57 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 26 marca do 20 maja 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 16 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego
 • Spotkania z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim, radnymi gminy Brwinów oraz udział w Sesji Rady Gminy Brwinów w sprawie sieci wodociągowej. O tym powiem szerzej w II części sesji.
 • Spotkanie z przedstawicielami Zduńskiej Woli
 • Spotkanie z Nadleśnictwem oraz specjalistami odnośnie tworzenia tras rowerowych typu Singletrack. Rozmowy dotyczyły możliwości stworzenia tego rodzaju tras w Lesie Młochowskim.
 • Spotkanie w ramach prowadzonej kontroli przez MWKZ
 • Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie w ramach Smart City
 • Spotkanie Związku Miast
 • Spotkanie z przedstawicielami społeczności LGBT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Dostaliśmy dofinansowanie na wykonanie ogrodów deszczowych i nasadzenie zieleni w pasach drogowych. Nasz wniosek został najwyżej oceniony, tym samym zajął 1 miejsce. Na oba te zadania miasto pozyskało pieniądze w wysokości 50 % całości planowanych do wydania środków, tj. 377.210 zł.
 • W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę przebudowy ul. Lotniczej. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy odbyło się 17 maja 2021r., termin realizacji – 10.08.2021r
 • W dniu 13.05.2021 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Miejskiej na odcinku Myśliwska – Jelenia. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodników, i zjazdów z kostki betonowej.
 • Zakończono prace związane z przebudową ul. Błońskiej na odcinku Myśliwska – Jelenia.
 • Zlecono aktualizację przedmiaru i kosztorysu z rozbiciem na etapy prowadzenia prac odcinkami dla ul. Sarniej.
 • Przygotowano niezbędne materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej dla ul. Kwiatowej (uaktualnienie kosztorysu, opis przedmiotu zmówienia).
 • Podpisano porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 – koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach”. Otrzymano koncepcje ścieżki rowerowej jw. oraz przekazano uwagi Miasta Podkowa Leśna.
 • Wyłoniono wykonawcę napraw nawierzchni asfaltowych.
 • Wykonano naprawę ulic: Gołębiej, Zachodniej i Parkowej.
 • Dokonano zakupu farby drogowej, w celu odmalowania oznakowania poziomego progów zwalniających i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W marcu i kwietniu 2021 roku zostało przeliczone roczne zużycie wody dla nieruchomości położonych na terenie miasta Podkowa Leśna. Analiza zużytej wody pokazała jaka jest rozbieżność pomiędzy zadeklarowanymi metrami wody na podstawie których wyliczana jest opłata za odpady komunalne a rzeczywiście zużyta wodą. W stosunku do właścicieli nieruchomości, na których występuje taka różnica zostaną wysłane wezwania do dopłaty za odpady komunalne za rok 2020, będzie ich ok 280.
 • W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 221/XXVI/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do siedziby Urzędu Miasta wpłynęło 40 nowych deklaracji z zadeklarowaną zmianą dotyczącą kompostowania odpadów na nieruchomości.
 • Podjęto ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni.
 • Zakończono kontrole związane z wywozem i rozliczaniem odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna, w firmach SIR-COM Stanisław Zajączkowski, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie oraz P.U. Hetman Sp. z o.o.
 • Trwają końcowe prace przy budowie przedszkola. Budynek na obecnym etapie pozostaje przed zgłoszeniem do odbiorów technicznych. Nowy budynek został już podłączony do mediów – sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej. W środku trwają prace przy poprawkach wykrytych podczas prób technicznych w budynku. Zostały rozpoczęte prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku.
 • Zostały zakończone prace przy budowie drugiej części Kolumbarium.
