23 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 14 grudnia 2016 roku – 29 grudnia 2016 roku

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 6 zarządzeń dotyczących m.in.:
 • Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2017 roku;
 • Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres o 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;
 • Zarządzenie nr 112/Fn/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz 115/Fn/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej;
 1. Spotkania między sesjami:
 • spotkanie z panem Sebastianem Budziszewskim – Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. Milanówek
 • spotkanie z panem Krzysztofem Adamczykiem – Prezesem EKO-Hetman
 • Sprawy bieżące:
 1. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 2,7 mln złotych na budowę ścieżek rowerowych na projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych”.
 2. Zebrano oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, które w chwili obecnej podlegają ocenie.
 3. Rozstrzygnięto postępowanie na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2017 roku, wpłynęły 2 oferty. W 2017 utrzymaniem czystości na terenie miasta zajmowała się będzie firma ADMAR Marcin Rzędziński z Pruszkowa – 244.800zł. Cena drugiej oferty SEN – MARC 360.000zł
 4. Rozstrzygnięto postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres o 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; Wpłynęły 3 oferty : Eko-Hetman 801.007,51, Jarper 775.495,10 oraz Sir-Com 657.382,46 zł. Wybrano firmę Sir-Com.
 5. Zakończono wymianę opraw oświetleniowych na ulicach miasta.
 6. Decyzją nr 111/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie za działkę nr ew. 25/9 o powierzchni 323 m2, zajętą pod część ul. Sienkiewicza, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Miasta Podkowa Leśna. Odszkodowanie w wysokości 70 zł/m2 zostanie wypłacone na rzecz właścicielki udziału 1/6 części
  w nieruchomości w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się decyzji.
 7. Zakończono i odebrano prace zgodnie z podpisaną umową na czyszczenie
  i konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.
 8. Zakupiono i zainstalowano czujki tlenku węgla w budynkach komunalnych ogrzewanych węglem, tj. przy ul. Jana Pawła II 29, ul. Jaworowej 13 i ul. Świerkowej 1.
 9. Uporządkowano działkę przy ul. Błońskiej róg ul. Myśliwskiej.
 10. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy Modrzewiowej.
 11. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia ulicznego i n.n w ulicy Kwiatowej, Iwaszkiewicza, Topolowej, Jodłowej.
 12. Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej na skablowanie linii oświetlenia  i n.n. na terenie Parku Miejskiego.
 13. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze remontu ulicy Reymonta na odcinku Żeromskiego – Słowackiego.
 14. Zakończono zasadnicze prace brukarskie w ulicy Iwaszkiewicza. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ostatnią górną warstwę odwodnienia z geokraty jak i roboty związane z zielenią oraz roboty wykończeniowe przesunięte zostają na następny rok.
 15. Trwają bieżące prace remontowe dróg.
 16. Zakończono remont odtworzeniowy pomieszczenia łazienki na parterze w starej części szkoły.
 17. Trwa procedura uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na odcinek biegnący na działkach miejskich wzdłuż ulicy Jeleniej.

IV Inne:

 • 17 grudnia 2016 r. w Pałacyku Kasyno odbyło się uroczyste przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dla uzdolnionej młodzieży oraz przyznanie nagrody dla „Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2016”; Tegoroczne stypendium otrzymali: Ignacy Chyliński, Dorota Kolinek, Witold Marynowski, Dawid Mazanek, Paweł Siechowicz, Jakub Stępka, Anna Maria Wojtkowska.
 • 18 grudnia 2016 r. odbyło się miejskie spotkanie wigilijne dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • 21 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami dotyczące zagospodarowania dwóch działek miejskich przy ul. Jeleniej oraz zagospodarowania zabytkowej Alei Lipowej;

Dodaj komentarz