Inwestycje drogowe

Dębowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Dębowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia o szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano próg zwalniający z kostki betonowej. Zarówno nawierzchnia asfaltowa jak i użyta kolorystyka elementów zjazdów i chodników jest efektem wyniku dyskusji o docelowych nawierzchniach stosowanych na terenie miasta, jakie miały miejsce na spotkaniach burmistrza Artura Tusińskiego z mieszkańcami w latach 2015 i 2016. Ujednolicona estetyka dróg została także uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. We wszystkich projektach drogowych zleconych przez urząd po roku 2015, przewiduje się nawierzchnię asfaltową, na podjazdach, progach, skrzyżowaniach wyniesionych – kostkę w odcieniach grafitu i szarości. Chodniki wykonujemy w większości przypadków z dużej kostki betonowej, szarej o nawierzchni śrutowanej – chropowatej, która w okresie zimowym sprawia mniej kłopotów pieszym uczestnikom ruchu.

Sosnowa

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ulicy Modrzewiowej. W ramach przebudowy powstała nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostały również nowe zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej do przyległych posesji. Wykonano odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Odwodnienie realizowane przy okazji budowy dróg na terenie miasta ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Podziemne zbiorniki magazynując wodę opadową zapobiegają jej bezpowrotnemu spływowi i negatywnemu zjawisku przesuszania gleby. Infiltrując w miejscu opadu, z czasem zasilają pokłady wody podziemnej i poprawiają warunki biotyczne egzystencji drzew i roślin na terenie miasta, długo utrzymując wilgoć w glebie.   System odwodnienia wybudowanego odcinka Sosnowej ma zdolność retencji 11,66 m³/h, co przy uwzględnieniu współczynników infiltracji pozwala skutecznie zatrzymać dla dobra mieszkańców miasta co najmniej 328 m³ wody opadowej rocznie. Wprowadzono nową stałą organizację ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonano skrzyżowanie wyniesione z ulicą Modrzewiową z kostki betonowej.

Grabowa

Na ukończeniu są prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Bukowej. Jest to jeden z najbardziej problematycznych odcinków dróg na terenie Podkowy Leśnej. Najniżej położony w tym kwartale miasta, w czasie opadów zawsze narażony na zalanie, co też przekładało się na trwałość nawierzchni gruntowej ( wg badań gruntów które wykonujemy dla każdej projektowanej ulicy, na Grabowej warstwa gruntu pochodzenia antropogenicznego miejscami sięgała 1 metra). W niej znaleźć można było nie tylko kruszywa kamienne, ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju żużle pospaleniskowe, gruz budowlany, destrukty i inne niepożądane materiały. Przy przebudowie dróg te zanieczyszczone warstwy wierzchnie są wywożone poza teren miasta. Wykonana została nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Całość wód opadowych z jezdni odprowadzona będzie poprzez drenaż „francuski„ do studni chłonnych i gruntu. Roczna zdolność retencyjna systemu odwodnienia ulicy Grabowej to ponad 500 m³ wód opadowych, 22,84 m³ to maksymalna godzinowa ilość wody która system studni chłonnych jest zmagazynować. Porównując z sytuacja z przed remontu z tych 500 m³ wody deszczowej, 200 m ³ była by strata związaną ze spływem wody a drugie 200 z parowaniem.  Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane będą specjalne azyle, które jednocześnie stanowić będą ochronę dla drzew kolidujących z jezdnią, które w innym przypadku musiałyby zostać wycięte. Nieprecyzyjna inwentaryzacja sieci gazowej budowanej w latach 80 ubiegłego wieku, co za tym idzie kolizyjny przebieg nowoprojektowanego krawężnika z istniejącą siecią gazową zmusiła drogowców do korekt geometrii drogi i dostosowania rozwiązań do stanu istniejącego.