 • Zakończono prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w budynku przy ul. Jaworowej 13. Projekty są na etapie zgłoszeń, wydawania zgód i opinii przez organy uczestniczące w procesie projektowym.
 • Została podpisana umowa wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego: docieplenie stropu docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, naprawa tynków, malowanie elewacji.
 • Podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznych w ul. Sarniej, Kukułek i Szpaków.
 • W dniu 30 kwietnia w imieniu Miasta Podkowa Leśna podpisałem umowę z Gminą Brwinów, która reguluje współpracę w zakresie świadczenia usług polegających na przesyle wody dostarczanej przez gminę Brwinów do miejscowości ościennych poprzez sieć, której właścicielem jest Podkowa Leśna. Umowa została zawarta na czas określony – do końca listopada 2022 r.
 • Zostały zakończone prace przy remoncie fragmentu odwodnienia ulicy Błońskiej w rejonie budynku biblioteki. Po zakończeniu prac remontowych została przeprowadzona naprawa nawierzchni parkingu przy bibliotec
 • Została podpisana umowa na wykonanie wymiany i modernizacji skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym w ilości 10 szt., jest to następny etap prac przy modernizacji oświetlenia ulicznego.
 • W ostatnim czasie zamknięto 6 zasuw domowych w związku z zaległościami w opłatach za usługi, 2 z nich nadal pozostają zamknięte. Wymieniono pompy tłoczne w 3 przepompowniach ścieków, wyjęto i wysłano do naprawy pompę głębinową z ujęcia wody głębinowej w studni nr 2, wymieniono 2 pompy na SUW Warszawska. Dotychczasowe zostaną wysłane do weryfikacji i ewentualnej regeneracji, wymieniono wodomierz wody surowej i wody uzdatnionej na SUW Warszawska.
 • Zakończono montaż wodomierzy w ramach testów nowego sytemu zdalnego odczytu, zamontowano pierwszy z dwóch koncentratorów do testów zdalnego odczytu. W tym zakresie podpisano umowę z Orange i Suez na test nowej technologii zdalnego odczytu wodomierzy.
 • Zlokalizowano zasuwę i wstawiono nową skrzynkę na uszkodzonym przyłączu w ul. Podleśnej,
 • Wymieniono włazy i teleskopy na studniach rewizyjnych w ul. Błońskiej na wniosek wykonawcy prac remontowych nawierzchni,
 • Dokonano przeglądu ulic przed rozpoczęciem remontów w zakresie infrastruktury wod-kan.
 • Zakończono postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania przy ul. Akacjowej 12.
 • Przeprowadzono 5 kontroli palenisk domowych.
 • Zorganizowano w ostatnim czasie bezpłatną zbiórkę odbioru trawy i liści od mieszkańców, przez firmę SIR- COM. Zgłosiło się 365 posesji. Zaplanowano także bezpłatną zbiórkę odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców, zgłosiło się 113 posesji.
 • Na bieżąco są prowadzone czynne interwencje w sprawie rannych zwierząt i umieszczania psów i kotów w schronisku
 • Nastąpiło wszczęcie dwóch zapytań ofertowych dot. czyszczenia rynien i przeglądów budowlanych oraz naprawy dachu: Błońska 46/48 i Orla 4
 • Przeprowadzono serwisowanie kotłów gazowych w gminnych nieruchomościach.
 • Zawarto umowę dzierżawy gruntu przy ul. Wschodniej 26.
 • Rozpoczęto negocjacje z Komendą Stołeczną Policji w celu zawarcia umowy użyczenia Komisariatu Policji
 • Wypłacono odszkodowanie za działkę drogową pod ul. Żeromskiego w wysokości 18.650,00 zł na rzecz byłych właścicieli zgodnie z Decyzją Starosty Grodziskiego.
 • Kupiono i posadzono 21 drzew, na ul. Wróblej i Helenowskiej. Gatunki posadzonych drzew to; lipy, brzozy, jabłonie ozdobne i głóg oraz kupiono 200 grabów do posadzenia na Pumptracku
 • Zamówiono w Nadleśnictwie Chojnów 200 sadzonek lip i dębów. Rośliny zostały przekazane mieszkańcom w podziękowaniu za uczestnictwo w sprzątaniu miasta z okazji Dnia Ziemi.
 • Przeprowadzono wspólne oględziny drzewostanu ze Starostwem Powiatowym, na terenie leśnym przy ul. Wilczej i ul. Borsuczej.
 • Przeprowadzono pielęgnację drzew na nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 29.
 • Wystąpiono do MWKZ z wnioskiem o pielęgnację drzew na terenie przedszkola, przychodni i biblioteki.

