Remonty dróg- Helenowska i Sójek

Na ulicy Helenowskiej w Podkowie Leśnej trwają prace budowlane dotyczące nawierzchni.  Mieszkańcy ulicy Helenowskiej w Podkowie od lat czekają na jej przebudowę, szczególnie w trudnej sytuacji są ci, którzy wodę w czasie deszczu mają w swoich garażach i piwnicach, dlatego myślę, że ucieszą się z ogłoszonego właśnie przetargu. Dotychczas mieszkańcy przez wiele lat z własnych środków finansowali działania zapobiegające podtopieniom wody wpływającej im z ulicy. Odcinek Helenowskiej pomiędzy ulicą Jelenią a Myśliwską, czasami nawet Brwinowską bywa kompletnie nieprzejezdny i trudny do przebycia dla pieszych. Kolejny odcinek się pyli, jest duży ruch z uwagi na lokalizację tej ulicy w centrum, przedszkole i układ komunikacyjny miasta. Od wielu lat mieszkańcy starali się o jej przebudowę – interweniowali w urzędzie, na sesjach i komisjach, pisząc pisma, petycje, prośby. Zaplanowana budowa od Jeleniej do Brwinowskiej jest w dwóch etapach: Główna – Jelenia i Główna – Brwinowska.

 

Kolejną ulicą, której nawierzchnia uległa zmianie to ulica Sójek, okresowo nieprzejezdna, została ulepszona płytami betonowymi i tłuczniem (prace jeszcze trwają). Podczas deszczu czy roztopów mieszkańcy tych okolic powinni już spokojnie dojechać do swoich domów.

44 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27 września 2019 roku – 24 października 2019 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach bieżących i planowanych inwestycji na terenie miasta
 • Spotkanie z kierownikami zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Spotkanie z Generalnym Konserwatorem Zabytków
 • Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 • Spotkania z członkami stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, gdzie głównym tematem były odpady komunalne i finanse j.s.t.
 • Udział w spotkaniach w ramach ZIT
 • Spotkanie z władzami PTO
 • Spotkanie z dyrektorem Instytutu Węgierskiego, w celu omówieniem organizacji upamiętnienia wybuchu Powstania Węgierskiego

Sprawy bieżące:

 • Przygotowano zapytanie ofertowe na usługę wykonania, dostawy i montażu urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka. Zainteresowani mogą składać oferty do dnia 28 października br.
 • W dniu 08.10.2019r. ogłoszony został przetarg na budowę rekreacyjnego obiektu małej architektury – toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.
 • W ramach postępowania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, został wyłoniony wykonawca.
 • Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na realizację wykonania tras rowerowych na odcinku WKD Główna – granica Miasta (ul. Podleśna).
 • Trwają prace przy przebudowie ulicy Helenowskiej w ramach etapu I (ulica Główna – ulica Jelenia). Dotychczas na całej długości jezdni oraz na zjazdach do posesji ustawiono krawężniki, ułożono chodnik z kostki betonowej, wykonano zjazdy do przyległych posesji, wykonano większość elementów rurociągów i studni odwodnienia ulicy oraz częściowo podbudowę pod nawierzchnię docelową. Zaawansowanie prac wynosi około 60%.
 • Trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej peronów przystankowych oraz zmian w stałej organizacji ruchu związanych z planowanym uruchomieniem przystanków autobusowych w ulicy Brwinowskiej.
 • Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie miasta.
 • Podpisano umowę na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami.
 • Wykonano przegląd drzewostanu, wytypowano drzewa do pielęgnacji oraz oznaczono obumarłe drzewa do wycinki.
 • Zakupiono i posadzono 4000 cebulek kwiatowych.
 • Wykonano projekty systemu nawadniającego (Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Park&Ride)
 • Zamontowaliśmy elektroniczny pomiar prędkości na ul. Brwinowskiej
 • Zbieramy oferty na opracowanie projektu i realizację doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II na wysokości kościoła św. Krzysztofa
 • Od ostatniej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna nasz urząd kontrolował:
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Kontrolę prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne

(Kontrole nie mają charakteru rutynowego, są wynikiem doniesień i skarg kierowanych do instytucji).