Mickiewicza

Zakończone zostały prace budowlane związane z przebudową ulicy na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza, wykonana zostanie nowa jezdnia szerokość 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej oraz odwodnienie pasa drogowego za pomocą drenażu „francuskiego” i podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających. Cały system odwodnienia tego odcinka Mickiewicza pozwoli na zatrzymanie na terenie miasta ponad 400 m³ wód opadowych rocznie. Podobnie jak w przypadku przebudowanego odcinka ulicy Grabowej tak i ten odcinek ulicy Mickiewicza jest najniżej położonym w tym rejonie miasta. Wody opadowe spływające z ulic o nawierzchniach, przez niektórych uważanych za „przepuszczalne i ekologiczne” zalewały posesje, a czasem i budynki zlokalizowane na tym odcinku ulicy. Woda na drogach „gruntowych” spływa i paruje pogłębiając deficyt w bilansie wodnym miasta. Przebudowana w roku 2016 ulica Reymonta posiada podobny system odwodnienia pozwalający zatrzymać i poprzez system podziemnych zbiorników retencyjnych wprowadzić do gruntu 1956,40 m³ czystej deszczówki, a woda opadowa już od prawie 5 lat nie zalewa ulicy Mickiewicza. Zasadą w przebudowie dróg, która jest priorytetem wyznaczającym kierunek działań jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i zatrzymanie całej wody deszczowej opadowej w miejscu jej opadu. Te dwa priorytety są równorzędnie traktowane. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach wymuszenia spowolnienia ruchu wykonane zostanie skrzyżowanie wyniesione z ulicą Sienkiewicza oraz specjalne azyle.

Sasanek

Na ulicy Sasanek dobiega końca przebudowa ponad 300 metrowego odcinka drogi. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek od ulicy Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie melioracyjnym Rs 11 oraz skrzyżowanie z ulicą Głogów i prawie 40 metrowym odcinkiem ulicy. Przepusty na terenie miasta będą w bliższej przyszłości wymagały prac i nakładów związanych z ich przebudową, dlatego przebudowa ulicy Sasanek jak i Storczyków  zakończyły się przed rowem melioracyjnym, w innym wypadku nowe nawierzchnie musiałyby ulec rozebraniu. Ulica Sasanek, wzorem innych przebudowywanych na terenie miasta także posiada system odwodnienia umożliwiający zatrzymanie całego spływu wód opadowych z nawierzchni do systemu drenażu i studzienek chłonnych. Zdolność retencyjna na poziomie 789,64 m³ jest większa niż ta zainstalowana na przebudowanym odcinku Storczyków która wynosi 720 m³.  Organizacja ruchu zakłada wprowadzenie strefy zamieszkania z limitem prędkości pojazdów mechanicznych 20 km/h. Zaprojektowano szykany zawężające pas ruchu, które mają wymusić spowolnienie. Geometria drogi z odchyloną osią także ma wpłynąć na bezpieczeństwo, jednak głównym jej zadaniem jest wygospodarowanie większego pobocza w bardzo wąskim pasie drogowym i spływ w miejsce pożądane wody opadowej. Niecka zbierająca wodę, wypełniona kruszywem wokół drenażu, wyłożona jest geowłókninami, które muszą spełniać warunki rozdziału, separacji i filtracji oraz rozpraszać naprężenia jak również posiadać właściwości pozwalające na skuteczny transport poziomy wody w tych warunkach. Woda w geowłókninie powinna być transportowana jak najwolniej przez jak największą ilość porów. Na końcu trafia do systemu studzienek chłonnych o perforowanej powłoce, co wspomaga infiltrację wody w głębsze warstwy gleby.

Wróbla

Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie przebudowy ul. Wróblej na odcinku od ulicy Jaskółczej do Sokolej razem z fragmentem ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem.  Wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne  oraz zjazdy i dojścia do furtek z kostki betonowej. Ujednolicone materiały nawierzchni, podjazdów i chodników poprawiają estetykę miasta. Wykonane zostanie odwodnienie pasów drogowych za pomocą drenażu „francuskiego” oraz podziemnych skrzynek retencyjno- rozsączających lub studni chłonnych. Wprowadzone zostaną nowe stałe organizacje ruchu oraz elementy wymuszenia spowolnienia ruchu  w tym wyniesione powierzchnie skrzyżowań ulicy wróbla z ulica Szczyglą i Sokolą. Pojawią się szykany i zawężenie pasa jezdni.

