22 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 23 listopada 2016 roku – 13 grudnia 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 103 /Fn/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
 • Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr Z/03/91 Burmistrza Miasta z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
  w Podkowie Leśnej;
 • Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z panem Grzegorzem Benedykcińskim – Burmistrzem Miasta Grodzisk Mazowiecki dotyczące współpracy przy realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w ramach partnerstwa 6 gmin
 • spotkanie z panem Grzegorzem Dymeckim – Prezesem Zarządu WKD dotyczące wspólnej realizacji P&R w Podkowie Leśnej i porozumień jakie Miasto Podkowa Leśna ma zawarte i planuje zawrzeć z WKD;
 • spotkanie z panią Anną Hejdą oraz panem Przemysławem Chińczakiem – przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sprawie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego;
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Pomiar Serwis w sprawie dostarczenia nowych wodomierzy dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz technik zarządzania siecią wodociągową;
 • spotkanie PTO wraz z samorządowcami z Ostródy, Iławy i Miłomłyna dot. wymiany doświadczeń partnerstw międzygminnych
 • spotkanie z przedstawicielem firmy ECI-Service w sprawie systemu powiadamiania sms oraz ułatwień w obsłudze płatności mieszkańców
 • spotkanie z przedstawicielami firmy IEN dotyczące audytu umów na dostawę energii elektrycznej
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Orange dotyczące możliwości wdrożenia systemu automatycznego odczytu wodomierzy
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 601.348,19 zł na realizację projektu pn. „P&R w Podkowie Leśnej – ekologia, mobilność, styl życia”. Wartość całego projektu to 760.295,24zł.
 2. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę skrzyżowania ulic Bukowej, Topolowej, Alei Lipowej i Sosnowej (rondo);
 3. 15 listopada br. otrzymano decyzję pozwolenia na przebudowę zbiornika wodnego (stawu) w Leśnym Parku Miejskim przy ul. Lilpopa;
 4. Starosta Powiatu Grodziskiego wydał 2 kolejne pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta.
 5. Trwają prace oczyszczania i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta;
 6. Nadano klauzulę ostateczności decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 67657
  z dnia 31 października 2013 r. stwierdzającej nabycie przez Gminę – Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej przy ul. Iwaszkiewicza 19. Postępowanie toczyło się od 2012 r.;
 7. Zakończono prace nad wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu dwóch działek usługowych położonych przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej.
 8. Przygotowano Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna.
 9. Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2016 r.
 10. Wymieniono hydranty przy ulicy Dzików oraz przy ulicy Iwaszkiewicza;
 11. Zakupiono i wymieniono kocioł gazowy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41;
 12. Ustawiono kosze przy ulicy Wilczej i Wiewiórek;
 13. Przeprowadzana jest kontrola wagowa firmy odbierającej odpady zielone z terenu Podkowy Leśnej;
 14. Przygotowano projekt dot. optymalizacji gospodarki energetycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Podkowa Leśna (przygotowanie oferty, specyfikacji, umowy, materiałów analitycznych z lat 2015-2016 wszystkich jednostek Miasta Podkowa Leśna);
 15. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) mający nadzór nad rezerwatami przyrody zamontował słupki odgradzające ulicę Sójek od strefy chronionej Parowu Sójek. Decyzję podjęto na skutek skargi podkowiańskiego oddziału LOP na dewastację rezerwatu przyrody przez okolicznych mieszkańców i uczęszczających tam osób.

IV Inne:

 • 8 grudnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie ulicy Topolowej, Grabowej, Cichej, Mickiewicza i Ejsmonda;

Zaproszenie

21grudnia br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami – tematem będzie zagospodarowanie Al. Lipowej oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania dwóch działek miejskich na Jeleniej.

Dodaj komentarz