51 sprawozdanie z pracy burmistrza

 

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI od 30 sierpnia 2020 roku do 15 października 2020 roku

Zarządzenia

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 15 zarządzeń , które dotyczyły przetargów, spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie ze Komendantem Powiatowym Policji
 • Spotkania z kierownikiem posterunku Policji w Podkowie Leśnej
 • Spotkanie z CLIMATIC wykonawcą budowy przedszkola
 • Spotkanie Zarządu Metropolii Warszawskiej
 • Spotkanie ze Komendantem Głównym Straży Pożarnej

Sprawy bieżące:

 • Dokonano odbioru pasów drogowych min Kościelnej, Dębowe po zakończeniu prac, w trzech lokalizacjach nakazano przesunięcia skrzynek elektrycznych i gazowych zgodnie z wydaną decyzją na lokalizację,
 • Zamontowano dwa podliczniki energii elektrycznej na nieruchomości przy Lilpopa 18, w celu prawidłowego rozliczania z CKIO energii zużytej przez przepompownię ścieków i studnię głębinową wody oligoceńskiej,
 • W związku z awarią wymontowano pompę głębinową na ujęciu wody oligoceńskiej i przesłano do weryfikacji, czy nadaje się do remontu,
 • Trwają ustalenia w sprawę projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską.
 • W ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Zakup stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” wyłoniono wykonawcę. Trwa montaż czujników
 • Zakończono roboty budowlane na ul. Dębowej. Trwają prace związane z odbiorem.
 • Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ulicy Akacjowej.
 • Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Grabowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Bukowej,
 • Rozpoczęte zostały prace budowlane związane z przebudową ulicy ul. Mickiewicza na odcinku Reymonta –Sienkiewicza.
 • Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy Sasanek i Głogów  na odcinku od Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie melioracyjnym RS-11.
 • W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę ul. Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.
 • Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Błońskiej na odcinku od Myśliwskiej do ul. Jeleniej.
 • Trwa budowa małego toru pumptrack wraz z torem skilltrack i placem odpoczynku.
 • Oddano do użytku nową nawierzchnię drogi na ulicy Wiewiórek.
 • Ogłoszono kolejne postępowanie na realizację umowy w zakresie wykonania usługi pielęgnacji i wycinki drzewostanu na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 r.
 • Wyłoniono wykonawcę postępowania pn. „Usługa wykonania nasadzeń uzupełniających na terenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej”.
 • Wykonano ekspertyzę dendrologiczną czterech pomników przyrody:
  • dwóch lip drobnolistnych rosnących wzdłuż ulicy Jana Pawła II (przy transformatorze oraz Werandzie),
  • sosny zwyczajnej wchodzącej w skład grupy drzew na terenie Stawiska,
  • brzozy brodawkowatej rosnącej na terenie leśnym przy ul. Akacjowej.

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w ekspertyzie wszystkie drzewa powinny zostać usunięte.

 • Dwukrotnie ogłoszono postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej wraz z realizacją zagospodarowania terenu według uzgodnionego projektu w ramach realizacji Budżetu Partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok”. W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wycofana przez oferenta po wezwaniu do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny. W ponowionym postępowaniu wpłynęły dwie oferty – żadna nie spełniła warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert.
 • W dniu 7 września br. zakończyło się ponowne wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna do publicznego wglądu. W trakcie trwania wyłożenia, w dniu 3 września br., przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w Studium. Do dnia 30 września br. do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 20 pism zawierających zastrzeżenia bądź sugestie do projektu dokumentu. Wszystkie uwagi przekazano do przeanalizowania projektantom.
 • Przeprowadzono remont ławek na ul. Jana Pawła II.
 • Trwają prace remontowe przy ogrodzeniu terenu przychodni i biblioteki przy ul. Błońskiej.
 • Sukcesywnie dokonujemy przeglądu drzew wzdłuż ulic i na terenach leśnych.
 • W dniach 08-09.10.2020 r. odebrano azbest od mieszkańców z terenu miasta.
 • W dniu 28.09.2020 r. nastąpiła zbiórka elektroodpadów.  Odebrano 105 zgłoszeń.

Inne

 • Jako Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zostałem wyróżniony w europejskim konkursie Innovation in Politics (Innowacje w Polityce) za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego.

Zaproszenia

 • Rozpoczęto przygotowania do Tygodnia Kultury Węgierskiej w Podkowie Leśnej; oferta wydarzeń zostanie przedstawiona przez dyrektorów jednostek. Dnia 23.10.2020 r. o godz. 11:00 planowane jest uroczyste złożenie kwiatów w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem Pana Akosa Engelmayera – Honorowego Obywatela Miasta.
 • 10.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku przedszkola miejskiego.

 

Dodaj komentarz