 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie „samowoli budowlanej w związku z przebudową zbiornika wodnego w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej(…)” – organ odmówił wszczęcia postepowania administracyjnego.
 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie „samowoli budowlanej w związku z przebudową zbiornika wodnego w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej(…)” – organ odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu administracyjnym
 • Stowarzyszenie Dendropolis złożyło wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uchylenie decyzji na prowadzenie prac budowlanych (od której miesiąc wcześniej się odwołało) – organ odmówił wszczęcia postępowania zgodnie z art. 155 Kpa., bo tylko decyzja ostateczna może być uchylona.
 • Stowarzyszenie Dendropolis już po ustawowym terminie na składanie wniosków, złożyło za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Ministra Kultury – Generalnego Konserwatora Zabytków kolejne wnioski w sprawie swojego odwołanie od decyzji MWKZ w Warszawie z dnia 18.08.2019 br.
 • Podkowiański oddział Ligi Ochrony Przyrody skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomienie o „rabunkowej gospodarce zasobami wodnymi w Podkowie Leśnej”

Inne

 • Odebraliśmy nagrodę w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich i tym samym utrzymaliśmy 2 miejsce.
 • Projekt podkowiańskiego przedszkola wykonany przez firmę Bjerg Architektur zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”.
 • Wziąłem udział w obchodach 30 lecia Szkoły Św. Teresy w Podkowie Leśnej
 • 13 października br. przeprowadzone zostały wybory do Sejmu i do Senatu RP. W Podkowie Leśnej uprawnionych do głosowania było 3100 osób, głosy oddało 2511 osób, frekwencja wyborcza wyniosła 80,97% (frekwencja w kraju 61,74%).
 • W terminie od dnia 7 do 31 października 2019 r. do publicznego wglądu udostępniony jest projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miasta (pokój nr 16) oraz na stronie internetowej miasta. Uwagi do projektu studium można składać do dnia 25 listopada 2019 r.
 • Rozpatrzono złożone wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego W głosowaniu zwyciężył projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, którego koszt realizacji oszacowano na 100.000 zł. Pomysł uzyskał 214 głosów.
 • We współpracy z Ambasador Węgier i Instytutem Kultury Węgierskiej odbyły się obchody uroczystości upamiętniającej rocznicę Rewolucji Węgierskiej ’56.
 • Zorganizowano VI Bieg MMO 2019 w Lesie Młochowskim
 • Trwają Przygotowania do I w Polsce Międzynarodowego Turnieju TEQPONGA: Warsaw 2019 TEQPONG CHALLENGER CUP – PODKOWA LEŚNA
 • Wziąłem udział w Konferencji w Gdańsku pt. „Solidarność klimatyczna XXI wieku”.
 • Wziąłem udział w XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Miło mi poinformować, że zostałem delegatem obecnej kadencji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu. Jest to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Weryfikacja mandatów i przyjęcie członków odbyło się na 37 sesji Kongresu prowadzonego przez Prezydenta Andersa Knape w dniu 29 października 2019 roku.

CLRAE  jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących państwa członkowskie Rady Europy z 47 krajów członkowskich. Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla swoich przedstawicieli (i 12 miejsc dla ich zastępców). Obecnie Kongres liczy 324 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 324 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Reprezentanci muszą posiadać mandat pochodzący z wyboru i są rekomendowani przez polskie organizacje samorządowe. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym na sesjach w Strasburgu.

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący (kadencja członków też trwa dwa lata, delegacje po tym okresie są odnawialne). Wybierają go na przemian obie izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Działalność Kongresu jest wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące. Przedstawiciele CLRAE odbywają regularne wizyty kontrolne we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE. Kongres wspiera tworzenie  stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

 

Dni Węgierskie

Uroczystość upamiętniająca  63 rocznicę Powstania Węgierskiego przybrała w Podkowie Leśnej wyjątkowo wzniosły charakter. Podniesiono flagę węgierską, elementem oprawy ceremonialnej była wojskowa asysta honorowa, co nadało odpowiednią rangę wydarzeniu. Złożeniu kwiatów towarzyszyła Pani Ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács wraz z przedstawicielami ambasady, a także Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej i były ambasador Ákos Engelmayer, radni, reprezentanci szkół, mieszkańcy. Na grobach żołnierzy węgierskich na cmentarzu zapalono symboliczne znicze, kwiaty także zostały złożone w kościele przy tablicy upamiętniającej wydarzenia węgierskie1956 roku. Wydarzenie uświetnił zespół muzyki węgierskiej Lukanenye.

