60 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 29 lipca do 16 wrzesień 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostały wydane 23 zarządzenia, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Decyzją z dnia 20.08.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator wpisał Aleję Lipową do rejestru zabytków.
 • Rozstrzygnięto przetarg i wdrożono zasady odbioru odpadów od mieszkańców z terenu Miasta Podkowa Leśna przez firmę Jarper Sp. z o.o. Został ustalony nowy harmonogram i nastąpiła zmiana rejonizacji odbioru na terenie  miasta na                                                4 rejony. PSZOK dla mieszkańców pozostał bez zmian i nadal jest obsługiwany przez firmę Hetman Sp. z o.o. z Nadarzyna. Nastąpiło przy tej okazji wyznaczenie dodatkowej zbiórki elektroodpadów dla mieszkańców przez firmę Terra Recycling na 27 września 2021 r. oraz 7 marca 2022 r.
 • Zakończono przebudowę ul. Lotniczej. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnie bitumiczną jezdni, oraz nawierzchnię chodników z kostki betonowej spójnej estetycznie z innymi nowo przebudowywanymi ulicami. Wykonano także zatokę parkingową i postój dla taksówek oraz próg zwalniający oraz wprowadzono nową stałą organizację ruchu.
 • Wyłoniono wykonawcę dla Kwiatowej (odcinek ul. Sasanek-Storczyków/Czeremchowa). Obecnie trwają czynności związane z podpisaniem umowy. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodniki z kostki betonowej, zjazdy do posesji oraz wyniesione skrzyżowanie z ulicą Storczyków. W jezdni zostaną wykonane przewężenia (szykany).
 • Wyłoniono wykonawcę Miejskiej. Trwają działania związane z podpisaniem umowy. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej.
 • Ponownie ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Sarniej na odcinku ul. Myśliwska – ul. Królicza. Zakres planowanej przebudowy będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, odwodnienia oraz usunięcie kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną.
 • Podjęto działania mające na celu wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Jeleniej – podjęto czynności ze wstępnym rozeznaniem cenowym oraz wystosowano wniosek do MWKZ o pozwolenie na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
 • Wykonano interwencyjne wyrównanie ulicy Brzozowej
 • Dokonano przeglądu i czyszczenia 4 przepompowni,
 • Zlecono zakup pompy do przepompowni Główna, czasowo zamontowano pompę rezerwową dostarczoną przez GEA-NOVA
 • Wymieniono zasuwę liniową w ul. Kościelnej i klucz do zasuw w ul. Orzechowej,
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, dzięki której sukcesywnie odbieramy wodę w ramach rozliczeń,
 • Dokonano przeglądu sieci kanalizacyjnej w okolicach ulic Helenowskiej, Głównej, Warszawskiej, Błońskiej w związku z dużym napływem wód opadowych,
 • Przeprowadzono kontrolę działania zasuw liniowych w okolicy Mickiewicza i Sienkiewicza,
 • Cyklicznie odbywają się spotkania z przedstawicielami Orange w ramach SMART WATER, podczas których są omawiane reklamacje działania systemu
 • Trwa wykonywanie termomodernizacji budynku przy ul. Jaworowej 13
 • W ostatnim czasie nastąpiła naprawa dachu oraz instalacji elektrycznej w budynkach CKiIO przy ul. Świerkowej 1 oraz Lilpopa 18, ponadto przeprowadzono kontrolę funkcjonalności systemu detekcji gazu na nieruchomościach: Jaskółcza 20 i Orla 4
 • Wyłoniono wykonawcę dotyczącą zainstalowania pięciu indywidulanych mieszkaniowych kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody dla budynku przy Jaworowej 13. Przewidywany termin zakończenia prac wg umowy został zaplanowany na dzień 15 października 2021.
 • Wyłoniono wykonawcę w ramach przygotowanego zapytania ofertowego na instalację fotowoltaiczną na dachu Przedszkola Miejskiego. Aktualnie trwają prace projektowe.
 • Zlecono doraźną naprawę w formie wykonania wentylacji połaci dachowej poprzez montaż kominków wentylacyjnych dachu hali sportowej w Szkole Podstawowej.
 • Wykonano zjazd do Pumptracka
 • Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące projektu stałej organizacji ruchu ma terenie Miasta Podkowa Leśna uwzględniającą strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe i skrzyżowania równorzędne. 
 • Wykonano umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi rowu przy ul. Bukowej.
 • Zlecono i wykonano odtworzenie linii oświetleniowej na ulicy Cichej, która uległa zniszczeniu w wyniku nawałnicy.
 • Na bieżąco jest prowadzona wycinka suchych drzew z terenów leśnych m.in. Parów Sójek, teren przy ścieżce rowerowej przy ul. Jeleniej, ul. Głównej -wejście na cmentarz, ul. Akacjowej,  Warszawskiej
 • Zakończono prace związane z zakładaniem trawnika na terenie przedszkola nastąpiło  oczyszczenie gruntu z gruzu, równanie terenu, rozłożenie siatki na krety oraz położenie trawnika z rolki.
 • Złożono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów zieleni przy ulicznej w ramach projektu pn. „Nowa zieleń w Podkowie Leśnej” realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego (zakres: ul. Błońska na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej, ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza oraz zagospodarowanie dwóch ogrodów deszczowych w ul. Sienkiewicza oraz ul. Myśliwskiej i ul. Błońskiej. Wpłynęły trzy oferty – obecnie trwają czynności weryfikacyjne.
 • Zamówiona została miejska stacja naprawcza do rowerów na pumptracku. Montaż jest planowany do końca września.

