61 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 16 września do 28 października 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 8 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie z Prezesem Wodociągów z Milanówka
 • Spotkania w ramach ZIT
 • Spotkanie z dyrektorami jednostek

Sprawy bieżące:

 • Miasto zawarło umowę z firmą JARPER Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 • Miasto zawarło umowę z firmą ROKOM Sp. z o.o., na „Przebudowę ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej” – termin realizacji 70 dni od dnia zawarcia. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 388 680,00 zł brutto. Przebudowa ul. Kwiatowej odbywa się odcinku od ul. Sasanek-do Storczyków/Czeremchowa). W ramach przebudowy ułożono krawężniki, wyznaczając nowy kształt drogi uwzględniający przewężenia (szykany), wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej.
 • Dnia 21 września b.r. odbyła się kontrola stawu przez 3 instytucje w Wód Polskich: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Łowiczu oraz Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim. Kontrolowano gospodarowanie wodami na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Zlewni w Łowiczu, zezwalających na przebudowę stawu oraz przykrycie rowu na jego długości.    W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 • Dnia 24.09.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie pn. „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej”, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty .
 • ZIEL-BUD Warszawa – 687 090,45 zł brutto,
 • ACTIVIA Łódź – 697 410,00 zł brutto.

Otwarcie ofert odbyło się 19.10.2021 – termin był dwukrotnie przesuwany z uwagi na dużą liczę pytań. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  500 000,00 zł brutto – obecnie sprawdzany jest budżet w celu możliwości zwiększenia środków

 • W dniu 24.09.2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w willi Jókawa. Oczekujemy na zalecenia pokontrolne.
 • Odbyły się czynności kontrolne w willi Hel przeprowadzone przez MWKZ -brak uwag.
 • W dniu 30 września b.r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na przebudowę stawu, od której w 06.10.2021r. odwołało się Stowarzyszenie Dendropolis. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym do czasu jej uchylenia prze Ministra można wykonywać przebudowę.
 • Trwają działania mające na celu ścisłą kontrolę przepływu wody przez Podkowę do Żółwina i Owczarni, odebrano wodę w ramach rozliczeń (aktualny bilans na poziomie 300 m³ do zwrotu do Brwinowa). 30.09.2021 r. gmina Brwinów zwróciła się do Miasta o zamknięcie zasuw na wodociągach w stronę Żółwina i Owczarni.
 • Dnia 11.10.2021 r. Miasto zawarło umowę z firmą ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy na „Przebudowę ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej”. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej.
 • Dnia 14.10.2021 r. ogłoszone zostało postępowanie na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej w pasach zieleni przyulicznej” z podziałem na części:

– Część nr 1 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej – ulica Błońska;

– Część nr 2 – nasadzenia dla pasów zieleni przyulicznej – ulica Mickiewicza.

Termin składnia ofert upłynął 27.10.2021 godz. 11.00. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Jest to realizacja projektu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Wpłynęło 5 ofert.

 • Dnia 19 października b.r. Starosta Grodziski uchylił decyzję zezwalająca na przebudowę stawu według projektu z 2016r. Związane jest to z wydawaniem decyzji na przebudowę stawu według nowego projektu. Dwie decyzje na to samo nie mogą funkcjonować w obrocie prawnym, dlatego konieczne było uchylenie poprzedniej decyzji.
 • W dniu 20 października otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na usunięcie drzew koniecznych do zrealizowania ww. przebudowy. Jednak konieczna jest jeszcze jedna decyzja na wycinkę drzew- ze względu na ochronę przyrodniczą- której wydanie opóźnia Dendropolis.
 • Po zwiększeniu środków dokonano wyboru oferty na zakup energii elektrycznej . W zakresie tego postępowania wpłynęły 3 oferty:
 • PGE Obrót SA Rzeszów – 1 448 385,41 zł brutto
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków – 1 480 415,58 zł brutto
 • Renpro Sp. z o.o. Szczecin – 1 480 415,58 zł brutto

Zamawiający miał zarezerwowane pierwotnie środki w kwocie 525 985,29 zł brutto na sfinansowanie zamówienia. W dniu 21.10.2021r. została podpisana umowa przez Miasto z PGE Obrót SA.

