33 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 20 marca 2018 roku – 11 maja 2018 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 16 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zmian budżetowych miasta, oraz spraw organizacyjnych w Urzędzie

 

 1. Spotkania między sesjami, m.in.:
 • Z przedstawicielami firmy Orange w zakresie światłowodów, monitoringu, zdalnego odczytu wodomierzy
 • Z Dyrekcją CUW ws arkuszy organizacyjnych szkoły i przedszkola, zapowiadanych zmian w Karcie Nauczyciela oraz ws konkursu na dyrektora szkoły samorządowej
 • W spotkaniach zarządów korporacji samorządowych i Unii Miasteczek Polskich, Metropolii Warszawskiej, Stowarzyszenia Mazovia
 • Z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentami reprezentującymi ZIT WOF.
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Mazowieckiego
 • Z przedstawicielami WFOŚiGW w Warszawie.
 • Spotkania Komitetu Obchodów Urodzin Ks. Leona Kantorskiego
 • Ws utworzenia klastra energetycznego
 • W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, wygłosiłem  wykład na temat uchwalonych w tym roku przez Sejm RP zmian w kodeksie wyborczym

 

 • Sprawy bieżące:
 • Podkowa Leśna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.475. 796,58 zł. na wybudowanie ścieżek rowerowych, jest to 80%  wartości całego projektu (1.844.745,73 zł). Pozwoli to na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.
 • Podkowiańska szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica. Wartość dofinansowania 13.360 zł, wkład miasta 3.340 zł
 • Trwają prace projektowe dla dwu odcinków tras rowerowych: ul. Świerkowa i ul Kolejowa – granica miasta (ul. Podleśna). W trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, zdecydowałem o wykonaniu dodatkowego opracowania w zakresie odwodnienia. Skrzyżowanie ulic Akacjowa z ulicą Świerkową i na całej długości ulicy Kolejowej.
 • Uzyskano zgłoszenia do rozpoczęcia prac budowlanych dla ul. Warszawskiej i Wróbla trwa oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji dla ulic Szpaków i Kukułek.  Uzyskano pozwolenie na budowę dla ulic Błońskiej, Helenowskiej oraz Sarniej.
 • Wykonano opracowanie remontu odcinka ulicy Modrzewiowej od JP II do Akacjowej
 • Zakończono projekt drogowy wraz z uzyskaniem zgłoszenia na prowadzenie robót dla ul. Lipowej, część drogowa i piesza.
 • Trwają prace projektowe na wykonanie dokumentacji projektowej projektów branżowych – przebudowa telekomunikacji, linii nn i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszym dla ul. Lipowej.
 • Trwają prace projektowe na przebudowę ul. Miejskiej i ul. Lotniczej
 • Zakończono przebudowę ulicy Cichej na odcinku Bukowa – Leśna. W ulicy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji z kostki betonowej  odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci progów zwalniających i azyli bezpieczeństwa oraz wprowadzono nową stała organizację ruchu.
 • Trwają prace przy przebudowie ulicy Topolowej – wykonano nawierzchnię asfaltową, część chodników, odwodnienie, trwają prace przy budowie skrzyżowań wyniesionych, chodników i prace wykończeniowe. Zaawansowanie prac około 90%
 • Zakończono przebudowę ulicy Kwiatowej na odcinku ul. Paproci –Parkowa(wlot od strony WKD) W ulicy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji z kostki betonowej,  odwodnienie, fizyczne elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i azyli bezpieczeństwa oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu.
 • Trwają prace przy realizacji ścieżek rowerowych- wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach
 • WKD Podkowa Leśna Zachodnia –Parów Sójek (wykonano nowy przepust na rowie RS 11)
 • Parów Sójek – WKD Podkowa Leśna Główna (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię, ustawiono krawężniki i przygotowano podbudowę pod nawierzchnie)
 • Wzdłuż ul. Jeleniej (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię wraz z krawężnikami)