Wjazd na teren MOK i ul. Świerkowa.

Jeszcze do końca tego roku planujemy przebudowę części ulicy Akacjowej i wjazd na teren MOK. Istniejący system odwodnienia funkcjonujący już ponad 20 lat, pomimo dwukrotnie podjętych prób reanimacji nie działa w sposób zadowalający. Dlatego w ramach projektowania systemu ścieżek rowerowych, na które miasto uzyskało kilka milionów dofinansowania, zaprojektowano przebudowę odcinka ulicy Świerkowej na odcinku ulica Akacjowa do wysokości terenu będącego własnością Skarbu Państwa, a władanego przez WKD. Ten uczęszczany odcinek ulicy, zlokalizowany w centrum miasta, w dni deszczowe jest praktycznie nie do sforsowania przez pieszych. Stojąca woda w wejściu na teren MOK przez wiele dni po opadach deszczu jedynie paruje, a i nie jest wizytówką miasta. Przebudowa całego skrzyżowania i odcinka ulicy Świerkowej wraz z efektywnym odwodnieniem – całość wody zostanie retencjonowana w podziemnych zbiornikach  nie tylko poprawi estetykę tej części miasta, ale poprawi warunki korzystania z infrastruktury miejskiej.

Ulica Błońska

Został przekazany plac budowy na ulicy Błońskiej, niedługo powinny zacząć się prace ziemne.

 

Pozbywamy się kopciuchów. Działamy na rzecz poprawy jakości powietrza

Podkowa Leśna jest niewątpliwie wiodącym miastem, jeśli chodzi o podejmowane działania w trosce o czyste powietrze. Na ulicach możecie Państwo zobaczyć zamontowane tablice LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki o wysoką jakość powietrza. Zakup 10 tablic i 10 czujników został dofinansowany z zewnętrznych środków w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość projektu wyniosła 125.460 zł. Jest to kwota niezależna od pozyskanej wcześniej dotacji na projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  w wysokości 1.132.800 zł  (wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł).

Warto przypomnieć, że w latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza, które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza w Podkowie Leśnej. Od tego czasu świadomość społeczna znacznie wzrosła, co widać chociażby po malejącej liczbie osób korzystających z kominka.

