27 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  23 czerwca 2017 – 31 sierpnia 2017 roku

Zarządzenia

W okresie sprawozdawczym zostały wydane 24 zarządzenia. Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości gminnych.

Spotkania między sesjami

 • spotkanie w Żyrardowie w celu podpisania umowy partnerskiej dotyczącej ścieżek rowerowych – kolejne ścieżki min wzdłuż trasy 719
 • spotkanie burmistrzów PTO ws końcowych rozliczeń projektu współfinansowanego z Funduszy Norweskich
 • 28 czerwca 2017r. wziąłem udział w panelu dyskusyjnym „w Rzeczpospolitej o Rzeczpospolitej” o przyszłości metropolii warszawskiej.
 • Spotkanie z zarządem WKD w/s współpracy i współfinansowania inwestycji Miasta przy okazji realizacji P&R
 • Udział w Walnym WKD i wybór członków Rady Nadzorczej
 • Spotkanie z Dyrektorami PGE i projektantami dotyczące zmiany warunków przebudowy sieci nn na terenie Miasta i wypracowanie jednolitej polityki informacyjnej w tym zakresie
 • 10 lipca miało miejsce spotkanie przedstawicieli ZiT na Pl. Bankowym w Warszawie
 • Miasteczko Innowacji Orange – prezentacja technologii dotyczących zarządzania obszarami miejskimi i usługami miejskimi
 • Spotkanie z przedstawicielami firmy Gea-Nova – tematem była bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej, nawalne deszcze oraz stan pompowni
 • Spotkanie z przedstawicielami PINB ws bieżących – omówienie się toczących postępowań na wniosek miasta oraz wyjaśnienia w sprawach w których inspektorat otrzymuje skargi na działalność Miasta

Sprawy bieżące:

 • Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 56.325,54 zł na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla osób fizycznych.  
 • Otrzymaliśmy dofinasowanie na pielęgnację 3750 drzew w wysokości 820.125zł. Jest to 90% wartości całego projektu 911.250zł. W ramach pozyskanego dofinansowania rozpoczęły się prace pielęgnacyjne.
 • Pozyskaliśmy 838.479 zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum na projekt edukacyjny, który będzie trwała dwa lata. Jest to 95% dofinansowania całości projektu na wartość 883.124,50zł. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK)
 • Firma sprzątająca miasto zerwała umowę z przyczyn od nas niezależnych. Trwają poszukiwania innej firmy. Prace są prowadzone z wykorzystaniem pracowników gospodarczych zatrudnionych w mieście – obecnie 2.
 • Zostały zlecone przeglądy techniczne 14 budynków komunalnych Miasta Podkowa Leśna. Wykonano niezbędne naprawy i remonty.
 • Wojewoda Mazowiecki nadał klauzule ostateczności decyzjom stwierdzającym nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności następujących nieruchomości zajętych pod drogi:
  • nr ew. 113/1, obręb 11, o powierzchni 102 m2 (ul. Modrzewiowa),
  • nr ew. 161/1, obręb 11, o powierzchni 48 m2 (ul. Lipowa),
  • nr ew. 113/4, obręb 11, o powierzchni 68 m2 (ul. Modrzewiowa).
 • Decyzją nr 60/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie w wysokości 2014 zł (ok. 87,56 zł/m2) za grunt zajęty pod ul. Myśliwską (dz. nr ew. 199/1 w obrębie 4 o pow. 23m2). Odszkodowanie zostało wypłacone w ustawowym terminie.
 • Ogłoszono postępowanie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem działek przy ul. Jeleniej. Do podpisania umowy zostanie zaproszona Pracownia Projektowa Architriada SART sp. z o.o.,
 • W dniu 2 sierpnia 2017 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna. Do podpisania umowy zostanie zaproszona firma SUNBAR sp. z o.o.
 • W dniu 4 sierpnia 2017 r. wszczęto procedurę planistyczną dotycząca sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna:

1)      ogłoszono w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie (na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie i w mieście, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu) o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium. Określono formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium – termin wyznaczono do dnia 28 sierpnia 2017 r. (ustawa nakazuje by termin nie był krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia),

2)      zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania projektu studium (łącznie 23),

3)      w myśl zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla sporządzanego studium,

