Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Miło mi poinformować, że zostałem delegatem obecnej kadencji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) w Strasburgu. Jest to organ doradczy Komitetu Ministrów, reprezentujący władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Weryfikacja mandatów i przyjęcie członków odbyło się na 37 sesji Kongresu prowadzonego przez Prezydenta Andersa Knape w dniu 29 października 2019 roku.

CLRAE  jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących państwa członkowskie Rady Europy z 47 krajów członkowskich. Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla swoich przedstawicieli (i 12 miejsc dla ich zastępców). Obecnie Kongres liczy 324 przedstawicieli państw członkowskich oraz ich 324 zastępców. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Reprezentanci muszą posiadać mandat pochodzący z wyboru i są rekomendowani przez polskie organizacje samorządowe. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym na sesjach w Strasburgu.

Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący (kadencja członków też trwa dwa lata, delegacje po tym okresie są odnawialne). Wybierają go na przemian obie izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze.

Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Działalność Kongresu jest wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące. Przedstawiciele CLRAE odbywają regularne wizyty kontrolne we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Prowadzi też konstruktywny dialog z rządami członkowskimi i zachęca je do szerszego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces decyzyjny. Kongres ocenia również przestrzeganie zasady subsydiarności. Kongres pełni rolę obserwatora podczas wyborów lokalnych i regionalnych w państwach członkowskich UE. Kongres wspiera tworzenie  stowarzyszeń, których zadaniem jest działanie na rzecz interesów władz lokalnych w polityce państwa. Prowadzi działalność na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej, dialogu międzykulturowego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

 

Dni Węgierskie

Uroczystość upamiętniająca  63 rocznicę Powstania Węgierskiego przybrała w Podkowie Leśnej wyjątkowo wzniosły charakter. Podniesiono flagę węgierską, elementem oprawy ceremonialnej była wojskowa asysta honorowa, co nadało odpowiednią rangę wydarzeniu. Złożeniu kwiatów towarzyszyła Pani Ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács wraz z przedstawicielami ambasady, a także Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej i były ambasador Ákos Engelmayer, radni, reprezentanci szkół, mieszkańcy. Na grobach żołnierzy węgierskich na cmentarzu zapalono symboliczne znicze, kwiaty także zostały złożone w kościele przy tablicy upamiętniającej wydarzenia węgierskie1956 roku. Wydarzenie uświetnił zespół muzyki węgierskiej Lukanenye.

Pomnik znajdujący się w podkowiańskim parku poświęcony jest polskim i węgierskim towarzyszom broni, poległym w Podkowie Leśnej w okresie II wojny światowej. Przypomnijmy, że pamiątkowa płyta ufundowana przez społeczeństwo Podkowy Leśnej, została odsłonięta w 1963 r.  W tym roku (2019) wykonano prace związane z jej konserwacją.

W dniach 24-26.10 odbędzie się Międzynarodowy Turniej Teqponga – gry, która została wymyślona na Węgrzech.

 

 

Plac zabaw czekają zmiany

Plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka położony pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta Podkowa Leśna, budynkami usługowymi, parkingiem oraz Kościołem doczeka się zmiany (warunkiem jest znalezienie wykonawcy). W połowie zeszłego roku zakończyliśmy prace projektowe zagospodarowania tego terenu.

Nie udało się zaplanować inwestycji w tegorocznym budżecie, szacowany koszt wykonania wynosi ok. 350.000 zł. W związku z dużą kwotą, realizacja całego zadania stanowi problem dla budżetu miasta, dlatego zdecydowaliśmy o podzieleniu realizacji na etapy, w pierwszym chcemy wymienić zabawki na nowe. Udało się wygospodarować kwotę (miejmy nadzieję wystarczającą), która powinna pozwolić to zrobić jeszcze w tym roku. Szukamy wykonawcy, zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, który posiada aktualne zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz uzgodnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie urządzenia zabawowe mają być wykonane z drewna naturalnego, cechować się jednolitą kolorystyką malowanych elementów metalowych wyposażenia (np. czerń lub grafit) i posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normami. Przed przystąpieniem do montażu nowych urządzeń zabawowych wykonawca zobowiązany będzie do zdemontowania, wywiezienia i utylizacji istniejących elementów placu zabaw.

Zaplanowane zabawki:

 • huśtawka dla najmłodszych z siedziskami kubełkowymi – 1 szt.,
 • huśtawka kombi z siedziskiem i „gniazdem” – 1 szt.,
 • element zabawowy – dwie wieże połączone ze sobą mostem na sznurkach – 1 szt.,
 • domek zabaw z ławkami, stolikami i zewnętrzną werandą ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią – 1 szt.,
 • mostek – 1 szt.,
 • łódka – 1 szt.,
 • karuzela – 1 szt.,
 • bujawki (sprężynowce) – 2 szt.,
 • huśtawka równoważna – 1 szt.,
 • kłoda do balansowania – 1 szt.,
 • piaskownica – 1 szt.,
 • zabawka w piaskownicy (koparka) – 1 szt.