Inne:

 • Ogłoszono wyniki IX Rankingu Perły Samorządu. Podkowa Leśna zajęła I miejsce, a Burmistrz Miasta Artur Tusiński został trzecim Najlepszym Włodarzem, w kategorii gmina do 5 tys. mieszkańców. Miasto zostało ocenione w obszarach: gospodarka (inwestycje), edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko, które naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG). Włodarz został wyróżniony za dobre reprezentowanie gminy na forum publicznym, skuteczne zabieganie o poparcie dla jej planów, efektywną organizację pracy urzędu i zaangażowanie w inicjatywy lokalnej społeczności.
 • Miasto Podkowa Leśna zajęło II miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” (kategoria gminy miejskie) organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za projekt „Mała retencja w Podkowie Leśnej – zatrzymujemy wodę opadową”.
 • 9 kwietnia –złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej na skwerze ks. Kolasińskiego.
 • W ramach obchodów Dni Ziemi odbyło się sprzątanie miasta i lasu.
 • Podkowa Leśna została partnerem kampanii informacyjnej prowadzonej przez WKD, pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Kampania zwraca uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.
 • 22-26 marca 2021 r. przeprowadzono akcję dystrybucji maseczek dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Dystrybucję i pakowanie zawdzięczamy młodzieży szkolnej szkół podkowiańskich, która w ramach wolontariatu przygotowała i rozniosła pakiety maseczek.
 • Zamówiono 10 siedzisk z palet do Młodzieżowej Strefy Rekreacji na terenie MOK.
 • Ustawiono hamaki i leżaki w Parku Polsko-Węgierskim.

Zaproszenia   

 • Rozpoczął się cykl wycieczek rowerowych pn. „Rowerowa Niedziela” . W dniu 16 maja b.r. odbyła się wycieczka do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młochowie. Kolejna odbędzie się 3 czerwca – planowane jest zwiedzania toru rowerowego w Pruszkowie lub bazy treningowej Legii Warszawa w Książenicach.

„Najlepszy Samorząd” i „Najlepszy Włodarz”

Podkowa Leśna została „Najlepszym Samorządem” w kraju, a Burmistrz Miasta trzecim „Najlepszym Włodarzem”  w rankingu Perły Samorządu, w kategorii gmin do 5 tys.
W pierwszym przypadku oceny dokonano w obszarze: gospodarka (inwestycje), edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko, które naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG).
W drugim przyznano nagrodę włodarzowi, który dobrze gminę reprezentował na forum publicznym, skutecznie zabiegał o poparcie dla jej planów, efektywnie organizował pracę urzędu i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności.

„Perły” zostały przyznane w pięciu kategoriach:

 • gmina do 5 tys. mieszkańców (nowa kategoria),
 • gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

https://www.gazetaprawna.pl/perlysamorzadu/artykuly/perly-samorzadu-2021-ranking-najlepsze-gminy-wlodarze.

 

PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Żyjemy w kraju, w którym prawa człowieka nie są w pełni respektowane,  w którym o rzeczach wydawałoby się oczywistych, należy nieustająco przypominać. Rada Miasta Podkowa Leśna na sesji 20 maja 2021 r.  jako wyraz solidarności i wsparcia dla wszystkich osób, których prawa są lub mogą być zagrożone podjęła uchwałę przyjmującą Podkowiańską Deklarację Poszanowania Praw Człowieka w treści poniżej:

„PODKOWIAŃSKA DEKLARACJA POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Tworzenie społeczności składających się z grup o różnym statusie majątkowym, odmiennych wyznaniach czy zwyczajach było od początku wpisane w projekt miast ogrodów, do których zalicza się Podkowa Leśna.

Rada Miasta Podkowa Leśna uznaje godność każdego człowieka za wartość podlegającą poszanowaniu i ochronie, podkreśla prawo jednostki do decydowania o własnym życiu i utożsamia się z takimi wartościami europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak tolerancja, akceptacja, solidarność, równość i wolność osobista drugiego człowieka.