 • Ulica Dębowa na odcinku – Bukowa – Modrzewiowa – Akacjowa (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię wraz z krawężnikami)
 • Ścieżka w ulicy Rysiej i Żubrowej na odcinku – Jelenia –Bobrowa –Rysia (wykonano okablowanie instalacji oświetleniowej, roboty ziemne oraz podbudowę pod nawierzchnię)
 • Nie wyłoniono wykonawcy dla przebudowy ul. Dębowej (Sosnowa – Bukowa) ze względu na znaczne przekroczenie oferowanych wartości wykonania robót w stosunku do kosztorysowej wartości zamówienia w procedurze rozpoznania cenowego.
 • Zakończyły się prace przy budowie wiat rowerowych wraz zamontowaniem stojaków na rowery na Park&Ride
 • Została zamontowana toaleta publiczna przy stacji Podkowa Główna. Czekamy na podłączenie do prądu.
 • Zostały zamontowane lampy oświetleniowe typu pastorał na Park&Ride oraz rozciągnięty światłowód pod kamery
 • Został ogłoszony przetarg na wykonanie nasadzeń na skwerze przy stacji Podkowa Główna oraz Park&Ride
 • Zostało złożone zamówienie na wykonanie koszy i ławek
 • wykonano remont ogrodzenia przedszkola przy ul. Głównej
 • Zostało ogłoszone postepowanie przetargowe na modernizację sterowania stacji uzdatniania wody oraz wykonanie dokumentacji projektowej spinek sieci wodociągowej
 • Ogłoszono zapytanie dotyczące wymiany złoża w stacji SUW w Podkowie Leśnej
 • Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta
 • Trwają prace pielęgnacyjne w pasach drogowych.
 • Został ogłoszone kolejne zapytanie na wykonanie projektu i budowę przyłącza gazowego dla budynku komunalnego przy J. Pawła 29
 • Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na przykrycie rowu na długości stawu w Parku Miejskim
 • Podpisano umowę na zagospodarowanie Ogrodu Matki i Dziecka Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej wyniesie 6.937,20 zł.
 • W odpowiedzi na wystąpienie do Wiceprezesa NSA o przyspieszenia wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości przy ul. Świerkowej 1A otrzymano odpowiedź, że termin rozprawy będzie wyznaczony w IV kwartale 2018 r.
 • Decyzją nr 84/2018 z dnia 8 maja 2018 r. Starosta Grodziski ustalił odszkodowanie w wysokości 9.173 zł (87,36 zł/m2) za grunt zajęty pod ul. Akacjową (dz. nr ew. 35/1 w obrębie 11 o pow. 105 m2).
 • Skierowano pisma do właścicieli nieruchomości przy ul. Brwinowskiej dotyczące usunięcia banerów reklamowych z ogrodzeń posesji.
 • Zmieniono harmonogram odbioru odpadów – zwiększono częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych (kuchennych)
 • Wydano decyzję nakazującą usunięcie odpadów z ul. Cichej 20. Termin usunięcia odpadów został ustalony na 30 czerwca 2018r.
 • Ogłoszono postępowanie na wykonanie drewnianego podestu do tańczenia przy Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej.
 • Rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 30 szt. koszy do których będzie można wrzucać odpady sprzątając po swoim psie i 150 szt. tabliczek z infografiką „Posprzątaj po swoim psie”.
 • Uzyskano prawomocne zgłoszenia na urządzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Jeleniej, budowę toru rowerowego typu „pumptrack” przy ul. Brwinowskiej 30 oraz prace związane z remontem i przebudową zespołu boisk i urządzeń sportowych oraz instalację elementów małej architektury przy szkole na ul. Jana Pawła II 20
 • Decyzją nr 126/2018 z dnia 30 marca 2018 r. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie zezwolił na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych na terenie szkoły przy ul. Jana Pawła II 20. Złożono odwołanie od ww. decyzji w zakresie uznania lasu za ochronny oraz wysokości należności, które naliczono za wyłączenie.
 • Trwa przegląd i naprawy stojaków, tablic, znaków, koszy i ławek .
 • Trwa termomodernizacja Urzędu Miasta Podkowa Leśna
 • Został kupiony i zamontowany stół do gry w TEQBALLa. Jest to pierwszy stół w Polsce.