W ciągu dwóch ostatnich lat zauważalny jest także wzrost liczby nieruchomości, które opalały węglem/drewnem, a wystąpiły o podłączenie się do sieci gazowej. W 2019 roku było to 8 domów, w 2020 (do końca października) jest ich 10. Pragnąc ograniczyć niską emisję w Podkowie Leśnej, przygotowano dla mieszkańców Podkowy Leśnej, program dofinansowania do wymiany pieców obsługujących paliwa stałe na niskoemisyjne, ekologiczne źródła ciepła. Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 100/XII/2019 o możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne, ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła wraz z jego montażem i uruchomieniem. Dotacja może być przyznana w wysokości 100% poniesionych kosztów zakupu urządzenia, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci gazowej, w wysokości nie wyższej niż 7.500,00 zł (dla każdego chętnego, bez względu na dochód). Mieszkańcy złożyli 4 wnioski, z czego 3 otrzymały dofinansowanie. Formalnie wiemy o 4 wymienionych piecach, jeszcze nie znamy liczby nieruchomości, w których zostały wymienione piece bez dodatkowego wsparcia miasta. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta, przeprowadza ją dla nas Politechnika Warszawska. Zostało zebranych 650 ankiet na 1440 lokali, w których należy przeprowadzić wywiad. Ubolewam, że nieznaczna część mieszkańców odmawia współpracy z ankieterami, niemniej w związku z nałożonym obowiązkiem na gminy konieczności przeprowadzania takiej inwentaryzacji, będą oni zobligowani do złożenia stosownej informacji pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Miasto poza działaniami podejmowanymi w ramach wielokrotnie opisywanego programu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” przede wszystkim przystąpiło do likwidacji tzw. kopciuchów we wszystkich budynkach komunalnych. I tak w budynku na J. Pawła II zlikwidowano 7 takich źródeł ciepła, wszystkie lokale zostały wyposażone w ogrzewanie gazowe, wybudowano centralną kotłownię, zmodernizowano kominy, w kuchniach użytkownicy korzystają z kuchenek gazowych. W budynku na ul. Jaworowej 4 lokale posiadają już instalację gazową, do pozostałych 4 będzie doprowadzona wiosną przyszłego roku, obecnie prowadzone są prace projektowe (na ukończeniu). Pozostałe zamieszkiwane budynki  komunalne są nowe i posiadają instalację gazową oraz piece nowego typu. Do 2021 roku Podkowa Leśna, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,  pozbywa się problemu kopciuchów w budynkach miejskich. Dlatego największą wagę kolejno będziemy przykładali do edukacji w obszarze wpływu jakości powietrza na zdrowie, a także w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nie unikniemy także kontroli przeprowadzanych u mieszkańców, które zostały obligatoryjnie wprowadzone przez uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ważną inicjatywą społeczną podjętą przez mieszkańców było skierowanie dwóch projektów uchwał intencyjnych w zakresie ograniczenia palenia w kominkach w dni smogowe, czyli wtedy kiedy przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza oraz zmian w dozwolonych rodzajów paliw. Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Miasta, a zapisy uchwały kominkowej została także przyjęte przez sejmik wojewódzki w Programie Ochrony Powietrza, czyli obejmują swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie. Organizacja lokalna „Podkowa bez smogu” inicjowała także akcje społeczne „Mój dom nie dymi” oraz „Zobacz, czym oddychasz”.

Wszystkie działania w zakresie ochrony powietrza będziemy kontynuować w roku przyszłym. Będziemy także obserwować co robią gminy ościenne, bo jak wiadomo, powietrze nie ma granic i aby osiągnąć efekt, działania powinny być zakreślone na szeroką skalę.

Jako gmina podjęliśmy ogromne starania, by pozyskać fundusze na wydatki, które mają przyczynić się do zadbania, by Podkowa Leśna była zdrowym miejscem do życia, a także by podnosić stale świadomość mieszkańców. Każda dotacja jest celowa, czyli może zostać wydana tylko i wyłącznie na przedsięwzięcia opisane w projekcie, nie możemy za nią wybudować dróg, dosadzić drzew czy posprzątać miasta. To taka oczywistość, ale warta przypomnienia.

 

fot. regioDom.pl/internet

Podkowa wśród najlepiej zarządzanych gmin.

Od 5 lat Podkowa Leśna znajduje się na szczycie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Tym razem zajęliśmy VI miejsce w kraju i II na Mazowszu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej.
Ranking ocenia politykę rozwoju prowadzoną przez władze polskich miast i gmin. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią pod kierownictwem prof. Jerzego Buzka, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Zbadano wszystkie gminy.
Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kryteria oceny samorządów zostały ustalone przez Kapitułę w skład, której weszli poza wspomnianym prof. Buzkiem, prof. Jerzy Stępień – sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Andrzej Porawski – Dyr. Biura Związku Miast Polskich, Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Dziennika „Rzeczpospolita” i inni.
fot. zdjęcie archiwalne

Konsultacje w/s skrzyżowań równorzędnych

Bezpieczeństwo na drogach to były temat, który zdominował moje z Państwem spotkania. W marcu 2015 r. miało miejsce pierwsze z nich. 5 lat temu z raportów opracowanych przez ekspertów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i twórców Narodowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy programu Gambit wynikało, że główną przyczyną wypadków na naszych drogach jest prędkość. Nadużywanie prędkości jest szczególnie brzemienne w skutki na drogach lokalnych o charakterze dróg tranzytowych. Na szczęście wypadki w Podkowie Leśnej zdarzają się sporadycznie, ale nasze subiektywne poczucie bezpieczeństwa podpowiada nam, że gdyby pojazdy poruszały się wolniej byłoby o wiele lepiej.

