63 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 26 listopada 2021 roku do 14 grudnia 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 7 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Odbyło się spotkanie z Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodno – Kanalizacyjnym
 • Brałem udział w spotkaniu z Zarządem WKD
 • Nadleśnictwo Chojnów zorganizowało spotkanie z radnymi w temacie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wycinku drzew
 • Udział w spotkaniu Fundacji Polskie Forum Migracyjne pod tytułem „Witam sąsiada! Integracja migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach”

Sprawy bieżące:

 • 11.2021 ogłoszony został po raz trzeci przetarg na przebudowę ul. Sarniej. Otwarcie ofert odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 14.12.2021
 • Dobiegły końca roboty budowlane przy przebudowie ul. Kwiatowej. (odcinek ul. Sasanek-Storczyków/Czeremchowa) W ramach przebudowy ułożono krawężniki, wyznaczając nowy kształt drogi uwzgledniający przewężenia (szykany), wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej, oraz wykonano wyniesione skrzyżowanie oraz ułożono nową bitumiczną nawierzchnie jezdni. Wykonawcą był Rokom Sp. z o.o. z Warszawy
 • Dobiegają końca roboty budowlane przy przebudowie ulicy Miejskiej W ramach przebudowy wykonano nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej. Podobnie jak poprzednio wykonawca jest Rokom Sp. z o.o. z Warszawy
 • Przygotowano materiały potrzebne do ogłoszenia przetargu
 • Otrzymano decyzje MWKZ pozwalającą na prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu nakładki bitumicznej na ul. Jeleniej na odcinku od Lotniczej do Króliczej
 • Trwają prace związane z  montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola miejskiego w Podkowie Leśnej.
 • Podpisano umowę dotyczącą zimowego utrzymania ulic na terenie miasta Podkowa Leśna . Wykonawcą jest PTHU „Pacholczyk” z Milanówka
 • Zlecono zakup tłucznia do uzupełnienia zadoleń w drogach gruntowych. Drogi zostaną wyrównane przez pracowników gospodarczych .
 • Przekazano wykonawcy robót na ul Miejskiej i Kwiatowej 6 teleskopów wraz z włazami,2 skrzynki do zasuw oraz 1 skrzynkę hydrantową w celu wymiany na remontowanych odcinkach,
 • Przeprowadzono w terenie wizję przepompowni w związku z zapytaniami ofertowymi
 • Dokonano przeglądu i czyszczenia 1 przepompowni,
 • Zabezpieczono na sezon zimowy zdroje uliczne,
 • Dokonano odbioru 2 nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych i 1 kanalizacyjnego,
 • Dokonano 4 odbiorów pasa drogowego po zakończeniu prac,
 • Sprawdzono 2 nieruchomości czy nie są bezumownie podłączone do sieci,
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, odebrano wodę w ramach rozliczeń, (aktualny bilans na poziomie 250 m do zwrotu do Brwinowa),
 • Dokonano 2 kontroli prawidłowości wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • Na bieżąco odbywa się wydawanie decyzji na zajęcie pasa , lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zezwoleń na wjazd . W ostatnim czasie wydano 17 decyzji.
 • Wymieniono bądź zaprogramowano nakładki na wodomierze w 6 lokalizacjach,
 • Wezwano wykonawcę do poprawienia nawierzchni w ul. Zamkowej w związku z zapadnięciem się nawierzchni przy skrzynce do zasuw, wykonawca dokonał naprawy w ramach gwarancji,
 • Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami Orange w ramach Smart Water, na bieżąco zgłaszane są uwagi do jego działania,
 • Na bieżąco wyjaśniane są reklamacje Odbiorców dotyczące usług wod- kan, oraz demontaż nie działających nakładek w celu wysłania do naprawy gwarancyjnej,
 • Prowadzona jest analiza odbiorców posiadających przyłącza wodociągowe odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej a korzystających z własnych ujęć, które powinny zostać opomiarowane w celu uszczelnienia systemu odprowadzania ścieków,
 • Na bieżąco odbywa się kontrola zużytej wody na podstawie wystawionych faktur z zadeklarowanymi metrami wykazanymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Trwa przygotowanie dokumentacji do wyłonienia firmy na odbiór leków na rok 2021 z aptek umiejscowionych na terenie Podkowy Leśnej
 • Trwają czynności związane z przygotowanie dokumentacji do wyłonienia firmy na odbiór świetlówek zbieranych przez Urząd Miasta na rok 2021.
 • Na bieżąco są prowadzone ustalenia z firmą Jarper i Hetman w sprawie zgłoszonych reklamacji
 • Odbywają się czynne interwencje w sprawie rannych zwierząt oraz odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
 • Nastąpiło odebranie prac remontowych wraz z naprawa dachu budynku Biblioteki
 • Sporządzono wznowienie zapytania ofertowego na remont klatki schodowej Jaworowa 13
 • Procedowanie prac polegających na przygotowaniu pomieszczenia piwnicy na archiwum- wykonanie wentylacji
 • Inne:
 • Zakończono projekt dla mieszkańców PTO w ramach operacji „Budowa Kapitału Społecznego PTO, poprzez aktywizację grup defaworyzowanych” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:
 • 24 zajęcia gimnastycznych
 • 32 zajęcia aqua aerobiku na basenie w Grodzisku Maz.
 • 16 treningów wrotkarstwa terenowego na torze w Milanówku
 • 12 wycieczek rowerowych po obszarze PTO wraz z dwoma spotkaniami ze specjalistami w zakresie środowiska.
 • Uruchomione zostały zapisy na bezpłatne warsztaty komputerowe dla mieszkańców w ramach projektu Podkowa Leśna = HST. 4 warsztaty pn. „Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi” – odbywać się będzie w SP im. Bohaterów Warszawy w terminach 18.12 ; 19.12; oraz 15.01 i 16.01.2022.
 • Przygotowano i przesłano materiały do składu biuletynu. Wkrótce kolejny 9podwojny) egzemplarz wydania znajdzie się skrzynkach mieszkańców
 • W rankingu prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym Podkowa Leśna otrzymała tytuł
 • Lidera Województwa Mazowieckiego 2021
 • Lidera Powiatu Grodziskiego, także otrzymała
 • I miejscu w kategorii Gminy Miejskie

Na forum ekonomicznym w Mikołajkach w czasie Europejskiego Kongresu samorządów wręczono Miastu Podkowa Leśna nagrodę za zajęcie I miejska w kategorii gmin miejskich dla najlepiej zarządzanego finansami samorządu

 • Przyozdobiono Miasto iluminacjami świątecznymi

Dodaj komentarz