 

 1. Inne
 2. Uprawomocnił się wyrok sądowy wydany 24 listopada 2017r. w/s namalowanych „rowerków” na ulicach Podkowy Leśnej. Wyrok jest uniewinniający. Wcześniej zawiadomienie do prokuratury i policji o pełnieniu wykroczenia złożył Starosta Grodziski. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień służbowych na szkodę interesu publicznego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o czyn z  art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.
 • 28 lutego 2018 Miasto wygrało sprawę w sądzie w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia przez Starostę Grodziskiego przebudowy ulicy Kwiatowej w Podkowie Leśnej. Rok temu złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.
 • 27 kwietnia 2018r. wygrałem kolejną sprawę sądową  dotyczącą wybudowania przez miasto progów na ul. Jałowcowej w Podkowie Leśnej. Podobnie jak w przypadku „namalowanych rowerków” sprawa do sądu trafiła dzięki Staroście grodziskiemu.
 • Według stanu na 15 maja do sieci światłowodowej jest podłączonych 462 gospodarstw domowych. Do końca czerwca zostanie podłączonych następnych 312, co daje w sumie blisko 800. W planie do czerwca nie zostały jeszcze ujęte wszystkie ulice.
 • Miasto Podkowa Leśna zajęła III miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST na Mazowszu.
 • Podkowa Leśna w klasyfikacji gmin miejskich w rankingu opublikowanym przez „Wspólnotę” wydaje na kulturę najwięcej w Polsce – 1022,37zł na mieszkańca, co daje 7,26% wydatków ogółem w budżecie (dział 921) oraz 8 miejsce w kraju wśród wszystkich gmin.
 • Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które odbyło się 24.03 w Izabelinie, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu został wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, a jednym z członków zarządu Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Do zarządu weszło po jednym reprezentancie z 8  powiatów z obszaru metropolitalnego (grodziskiego, pruszkowskiego, zachodniego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz wołomińskiego –skarbnik).
 • W dniu 23 kwietnia br. w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie warsztatowe w ramach prac nad przygotowaniem Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku. Gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu samorządów współpracujących w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych.
 • Ogłoszono wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu:
  • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018roku
  • kultury fizycznej w 2018 roku
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018roku
 • W podkowiańskiej hali sportowej odbyły się XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców.
  • W ostatnim czasie odbywały się turnieje: piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży, czwórek siatkarskich drużyn amatorskich, II Otwarte Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Badmintona – Podkowa Yonex Cup. Turniej gry pojedynczej, w którym po raz kolejny wzięli udział zawodnicy z innych krajów. W tym roku gościliśmy dwóch reprezentantów Indii.
 • Odbyła się trzy wycieczki rowerowe dla mieszkańców: do Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie (około 56 km), szlakiem PTO oraz do Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce (40km)
 • Odbył się 2 bieg z cyklu Maratonu Miast Ogrodów 2018.
 • Odbyły się Zawody Jeździeckie Ligi Mazowsza
 • Tradycyjnie w naszym Mieście odbyło się Rowerosacrum. Miasto brało czynny udział w tym Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ufundował nagrodę dla uczestników wyścigów rowerowych – rower BMX wraz z kaskiem.
 • W dniu 13 kwietnia 2018 r. obwieszczono i ogłoszono o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących działki ew. nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 9 (teren szkoły), działki ew. nr 19 i 20 z obrębu 7 (teren MOK) oraz o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 4/2 z obrębu 1 (Galeria Podkowa). Zainteresowani mogli składać wnioski w terminie od dnia 13 kwietnia do dnia 18 maja 2018 r. W wyznaczonym terminie żaden wniosek nie wpłynął.
 • W dniu 22.05.2018r odbyło się Miasteczko ruchu drogowego dla uczniów podkowiańskich szkół i mieszkańców miasta. Został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową
 • Miasto włączyło się w promocję konkursu internetowego organizowanego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzięki czemu wśród 100 najciekawszych zdjęć z okresu II RP, które zostaną opublikowane w formie albumu jesienią 2018 roku, znajdą się dwa związane z Podkową Leśną: Otwarcie sezonu samochodowego w Podkowie Leśnej w 1939 r. w kategorii „krajobrazy” i Profesor Kazimierz Michałowski podczas oględzin sarkofagu w 1937 r. Polskie wykopaliska archeologiczne w Egipcie w kategorii „nauka”.

 1. Zaproszenia:
 • Dnia 27 maja b.r. odbędzie się VI Podkowiańska Dycha

 

Dodaj komentarz