Rada Miasta Podkowa Leśna sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na cechy osobowe, wyznanie, światopogląd, narodowość, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, tożsamość płciową czy orientację seksualną.

Miasto Ogród Podkowa Leśna ma w swojej historii wiele chlubnych kart świadczących o ochronie i kultywowaniu wartości humanistycznych i równościowych, które swój wyraz znajdowały w empatii i poświęceniu mieszkańców. Podczas II wojny światowej w naszej miejscowości znalazła schronienie ludność cywilna wypędzona ze stolicy w trakcie Powstania Warszawskiego, a w czasie stanu wojennego społeczność Podkowy udzieliła wsparcia przedstawicielom demokratycznej opozycji. W podkowiańskim kościele św. Krzysztofa odbywały się nabożeństwa koncelebrowane przez duchownych kościołów rzymsko-katolickiego, grekokatolickiego i protestanckiego. W naszym mieście osoby o różnych wyznaniach religijnych i bezwyznaniowi znajdują swój dom. W podkowiańskiej szkole samorządowej uczą się dzieci z pobliskiego ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Niejednokrotnie społeczność Podkowy Leśnej reagowała na niepokojące ataki homofobii, eskalację przemocy wobec dzieci i kobiet, i dyskryminację osób wykluczonych społecznie, a także sprzeciwiała się naruszaniu praw człowieka w Polsce, w tym próbom dehumanizacji osób LGBT+.

Pragniemy, aby te wartości, które uważamy za ważny element dziedzictwa społecznego i kulturowego naszej miejscowości, były podtrzymywane także dzisiaj, wobec nowych wyzwań jakie niesie ze sobą współczesność. Rada Miasta Podkowa Leśna deklaruje wolę ich kultywowania i zwraca się również z apelem do innych lokalnych i ponadlokalnych instytucji i organizacji o pielęgnowanie ducha tolerancji i szacunku dla odmiennych wyznań, poglądów, przekonań i sposobów życia”.

 

Dofinansowanie na ogrody deszczowe i zieleń

Dobrze wiemy, że Polska ma ogromny problem z gospodarką wodną. Dlatego na terenie Podkowy Leśnej od kilku lat podejmujemy działania, które mają służyć retencjonowaniu i zbieraniu deszczówki w miejscu opadu, albo z terenów przyległych. Dokładnie chodzi o zatrzymanie opadu i spływu wody poza teren miasta. O tym był poświęcony mój artykuł w branżowym piśmie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie z lipca 2020 r. /Nr 12-1(65)/, gdzie przykłady z Podkowy miały stać się inspiracją, czy zwyczajnie dobrą praktyką dla innych samorządów. O problemach zasobów wodnych i technicznych możliwościach ich rozwiązywania, ale także o uwarunkowaniach prawnych dyskutowaliśmy też na konferencji w czerwcu zeszłego roku pn. „O suszy… w sieci”, na którą miałem przyjemność być zaproszony.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie  z budżetu województwa mazowieckiego na nasadzenia zielone i utworzenie ogrodów deszczowych. Z sukcesem – zostaliśmy najwyżej ocenieni, co uplasowało nas na pierwszym miejscu gmin, które otrzymają dotację.