Inne:

 • W dniu 28 sierpnia b.r. nastąpiła inauguracja nowego przedszkola miejskiego. Uroczystości odbyły się na nowopowstałym obiekcie, podczas których zostało posadzone drzewo. Tulipanowiec amerykański został dopasowany do warunków istniejących w patio przedszkola.
 • W dniu 30.08.2021r. gmina Podkowa Leśna osiągnęła 67 % ostatecznie zaszczepionych mieszkańców przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tym samym zajęliśmy 1 miejsce w konkursie „Gmina na medal”. Tym samym wygraliśmy nagrodę w wysokości 100 tys. zł, którą przeznaczymy na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.
 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymaliśmy jednozrazowe dofinansowanie w kwocie 10.000 zł,- na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19, w ramach których m.in. został przygotowany film promujący szczepienia. Można go obejrzeć w mediach społecznościowych oraz na stronie urzędu   podkowalesna.pl
 • Podczas inauguracji otwarcia nowego Przedszkola został uruchomiony punkt szczepień przeciwko Covid-19 oraz punkt Spisu Powszechnego Ludności 2021. Podczas tego wydarzenia zaszczepiło się 7 osób, a spisało się 35 osób.

Zaproszenia

 • Przypominam o obowiązku spisania się – czas do końca września. Można to zrobić przez Internet (spis.gov.pl), telefon (22 279 99 99) albo poprzez rachmistrza lub korzystając z punktu spisowego w Urzędzie Miasta (22 75 92 123 lub 22 75 92 106)
 • W dniach 13-17 wrzesień 2021r pod numerem tel. 22 759 21 21 lub emailem stefanowicz@podkowalesna.pl można zgłaszać do odbioru elektroodpady zaś w dniach 11-15 października b.r. – będą przyjmowane zgłoszenia o odpadach wielkogabarytowych.
 • W dniach 16-22 września b.r. na terenie miasta będzie organizowany Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Szczegóły akcji na plakatach oraz stronie urzędu.
 • Zostały wznowione zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców Podkowy Leśnej, które odbywają się w piątki o godz. 19:00 w szkole KIK

 

Dodaj komentarz