 • Do dnia 28 sierpnia 2017 r. zebrano 26 pisemnych wniosków od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Wnioskodawcy przedstawili ponad 130 postulatów (część z nich była powielana).
 • Do dnia dzisiejszego wpłynęły 3 wnioski od organów i instytucji, które zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzania studium (2 od WKD, 1 z Zarządu Województwa Mazowieckiego). Oczekujemy na kolejne.
 • Przeprowadzana jest wymiana wodomierzy na terenie miasta. Wymieniono już ponad 400 wodomierzy. Północna część Podkowy Leśnej.
 • Prowadzona jest przebudowa ulicy Głównej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Błońskiej.
 • Zostały rozstrzygnięte przetargi na przebudowę ulicy Cichej i Storczyków na odcinku Jana Pawła II – Kwiatowa. Podpisano umowy z wykonawcami.
 • Został ogłoszony kolejny raz przetarg na przebudowę części rowów melioracyjnych na terenie Miasta (pierwszy unieważniono z powodu braku oferentów).
 • Spłynęły zgody ze starostwa Powiatowego na przebudowę ulic Bobrowej, Dębowej, Kościelnej i Modrzewiowej, ul. Lipowej, Sosnowej (od Bukowej do Kolejowej), Topolowej, Grabowej, Sasanek, Głogów, Bobrowej i Rysiej. Na kolejne trzynaście dróg oczekujemy na projekty i uzgodnienia. Brak przyjętego zgłoszenia na ulicę Ejsmonda, podobnie jak w przypadku ul. Kwiatowej, sprawę  skierowaliśmy do sądu.
 • Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto budowę P&R
 • Rozstrzygnięto przetarg na budowę ścieżki rowerowej. Lider porozumienia 6 gmin – Grodzisk Mazowiecki rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę ścieżek min w Podkowie Leśnej: WKG Główna – Parów Sójek, Lotnicza – Wschodnia, Żubrowa i Dębowa (Akacjowa-Bukowa).
 • Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych z recyklera na terenie miasta.
 • Trwają prace projektowe związane z okablowaniem linii oświetleniowej INN dla : Ul. Modrzewiowej, Ul. Kwiatowej (Paproci-Parkowa) strona wschodnia, Iwaszkiewicza, Topolowa, Jodłowa i Parku Miejskiego.
 • Został umówiony wykonawca na wykonanie wiaty rowerowej na terenie szkoły samorządowej.
 • Na terenie LO na Wiewiórek trwają prace montowania siatki –ogrodzenia boiska od torów WKD
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania Strefy Aktywności przy ul. Akacjowej.
 • Wyłoniono w trybie przetargowym najemcę budynku przychodni na ul. Błońskiej (NZOZ Basis).

Inne

 • Miasto Podkowa Leśna zostało Finalistą Konkursu „Modernizacja Roku 2016” za modernizacje oświetlenia elektrycznego w Podkowie Leśnej
 • W rankingu poziomu zamożności samorządów za 2016 rok Podkowa Leśna z dochodem 6226,20 zł per capita (dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca) uplasowała się na 5 pozycji.
 • Podkowa Leśna uplasowała się na 2 miejscu wśród gmin miejskich w Rankingu przedsiębiorczych jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnikiem była liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1tys. mieszkańców, gdzie w Podkowie Leśnej jest to 219,78.
 • W dniu 1 sierpnia b.r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 73 rocznicy Powstania Warszawskiego
 • Na podstawie porozumienia między miastem a Fundacją „Przestrzeń dla muzyki” powstanie Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w budynku szkoły samorządowej.
 • Zakończono przyjmowanie wniosków do budżetu partycypacyjnego –w płynęły dwa: na postawienie 50 koszy na psie odchody oraz wykonanie podestu – dech przed Pałacykiem Kasyno.
 • 24 czerwca 2017roku odbyła się Wycieczka rowerowa na powitanie wakacji. Podczas tej wycieczki dotarliśmy na piknik rodzinny do Matecznika Mazowsze.
 • Zostały przeprowadzone wydarzenia sportowe dla dzieci młodzieży i dorosłych m.in. bieg z cyklu Maraton Miasta Ogrodów oraz zajęcia w ramach Letniej Akademii Karate
 • Sfinansowanie transportu dzieci i młodzieży na wyjazd wakacyjny z naszej parafii do Ośrodka Wczasowego WASZETA k/Olsztynka.
 • Nieprzerwanie kontynuowane są zajęcia Gimnastyki dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • Przez okres wakacji odbywał się Festiwal Muzyczne Ogrody Miasta Podkowa Leśna, współfinansowane z budżetu Miasta.

Zaproszenia:

 • Zachęcam do udziału w ramach konkursu : „Na Najlepszego Sąsiada Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”.
 • Zachęcam do udziału w szczepieniach przeciwko grypie, które będą się odbywały w NZOZ BASIS w dniach 01.09.2017 – 20.12.2017. Wzorem lat ubiegłych są to szczepienia współfinansowane przez Urząd Miasta Podkowa Leśna dla kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta .

Dodaj komentarz