Ogród deszczowy

Ogrody deszczowe zbierają wody opadowe z tzw. terenów uszczelnionych. Jeśli jest to dach, to ogród zasila woda z rynien. W przypadku wody z chodników czy dróg potrzebne jest wykonanie odpowiednich spadków lub zagłębień/rowów, by woda miała gdzie spłynąć. Dzięki odpowiedniej roślinności oraz warstwom filtrującym, podłoże ogrodu deszczowego jest w stanie wstępnie oczyścić wodę i wprowadzić ją do głębszych warstw gleby. Takie ogrody planujemy w trzech miejscach: dwa przy ulicy Sienkiewicza i jeden u zbiegu ulicy Myśliwskiej i Błońskiej. Będzie to polegało na ukształtowaniu niecki, wypełnieniu niezbędnym materiałem organicznym, umieszczeniem elementów drenujących i nasadzeniu roślin wieloletnich dedykowanych do tego typu założeń. Ogród deszczowy lokalizuje się w najniższych punkach bardzo małych, lokalnych zlewni – zwykle tam, gdzie po deszczu robią się kałuże. Sama „technologia” ma minimalizować straty na parowanie z gleby, ogród ma pomóc w powolnej absorpcji wody opadowej, zastąpić niekorzystny wpływ strat na parowanie z gleby, na korzystniejszą ewapotranspirację. O podobnych rozwiązaniach wód opadowych w ulicach drogowych pisałem i przedstawiałem na spotkaniach z mieszkańcami już w marcu 2015 roku, przedstawiając państwu dobre zachodnie wzorce m.in. natural drainage system, które w części implementujemy w Podkowie Leśnej.

Natomiast zielenią zostaną obsadzone dwa odcinki nowo wybudowanych ulic: Mickiewicza i Błońskiej. Pasy drogowe zostaną wzbogacone poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Na oba te zadania miasto pozyskało pieniądze w wysokości 50 % całości planowanych do wydania środków, tj. 377.210 zł.

 

fot.aldergrovestar.com; rain garden/Wetland pinterest.com

Kondycja finansowa Podkowy Leśnej

6. pozycję zajmujemy w Rankingu Samorządów 2019: Potencjał finansowy miast i gmin  (ranking nadwyżki operacyjnej netto). Od kilku ostatnich lat, regularnie zajmujemy wysokie miejsca w rankingach mierzących wskaźniki ekonomiczne, jakości zarządzania czy opisujące rozwój i standard życia mieszkańców.

Najbardziej cieszą informacje o zwycięstwie w rankingach, które opracowują  zespoły naukowców, akademików czy ekspertów z danej dziedziny. W efekcie analiz wyłania się liderów z wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce czyli 2477 na szczeblu gminnym, 316 powiatowym i 16 wojewódzkim. Podkowa Leśna najczęściej konkuruje w kategorii miast, gmin miejsko-wiejskich, w tym miast powiatowych z wyłączeniem miast powyżej 100 tyś mieszkańców.

Ranking, o którym wspominam jest ważny, bo dotyczy „poduszki bezpieczeństwa budżetowego”. Ma to o tyle istotne znaczenie, że nadwyżka netto pokazuje możliwości rozwojowe gminy, a sam ranking uwzględnia negatywne dla samorządu zmiany zmniejszające dochody podatkowe jak i sytuację wywołaną pierwszym pełnym rokiem pandemii.

Od dłuższego czasu sytuacja finansowa samorządów jest trudniejsza niż sugeruje to rząd w oficjalnych komunikatach. Prof. Swaniewicz w swoim komentarzu do rankingu pisze „Wspomniane przepisy podatkowe, rosnące koszty wykonywania różnych zadań, sprawiały, że dane o wzroście mierzonych w wartościach absolutnych dochodów były bardzo mylące. Świadczą o tym chociażby dane odnoszące się do nadwyżki operacyjnej budżetu. Liczba jednostek samorządowych notujących w latach 2017-2019 nadwyżkę operacyjną powyżej 15% budżetu zmniejszyła się – w porównaniu z analogicznym wskaźnikiem wyliczonym dla danych o dwa lata wcześniejszych (czyli dla lat 2015-2017) – z 330 do 241. O ile w przypadku samorządów wojewódzkich i powiatowych ta negatywna tendencja nie jest widoczna, to w przypadku gmin rzuca się w oczy bardzo wyraźnie. Wśród miast na prawach powiatu taką stosunkowo wysoką nadwyżkę zanotowały w latach 2017-2019 tylko 3. Z kolei liczba samorządów notujących deficyt bieżący (czyli niższe dochody bieżące od wydatków bieżących) – wprawdzie w dalszym ciągu niska – wzrosła z 8 w 2017 do 11 w 2018 i do 14 w 2019 r.”