Oczywiste jest, że metody i środki uspokojenia ruchu mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się po drogach. Od lat w Podkowie Leśnej mieszkańcy wnioskują o to, aby rozwój naszej infrastruktury drogowej był nakierowany na niechronionych jej użytkowników: pieszych i rowerzystów, o spowolnienie ruchu samochodowego, o zakaz poruszania się samochodów ciężarowych (ewentualnie o egzekwowanie istniejących przepisów)” – te słowa, których jestem autorem, sprzed kilku lat są wciąż aktualne. Mimo przyjęcia w wyniku konsultacji społecznych zasady dotyczącej nowo projektowanych dróg, a tyczącej się stosowania fizycznych środków spowolnienia ruchu (progi, skrzyżowania wyniesione, czy szykany) i organizacji ruchu (strefy zamieszkania) nadal w wielu miejscach nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego nas dzisiaj efektu. Z perspektywy czasu widać, że niektóre rozwiązania, mimo że poprawiły bezpieczeństwo są zwyczajnie mnie skuteczne, inne bardzo, ale krytykowane są za „radykalizm”, a jeszcze inne mają tyle samo zwolenników co przeciwników.

Dlatego chciałbym Państwa zaprosić do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia na podkowiańskich ulicach skrzyżowań równorzędnych. To bardzo efektywna metoda wymuszenia spowolnienia ruchu. Na naszych wąskich ulicach, pozbawionych trójkątów widoczności może okazać się bardzo skuteczna. Na przeszkodzie stosowania tego typu rozwiązań stoi prawo o drogach, kategorycznie ograniczające stosowanie takich instrumentów tylko  do skrzyżowań dróg o nawierzchni twardej (nie ma możliwości uzgodnienia takiej organizacji ruchu na skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni „gruntowej” – także tłuczniowej). Do niedawna takich dróg było niewiele. Przez ostatnie 6 lat wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy blisko 12 km ulic. Utwardzonych jest prawie 22 km na blisko 44 km dróg gminnych. Możemy to rozwiązanie wprowadzić w bardzo wielu miejscach (w kilku już wprowadziliśmy), a w przyszłości przyjąć zasadę, że wraz z oddawanym nowo wybudowanym odcinkiem drogi wprowadzane będą w stałej organizacji ruchu skrzyżowania równorzędne. Czyli obowiązywać będzie „zasada prawej strony” – dojeżdżając do skrzyżowania mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z naszej prawej strony. Biorąc pod uwagę pasy drogowe i widoczność w praktyce prowadzić to będzie do konieczności zatrzymania się samochodów. Efekt spowolnienia i poprawy bezpieczeństwa 100%. Takie rozwiązania występują zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W wielu miejscowościach jest to jedyna zasada organizacji ruchu, no może poza równolegle wprowadzanymi strefami ograniczenia prędkości ruchu. Ma jeszcze jedną ogromną zaletę – w konsekwencji z naszych ulic zniknie bardzo dużo znaków drogowych. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć skrzyżowań z drogami  powiatowymi Jana Pawła II i Brwinowską.

Zapraszam do dyskusji. Zachęcam do wypełnienia ankiet załączonych do Biuletynu, ankiet internetowych dostępnych na stronie www miasta (od 2.11), wysyłania opinii i uwag czy to za pośrednictwem e-maila, czy facebooka.

—————————————————————————

Konsultacje są skierowane do mieszkańców Podkowy Leśnej.  Rozpoczną się 2 listopada 2020 r., a zakończą 30 listopada 2020 r. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: badania ankietowego (papierowo i elektronicznie) oraz poprzez zbieranie opinii przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna) lub drogą elektroniczną na adres e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, a także spotkania konsultacyjnego online, tj. chatu z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, zorganizowanego w  formie zdalnej ze względu na pandemię koronawirusa. O terminie spotkania online poinformuję Państwa co najmniej na 3 dni przed terminem jego przeprowadzenia.