Pomnik znajdujący się w podkowiańskim parku poświęcony jest polskim i węgierskim towarzyszom broni, poległym w Podkowie Leśnej w okresie II wojny światowej. Przypomnijmy, że pamiątkowa płyta ufundowana przez społeczeństwo Podkowy Leśnej, została odsłonięta w 1963 r.  W tym roku (2019) wykonano prace związane z jej konserwacją.

W dniach 24-26.10 odbędzie się Międzynarodowy Turniej Teqponga – gry, która została wymyślona na Węgrzech.

 

 

Plac zabaw czekają zmiany

Plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka położony pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, budynkami usługowymi, parkingiem oraz Kościołem doczeka się zmiany (warunkiem jest znalezienie wykonawcy). W połowie zeszłego roku zakończyliśmy prace projektowe zagospodarowania tego terenu.

Nie udało się zaplanować inwestycji w tegorocznym budżecie, szacowany koszt wykonania wynosi ok. 350.000 zł. W związku z dużą kwotą, realizacja całego zadania stanowi problem dla budżetu miasta, dlatego zdecydowaliśmy o podzieleniu realizacji na etapy, w pierwszym chcemy wymienić zabawki na nowe. Udało się wygospodarować kwotę (miejmy nadzieję wystarczającą), która powinna pozwolić to zrobić jeszcze w tym roku. Szukamy wykonawcy, zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, który posiada aktualne zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie urządzenia zabawowe mają być wykonane z drewna naturalnego, cechować się jednolitą kolorystyką malowanych elementów metalowych wyposażenia (np. czerń lub grafit) i posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normami. Przed przystąpieniem do montażu nowych urządzeń zabawowych wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania, wywiezienia i utylizacji istniejących elementów placu zabaw.

Zaplanowane zabawki:

 • huśtawka dla najmłodszych z siedziskami kubełkowymi – 1 szt.,
 • huśtawka kombi z siedziskiem i „gniazdem” – 1 szt.,
 • element zabawowy – dwie wieże połączone ze sobą mostem na sznurkach – 1 szt.,
 • domek zabaw z ławkami, stolikami i zewnętrzną werandą ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią – 1 szt.,
 • mostek – 1 szt.,
 • łódka – 1 szt.,
 • karuzela – 1 szt.,
 • bujawki (sprężynowce) – 2 szt.,
 • huśtawka równoważna – 1 szt.,
 • kłoda do balansowania – 1 szt.,
 • piaskownica – 1 szt.,
 • zabawka w piaskownicy (koparka) – 1 szt.

Plac zabaw w Podkowie jest niewielkim placem, jego świetne położenie sprawia, że jest bardzo eksploatowany przez dzieci w różnym wieku i to się nie zmieni, nie znikną pewnie też kolejki do korzystania z urządzeń. W żadnym stopniu nie może też być konkurencyjny dla okolicznych dużych placów zabaw, gdzie urządzenia są różnorodne i dopasowane do różnych grup wiekowych.     Warto przypomnieć, że do dyspozycji jest plac zabaw na terenie szkoły, który w weekendy jest wykorzystywany w niewielkim stopniu,

podobnie jak linarium na terenie MOK. Nie ma co prawda ulubionej kawiarni po sąsiedzku, ale funkcje swoje jak najbardziej spełniają oba obiekty.

I na terenie Ogrodu Matki i Dziecka i MOK staramy też się poprawić bezpieczeństwo, oba tereny będą doświetlone (na terenie MOK już od wczoraj stoją  nowe latarnie), na obu zostaną zamontowane kamery.

Konieczność wymiany urządzeń widzieli też mieszkańcy, składając wniosek do budżetu partycypacyjnego na rok 2020. Jednym z powodów jego odrzucenia przez urząd była planowana realizacja inwestycji przez miasto. Tym większą będę miał radość, jeżeli uda się to zrobić jeszcze w tym roku.

%d bloggers like this: