, zjady na posesje z kostki, dwa wyniesione skrzyżowanie z ulicą Storczyków i Konwalii. Przewidziano również budowę spowolnienia w postaci azylu bezpieczeństwa – zwężenia. Koszt budowy 900.000zł, wykonawca dał pięcioletnią gwarancję.

Ulica Topolowa od ul. Akacjowej do ronda Bukowa/Lipowa- prace rozpoczęto na początku lutego od wyknywania odwodnienia. Droga ma szerokość 5,5m, zostały na niej przewidziane dwa skrzyżowania wyniesione z ulicą Modrzewiową i Akacjową.  W drodze do pracy codziennie obserwuję postęp prac. Koszt wykonania 1.353.000zł

Na wszystkich ulicach zostało zaprojektowane odwodnienie. Jeżeli tylko pogoda będzie sprzyjająca, to prace będą kontynuowane  na wszystkich rozpoczętych ulicach.

fot. w nagłówku zdjecie ul. Storczyków.