Wykaz skrzyżowań przewidywanych jako równorzędne:

STRONA PÓŁNOCNA

 • 1 – Zachodnia / Słowicza
 • 2 – Gołębia – Zachodnia / Bażantów
 • 3 – Gołębia / Sokola
 • 4 – Sokola / Wróbla
 • 5 – Słowicza / Warszawska
 • 6 – Słowicza / Błońska
 • 7 – Słowicza / Helenowska
 • 8 – Słowicza / Miejska
 • 9 – Lotnicza / Główna
 • 10 – Lotnicza / Myśliwska
 • 11 – Jelenia / Helenowska
 • 12 – Jelenia / Błońska
 • 13 – Jelenia / Królicza
 • 14 – Jelenia / Wiewiórek
 • 15 – Główna / Miejska
 • 16 – Główna / Helenowska
 • 17 – Główna / Warszawska
 • 18 – Główna / Wiewiórek
 • 19 – Myśliwska / Helenowska
 • 20 – Myśliwska / Błońska
 • 21 – Myśliwska / Wiewiórek
 • 22 – Królicza / Sarnia
 • 23 – Wiewiórek / Wiewiórek
 • 24 – Wiewiórek – Jeża /Zamkowa

STRONA POŁUDNIOWA

 •  1 – Parkowa / Kwiatowa (wlot zachodni)
 • 2 – Parkowa / Wrzosowa
 • 3 – Parkowa /Kwiatowa (wlot wschodni)
 • 4 – Kwiatowa / Storczyków
 • 5 – Kwiatowa / Konwalii
 • 6 – Kwiatowa / Paproci
 • 7 – Kwiatowa / Wrzosowa
 • 8 – Sasanek / Głogów
 • 9 – Sasanek / Storczyków
 • 10 – Sasanek / Bluszczowa
 • 11 – Akacjowa / Świerkowa / Modrzewiowa
 • 12 – Akacjowa / Kościelna
 • 13 – Akacjowa / Klonowa
 • 14 – Akacjowa / Topolowa
 • 15 – Akacjowa / Wschodnia
 • 16 – Modrzewiowa / Kościelna

Zarządzenie – konsultacje w/s skrzyżowań równorzędnych.pdf.

 

Kształtowanie lokalnej polityki przestrzennej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który należy traktować szeroko. Ma wyznaczać kierunki, ale i określać uwarunkowania. W przypadku naszego miasta znaczenie zawsze będą miały uwarunkowania historyczne i te związane z naszym przywiązaniem do wyjątkowości miejsca, w którym mieszkamy oraz potrzeba kreowania takiej polityki, która w perspektywie czasu pozwoli podkowianom cieszyć się z niezależności i samodzielności tego małego przecież miasta.

Myśląc o zagospodarowaniu przestrzennym – studium, a później planach miejscowych – warto spoglądając w przyszłość dokonać analizy zmian historycznych jakie miały miejsce. Przeprowadzić porównanie z wizją Podkowy nakreśloną przez mieszkańców w strategii rozwoju miasta oraz z wizją „ojców założycieli”. Dlatego przystępując do planowania chcielibyśmy w kilku miejscach, w których jest to możliwe, wrócić do historycznych założeń,  wrócić do planu stworzonego przez Antoniego Jawornickiego. Planu, który był podstawą do późniejszych parcelacji gruntów i w końcu planu, który został wypaczony zmianami naniesionymi w układzie geodezyjnym i komunikacyjnym miasta przez władze komunistyczne.

Przywrócenie historycznej osi widokowej

Rys.1

To co chcemy zrobić, wzmacniając funkcje społeczne przestrzeni publicznych i miastotwórczych, to odtworzyć oś widokową ulicy Akacjowej. W zeszłym roku zakończyliśmy kilkuletnią batalię sądową o uregulowanie stanu prawnego jednej z dwóch działek zlokalizowanych na terenie MOK. Obecnie Miasto Podkowa Leśna jest wyłącznym właścicielem całego jednohektarowego terenu (fot. poniżej).