Plac zabaw w Podkowie jest niewielkim placem, jego świetne położenie sprawia, że jest bardzo eksploatowany przez dzieci w różnym wieku i to się nie zmieni, nie znikną pewnie też kolejki do korzystania z urządzeń. W żadnym stopniu nie może też być konkurencyjny dla okolicznych dużych placów zabaw, gdzie urządzenia są różnorodne i dopasowane do różnych grup wiekowych.     Warto przypomnieć, że do dyspozycji jest plac zabaw na terenie szkoły, który w weekendy jest wykorzystywany w niewielkim stopniu,

podobnie jak linarium na terenie MOK. Nie ma co prawda ulubionej kawiarni po sąsiedzku, ale funkcje swoje jak najbardziej spełniają oba obiekty.

I na terenie Ogrodu Matki i Dziecka i MOK staramy też się poprawić bezpieczeństwo, oba tereny będą doświetlone (na terenie MOK już od wczoraj stoją  nowe latarnie), na obu zostaną zamontowane kamery.

Konieczność wymiany urządzeń widzieli też mieszkańcy, składając wniosek do budżetu partycypacyjnego na rok 2020. Jednym z powodów jego odrzucenia przez urząd była planowana realizacja inwestycji przez miasto. Tym większą będę miał radość, jeżeli uda się to zrobić jeszcze w tym roku.

Wyniki wyborów do parlamentu 2019

13 października odbyły się wybory do parlamentu.
W Podkowie uprawnionych do głosowania było 3100 osób, wydano 2511 kart do głosowania.
FREKWENCJA wyniosła  81% (dokładnie 80,97)
Ostateczne wyniki wyborów w Podkowie Leśnej
SEJM
Koalicja Obywatelska PO .N  IPL Zieloni    41,84%
Prawo i Sprawiedliwość                                        29,96%
Sojusz Lewicy Demokratycznej                        17,57%
Polskie Stronnictwo Ludowe                                5,17%
Konfederacja Wolność i Niepodległość          4,21%
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy              1,24%
SENAT
Kamiński Michał PSL      67,65%
Radziwiłł Konstanty PIS       32,35%
 
Dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach.
 

„Dendropolis” wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta

Niespełna miesiąc temu Stowarzyszenie „Dendropolis”  wrzuciło do skrzynek mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zamieściło na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych  ulotkę dotyczącą rzekomych nieprawidłowości związanych z budową stawu w Parku Miejskim. Ponieważ proceder rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczący tej inwestycji trwa od dłuższego czasu nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w instytucjach publicznych, co ma wpływ na wizerunek miasta i jego władz, a także na procesy inwestycyjne, uznałem, że jedyną słuszną drogą odpowiedzi na treści zawarte w ulotce, a także przekaz społeczny utrwalany przez „Dendropolis” jest skorzystanie z drogi prawnej (także sądowej).

Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego „Dendropolis” zostało wezwane do zaprzestania naruszania dobrego imienia Miasta Podkowa Leśna i organów Miasta polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących Miasta Podkowa Leśna i jej organów, m.in. o niegospodarności władz samorządowych, prowadzenie prac dotyczących przebudowy stawu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęcia do realizacji projektu zamiennego przebudowy stawu w Leśnym Parku Miejskim bezpowrotnie degradującego walory krajobrazu kulturalnego i naturalnego, w tym powodującego wysychanie drzew, braku wykorzystania zjawiska retencji. Oświadczenie  Stowarzyszenia o zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz złożenia oświadczenia woli o odpowiedniej formie i treści (podanej w  wezwaniu) powinno zostać wydane, ogłoszone w Internecie, a także wrzucone do skrzynek wszystkich mieszkańców w ciągu 7 dni od otrzymania korespondencji, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Oświadczenie nie powinno pozostawiać wątpliwości, że są to przeprosiny, czyli nie powinno mieć, uwag, komentarzy, czy innych dodatkowych elementów.

Granica pisania i mówienia nieprawdy, a także przypisywania władzom niekorzystnych i szkodliwych działań na rzecz Miasta została przekroczona przez „Dendropolis”, ale także przez pojedynczych mieszkańców, czemu należy postawić tamę. Nie tylko za czyny, ale i za słowa należy brać odpowiedzialność. W kwestii prawnej, osoba zamieszczająca w sieci określone informacje podlega takim samym przepisom, jak osoba zamieszczająca je w jakimkolwiek innym medium. Jeżeli podane informacje okażą się pomówieniem, nieprawdą, zniesławieniem bądź naruszeniem cudzych dóbr niematerialnych takich jak np. godność osobista, internauta który je upowszechnił musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa karnego.