 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, po rozpatrzeniu wniosków organizacji społecznych: Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis, Zielone Mazowsze oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości Oddział w Warszawie z dn. 03.07.2021 r., wszczął dwa postępowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków, zgodnie z treścią wniosków organizacji, Alei Lipowej przy ul. Jana Pawła II oraz Alei Lipowej w ul. Kościelnej.
 • Nawiązano współpracę z SGGW z Inkubatorem Innowacyjności, Katedra Ekonomii Gospodarki
 • Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu ul. Modrzewiowej (odcinek Akacjowa -Jana Pawła II) oraz łącznika ulicy Topolowej
 • Wyłoniono wykonawcę projektu Stałej Organizacji Ruchu uwzględniającą strefę płatnego parkowania, strefę 30, kontrpasy rowerowe i skrzyżowania równorzędne na terenie Miasta Podkowa Leśna
 • GEA_NOVA Sp. z o. o. wykonała monitoring sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza
 • Dokonano 2 kontroli prawidłowości wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • Dokonano przeglądu sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Miejskiej oraz Kwiatowe,j a także dokonano przeglądu i czyszczenia 3 przepompowni, oraz udrożniono zator sieci kanalizacyjnej w ul. Głównej (WUKO)
 • Przeprowadzono wizję w terenie z przedstawicielami ORANGE punktów wytypowanych do montażu światłowodów.
 • Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na działkach będących w procesie zasiedzenia.
 • W ramach zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Inwentaryzacja, ocena wizualna i wyznaczenie drzew do szczegółowych ekspertyz dendrologicznych w alejach lip na ul. Jana Pawła II i ul. Kościelnej, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka oraz w Parku w Stawisku w Mieście Podkowa Leśna” dokonano wyboru.
 • Trwa instalacja tablic z numerami porządkowymi wszystkich nieruchomości komunalnych zgodnych z Systemem Informacji Miejskiej.
 • Trwa porządkowanie reklam na terenie Miasta. Doprowadziliśmy do usunięcia reklam wielkopowierzchniowych z terenu Galerii Podkowa i Stawiska. Kolejne sprawy są w toku.
 • Dokonano kontroli kominiarskich w ramach corocznych przeglądów budowlanych w budynkach należących do Miasta
 • Zlecono remont daszku na klatce schodowej wraz z obróbkami blacharskimi w budynku przy ul. Orlej 4
 • Zakończono prace polegające na wykonaniu pięciu indywidualnych mieszkaniowych kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w budynku przy ul. Jaworowej 13.  W budynku tym obecnie trwają także czynności związane z termomodernizacją
 • Dokonano naprawy części instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 oraz naprawy instalacji hydraulicznej w piwnicy budynku przy    Błońskiej 46/48, trwa również procedowanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku CKiIO przy ul. Lilpopa 18
 • Trwają prace związane z  montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.
 • Na bieżąco są wystawiane faktury za wodę i ścieki, w związku z brakiem umów zamknięto 3 zasuwy domowe, właściciele 2 podpisali umowy. Ogólnie podpisano 11 umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • Wydawane są decyzje na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (4 szt.), decyzje na zajęcie pasa w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (8 szt.),  decyzje na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót (17 szt.), oraz zezwolenia na wjazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t (29 szt. )
 • Od 6 lat Podkowa Leśna znajduje się na szczycie najlepiej zarządzanych gmin w Polsce w dniu 26 października zostaliśmy  wyróżnieni za zajęcie II miejsca w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Nagroda została przyznana za dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
 • 30 września b.r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny. W Podkowie Leśnej zostało spisanych 100% punktów adresowych. Dokładnych danych statystycznych jeszcze nie otrzymaliśmy. Dziękujemy mieszkańcom za udział w spisie i życzliwe podejście do rachmistrzów.

Inne:

 • Zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odbył się 10.2021 r. Zgłosiło się 225 posesji.
 • Zakończono przyjmowanie wniosków na dotację „Podkowa Leśna zwalcza smog”. Łącznie wpłynęło 7 wniosków, z czego 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 2 wnioski nie spełniały wymogów dotacji, dla 2 wniosków szukamy finansowania.
 • W dniach 16-22 września br. zorganizowano wydarzenia z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu obejmujące poczęstunek: kawą, herbatą  i owocami oraz rozdawanie gadżetów dla pasażerów WKD, wdrożono w tych dniach ruch pieszy i warsztaty wrotkarskie na ul. Sasanek a także zajęcia z bezpieczeństwa ruchu w szkołach.
 • 10.2021 r. Zorganizowano wspólnie z CKiIO Dzień Węgierski w ramach 65 rocznicy Powstania Węgierskiego
 • W dniu 28 września br. odbył się Amatorski turniej Brydża Sportowego parami o Puchar Miasta Podkowa Leśna.
 • W dniu 8 października zorganizowano Dzień Sportu Mazovia 2021- Podkowę Leśną reprezentowała drużyna pływaków oraz drużyna piłkarska.
 • Dnia 21 października odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Trójmiasta Ogrodów.
 • Tego samego dnia (21.10.21) miał miejsce Turniej unihokeja Mazovia Cup w Brwinowie. Z Podkowy Leśnej w turnieju wystąpiła drużyna mieszana.
 • W dniu 25 października b.r. nastąpiło zakończenie sezonu wycieczek rowerowych dla mieszkańców obszaru PTO. W programie znalazło się spotkanie z leśniczym oraz ognisko.
 • Dnia 26 października b.r. odbyły się Szkolne Mistrzostwa Szachów w trzech kategoriach wiekowych.
 • 23 października poziom zaszczepienia pełnymi dawkami przekroczył 70% ogółu populacji (ponad 80% wśród grup uprawnionych do szczepień)

Zaproszenia

 • Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „EKO MURAL”. Termin nadesłania prac upływa 31.12.2021. Szczegóły dostępne są na stronie miasta.
 • Uczniów szkół podstawowych zachęcam do wzięcia udziału na w konkursie na Eko Ozdobę Choinkową. Termin nadesłania prac upływa 31.12.2021 r. Szczegóły dostępne są na stronie miasta.

 

 

Dodaj komentarz