Wieloletnie planowanie leży

W starożytnych Atenach stworzono stanowisko strategosa. Dziesięciu strategio tworzyło razem radę wojenną Aten. Z czasem rada ta i jej poszczególni członkowie kontrolowali, na mocy przyznanych im uprawnień, nie tylko sprawy wojskowe,  ale i inne, w szczególności podejmowali decyzje polityczne. Powstanie strategio było odzwierciedleniem ówczesnej potrzeby usprawnienia procesu podejmowania decyzji dotyczących działań militarnych, które zawsze wywołują przecież skutki polityczne.  Zwycięstwo w wojnie nie zależało tylko od siły mięśni i odwagi Herosów, starożytni dostrzegli zależność pomiędzy koordynacją działań wielu żołnierzy, walczących w zwartych oddziałach, procesem decyzyjnym, w którym znaczącą rolę odgrywało dobre planowanie, a zwycięstwem w wojnie.
Od strategów wymagano zarówno zdolności w bezpośredniej walce, jak i umiejętności dowodzenia innymi, co dzisiaj nazwalibyśmy bezpośrednią odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Dzisiaj ograniczoną do skutków politycznych, lub w wyjątkowych przypadkach utraty pracy. Co jednak się dzieje, gdy dzisiejszy strategos nie posiada odpowiednich kompetencji? Koszty ponosimy my wszyscy.

W kwietniu 2009 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013. Program który zanim trafił do biura Rady został zaakceptowany między innymi przez dzisiejszą  panią burmistrz naszego miasta. Jak możemy przeczytać w dokumencie, miał stanowić „pomost” pomiędzy strategią, a budżetem miasta. I tak w latach 2009-2013 łączna wartość inwestycji miała wynieść 40 318 366 zł, w tym środki dotacji Unii Europejskiej  – ok. 14 885 330 zł i 3 600 000 zł pozyskane z Totalizatora Sportowego na rozbudowę hali sportowej. Zadania ujęte w WPI uznano za konieczne dla rozwoju Podkowy jak i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

  Planowane [pln] Wykonanie  [pln]
Inwestycje ogółem 40 318 366 ok. 21 700 000
W tym środki UE 14 885 330 ok.      240 000
Inne dotacje, w tym z Totalizatora Sportowego   3 600 000            700 000
Drogi i ścieżki rowerowe 14 503 000         6 573 543

 

Tymczasem w latach 2009-2013 wydaliśmy nieco ponad 21,7 mln złotych nie tylko na inwestycje, ale i na wszystkie bieżące remonty ( ponad 5 mln zł ). Na budowę dróg i ścieżek rowerowych wydaliśmy prawie 6,6 mln zł z czego ponad 4,1 mln zł zostało wydane w latach 2009 -2010, czyli przez poprzedniego burmistrza. Z UE z programów RPO pozyskaliśmy w latach 2009-2013 nieco ponad 240 tyś złotych, a z planowanej kwoty dotacji o jaką mieliśmy się ubiegać 3,6 mln na rozbudowę sali sportowej, pozyskaliśmy jedynie 700 tysięcy.

Z faktami ciężko jest dyskutować, można oczywiście szukać winnych, „obiektywnych” trudności,  itp. Jednak, jeśli brakuje wiedzy, wyobraźni, odpowiednich kompetencji w procesie planowania, a determinacji, umiejętności  czy nawet szczęścia w czasie realizacji planów, to nie będzie dobrych efektów. Ateńczycy doskonale o tym wiedzieli.