Zamknięcie gospodarki związane z pandemią z jednej strony spowodowało potrzebę dodatkowych wydatków, a z drugiej prowadziło do dramatycznego załamania dochodów samorządów.

W miastach na prawach powiatu nadwyżka operacyjna (w porównaniu z trzema kwartałami 2019 r.) była średnio mniejsza o 39,5%, a w pozostałych gminach o 32%. Nie była to zatem korekta, ale dramatyczne załamanie.

Ranking dotyczy wskaźnika, którym jest średnia wartość nadwyżki operacyjnej netto z lat 2017-2019, Warto zwrócić uwagę, że w przypadku połowy miast na prawach powiatu oraz gmin wartość dla roku 2019 była niższa niż średnia dla całych trzech lat. Mówimy więc, o stopniowym pogarszaniu się kondycji finansowej samorządów.

Tabela 1. Liczba samorządów notujących deficyt bieżący na koniec 2019 r.

  Deficyt bieżący brutto Deficyt bieżący netto
Województwa 0 0
Powiaty 1 26
Miasta na prawach powiatu 0 5
Gminy 13 224
Razem 14 255

Jeśli patrzymy na dane odnoszące się do średniej z lat 2017-2019 to samorządów notujących deficyt operacyjny netto w tym okresie znajdujemy 121 (por. także tabela 2).

Tabela 2. Samorządy według wielkości nadwyżki operacyjnej netto na 1 mieszkańca (średnia z lat 2017-2019).

  >1000 500-

1000

100-500 10-100 0-10 <0

(deficyt)

województwa 0 0 1 15 0 0
powiaty 0 0 48 244 7 15
miasta na prawach powiatu 3 12 43 6 1 1
miasta powiatowe 1 25 211 23 1 6
inne miasta 17 72 428 59 5 25
gminy wiejskie 43 191 1077 141 11 74
razem 64 300 1808 488 25 121

Podkowa Leśna nie zanotowała deficytu w badanym okresie, ba nadwyżka operacyjna netto w 2019 r wyniosła więcej niż średnia z lat 2017-2019r. Zajęliśmy 6 miejsce na 606 klasyfikowanych gmin miejskich i miejsko-wiejskich, a pod względem wartości bezwzględnej 17 w Polsce wśród wszystkich j.s.t.

Znaleźliśmy się w ekskluzywnym gronie jednostek z nadwyżką per capita przekraczającą 1000 zł., w tej grupie nie znajdujemy żadnego miasta wojewódzkiego (najlepszy rezultat notuje Gdańsk – 775 zł). Wśród mniejszych miast na prawach powiatu najokazalszą nadwyżką odznacza się Sopot (1421 zł), ale w zestawieniu wszystkich samorządów gminnych znalazłby się dopiero na 24 miejscu, a kolejne najzamożniejsze miasta na prawach powiatu jeszcze niżej: Świnoujście (nadwyżka 1281 zł) na 28 oraz Gliwice (1175 zł) na 39 miejscu.

Liderami rankingu są gminy charakteryzujące się wysokimi dochodami z podatków lokalnych, w tym od nieruchomości  (jak kopalnie), podatki portowe czy tymi związanymi z turystyką. W gronie liderów pod tym względem, też jesteśmy wyjątkowi.

Aby utrzymać te dobre wskaźniki podejmujemy od lat wiele działań z zakresu optymalizacji kosztów, czyli oszczędności jak i efektywności wydatków, ale też takich które w perspektywie długoletniej mają przyczynić się do poprawy struktury dochodów miasta i dywersyfikacji ich źródeł. Np. te związane z proponowanymi  zmianami w Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Bez ciągłego poszukiwania możliwości poprawy kondycji finansowej, uniezależniania się od udziału w dochodach PiT, tym samym zwiększania obojętności budżetu na decyzje, które zapadają poza naszym miastem, może dojść do stopniowego ubożenia miasta i stagnacji jaka jeszcze kilka lat temu miała miejsce. Niestety, w tym wypadku, należy sobie wziąć do serca, że z kryzysów gospodarczych wychodzi się dużo dłużej niż trwa okres prosperity.