W 1925 roku, w planie A. Jawornickiego (rys. 1) wyraźnie widać ulicę Akacjową, która miała kończyć się na ulicy Sportowej i być naturalnym ciągiem komunikacyjnym obsługującym park. Tym bardziej, że zarówno plan z 1925 r., późniejsze parcelacje gruntów (rys. 2), jak i plan miejscowy z 1961 r. (rys. 3) zakładały zachowanie nie tylko tego ciągu komunikacyjnego, ale i np. połączenie ul. Topolowej z ul. Helenowską i ul. Helenowskiej z ul. Iwaszkiewicza. Przebicie ul. Akacjowej do ul. Sportowej wydaje się dzisiaj niemożliwe z uwagi na strukturę własności gruntów, ale odtworzenie jej osi widokowej i komunikacyjnej, nawet gdyby nie zostały przeprowadzone podziały geodezyjne, ma jak najbardziej sens.

Rys.2

Docelowe zagospodarowanie terenu dzisiejszego MOK, określenie funkcji, którą ma pełnić, jak i podjęcie decyzji co dalej ze stojącymi tam budynkami, to pieśń przyszłości.  Studium, a później plan miejscowy, mogą jednak uwzględniać takie nawiązujące do historycznego układu komunikacyjnego rozwiązania. I nie chodzi tutaj o budowę drogi i wpuszczenie ruchu samochodowego, a o przywrócenie tej przestrzeni planowanego znaczenia. Podobny „powrót do przeszłości” i budowa ciągów rowerowo-pieszych w ulicy Dębowej, Żubrowej i Rysiej poprawia wewnętrzną spójność komunikacyjną miasta. Ten, kto korzysta z oświetlonych traktów, docenia ich znaczenie. Wyznaczenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz późniejsze racjonalne zagospodarowanie tego fragmentu centrum, znacząco poprawi funkcjonowanie miasta, wzmocni funkcje miastotwórcze, stworzy przestrzeń i miejsce, którego tak obecnie brakuje.  W dotychczasowym Studium teren był określony jako „strefa lokalizacji potencjalnych inwestycji o charakterze miejskim i komercyjnym; proponowana lokalizacja inwestycji o funkcjach komercyjnych”. W proponowanym dokumencie Studium doprecyzowaliśmy  podstawowy kierunek przeznaczenia – „zabudowa usług nieuciążliwych, a w szczególności nieuciążliwe usługi: kultury, zdrowia, administracji, edukacji i oświaty, handlu detalicznego, kultu religijnego, rekreacji, sportu i gastronomii”. Dokładne parametry zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rys.3

Wymiar finansowy – grunty przy trasie 719

Kształtując lokalną politykę przestrzenną nie można również pominąć finansowego wymiaru proponowanych rozwiązań. Element wzmocnienia dochodów własnych miasta poprzez zmianę zagospodarowania wydaje się oczywisty. Dzisiejszy budynek galerii, która leży poza samym miastem i nie wpływa w sposób bezpośredni na jakość naszego życia, przynosi ponad 15% wszystkich wpływających do kasy miasta podatków. Uwolnienie części gruntów położonych za trasą nr 719 pod zabudowę i dopuszczenie możliwości nieznacznej rozbudowy galerii może w rezultacie przynieść miastu prawie 1 mln złotych dochodu rocznie więcej. To są niebagatelne kwoty zwłaszcza, że podatek od wszystkich pozostałych nieruchomości to niecałe 3 mln złotych. Dywersyfikacja dochodów własnych, uniezależnienie ich od podlegających koniunkturom gospodarczym wpływów z PIT, na które miasto nie ma żadnego wpływu, ma istotne znaczenie dla przyszłości naszego miasta. Można to pogodzić z potrzebami środowiskowymi i ograniczeniami związanymi z koniecznością zachowania powierzchni biologicznie czynnych.

 

%d bloggers like this: